zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov – postup 2024

4.6/5 - (5 votes)

Úvod

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je dôležitý pre uchádzačov, ktorí sa chcú pravidelne zúčastňovať verejných obstarávaní nielen v rámci Elektronického kontraktačného systému.

V prípade ak už nechcete opakovane predkladať verejnému obstarávateľovi v rámci procesu verejného obstarávania tie isté potvrdenia alebo ste sa rozhodli zúčastniť elektronických aukcií prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému, musíte sa daž zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov.

Zápisom vašej firmy v Zozname hospodárskych subjektov nielen získate status kvalifikovaného dodávateľa, ale aj splníte podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku a počas doby platnosti zápisu nebudete musieť preukazovať spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní. Zápis firmy do tohto zoznamu získate nielen veľa výhod, ale oplatí sa aj vtedy, ak sa pravidelne uchádzate o verejné zákazky. 

Poďme sa spoločne pozrieť ako na to.

Moj ďalší zápis do zoznamu prebehol úplne v poriadku. Nemusel som hlavne chodiť po úradoch a vybavovať potrebné potvrdenia.Matej F.
Celý proces zápisu našej spoločnosti nám vybavili na základe jedného plnomocenstva. Stačilo im dodať len výpisy z registrov.D..., s.r.o.

Čo je Zoznam hospodárskych subjektov (podnikateľov)?

Zoznam hospodárskych subjektov je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov verejné prístupný zoznam hospodárskych subjektov (podnikateľov), ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ktorí požiadali o zápis do tohto zoznamu hospodárskych subjektov.

Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie a platnosť zápisu hospodárskeho subjektu v tomto zozname sú 3 roky.

Zoznam hospodárskych subjektov nahradil Zoznam podnikateľov, ktorý bol vedený úradom verejného obstarávania podľa predošlého zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri zápise subjektu do ZHS
 • Zabezpečenie zápisu subjektu do ZHS už len za 220,- EUR vrátane správneho poplatku
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Zoznam hospodárskych subjektov (podnikateľov) – kde ho nájdete?

Zoznam hospodárskych subjektov v elektronickej forme nájdete na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Ide  o verejne prístupný informačný zoznam hospodárskych subjektov obsahujúci údaje podľa § 155 zákona o verejnom obstarávaní.

Zoznam hospodárskych subjektov nájdete tu.

Zápisom do tohto zoznamu sa uľahčuje záujemcovi preukazovanie spôsobilosti na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní, obsahujúci informácie pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa o splnení podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

V zmysle § 155 Zákona o verejnom obstarávaní zoznam hospodárskych subjektov obsahuje tieto údaje:

 • obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
 • adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
 • predmet činnosti,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • registračné číslo,
 • zoznam dokladov podľa § 153 ods. 2 zákona,
 • zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.

Konkrétne podmienky účasti subjektu vo verejnom obstarávaní sú upravené v § 32 Zákona o verejnom obstarávaní.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

 • nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
 • je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
 • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
 • nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Žiadosť o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Žiadosť o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov) je potrebné doručiť Úradu pre verejné obstarávanie.

Potrebné prílohy

V zmysle zákona je potrebné, aby ste k predmetnej žiadosti o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov) priložili aj nasledovné prílohy.

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov predkladá nielen samotný hospodársky subjekt ale v prípade, ak hospodárskym subjektom je právnická osoba, je potrebné predložiť výpis z registra trestov štatutárneho orgánu, člena dozornej rady alebo prokuristu.

Upozornenie:

Výpis z registra trestov musí byť úradu predložený v originálnom vyhotovení alebo jeho úradná kópia, pričom tento dokument nemôže byť starší viac ako 3 mesiace.

Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne

Príslušné poisťovne potvrdzujú, že hospodársky subjekt (podnikateľ) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Upozornenie:

Jednotlivé potvrdenia musia byť predložené úradu v originálnom vyhotovení alebo ich úradná kópia, pričom tieto potvrdenia nemôžu byť staršie viac ako 3 mesiace.

Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a colnému úradu

Daňový úrad  a colný úrad potvrdzuje, že hospodársky subjekt (podnikateľ) nemá daňové a colné nedoplatky. Predmetné potvrdenie vyžiadate na miestne príslušnom daňovom úrade/colnom úrade, a to podľa sídla/miesta podnikania podnikateľa.

Upozornenie:

Potvrdenie musí byť predložené úradu v originálnom vyhotovení alebo jeho úradná kópia, pričom toto potvrdenie nemôže byť staršie viac ako 3 mesiace.

Potvrdenie príslušného súdu

Príslušný súd vydá potvrdenie o tom, že nebol na podnikateľov majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Upozornenie:

Potvrdenie musí byť predložené úradu v originálnom vyhotovení alebo jeho úradná kópia, pričom toto potvrdenie nemôže byť staršie viac ako 3 mesiace.

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

V prípade ak je podnikateľom fyzická osoba – podnikateľ, ide o výpis zo živnostenského registra a ak je podnikateľom obchodná spoločnosť, ide o výpis z obchodného registra.

Upozornenie:

Výpis z príslušného registra musí byť predložený úradu v originálnom vyhotovení alebo jeho úradná kópia.

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

Hospodársky subjekt (podnikateľ) je povinný v neposlednom rade predložiť úradu čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Správny poplatok za zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Pred podaním samotnej žiadosti o zápis hospodárskeho subjektu (podnikateľa) do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov) je potrebné ešte uhradiť správny poplatok vo výške 66,00 EUR.

Tip:

Správny poplatok odporúčame uhradiť formou e-kolku na ktorejkoľvek pošte. Tento e-kolok bude tvoriť prílohu k žiadosti.


Elektronická žiadosť o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Žiadosť o zápis Zoznamu hospodárskych subjektov je možné podať aj prostredníctvom elektronického zariadenia do elektronickej schránky Úradu pre verejné obstarávanie SR.

V tomto prípade je však potrebné zdôrazniť, že žiadosť musí byť autorizovaná prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu a všetky prílohy musia byť byť konvertované zaručenou konverziou z pôvodného dokumentu do elektronickej podoby. Zaručená konverzia však nie je voľne dostupná. Naša kancelária ju však má, a preto neváhajte ešte dnes využiť naše služby v súvislosti s vaším zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov.

Viete, že:

Správny poplatok v prípade podania elektronickej žiadosti sa znižuje na 33,00 EUR

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Úrad pre verejné obstarávanie zapíše hospodársky subjekt (podnikateľa) do Zoznamu hospodárskych subjektov do 15 kalendárnych dní odo dňa, kedy mu bude predložená úplná žiadosť o zápis podnikateľa do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov) vrátane všetkých príloh a potvrdenia o zaplatení správneho poplatku.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri zápise subjektu do ZHS
 • Zabezpečenie zápisu subjektu do ZHS už len za 220,- EUR vrátane správneho poplatku
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Zmena údajov hospodárskeho subjektu v Zozname hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Ak pri hospodárskom subjekte nastanú po jeho zápise do Zoznamu hospodárskych subjektov zmeny, tento je povinný ich oznámiť Úradu pre verejné obstarávanie SR. Lehote na oznámenie zmien je 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy rozhodné zmeny nastali.

Zmenu údajov hospodárskeho subjektu je potrebné vykonať prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie SR. K formuláru je nutné priložiť aj listiny, z ktorých rozhodné zmeny vyplývajú.

Oznámenie zmeny údajov v Zozname hospodárskych subjektov je spoplatnené sumu vo výške 16,50 EUR.

Upozornenie:

Ak hospodársky subjekt neoznámi Úradu pre verejné obstarávanie SR rozhodné zmeny alebo tieto zmeny oznámi až po uplynutí zákonnej lehoty, Úrad pre verejné obstarávanie SR uloží subjektu peňažnú pokutu až do výške 500,- EUR.

Predĺženie zápisu v Zozname hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Zápis v Zozname hospodárskych subjektov je platný 3 roky. Každý podnikateľ ako hospodársky subjekt môže požiadať Úrad pre verejné obstarávanie SR o predĺženie jeho zápisu v predmetnom zozname.

Úrad pre verejné obstarávanie SR predĺži platnosť zápisu podnikateľa v Zozname hospodárskych subjektov, ak podnikateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú kompletnú žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

Upozornenie:

S predĺžením zápisu je opäť spojený správny poplatok vo výške 100,- EUR (v prípade elektronickej žiadosti – 50,- EUR)

Výhody zápisu v Zozname hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Ak sa chcete pravidelne zúčastňovať verejných obstarávaní, určite využite zápis vašej firmy v Zozname hospodárskych subjektov.

Týmto krokom tak predídete opakovanému preukazovaniu splnenia podmienok účasti pre účasť v každom verejnom obstarávaní.

Nebudete tak musieť neustále pre každé verejné obstarávanie vybavovať všetky potrebné potvrdenia od príslušných úradov a získate aj ďalšie výhody.

Nepreukazovanie splnenia podmienok účasti na osobné postavenie počas platnosti zápisu

Všetky potrebné potvrdenia za účelom preukázania splnenia podmienok účasti na osobné postavenie pre účasť vo verejných obstarávaniach predložíte Úradu pre verejné obstarávanie len raz, a to pri podaní žiadosti o zápisu subjektu do Zoznamu hospodárskych subjektov.

Teda počas doby platnosti zápisu do zoznamu nie je potrebné preukazovanie spôsobilosti na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní (tým sa zvyšuje odbremenenie Vás ako podnikateľa od administratívy – povinnosti predkladať príslušné doklady ku každej novej súťaži).

Postavenie kvalifikovaného dodávateľa

Každý dodávateľ, ktorý je platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, má postavenie kvalifikovaného dodávateľa.

Možnosť obchodovania na Elektronickom trhovisku

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je podmienkou obchodovania na Elektronickom trhovisku  (Elektronický kontrakčný systém – EKS). Bez tohto zápisu teda neviete využívať možnosti EKS.

Platnosť zápisu v Zozname hospodárskych subjektov – 3 roky

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s pomerne dlhou platnosťou a to až na tri roky. Tento zápis je možné následne predĺžiť na ďalšie trojročné obdobie.

Konkrétne úrad predĺži platnosť zápisu v zozname hospodárskych subjektov, ak hospodársky subjekt najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú kompletnú žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5) zákona.

Inak povedané, zápis je síce možné predĺžiť, ale je potrebné splniť rovnako náročné podmienky ako pri prvom zápise, teda pri predlžovaní platnosti nemáte nárok na žiadne úľavy oproti novo zapisovaným subjektom.

Záver

Zápis v Zozname hospodárskych subjektov odporúčame realizovať cez skúsenú osobu, ktorá Vám ušetrí nielen čas ale aj prípadné nervy spojené s administratívnymi úkonmi.

Preto nás neváhajte kontaktovať v tejto veci.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri zápise subjektu do ZHS
 • Zabezpečenie zápisu subjektu do ZHS už len za 220,- EUR vrátane správneho poplatku
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.