Ako vybaviť povolenie pre dispečing – postup 2023

5/5 - (1 vote)

Dispečingom sa rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom.

Digitálnou platformou je hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií.

Podmienky pre získanie povolenia na výkon dispečingu

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je možné udeliť žiadateľovi, ktorý:

 • má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
 • je bezúhonný.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti prevádzkovanie dispečingu
 • založenie s.r.o. pre výkon dispočingu
 • vybavenie povolenia na výkon dispečingu


Umiestnenie na územi Slovenskej republiky

Žiadateľ za účelom získania povolenia na výkon dispečingu musí mať pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte EÚ.

Spôsobilosť na právne úkony

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou, ktorú musí žiadateľ spĺňať na získanie povolenia na výkon dispečingu je to, že musí byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu.

Bezúhonnosť

V neposlednom rade žiadateľ o povolenia pre výkon dispečingu musí byť bezúhonný.

Za bezúhonného sa na účely výkonu prevádzkovateľa dispečingu nepovažuje ten:

 • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
 • kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
 • kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s poskytovaním služieb zákazníkom a odsúdenie nebolo zahladené,
 • komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo bola uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
 • komu bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze prevádzkovania taxislužby alebo prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o koncesiu, dokiaľ zákaz trvá, alebo
 • komu bola uložená sankcia zákazu činnosti  spočívajúca v zákaze prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie dispečingu, dokiaľ zákaz trvá.

Upozornenie: Ak je žiadateľom právnická osoba, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať táto právnická osoba a osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.

Návrh na udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu

Návrh na začatie konania o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu obsahuje:
 • údaje o navrhovateľovi
 • údaje preukazujúce bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • údaje o sídle alebo mieste podnikania,
 • názov, pod ktorým bude dispečing prevádzkovaný.
Upozornenie: Prílohami k návrhu sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na začatie konania.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti prevádzkovanie dispečingu
 • založenie s.r.o. pre výkon dispočingu
 • vybavenie povolenia na výkon dispečingu


Platnosť povolenia na prevádzkovanie dispečingu a podmienky jeho trvania

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti povolenia na prevádzkovanie dispečingu.

Povolenie na prevádzkovanie dispečingu je trvalo neprenosné na inú osobu. Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu na iného, dopravný správny orgán odníme povolenie na prevádzkovanie dispečingu doterajšiemu držiteľovi.

Viete, že: Nadobúdateľ podniku sa môže stať prevádzkovateľom dispečingu, ak mu dopravný správny orgán udelí povolenie na prevádzkovanie dispečingu; to neplatí, ak nadobúdateľ podniku je držiteľom koncesie.

Prevádzkovanie dispečingu po smrti fyzickej osoby – podnikateľa

Ak držiteľom povolenia na prevádzkovanie dispečingu je fyzická osoba, platnosť povolenia na prevádzkovanie dispečingu zaniká aj dňom smrti jeho držiteľa, ak v prevádzkovaní dispečingu nepokračujú dedičia, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka alebo správca dedičstva.

V prevádzkovaní dispečingu môžu až do skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu pokračovať:
 • dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
 • dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie dispečingu,
 • pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa predchádzajúceho bodu, ak v prevádzkovaní dispečingu nepokračujú dedičia,
 • správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.

Upozornenie: Vyššie uvedené osoby sú povinné do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu písomne oznámiť dopravnému správnemu orgánu, že pokračujú v prevádzkovaní dispečingu.

Po skončení konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu môžu vyššie uvedené osoby pokračovať v prevádzkovaní dispečingu najviac 30 kalendárnych dní, ak nadobudli majetkový podiel používaný na prevádzkovanie dispečingu.

Ak do 30 kalendárnych dní od skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa povolenia na prevádzkovanie dispečingu nenadobudnú povolenie na prevádzkovanie dispečingu, nemôžu ďalej dispečing prevádzkovať.

Všeobecné povinnosti prevádzkovateľa dispečingu

Prevádzkovateľ dispečingu je povinný:

 • sprostredkovať prepravu len prostredníctvom prevádzkovateľov taxislužby,
 • sprostredkovať prepravu len vozidlami taxislužby, ktoré sú zapísané v koncesii,
 • vypracovať prepravný poriadok a zverejniť ho v súlade so zákonom
 • poskytnúť údaje o prevádzkovaných vozidlách, o ich prevádzke a o osobách, prostredníctvom ktorých sprostredkoval prepravu, a o im plynúcich príjmoch do 30 kalendárnych dní od vyžiadania orgánom odborného dozoru, kontrolným orgánom a orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva,
 • oznámiť dopravnému správnemu orgánu zmenu údajov uvedených v povolení na prevádzkovanie dispečingu do 15 dní od zmeny; ak ide o právnickú osobu, oznámiť aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu.

Upozornenie: Prepravný poriadok musí byť zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa taxislužby alebo prevádzkovateľa dispečingu, ak ho prevádzkovateľ taxislužby alebo prevádzkovateľ dispečingu zriadil, alebo musí byť k dispozícii vo vozidle alebo musí byť k dispozícii prostredníctvom digitálnej platformy, ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom digitálnej platformy.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti prevádzkovanie dispečingu
 • založenie s.r.o. pre výkon dispočingu
 • vybavenie povolenia na výkon dispečingu


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.