Ako podať návrh na exekúciu – postup 2024

Rate this post

Úvod

Návrh na exekúciu sa po novom podáva s účinnosťou od 01.04.2017 výlučne elektronicky Okresnému súdu Banská Bystrica ako príslušnému exekučnému súdu.

V prípade, ak disponujete právoplatným a vykonateľným exekučným titulom a váš dlžník aj napriek tomu neuhradil dlh, máte možnosť podať návrh na exekúciu. Poďme sa spoločne pozrieť ako podať exekučný návrh roku 2018.

Návrh na vykonanie exekúcie

Exekúciu možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že dlžník ako povinný dobrovoľne nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá.

Návrh na vykonanie exekúcie musí veriteľ podať po novom elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu. Z uvedeného vyplýva, že návrh teda už nie je možné podať v listinnej podobe ako predtým, ale sa podáva na elektronickom formulári.

Formálne a obsahové náležitosti návrhu

Elektronický návrh na exekúciu musí v zmysle zákona obsahovať nasledovné náležitosti:

 • ⇒ označenie súdu, ktorému je určený,
 • ⇒ označenie oprávneného a povinného; ak je účastníkom konania (fyzická osoba, označuje sa menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu a dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom a právnická osoba, označuje sa názvom alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom organizácie alebo iným identifikačným údajom; ak ide o zahraničnú právnickú osobu, tieto údaje sa musia osvedčiť pripojeným výpisom z registra alebo výpisom z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná),
 • ⇒ označenie zástupcu oprávneného (ak návrh podáva viacero oprávnených, označenie spoločného zástupcu oprávnených),
 • ⇒ označenie exekútora, ak sa návrh na vykonanie podáva prostredníctvom exekútora,
 • ⇒ označenie exekučného titulu, na základe ktorého možno viesť exekúciu, z ktorého vyplýva oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie voči povinnému; ak ide o právne nástupníctvo, opis skutočností, z ktorých právne nástupníctvo vyplýva,
 • ⇒ opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov týkajúcich sa vlastného vzťahu s povinným, ak má byť exekúcia vedená na podklade exekučného titulu, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou; to platí aj v prípade, ak sa preukazuje oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie nepretržitým radom indosamentov,
 • ⇒ označenie vymáhaného nároku; ak ide o nárok na peňažné plnenie, s rozdelením na istinu, opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky, kapitalizované príslušenstvo pohľadávky, zmluvnú pokutu, trovy exekúcie oprávneného,
 • ⇒ označenie účtu oprávneného v banke, na ktorý mu má byť poukázané vymožené plnenie,
 • ⇒ uvedenie elektronickej adresy oprávneného na účely elektronickej komunikácie s exekútorom, ak ide o oprávneného, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku,
 • ⇒ vyhlásenie oprávneného o splnení podmienky alebo vzájomnej povinnosti, ak to, čo exekučný titul ukladá povinnému, sa viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej povinnosti, a označenie dôkazov,
 • ⇒ vyhlásenie oprávneného, že povinnosť podľa exekučného titulu nebola dobrovoľne splnená; ak povinnosť nebola splnená čiastočne, vyhlásenie, v akej časti ku dňu podania návrhu na vykonanie exekúcie,
 • ⇒ dátum podania návrhu na vykonanie exekúcie.
K návrhu na vykonanie exekúcie sa musia pripojiť nasledovné listiny:
 • rovnopis exekučného titulu spolu s potvrdením o jeho vykonateľnosti, ak sa vyžaduje; platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní nie je potrebné pripojiť,
 • ⇒ listina, ktorou sa preukazuje právne nástupníctvo; ak právne nástupníctvo vyplýva zo zákona alebo z obchodného registra, postačí na ne odkázať,
 • ⇒ listina, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo vzájomná povinnosť, ak vyplývala z exekučného titulu,
 • ⇒ spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou vrátane dokumentov, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje, ak ide exekúciu na podklade exekučného titulu priznávajúceho nárok zo spotrebiteľskej zmluvy; to neplatí, ak je exekučným titulom platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní,
 • ⇒ plnomocenstvo, z ktorého vyplýva oprávnenie tretej osoby podať návrh a zastupovať oprávneného v exekučnom konaní.
Upozornenie:

Návrh na exekúciu musí byť autorizovaný v zmysle ustanovenia § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov.

Zároveň všetky prílohy vrátane exekučného titulu musia byť konvertované zaručenou konverziou z pôvodného dokumentu do elektronickej podoby.

Pokiaľ je prílohou verejná listina, ktorá je už autorizovaná (napr. aj platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní), konverzia už nie je potrebná.

Ak elektronický návrh na exekúciu obsahuje chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých je návrh nejasný alebo neúplný, súd vyzve toho, kto návrh na vykonanie exekúcie podal, aby v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní od doručenia výzvy chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti odstránil.

Súd ho zároveň poučí o tom, že inak návrh na vykonanie exekúcie odmietne.

Upozornenie:

Chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, inak sa na opravu neprihliadaFormulár nájdete tu.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo spojené s exekúciami
 • Vymáhanie pohľadávok – súdnou ako aj mimosúdnou cestou
 • Podávanie návrhu na vykonanie exekúcie
 • Zastupovanie klienta v exekučnom konaní
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Príslušný exekučný súd

Na exekučné konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Z uvedeného vyplýva, že uvedený súd je jediný príslušný súd na vykonanie exekúcie.

Poplatok za exekučné konanie

Súdny poplatok za exekučné konanie ostal nezmenený a platí sa ako doteraz vo výške 16,50 EUR. Vyrubí ho súd až po podaní návrhu na vykonanie exekúcie. 

Začatie exekučného konania a posúdenie návrhu

Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol návrh na exekúciu doručený Okresnému súdu Banská Bystrica.

Súd preskúma návrh na vykonanie exekúcie a jeho prílohy. Súd návrh na vykonanie exekúcie zamietne, ak napr. zistí rozpor návrhu alebo exekučného titulu s týmto zákonom alebo sú tu dôvody, pre ktoré by exekúcia musela byť zastavená alebo oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule.

Ak nie sú dôvody na zamietnutie návrhu, súd do 15 dní od doručenia návrhu vydá poverenie na vykonanie exekúcie a upovedomí o tom veriteľa ako oprávneného.

Pridelenie exekútora

Exekúciu vykoná exekútor, ktorého na vykonanie exekúcie poverí súd.

Súd prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Náhodným výberom sa veci neprideľujú exekútorovi, ktorému bol prerušený výkon funkcie exekútora, ktorému bol pozastavený výkon funkcie exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol alebo ktorému bol ustanovený zástupca.

V zásade sa vec prideľuje exekútorovi vymenovanému v územnom obvode krajského súdu, kde má povinný evidovaný trvalý pobyt resp. sídlo.

Záver

Návrh na exekúciu sa po novom už nedá podať v listinnej podobe, ale len elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica ako jedinému príslušnému exekučnému súdu.

Taktiež netreba zabudnúť na to, že návrh musí byť autorizovaný zaručeným elektronickým podpisom a prílohy k nemu musia byť konvertované prostredníctvom zaručenej konverzie.

Ak sa aj po prečítaní tohto článku zamýšľate nad tým ako podať návrh na exekúciu, odporúčame sa vám obrátiť na skúseného advokáta, ktorý pre vás vie zabezpečiť podanie návrhu na vykonanie exekúcie a v prípade potreby vás v samotnom exekučnom konaní aj zastupovať.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo spojené s exekúciami
 • Vymáhanie pohľadávok – súdnou ako aj mimosúdnou cestou
 • Podávanie návrhu na vykonanie exekúcie
 • Zastupovanie klienta v exekučnom konaní
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.