Zvýšenie základného imania v s.r.o. – postup 2024

Rate this post

Úvod

Zvýšenie základného imania spoločnosti s.r.o. predstavuje jednu zo zmien  v obchodnom registri SR, ktoré sa vyskytnú počas existencie mnohých spoločností.

Zvýšenie základného imania spoločnosti si vyžaduje uskutočniť niekoľko krokov, ktoré vedú až k úspešnému zápisu tejto zmeny pri spoločnosti s.r.o. v obchodnom registri SR. Ak chcete vedieť viac o zvýšení základného imania v s.r.o., neváhajte ďalej čítať tento článok.

Zvýšenie základného imania spoločnosti s.r.o. v 4 krokoch

Tento proces si vyžaduje 4 kroky, ktoré musia byť splnené, aby táto zmena bola platná:

 • rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o zvýšení základného imania spoločnosti s.r.o.
 • prejav vôle spoločníkov spoločnosti na prevzatie záväzku na nový vklad v spoločnosti
 • vyhlásenie konateľa spoločnosti o splatení nových vkladov do spoločnosti a zvýšeného základného imania
 • zápis zvýšenia základného imania spoločnosti s.r.o. do obchodného registra SR

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo so zvýšením základného imania spoločnosti s.r.o.
 • Zvýšenie základného imania v s.r.o. a zápis do obchodného registra SR len za 280,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Iné zmeny v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR od 170,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o zvýšení základného imania spoločnosti

K zvýšeniu základného imania v spoločnosti s.r.o. dochádza na základe rozhodnutia spoločníkov spoločnosti. Toto rozhodnutie sa prijíma na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti alebo v prípade, ak spoločnosť má len jedného spoločníka, tak na základe rozhodnutia jediného spoločníka.

V uvedenom rozhodnutí, či už jediného spoločníka alebo valného zhromaždenia spoločnosti, musíte uviesť nasledovné:

 • o akú sumu sa zvyšuje základné imanie spoločnosti,
 • aká suma predstavuje nové/zvýšené základné imanie spoločnosti
 • ktorý spoločník v akom pomere zvyšuje svoj vklad do základného imania spoločnosti.

Prejav vôle spoločníka na prevzatie záväzku na nový vklad v spoločnosti s.r.o.

Zvýšenie základného imania možno urobiť ako nový vklad spoločníka do spoločnosti, či už nového spoločníka, ktorý doposiaľ nebol spoločníkom alebo pôvodného.

Výška vkladu môže byť určená rozdielne pre každého spoločníka, avšak platí, že musí ísť o kladné celé číslo a súčet vkladov spoločníkov tak tvorí základné imanie spoločnosti. Rozlišujeme vloženie peňažného vkladu a nepeňažného vkladu, pričom pri oboch platia určité špecifiká.

V prípade, ak sa má základné imanie zvýšiť protredníctvom nových peňažných vkladov spoločníkov, je potrebné, aby doterajšie peňažné vklady spoločníkov boli splatené v celom rozsahu.

Ak má byť predmetom nového vkladu nepeňažný vklad, doterajšie vklady nemusia byť úplne splatené. Nepeňažné vklady však musia byť ocenené či už znaleckým posudkom alebo odvodením hodnoty z riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie overenej audítorom bez výhrad, ktoré sa následne prikladajú do obchodného registra. Nepeňažné vklady môžu predstavovať hmotné veci ako napr. nehnuteľnosti alebo aj nehmotné veci ako napr. pohľadávky, práva z priemyselného vlastníctva, cenné papiere a pod.

Upozornenie:

Ak spoločník vkladá nepeňažný vklad, spoločenská zmluva musí obsahovať určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal.

Pred zápisom výšky základného imania musí byť tento nepeňažný vklad úplne splatený.

Vyhlásenie konateľa spoločnosti o splatení nových vkladov a zvýšeného základného imania

Po zaplatení nového vkladu, konateľ spoločnosti je povinní uskutočniť písomné vyhlásenie, o splatení vkladu spoločníkom a zároveň vyhlási výšku splateného základného imania spoločnosti.

Zápis zvýšenia základného imania spoločnosti do obchodného registra SR

Po vypracovaní všetkých potrebných dokumentov vo veci zvýšenie základného imania spoločnosti s.r.o., musíte ešte pristúpiť k podaniu návrhu na zápis zmien údajov pri spoločnosti v obchodnom registri SR.

Návrh sa podáva na registrový súd príslušný podľa sídla spoločnosti.

Príklad:

Spoločnosť má podľa výpisu z obchodného registra SR registrované oficiálne sídlo v Nových Zámkoch.

Podľa zákona príslušným registrovým súdom je Okresný súd Nitra. Na tento súd je potrebné podať aj návrh na zápis zmeny základného imania spoločnosti s.r.o.

Spolu s návrhom musíte podať aj nasledovné dokumenty ako prílohy:

 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka
 • vyhlásenie spoločníkov o prevzatí záväzku na nový vklad
 • vyhlásenie konateľa spoločnosti o splatení nových vkladov a základného imania
 • znalecký posudok alebo účtovnú závierku, ak sa základné imanie zvyšuje nepeňažnými vkladmi,
 • zakladateľská listina, resp. spoločenská zmluva spoločnosti v úplnom znení
 • plnomocenstvo, ak návrh podáva za spoločnosť tretia osoba

Návrh na zápis zmien údajov pri spoločnosti o obchodnom registri SR je možné podať na súd len v elektronickej podobe.

Účinky zvýšenia základného imania v spoločnosti s.r.o.

Zvýšenie základného imania v s.r.o. má tzv. deklaratórne účinky, čo sa prejavuje tým, že táto zmena je účinná už dňom prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania a písomným vyhlásením príslušnej osoby o prevzatí záväzku na nový vklad a nie až dňom zápisu tejto skutočnosti do obchodného registra SR.

Záver

Zvýšenie základného imania v spoločnosti s.r.o. si každopádne môžete zabezpečiť aj svojpomocne.

Tu si vás však dovolíme upozorniť, že táto zmena predstavuje komplikovanejšiu zmenu v spoločnosti s.r.o.

Z vyššie uvedeného dôvodu by ste nemali podceňovať proces zvýšenia základného imania v spoločnosti s.r.o.. a nechať to na kvalifikovanú osobu, napr. na našu advokátsku kanceláriu.

Ušetríte si tak nielen čas a nervy ale aj ďalšie náklady, ktoré by ste museli vynaložiť na dodatočné odstraňovanie vád v prípadnom námietkovom konaní na registrovom súde.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo so zvýšením základného imania spoločnosti s.r.o.
 • Zvýšenie základného imania v s.r.o. a zápis do obchodného registra SR len za 280,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Iné zmeny v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR od 170,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.