Odmena advokáta

Odmena za poskytovanie právnych služieb je upravená v zákone č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov ako aj vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Advokát poskytuje svoje právne služby za odmenu, pričom je oprávnený požadovať za ne primeraný preddavok. Advokátovi zároveň popri nároku na odmenu vzniká aj nárok na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Ak nedôjde k dohode, na určenie výšky odmeny sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene.

Konkrétna odmena môže byť určená nasledovnými spôsobmi po vzájomnej dohode, pričom pre každého klienta sa snažíme nájsť optimálny a cenovo dostupný model poskytovania právnych služieb.

Tarifná odmena

Sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa hodnoty veci alebo práva a počtu úkonov právnej služby, ktoré v danom prípade advokát vykonal. Odmena za úkon sa vypočíta podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Paušálna odmena

Uvedený druh odmeny sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, prípadne za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Hodinová odmena

Tento spôsob výpočtu odmeny pozostáva z počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

Podielová odmena

V tomto prípade sa odmena dohodne vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Nárok na odmenu advokátovi vzniká až úspešným ukončením konania z podielu na hodnote veci. V opačnom prípade advokát má nárok len na náhradu hotových výdavkov.

Máte záujem o poskytnutie naších právnych služieb? Neváhajte nás prosím kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formuláru.