Založenie očnej optiky – postup 2024

5/5 - (1 vote)

Úvod

Založenie očnej optiky – Očné optiky poskytujú služby súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov, ktorá nadväzuje na zdravotnú starostlivosť poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami zhotovovaním, opravou, úpravou, výdajom a predajom optických zdravotníckych pomôcok.

Očná optika môže vykonávať činnosť spojenú so zaobchádzaním so zdravotníckymi pomôckami na základe živnostenského oprávnenia a na základe súhlasného posudku vydaného štátnym ústavom.

Ak ste sa rozhodli aj vy založiť si očnú optiku a podnikať v tejto oblasti, v tomto článku sa dozviete viac o tom ako na založenie očnej optiky prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

Založenie novej s.r.o.

V prvom kroku je potrebné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá následne požiada príslušný správny orgán o vydanie posudku v súvislosti s materiálnym a priestorovým vybavením očnej optiky a v poslednom kroku vyžiada o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na viazanú živnosť s názvom “očná optika”.

Založenie tejto s.r.o. je v tomto momente rovnaké, ako v prípade, že ide o založenie inej spoločnosti s ručením obmedzeným. Proces založenia s.r.o. pozostáva z nasledovných úkonov:

 • vypracovanie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy a ďalších potrebných listín na založenie s.r.o.,
 • ohlásenie živností na príslušnom živnostenskom úrade a získanie osvedčenie o živnostenskom oprávnení,
 • splatenie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra,
 • registrácia spoločnosti s ručením obmedzeným na príslušnom daňovom úrade.
Ak chceš vedieť viac o založení s.r.o.: Ako na založenie s.r.o. – aktuálny postup

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení/prevádzkovaní očnej optiky
 • Založenie očnej optiky prostredníctvom s.r.o. za 450,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon očnej optiky za 280,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zabezpečenie posudku na prevádzkovanie, vyžiadanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zápis predmetu činnosti do ORSR
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Materiálne a priestorové podmienky pre očnú optiku

Na to, aby ste mohli prevádzkovať očnú optiku, je nevyhnutné, aby ste zabezpečili splnenie zákonom daných materiálnych a priestorových podmienok.

Priestorové podmienky pre očnú optiku

Prevádzkové priestory očnej optiky musia mať osobitný priestor na:

 • príjem poukazu, výber a výdaj optickej zdravotníckej pomôcky,
 • individuálne zhotovovanie, úpravu a opravu optických zdravotníckych pomôcok,
 • aplikáciu kontaktných šošoviek, ak sa v očnej optike vykonáva aplikácia kontaktných šošoviek.
Priestory musia byť stavebne oddelené pevnou priečkou.
 
Očná optika musí mať zariadenie na osobnú hygienu zamestnancov s prívodom vody a jej odpadom.

Materiálne podmienky pre očnú optiku

Očná optika musí byť vybavená nasledovnými prístrojmi a zariadeniami:

 • nábytkom s pracovnými a úložnými plochami,
 • fokometrom,
 • zariadením na nahrievanie okuliarov,
 • montážnou súpravou náradia na úpravu okuliarov,
 • digitálnym pupilometrom,
 • zariadením na ultrazvukové čistenie korekčnej pomôcky,
 • automatickým alebo poloautomatickým zariadením na opracovanie okuliarových šošoviek,
 • elektrickou stolovou vŕtačkou.

Ak sa v očnej optike vykonáva aj aplikácia kontaktných šošoviek, očná optika musí byť vybavená aj prístrojmi a nástrojmi na aplikáciu kontaktných šošoviek, ktorými sú:

 • súprava skúšobných okuliarových šošoviek so skúšobnou obrubou,
 • optotyp,
 • keratometer,
 • štrbinová lampa.

Ak sa v očnej optike vykonáva aj výdaj optickej pomôcky pre slabozrakých, očná optika musí byť vybavená aj skúšobnou súpravou optických pomôcok pre slabozrakých.

Posudok na zriadenie očnej optiky

Po zápise s.r.o. do obchodného registra je možné pristúpiť k samotnej žiadosti o vydanie súhlasného posudku vo veci materiálneho a priestorového vybavenia očnej optiky.

Žiadosť sa podáva na Štátny ústav kontroly liečív, pričom k žiadosti je potrebné predložiť tieto podklady:

 • čestné vyhlásenie o nevykonávaní aplikácie kontaktných šošoviek
 • súpis prístrojového vybavenia očnej optiky vrátane typu prístroja a výrobného čísla v zmysle vyhlášky MZ SR  č. 523/2011 Z. z
 • súpis prístrojového vybavenia vrátane typu prístroja a výrobného čísla v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 523/2011 Z. z. – ak očná optika vykonáva aj aplikáciu kontaktných šošoviek
 • zmluva o nájme nebytových priestorov, resp. list vlastníctva s uvedením celkovej plochy priestorov

Štátny ústav kontroly liečiv vydá po vstupnej kontrolnej inšpekcii súhlasný posudok, ak očná optika spĺňa zákonné požiadavky na materiálne a priestorové vybavenie.

Upozornenie:

Požiadavky na materiálne a priestorové vybavenie očných optík musia byť splnené po celý čas vykonávania činnosti spojenej so zaobchádzaním so zdravotníckymi pomôckami.

Štátny ústav pozastaví činnosť očnej optike, a to najviac na 90 dní, ak nespĺňa požiadavky na materiálne a priestorové vybavenie očných optík; v rozhodnutí mu súčasne uloží povinnosť odstrániť zistené nedostatky.

Ak očná optika neodstráni v určenej lehote zistené nedostatky, štátny ústav rozhodne o zrušení súhlasného posudku.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení/prevádzkovaní očnej optiky
 • Založenie očnej optiky prostredníctvom s.r.o. za 450,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon očnej optiky za 280,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zabezpečenie posudku na prevádzkovanie, vyžiadanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zápis predmetu činnosti do ORSR
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Povolenie na výkon očnej optiky

Po vydaní súhlasného posudku Štátneho ústavu kontroly liečív je možné pristúpiť k vyžiadaniu osvedčenia o živnostenskom oprávnení na viazanú živnosť – očná optika.

Pre získanie tejto viazanej živnosti je nevyhnutné, aby ste mali ustanoveného tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa potrebné zákonné podmienky na výkon tejto činnosti. Zodpovedným zástupcom môžete byť vy alebo iná tretia osoba.

Medzi všeobecné podmienky, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • plná spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt.

Medzi osobitné podmienky, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca, patrí odborná spôsobilosť, ktorú možno preukázať nasledovne:

 • vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista  alebo
 • úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax.
Upozornenie:

Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere so spoločnosťou s ručením obmedzeným, v rámci ktorej má “garantovať” prevádzkovanie očnej optiky.

Uvedená podmienka však neplatí, ak zodpovedným zástupcom je zároveň spoločník spoločnosti.

Upozornenie:

Správny poplatok za vydanie povolenia na prevádzkovanie očnej optiky v prípade podania elektronickej žiadosti je 7,50 EUR. Oproti listinnej žiadosti ušetríte až 50%.

Zápis nového predmetu činnosti do ORSR

Živnostenský úrad po splnení všetkých zákonných podmienok na prevádzkovanie očnej optiky vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení. V tomto momente je potrebné už len zapísať nový predmet podnikania pri spoločnosti s ručením obmedzeným do ORSR.

K návrhu na zápis predmetu činnosti – očná optika sa prekladajú nasledovné dokumenty:

 • Rozhodnutie jediného spoločníka alebo Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti + Prezenčná listina,
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie očnej optiky,
 • Zakladateľská listina – úplné znenie alebo Spoločenská zmluva – úplné znenie.

Záver

Cieľom nášho článku vám bolo bližšie obzrejmiť postup ako založiť s.r.o. a získať potrebné povolenie na prevádzkovanie očnej optiky, ktorý vás neminie, a to v prípade ak ste sa rozhodli tento proces absolvovať sami.

Tu si vás však dovolíme upozorniť, že takéto rozhodnutie nemusí byť pre vás vždy správne, nakoľko ide o celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, ktorý si vyžaduje určité skúsenosti.

V opačnom prípade sa vystavujete možným komplikáciám, ktoré môžu spočívať v neprimerane dlhom čase dodatočne vynaložených finančných prostriedkov.

Preto vám odporúčame sa obrátiť na nás a využiť naše služby týkajúce sa založenia s.r.o. a získania potrebného povolenia na prevádzkovanie očnej optiky na kľúč.

Disponujeme potrebnými znalosťami a skúsenosťami ako aj potrebným zariadením na podávanie elektronických žiadostí a návrhov.

Zároveň okrem času a nervov z prípadných problémov vám ušetríme aj vaše peniaze, pretože využitím našich služieb výrazne ušetríte na správnych a súdnych poplatkoch.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení/prevádzkovaní očnej optiky
 • Založenie očnej optiky prostredníctvom s.r.o. za 450,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon očnej optiky za 280,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zabezpečenie posudku na prevádzkovanie, vyžiadanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zápis predmetu činnosti do ORSR
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.