Všeobecné podmienky užívania webového sídla www.pravovpraxi.sk (ďalej len „VP“)

I.

Webové sídlo www.pravovpraxi.sk (ďalej len “Stránka“) je vytvorené za účelom prezentovania osoby: JUDr. Martin Bajužík, advokáta, SAK č. 7271, J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava a za účelom informovania verejnosti v oblasti práva. Majiteľom a prevádzkovateľom tejto Stránky je JUDr. Martin Bajužík, advokáta, SAK č. 7271, J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava.

II.

Obsah tejto Stránky je tvorenými rôznymi článkami, odporúčaniami, vzormi, názormi a inými druhmi informácií. Všetky informácie uvedené na tejto Stránke sú verejne prístupné (ďalej len “Informácie“) a nepovažujú sa za Informácie poskytnuté v rámci poskytovania právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“). Všetky Informácie na tejto Stránke sú poskytované zadarmo.

III.

Informácie na tejto Stránke nemajú žiadny záväzný charakter a ich obsah je len informatívny. Medzi prevádzkovateľom tejto Stránky a jej návštevníkmi nevzniká získaním Informácie a jej využívaním žiadny právny vzťah okrem vzájomných práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zákonnej ochrany autorského práva a práv duševného vlastníctva v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a vzťahujú sa k Informáciám a tejto Stránke.

IV.

Cieľom Prevádzkovateľa tejto Stránky je poskytovať jej návštevníkom čo najpresnejšie Informácie z právnej oblasti, avšak aj napriek tomu tento nezodpovedá za ich správnosť, úplnosť, zrozumiteľnosť a aktuálnosť. Návštevníci tejto Stránky berú na vedomie, že všetky informácie uverejnené na tejto Stránke nie sú poskytované a ani zverejňované v rámci akýchkoľvek právnych služieb a ich získavanie a následne využívanie realizujú výslovne na vlastnú zodpovednosť. Návštevníci tejto Stránky zároveň berú na vedomie, že za akékoľvek ich konanie v súlade s poskytnutými Informáciami na tejto Stránke alebo na ich základe nesú v celom rozsahu zodpovednosť sami, nakoľko predmetné Informácie sú najmä všeobecného charakteru a nemusia byť použiteľné pre každý prípad. Vzhľadom na uvedené Prevádzkovateľ tejto Stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú návštevníkom v akejkoľvek súvislosti s Informáciami uvedenými na tejto Stránke.

V.

Prevádzkovateľ tejto Stránky dozerá na bezpečnosť svojich dát a zariadení rovnako ako aj na bezpečnosť dát a zariadení návštevníkov tejto Stránky. Aj napriek uvedenému Prevádzkovateľ nezodpovedá v žiadnom prípade za akúkoľvek škodu zaznamenanú v dôsledku vírusov alebo iných škodlivých kódov, ktoré môžu nakaziť počítačové/mobilné zariadenia návštevníkov tejto Stránky Návštevníci tejto Stránky preto týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že akékoľvek sťahovanie dát zo Stránky konajú na vlastné nebezpečenstvo.

VI.

Informácie na tejto Stránke spadajú pod ochranu zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) a sú považované za autorské dielo v zmysle Autorského zákona. Šírenie Informácií alebo iného obsahu Stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora (Prevádzkovateľa) a bez uvedenia zdroja šíreného obsahu (zdrojom sa rozumie táto Stránka alebo jej prevádzkovateľ/autor) je porušením autorských práv. Prevádzkovateľ návštevníkom tejto Stránky týmto zároveň udeľuje súhlas na šírenie Informácií a/alebo iného obsahu Stránky prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Google + a i.) spolu s uvedením ich zdroja. Prevádzkovateľ zároveň týmto upozorňuje návštevníkov tejto Stránky a títo výslovne berú na vedomie, že v prípade použitia obsahu Stránky v rozpore s týmto článkom VP a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa môžu spáchať trestný čin porušovania autorských práv v zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona alebo mu spôsobiť škodu, za ktorú budú niesť zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov.

VII.

Návštevníci tejto Stránky berú týmto na vedomie a zároveň súhlasia, že na tejto Stránke je zakázané uvádzať akékoľvek komentáre, ktoré by obsahovali informácie protizákonného charakteru a ktoré by porušovali akékoľvek práva a právom chránené záujmy tretích osôb. Zákaz uverejňovania sa týka zároveň aj všetkých komentárov, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi a etickými pravidlami. Vzhľadom na uvedené Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo moderovať všetky komentáre návštevníkov na tejto Stránke. Za obsah komentárov uvedených na tejto Stránke nesie zodpovednosť výlučne ich autor.

VIII.

Obsah týchto VP môže byť kedykoľvek zmenený. Táto zmena je účinná dňom jej zverejnenia na webovom sídle www.pravovpraxi.sk.

IX.

V prípade, že s ktorýmikoľvek vyššie uvedenými ustanoveniami týchto VP nesúhlasíte a nie je vo Vašom záujme ich dodržiavať, opustite, prosím, túto Stránku. Navštevovaním tejto Stránky vyjadrujete súhlas so znením VP a zaväzujete sa ich dodržiavať.

X.

Na právne vzťahy týmito VP neupravené sa budú primerane vzťahovať ustanovenia príslušných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky.

XI.

Tieto VP sú účinné dňom 01.02.2016.