Založenie realitnej kancelárie – ako na to?

Založenie realitnej kancelárie – ako na to?
Ohodnoťte článok

Svet realitného trhu a vidina veľkých provízií za úspešné zrealizované realitné obchody je v dnešnej dobe snom azda každého z nás.

Ak ste sa aj napriek veľkej konkurencii v tejto oblasti rozhodli, že si založíte svoju vlastnú realitnú kanceláriu (spoločnosť), avšak neviete čo všetko potrebujete, neváhajte si prečítať môj nasledujúci článok.

Cieľom tohto článku je vás informovať nielen o všeobecné podmienkach ale aj osobitných podmienkach, ktoré musíte spĺňať, aby ste mohli úspešne začať podnikať v realitách. Poďme sa teda spoločne pozrieť na založenie realitnej kancelárie v praxi.

Čo je potrebné pre žaloženie realitnej kancelárie (spoločnosti)

Na to, aby ste mohli prostredníctvom svojej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávať realitnú činnosť, je potrebné, aby ste získali na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie živnosti s názvom „sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)”.

Predmetná živnosť patrí v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní medzi viazané živnosti. Pre získanie tejto viazanej živnosti je nevyhnutné, aby ste spĺňali určité všeobecné ako aj osobitné podmienky.

Podmienky prevádzkovania realitnej činnosti

Nakoľko živnosť „sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)” patrí medzi viazané živnosti, živnostenský zákon vyžaduje, aby ste v súvislosti s prevádzkovaním tejto živnosti ustanovili tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý musí spĺňať zákonom vymedzené všeobecné a osobitné podmienky.

Medzi všeobecné podmienky prevádzkovania realitnej činnosti, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • plná spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt.

Medzi osobitné podmienky prevádzkovania realitnej činnosti, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí odborná spôsobilosť, ktorú možno preukázať nasledovne:

 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru alebo
 • úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore.

V neposlednom rade zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere so spoločnosťou s ručením obmedzeným, v rámci ktorej má “garantovať” prevádzkovanie realitnej činnosti. Uvedená podmienka však neplatí, ak zodpovedným zástupcom je zároveň spoločníkom spoločnosti.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • komplexné založenie realitnej kancelárie (spoločnosti).

Poplatok za ohlásenie živnosti – realitná činnosť

Ohlásenie živnosti – realitná činnosť je v zmysle sadzobníka správnych poplatkov spoplatnené správnym poplatkom vo výške 15 EUR. V prípade elektronického ohlásenia sa správny poplatok zmižuje na sumu vo výške 7,50 EUR.

Lehota na vybavenie ohlásenia živnosti – realitná činnosť

V prípade, ak príslušný živnostenský úrad posúdi vaše ohlásenie ako za úplné a súčasne budete spĺňať všetky zákonom určené podmienky na prevádzkovanie živnosti – realitná činnosť, tento je vám povinný vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, a to v lehote 3 pracovných dní.

Proces založenia realitnej kancelárie (spoločnosti)

Ak aj napriek vyššie uvedeným zákonným podmienkam, ktoré je nutné splniť v súvislosti so založením realitnej kancelárie (spoločnosti), ste usúdili, že chcete podnikať v tejto oblasti, na jej založenie sa vyžadujú nasledovné kroky:

 • spísať spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu realitnej kancelárie a ďalšie potrebné listiny,
 • vyžiadať si súhlas správcu dane so zápisom realitnej kancelárie do obchodného registra SR,
 • ohlásiť živnosť na vykonanie realitnej činnosti,
 • splatiť základné imanie realitnej kancelárie,
 • zapísať realitnú kanceláriu do obchodného registra,
 • vykonať registráciu realitnej kancelárie na príslušnom daňovom úrade.

Záver

Ak vás neodradili vyššie spomenuté požiadavky na prevádzkovanie realitnej kancelárie, neváhajte sa pustiť do jej založenia. Avšak nakoľko ide o celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, odporúčam vám obrátiť sa napr. na odporučeného advokáta vo vašom okolí.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • komplexné založenie realitnej kancelárie (spoločnosti).