zápis dopravcov do obchodného registra

Zápis dopravcov do obchodného registra

5/5 - (1 vote)

Zápis dopravcov do obchodného registra sa dotýka všetkých podnikateľov – fyzických osôb (SZČO), ktorí vykonávajú povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej a/alebo medzinárodnej prepravy na základe udeleleného povolenia alebo licencie Spoločenstva.

Držiteľ oprávnenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je podnikateľom, ktorý nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. Preto nie je zapísaný v príslušnom živnostenskom registri.

Z dôvodu právnej istoty a prehľadnosti podnikateľov v tomto segmente sa vyžaduje v zmysle zákona vykonať zápis dopravcov do obchodného registra. Táto povinnosť vzniká aj vtedy, keď je dopravca podnikateľ – fyzickou osobou (SZČO). V opačnom prípade takáto osoba nie je nikde evidovaná a pre verejnosť skrytá. Tento stav je však nežiadúci a v rozpore so zákonom.

Kto má povinnosť zápisu do obchodného registra?

Povinný zápis dopravcov do obchodného registra vyplýva z ustanovení § 5 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v zneni neskorších predpisov.

Vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnikateľ na základe povolenia udeleného podľa uvedeného zákona a osobitného predpisu. Toto povolenie sa udeľuje na desať rokov.

Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže vykonávať podnikateľ ako prevádzkovateľ cestnej dopravy. Tento musí mať udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov.

Prevádzkovateľ vnútroštátnej a/alebo medzinárodnej cestnej dopravy je povinný sa zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva.

Z uvedeného teda vyplýva, že zápis dopravcov do obchodného registra sa dotýka všetkých podnikateľov, a to aj vtedy, ak sú v postavení podnikateľov – fyzických osôb (SZČO).

Kto nemá povinnosť zápisu do obchodného registra?

Zápis dopravcov do obchodného registra sa v zmysle zákona nevzťahuje na prevádzkovateľov taxislužby a na prevádzkovateľov cestnej dopravy podľa osobitných predpisov.

Zápis dopravcov do obchodné registra sa v zmysle zákona netýka ani prevádzkovateľov nákladnej dopravy vo vnútroštátnej doprave, ktorí poskytujú len tieto dopravné služby:

  • rozvoz tovaru výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva vrátane miestnych trhovísk do vzdialenosti 50 km,
  • preprava osív, hnojív, krmív, poľnohospodárskych strojov a úrody na účely ich použitia alebo spracovania v poľnohospodárskej výrobe vrátane prepravy živých zvierat z fariem na bitúnky, krmív na kŕmenie hospodárskych zvierat a zberu mlieka a mliečnych výrobkov z fariem na spracovanie a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko,
  • odvoz živočíšneho odpadu na zneškodnenie do kafilérií; to neplatí, ak ide o infekčný odpad, na ktorý sa vzťahujú pravidlá o preprave nebezpečných vecí,
  • nekomerčná prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách, najmä pri živelných pohromách, priemyselných haváriách a iných obdobných udalostiach,
  • komerčná prepravu pre ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a civilnú ochranu obyvateľstva, ak sa preprava uskutočňuje na základe ich objednávky na plnenie ich úloh a po celý čas prepravy pod ich kontrolou,
  • zber a odvoz komunálneho odpadu a prepravy súvisiace s jeho ukladaním a zneškodňovaním na skládkach alebo v spaľovniach, alebo
  • preprava vecí vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

Návrh na zápis dopravcov do obchodného registra a jeho prílohy

Návrh na zápis dopravcu podnikateľa – fyzickej osoby do obchodného registra sa podáva na oficiálnom tlačive, a to na príslušný registrový súd.

Formulár: Návrh na zápis dopravcu do obchodného registra nájdeš tu.
Návrh na zápis dopravcov do obchodného registra je spojený so súdnym poplatok vo výške 150,- EUR. Naša kancelária však disponuje  zariadením na podanie elektronického návrhu, čo umožňuje znížiť súdny poplatok až o 50%.

K návrhu na zápis je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

  • listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania – povolenie alebo licencia Spoločenstva,
  • listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra podľa osobitného predpisu.
  • potvrdenie o zaplatení súdneho poplatku
Lehota na podanie návrhu na zápis dopravcov do obchodného registra je 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie spoločnosti.

Lehota na zápis dopravcov do obchodného registra

V prípade, ak návrh na zápis dopravcov do obchodného registra spĺňa všetky zákonom vyžadované podmienky, príslušný registrový súd vykoná zápis dopravcu v lehote dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis.

Pozor na zmenu účtovníctva

Podnikatelia – fyzické osoby, ktorí vykonávajú povolanie prevádzkovateľa vnútroštatnej dopravy a/alebo medzinárodnej dopravy, sú povinní účtovať v režime podvojného účtovníctva. Táto povinnosť im vzniká zápisom do obchodného registra.

Upozornenie na záver

Dbajte na to, aby ste mali riadne a včas zabezpečený  zápis dopravcu do obchodné registra. Ak si nesplníte túto povinnosť, príslušný dopravný správny orgán Vám uloží peňažnú pokutu vo výške od 100,- EUR až do 15.000,- EUR.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.