Verejné obstarávanie – základy /2022/

Rate this post

Rozhodli ste sa uchádzať v rámci verejných obstarávaní na území Slovenskej republiky? Chcete sa dozvedieť viac o tom, čo je vlastne verejné obstarávanie, aké subjekty sa ho zúčastňujú a aké postupy sa v ňom uplatňujú?

V nasledujúcom článku sa dozviete viac o základoch verejného obstarávanie.

Verejné obstarávanie – čo to je?

Verejné obstarávanie predstavuje proces, pravidlá a postupy podľa zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaními, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

Pri verejnom obstarávaní sa uplatňujú princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti ako aj princíp proporcionality, princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Verejné obstarávanie je prísne formalizovaný proces výberu najvhodnejšieho hospodárskeho subjektu, ktorý predložil pre (verejného) obstarávateľa najlepšiu ponuku, s ktorým (verejný) obstarávateľ uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu, resp. rámcovú dohodu – kontraktáciu, a napokon aj obmedzuje (verejného) obstarávateľa, pokiaľ ide o definovanie zmluvných podmienok a ich plnenie.” (TKÁČ, J.: Zákon o verejnom obstarávaní. Veľký komentár. Wolters Kluwer, 2015).

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo pri zápise podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov,
 • zabezpečenie elektronického zápisu podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov len za 163,- EUR vrátane správneho poplatku ,
 • právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.


Zákazka vo verejnom obstarávaní

Zákazka je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je:

 • dodanie tovaru,
 • uskutočnenie stavebných prác alebo
 • poskytnutie služby.

Zákazka na dodanie tovaru  je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác je zákazka, ktorej predmetom je
 • uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 slovníka obstarávania,
 • uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo
 • uskutočnenie stavby akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, ktoré určil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv na druh stavby alebo projekt stavby.

Zákazka na poskytnutie služby je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ktorú nie je možné podriadiť pod zákazky na dodanie tovaru a zákazky na uskutočnenie stavebných prác.

Predpokladaná hodnota zákazky a finančné limity

Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty.

Predpokladaná hodnota zákazky sa v rámci procesu verejného obstarávania určuje na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak takéto informácie nie sú k dispozícii, predpokladaná hodnota sa určí na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom.

Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.

Finančné limity zákazky

Zákazku rozdeľujeme/poznámene v závislosti od jej predpokladanej hodnoty na:

 • nadlimitná zákazka,
 • podlimitná zákazka alebo
 • zákazka s nízkou hodnotou.

Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

Podlimitná civilná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit určený pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
 • 70.000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
 • 260000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
 • 180.000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
Civilná zákazka s nízkou hodnotou  je zákazka:
 • na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podlimitnej zákazky a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5.000 EUR v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
 • na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit nadlimitnej zákazky a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5.000 EUR v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo pri zápise podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov,
 • zabezpečenie elektronického zápisu podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov len za 163,- EUR vrátane správneho poplatku ,
 • právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.


Subjekty verejného obstarávania

Okruhy osôb, ktoré sú pri uzatváraní zmlúv povinné aplikovať postupy verejného obstarávania je zakotvený v § 7 – 9 zákona o verejnom obstarávaní. Takýmito osobami sú

 • verejní obstarávatelia,
 • obstarávatelia a
 • ďalšie subjekty, ktoré spĺňajú podmienky zakotvené v zákone o verejnom obstarávaní.

Postupy vo verejnom obstarávaní

Postupy vo verejnom obstarávaní sú
 • verejná súťaž,
 • užšia súťaž,
 • rokovacie konanie so zverejnením,
 • súťažný dialóg,
 • inovatívne partnerstvo,
 • priame rokovacie konanie.

Verejná súťaž

Táto súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, čo znamená, že verejný obstarávateľ nemá zákonnú možnosť regulovať počet uchádzačov, ktorí predkladajú ponuky.

Užšia súťaž

Táto súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť žiadosť o účasť. V prípade postupu prostredníctvom užšej súťaže môže ponuku predložiť ten, kto spĺňa stanovené podmienky účasti a koho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.

Rokovacie konanie so zverejnením

Toto konanie je postup, ktorý sa uskutočňuje v dvoch fázach (prvá fáza – výber záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie základných ponúk, druhá fáza – realizácia rokovania). Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na tri tak, aby umožnil hospodársku súťaž.

Súťažný dialóg

Tento dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, s ktorými vedie dialóg, s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných riešení spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa, na ktorých základe sú vybratí záujemcovia vyzvaní na predloženie ponuky. Cieľom zavedenia súťažného dialógu bolo zabezpečenie flexibilného postupu, ktorý by verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi umožnil, za účelom nájdenia najvhodnejšieho riešenia, viesť dialóg s každým záujemcom ohľadom všetkých aspektov zákazky, a to technických, ekonomických, ako aj právnych. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že hoci má súťažný dialóg spoločné črty s užšou súťažou, ako aj s rokovacím konaním so zverejnením, dialóg sa od užšej súťaže odlišuje tým, že rokovania sa môžu týkať všetkých aspektov zákazky, kým v užšej súťaži rokovania nie sú možné a od rokovacieho konania so zverejnením sa odlišuje obmedzením rokovaní o predložených riešeniach záujemcov na čo najlepšie uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na určitú konkrétnu fázu v priebehu tohto postupu.

Inovatívne partnerstvo

Toto partnerstvo využije verejný obstarávateľ, ak potrebu vyvinúť inovačný výrobok alebo službu alebo inovačné práce a potrebu následnej kúpy výsledného tovaru, služieb alebo stavebných prác nemožno uspokojiť na základe riešení, ktoré už sú dostupné na trhu. Tento osobitný postup by mal verejným obstarávateľom umožniť vytvárať dlhodobé inovatívne partnerstvá zamerané na vývoj a následný nákup nových, inovačných výrobkov, služieb alebo stavebných prác pod podmienkou, že takéto inovačné výrobky, služby alebo stavebné práce môžu byť dodané na dohodnutej úrovni výkonu a pri dohodnutých nákladoch, a to bez toho, aby bol na tento nákup potrebný samostatný postup obstarávania.

Priame rokovacie konanie

Toto konanie je osobitný postup zadávania nadlimitných zákaziek, ktorý môže použiť verejný obstarávateľ, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky pre jeho použitie. Priame rokovacie konanie je možné použiť tak pri civilných zákazkách ako aj pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti. Priame rokovacie konanie by sa malo vo všeobecnosti používať len vo veľmi výnimočných prípadoch, keďže použitím tohto postupu dochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo pri zápise podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov,
 • zabezpečenie elektronického zápisu podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov len za 163,- EUR vrátane správneho poplatku ,
 • právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania.


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.