Úvodné ustanovenia

Ochrana osobných údajov našich klientov ako aj iných fyzických osôb je pre nás dôležitá.

Tieto podmienky majú za cieľ oboznámiť dotknuté osoby o spôsobe, akým Prevádzkovateľ (správca) – advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík, advokát, Krasovského 13, 851 01 Bratislava, IČO: 50 183 621, zapísaný v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č.7271  („advokátska kancelária“), spracúva osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovávania osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb našou kanceláriou, je možné sa kontaktovať telefonicky na tel. č. +421 910 932 474, mailom na advokat@pravovpraxi.sk alebo poštou na adrese sídla advokátskej kancelárie.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“), príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. – Zákona o ochrane osobných údajov, zákonom č. 586/2003 Z. z. – Zákonom o advokácií ako aj ďalšími predpismi. Súčasne dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK“), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa je možné oboznámiť na https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/doc/224/225/_event/open.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov zo strany advokátskej kancelárie je nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať právne služby klientom a vykonávať advokátske povolanie;
  • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
  • chrániť oprávnené záujmy klientov, nás a iných osôb.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a advokátskou kanceláriou. Pri objednávke služby sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre jej úspešné vybavenie podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov v tomto prípade prebieha bez súhlasu klienta, nakoľko právnym základom ich spracúvania je konkrétna zmluva medzi advokátskou kanceláriou a klientom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi klientom a advokátskou kanceláriou.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza žiadnou formou k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

Na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame za účelom plnenia zo zmluvy uzatvorenej medzi klientom a advokátskou kanceláriou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a na plnenie zákonnej povinnosti advokátskej kancelárie (poskytovanie právnych služieb) podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (v niektorých prípadoch môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR).

Komu sprístupňujeme osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín advokátska kancelária prenáša osobné údaje?

Cezhraničný prenos osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri ich uchovávaní sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011.

Okrem toho, na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napríklad:

  • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nemôžeme skartovať;
  • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
  • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
  • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame najčastejšie priamo od našich klientov, a to dobrovoľne. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

V prípade, ak nie ste nás klient, Vaše osobné údaje získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme získať osobné údaje bez informovania a aj proti vôli fyzickej osoby na základe zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Pokiaľ naša kancelária spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho so súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať spracúvaniu osobných údajov.

Ako náš klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj právo požadovať ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako náš klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) nemá právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta, právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu zákonnej povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Na druhej strane, klient ako aj iná fyzická osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa cookies na účely na účely merania počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke a počtu zobrazených stránok. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Záverom uvádzame, že ochrana osobných údajov nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré je advokátska kancelária povinná vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Na tento účel si advokátska kancelária vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom bude zmena oznámená všeobecným oznámením na tejto webovej stránke advokátskej kancelárie alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.