Návrh na vklad do katastra – ako na to – 2024

5/5 - (1 vote)

Úvod

Návrh na vklad do katastra – Podpísali ste kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo inú scudzovaciu zmluvu k nehnuteľnosti a potrebujete ju podať na kataster nehnuteľností?

V nasledujúcom texte sa dozviete viac o tom, čo je návrh na vklad do katastra, ktorý predstavuje akúsi žiadosť, na základe ktorej kataster zapíše do registra zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa uzatvorenej zmluvy.

Práva k nehnuteľnostiam – všeobecne

Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú (i) vkladom, (ii) záznamom alebo (iii) poznámkou.

Vkladom do katastra nehnuteľností sa zakladá, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti. Vklad do katastra nehnuteľností sa vyžaduje pre všetky zmluvné prevody nehnuteľností – napríklad kúpna zmluva alebo darovacia zmluva na nehnuteľnosti.

Zmluva o prevode nehnuteľností je síce platná okamihom podpisu zmluvnými stranami, avšak vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti sa stávame až právoplatným povolením vkladu a teda vydaním rozhodnutia o povolení vkladu.

Práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklopom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním, práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako aj práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného celku sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín. 

Poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti od 200,- EUR
 • Vypracovanie darovacej zmluvy k nehnuteľnosti od 180,- EUR
 • Vypracovanie návrhu na vklad od 50,- EUR
 • Kontrola zmlúv o prevode nehnuteľností
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Návrh na vklad do katastra – kúpna/darovacia zmluva

Konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej či darovacej zmluvy sa začína výlučne na návrh. 

Návrh na začatie konania/na vklad do katastra je oprávnený podať ktorýkoľvek účastník právneho úkonu, teda každá zo zmluvných strán.

Návrh na začatie katastrálneho konania/na vklad do katastra musí obsahovať v zmysle zákona nasledovné náležitosti, a to:

 • 1. Identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu (i) ak ide o fyzickú osobu – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti alebo (ii) ak ide o právnickú osobu – názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu,
 • 2. Názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
 • 3. Označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti – napríklad kúpna zmluva alebo darovacia zmluva
 • 4. Označenie prevádzanej nehnuteľnosti v rozsahu stanovenom zákonom,
 • 5. Uvedenie predmetu návrhu,
 • 6. Označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,
 • 7. Označenie príloh, ktoré sú priložené k návrhu na vklad,
 • 8. Žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

Návrh na vklad – jeho podanie a prílohy

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa podáva v písomnej forme či už v listinnej podobe alebo elektronickej podobe a musia byť k nemu priložené zákonom stanovené prílohy.

K návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je potrebné priložiť zmluvu, na základe ktorej sa požaduje zapísať prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – napríklad kúpna zmluva alebo darovacia zmluva k nehnuteľnosti.

V prípade, ak sa návrh na vklad do katastra podáva v listinnej podobe, je potrebné túto zmluvu priložiť v dvoch vyhotoveniach (originál alebo úradne overená fotokópia). Pri elektronickom podaní návrhu na vklad do katastra toto samozrejme nie je potrebné dodržať, keďže zmluva sa k nemu prikladá v príslušnom elektronickom formáte.

Zákon samozrejme obsahuje aj výpočet iných prípadne povinných príloh, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vklad.

Príslušný kataster nehnuteľností – okresný úrad zaeviduje dátum a čas prijatia návrhu na začatie katastrálneho konania. Ak bol návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, okresný úrad vyznačí na návrhu dátum a čas prijatia návrhu. Čas vyznačený na návrhu je dôležitý z dôvodu určenia prednosti, pretože kataster bude najprv rozhodovať o návrhu, ktorý bol prijatý katastrom skôr.

Viete, že:

Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov.

Návrh na vklad – správne poplatky

S podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je spojená aj povinnosť uhradenia správneho poplatku.

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti v normálnom konaní je vo výške 66,- EUR, resp. 33,- EUR v prípade jeho podania v elektronickej podobe.

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti v urýchlenom konaní je vo výške 266,- EUR, resp. 133,- EUR v prípade jeho podania v elektronickej podobe.

Tento správny poplatok je možné uhradiť vo forme e-kolku (predstavuje prílohu k návrhu na vklad) alebo na základe platobného predpisu, ktorý zašle kataster nehnuteľností navrhovateľovi po doručení návrhu na vklad v elektronickej podobe.

Upozornenie:

Ak návrh na vklad do katastra nehnuteľností obsahuje viacero právnych úkonov, tak správny poplatok sa hradí za každý jeden právny úkon.

Napríklad, ak predmetom návrhu na vklad je Darovacia zmluva so zriadením vecného bremena k nehnuteľnosti, správny poplatok je vo výške 2x 66,- EUR, resp. 2 x 33,- EUR pri jeho podaní v elektronickej podobe.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti od 200,- EUR
 • Vypracovanie darovacej zmluvy k nehnuteľnosti od 180,- EUR
 • Vypracovanie návrhu na vklad od 50,- EUR
 • Kontrola zmlúv o prevode nehnuteľností
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Návrh na vklad – lehoty a rozhodnutie katastra

Okresný úrad preskúma návrh na vklad a zmluvu z hľadiska, či obsahujú podstatné náležitosti a sú priložené potrebné prílohy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom.

Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Okresný úrad, ktorý spravuje príslušný kataster nehnuteľností má zákonnú povinnosť rozhodnúť o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia tohto návrhu.

Ak bola zmluva o prevode nehnuteľností vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, okresný úrad rozhodne o podanom návrhu do 20 kalendárnych dní a v prípade urýchleného konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je lehota 15 kalendárnych dní.

Rozhodnutie o povolení vkladu do katastra

V prípade, ak návrh na vklad, samotná zmluva a priložené prílohu sú v poriadku a v súlade so zákonom, katastra nehnuteľností vydá kladné rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia.

Viete, že:

Proti rozhodnutiu okresného úradu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania.

Rozhodnutie o prerušení katastrálneho konania

V prípade, ak návrh na vklad, zmluva alebo prílohy nemajú zákonom predpísané náležitosti, kataster nehnuteľností konanie preruší a vyzve účastníka, aby v určenej lehote odstránil dané nedostatky a akým spôsobom.

Spravidla katastra nehnuteľnosti určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ktorá je zákonom maximálne daná v rozsahu 30 kalendárnych dní. 

Upozornenie:

Ak účastník katastrálneho konania v katastrom určenej lehote neodstráni nedostatky, kataster nehnuteľností vydá rozhodnutie o zastaví konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, pričom bude treba podať nový návrh na vklad a zaplatiť nanovo správny poplatok.

Kataster nehnuteľností je povinný vydať aj v iných zákonom stanovených prípadoch rozhodnutie o prerušení katastrálneho konania, pričom ide napríklad o nasledovné prípady, a to: (i) začalo sa konanie o predbežnej otázke, (ii) nebol zaplatený správny poplatok riadne a včas, (iii) všetci účastníci konania zhodne navrhli prerušenie konania, a to najdlhšie na 60 dní a iné.

Rozhodnutie o zastavení katastrálneho konania

Zákon stanovuje aj prípady, kedy kataster nehnuteľností je povinný podaný návrh na vklad zamietnuť a katastrálne konanie zastaviť.

Ide napríklad o nasledovné prípady, a to: (i) návrh nepodal účastník konania, (ii) účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad, (iii) účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili, (iv) v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok.

Záver

V súvislosti s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam je potrebné neopomenúť, že po uzatvorení zmluvy o prevode nehnuteľností, je nutné podať vec ešte na kataster nehnuteľností.

Za týmto účelom je nevyhnutné vypracovať aj návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a podať ho spolu s príslušnými prílohami na okresný úrad, katastrálny odbor.

Vzhľadom na to, že vypracovanie zmluvy o prevode nehnuteľností ako aj návrhu na vklad predstavuje náročnejší úkon, odporúčame tieto dokumenty si nechať vypravovať u advokáta s potrebnými znalosťami.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti od 200,- EUR
 • Vypracovanie darovacej zmluvy k nehnuteľnosti od 180,- EUR
 • Vypracovanie návrhu na vklad od 50,- EUR
 • Kontrola zmlúv o prevode nehnuteľností
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.