zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je dôležitý pre uchádzačov, ktorí sa chcú pravidelne zúčastňovať verejných obstarávaní nielen v rámci Elektronického kontraktačného systému,

V prípade ak už nechcete opakovane predkladať verejnému obstarávateľovi v rámci procesu verejného obstarávania tie isté potvrdenia alebo ste sa rozhodli zúčastniť elektronických aukcií prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému, musíte sa daž zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov.

Poďme sa spoločne pozrieť ako na to.

Moj ďalší zápis do zoznamu prebehol úplne v poriadku. Nemusel som hlavne chodiť po úradoch a vybavovať potrebné potvrdenia.Matej F.
Celý proces zápisu našej spoločnosti nám vybavili na základe jedného plnomocenstva. Stačilo im dodať len výpisy z registrov.D..., s.r.o.

Čo je Zoznam hospodárskych subjektov (podnikateľov)?

Zoznam hospodárskych subjektov je podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov verejné prístupný zoznam hospodárskych subjektov (podnikateľov), ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia a ktorí požiadali o zápis do tohto zoznamu hospodárskych subjektov.

Zoznam hospodárskych subjektov vedie Úrad pre verejné obstarávanie a platnosť zápisu hospodárskeho subjektu v tomto zozname sú 3 roky.

Zoznam hospodárskych subjektov nahradil Zoznam podnikateľov, ktorý bol vedený úradom verejného obstarávania podľa predošlého zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

  • právne poradenstvo pri zápise podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov,
  • zabezpečenie elektronického zápisu podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov len za 163,- EUR vrátane správneho poplatku ,
  • právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.Žiadosť o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Žiadosť o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov) je potrebné doručiť Úradu pre verejné obstarávanie.

Potrebné prílohy

V zmysle zákona je potrebné, aby ste k predmetnej žiadosti o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov) priložili aj nasledovné prílohy.

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov predkladá nielen samotný hospodársky subjekt ale v prípade, ak hospodárskym subjektom je právnická osoba, je potrebné predložiť výpis z registra trestov štatutárneho orgánu, člena dozornej rady alebo prokuristu.

Pozor: Výpis z registra trestov musí byť úradu predložený v originálnom vyhotovení alebo jeho úradná kópia, pričom tento dokument nemôže byť starší viac ako 3 mesiace.

Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne

Príslušné poisťovne potvrdzujú, že hospodársky subjekt (podnikateľ) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Pozor: Jednotlivé potvrdenia musia byť predložené úradu v originálnom vyhotovení alebo ich úradná kópia, pričom tieto potvrdenia nemôžu byť staršie viac ako 3 mesiace.

Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu

Daňový úrad potvrdzuje, že hospodársky subjekt (podnikateľ) nemá daňové nedoplatky. Predmetné potvrdenie vyžiadate na miestne príslušnom daňovom úrade, a to podľa sídla/miesta podnikania podnikateľa.

Pozor: Potvrdenie musí byť predložené úradu v originálnom vyhotovení alebo jeho úradná kópia, pričom toto potvrdenie nemôže byť staršie viac ako 3 mesiace.

Potvrdenie príslušného súdu

Príslušný súd vydá potvrdenie o tom, že nebol na podnikateľov majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Pozor: Potvrdenie musí byť predložené úradu v originálnom vyhotovení alebo jeho úradná kópia, pričom toto potvrdenie nemôže byť staršie viac ako 3 mesiace.

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

V prípade ak je podnikateľom fyzická osoba – podnikateľ, ide o výpis zo živnostenského registra a ak je podnikateľom obchodná spoločnosť, ide o výpis z obchodného registra.

Pozor: Výpis z príslušného registra musí byť predložený úradu v originálnom vyhotovení alebo jeho úradná kópia.

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

Hospodársky subjekt (podnikateľ) je povinný v neposlednom rade predložiť úradu čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Predmetné čestné vyhlásenie odporúčam predložiť s úradne osvedčeným podpisom hospodárskeho subjektu.

Správny poplatok za zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Pred podaním samotnej žiadosti o zápis hospodárskeho subjektu (podnikateľa) do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov) je potrebné ešte uhradiť správny poplatok vo výške 66,00 EUR.

Tip: Správny poplatok odporúčame uhradiť formou e-kolku na ktorejkoľvek pošte. Tento e-kolok bude tvoriť prílohu k žiadosti.

Elektronická žiadosť o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Žiadosť o zápis Zoznamu hospodárskych subjektov je možné podať aj prostredníctvom elektronického zariadenia do elektronickej schránky Úradu pre verejné obstarávanie SR.

V tomto prípade je však potrebné zdôrazniť, že žiadosť musí byť autorizovaná prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu a všetky prílohy musia byť byť konvertované zaručenou konverziou z pôvodného dokumentu do elektronickej podoby. Zaručená konverzia však nie je voľne dostupná. Naša kancelária ju však má, a preto neváhajte ešte dnes využiť naše služby v súvislosti s vaším zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov.

Viete, že: Správny poplatok v prípade podania elektronickej žiadosti sa znižuje na 33,00 EUR.

Zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Úrad pre verejné obstarávanie zapíše hospodársky subjekt (podnikateľa) do Zoznamu hospodárskych subjektov do 15 kalendárnych dní odo dňa, kedy mu bude predložená úplná žiadosť o zápis podnikateľa do Zoznamu hospodárskych subjektov (podnikateľov) vrátane všetkých príloh a potvrdenia o zaplatení správneho poplatku.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

  • právne poradenstvo pri zápise podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov,
  • zabezpečenie elektronického zápisu podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov len za 163,- EUR vrátane správneho poplatku ,
  • právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.


Zmena údajov hospodárskeho subjektu v Zozname hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Ak pri hospodárskom subjekte nastanú po jeho zápise do Zoznamu hospodárskych subjektov zmeny, tento je povinný ich oznámiť Úradu pre verejné obstarávanie SR. Lehote na oznámenie zmien je 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy rozhodné zmeny nastali.

Zmenu údajov hospodárskeho subjektu je potrebné vykonať prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie SR. K formuláru je nutné priložiť aj listiny, z ktorých rozhodné zmeny vyplývajú.

Oznámenie zmeny údajov v Zozname hospodárskych subjektov je spoplatnené sumu vo výške 16,50 EUR.

Pozor: Ak hospodársky subjekt neoznámi Úradu pre verejné obstarávanie SR rozhodné zmeny alebo tieto zmeny oznámi až po uplynutí zákonnej lehoty, Úrad pre verejné obstarávanie SR uloží subjektu peňažnú pokutu až do výške 500,- EUR.

Predĺženie zápisu v Zozname hospodárskych subjektov (podnikateľov)

Zápis v Zozname hospodárskych subjektov je platný 3 roky. Každý podnikateľ ako hospodársky subjekt môže požiadať Úrad pre verejné obstarávanie SR o predĺženie jeho zápisu v predmetnom zozname.

Úrad pre verejné obstarávanie SR predĺži platnosť zápisu podnikateľa v Zozname hospodárskych subjektov, ak podnikateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú kompletnú žiadosť o zápis vrátane všetkých príloh a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

Pozor: S predĺžením zápisu je opäť spojený správny poplatok vo výške 66,- EUR (v prípade elektronickej žiadosti – 33,- EUR).
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

  • právne poradenstvo pri zápise podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov,
  • zabezpečenie elektronického zápisu podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov len za 163,- EUR vrátane správneho poplatku ,
  • právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.