Autoškola – založenie a registrácia (2023)

5/5 - (2 votes)
Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované na vykonávanie
 • výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“),
 • doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu1aa) a kondičných výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „kondičný kurz“),
 • výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),
 • doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a
 • dopravnej výchovy obyvateľstva.

Prevádzkovanie autoškoly je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia, pričom osobitné podmienky prevádzkovania autoškoly upravuje zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách v znení neskorších predpisov.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako krok po kroku založiť s.r.o. určenú na prevádzkovanie autoškoly a zabezpečiť potrebnú registráciu novej autoškoly.

Založenie novej s.r.o.

V prvom kroku je potrebné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá následne požiada príslušný správny orgán o registráciu samotnej autoškoly.

Založenie tejto s.r.o. je v tomto momente rovnaké, ako v prípade, že ide o založenie inej spoločnosti s ručením obmedzeným. Proces založenia s.r.o. pozostáva z nasledovných úkonov:

 • vypracovanie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy a ďalších potrebných listín na založenie s.r.o.,
 • ohlásenie živností na príslušnom živnostenskom úrade a získanie osvedčenie o živnostenskom oprávnení,
 • splatenie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • podanie návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra,
 • registrácia spoločnosti s ručením obmedzeným na príslušnom daňovom úrade.
Ak chceš vedieť viac o založení s.r.o.: Ako na založenie s.r.o. – aktuálny postup

Na to, aby ste mohli prostredníctvom svojej spoločnosti s ručením obmedzeným prevádzkovať autoškolu, je potrebné, aby ste získali na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie živnosti s názvom „Prevádzkovanie autoškoly”.

Predmetná živnosť patrí v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní medzi viazané živnosti.

Pre získanie tejto viazanej živnosti je nevyhnutné, aby ste mali ustanoveného tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa potrebné zákonné podmienky na výkon tejto činnosti. Zodpovedným zástupcom môžete byť vy alebo iná tretia osoba.

Medzi všeobecné podmienky, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • plná spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt.

Medzi osobitné podmienky, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí odborná spôsobilosť, ktorú možno preukázať nasledovne:

 • úplné stredoškolské vzdelanie a
 • úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohláseniam živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení .

Pozor: Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere so spoločnosťou s ručením obmedzeným, v rámci ktorej má “garantovať” prevádzkovanie autoškoly. Uvedená podmienka však neplatí, ak zodpovedným zástupcom je zároveň spoločník spoločnosti.

Po zápise s.r.o. do obchodného registra je možné pristúpiť k samotnej registrácii autoškoly na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • založenie novej s.r.o. za účelom prevádzkovania autoškoly
 • zabezpečenie registrácie novej autoškoly
 • vypracovanie potrebných podkladov k registrácii novej autoškoly,
 • právne poradenstvo vo veci prevádzkovania autoškoly


Registrácia/založenie novej autoškoly

Po zápise novej s.r.o. do obchodného registra je možné pristúpiť k registrácii/založeniu samotnej autoškoly na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, pričom rozhodujúci je obvod, v rámci ktorého bude pôsobiť autoškola.

Pozor: Bez platnej registrácie autoškoly nie je možné reálne vykonávať prevádzkovanie autoškoly. V opačnom prípade dochádza k porušeniu zákona, pričom hrozí pokuta vo výške 50,- EUR až 330,- EUR.

Podmienky pre registráciu autoškoly

Na platnú registráciu novej autoškoly je potrebné spĺňať zákonom dané podmienky, medzi ktoré patria:

 • plná spôsobilosť na právne úkony, ktorá sa preukazuje pri konateľoch spoločnosti a zodpovednom zástupcovi autoškoly,
 • bezúhonnosť, ktorá sa vzťahuje na konateľov spoločnosti a zodpovedného zástupcu autoškoly,
 • splnenie požiadavky odbornej spôsobilosti u zodpovedného zástupcu,
 • preukázanie inštruktorského oprávnenia a vodičských preukazov skupin potrebných na vykonávanie kurzu,
 • preukázanie požadovanej technickú základne,
 • zodpovedný zástupca nesmie byť zodpovedným zástupcom v inej už registrovej autoškole a nemôže byť v nej ani inštruktorom autoškoly.

Plná spôsobilosť na právne úkony

Všeobecnou podmienkou na založenie autoškoly je preukázanie plnej spôsobilosti na právne úkony u konateľov spoločnosti a zodpovednom zástupcovi autoškoly, pričom dané osoby nemôžu byť obmedzené v ich spôsobilosti na právne úkony súdom.

Bezúhonnosť príslušných osôb

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je preukázanie bezúhonnosti, a to v súvislosti s osobami konateľov spoločnosti a zodpovedným zástupcom autoškoly.

Za bezúhonného sa na účely registrácie autoškoly nepovažuje ten:
 • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
 • kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené,
 • komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá,
 • kto sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly,
 • komu bola zrušená registrácia autoškoly z dôvodu toho, že vykonáva kurzy v rozpore so zákonom, vykonávacím predpisom a učebnými osnovami a napriek písomnému upozorneniu štátneho odborného dozoru nad autoškolami zistené nedostatky v určenej lehote neodstránil alebo nespĺňa podmienky registrácie autoškoly podľa  zákona, a to v posledných piatich rokoch pred podaním žiadosti o registráciu autoškoly.

Zodpovedný zástupca a jeho odborná spôsobilosť

Na prevádzkovanie autoškoly je nutné preukázať aj odbornú spôsobilosť za účelom registrácie novej autoškoly. Táto spôsobilosť sa preukazuje prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v postavení tzv. zodpovedného zástupcu.

Za zodpovedného zástupcu môže byť ustanovená fyzická osoba, ktorá:

 • má plnú spôsobilosť na právne úkony,
 • je bezúhonná,
 • ukončila minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,
 • disponuje potrebným rozsahom vodičského oprávnenia,
 • má najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly, zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním žiadosti.
Pozor: Autoškola môže byť prevádzkovaná len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý nie je zároveň zodpovedným zástupcom alebo inštruktorom v inej už registrovanej autoškole.
Pozor: Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi autoškoly. K žiadosti je potrebné priložiť aj pracovnú zmluvu.

Dokladmi o doterajšej praxi zodpovedného zástupcu sú  listiny, ktoré preukazujú prevádzkovanie autoškoly, výkon funkcie zodpovedného zástupcu alebo vykonávanie činnosti inštruktora autoškoly.

Okresný úrad v sídle kraja môže uznať aj iné doklady o doterajšej praxi, prípadne čestné vyhlásenia alebo potvrdenie iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach žiadateľa a o jeho postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, ak samostatne alebo v spojení s inými dokladmi dostatočne preukazujú odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu.

Inštruktori autoškoly

Každá autoškola na výkon svojej činnosti musí mať tzv. inštruktorov autoškoly. Ide o fyzické osoby, ktoré disponujú platným inštruktorským oprávnením na výkon nasledovných kurzov v autoškole:

 • výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“),
 • doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“), osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu1aa) a kondičných výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „kondičný kurz“).
Pozor: Autoškola zamestnáva inštruktorov v pracovnom pomere alebo zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ktorí prevádzkujú živnosť s názvom “Inštruktor autoškoly”.

Technická základňa autoškoly

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou na registráciu novej autoškoly je preukázanie potrebnej technickej základe autoškoly, ktorú tvorí:

 • priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola a
 • technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie autoškoly.

Priestor, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, tvorí kancelária, učebňa a jej príslušenstvo.

Pozor: Autoškola môže mať zriadenú ďalšiu učebňu na zabezpečenie teoretickej výučby len v rámci okresu, v ktorom má sídlo alebo prevádzku.
Viete, že: Priestory určené na prevádzkovanie autoškoly je možné aj prenajať na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s treťou osobou.

Každá učebňa musí byť na účely transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavená pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni, ktoré následne budú zo zariadenia automaticky zasielané do príslušnoho informačného systému.

Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie autoškoly sú
 • výcvikové vozidlá,
 • autocvičisko alebo niektorá z nasledujúcich kombinácií: autocvičisko a trenažér, autocvičisko a náhradná výcviková plocha, trenažér a náhradná výcviková plocha, autocvičisko, trenažér a náhradná výcviková plocha,
 • učebné pomôcky.

Každá autoškola musí mať výcvikové vozidlá určené a schválené na vykonávanie kurzov tej skupiny vodičských oprávnení, pre ktorú je autoškola registrovaná.  Na praktický výcvik sa používajú výcvikové vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené pre vozidlá používané na skúškach z vedenia motorového vozidla.

Pozor: Premiestňovať výcvikové vozidlá na zabezpečenie kurzov možno len medzi autoškolami, ktoré prevádzkuje jeden subjekt.

Výcvikové vozidlá a trenažér musia mať rovnako pevne namontované identifikačné zariadenia.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • založenie novej s.r.o. za účelom prevádzkovania autoškoly
 • zabezpečenie registrácie novej autoškoly
 • vypracovanie potrebných podkladov k registrácii novej autoškoly,
 • právne poradenstvo vo veci prevádzkovania autoškoly


Žiadosť o založenie/registráciu autoškoly

Žiadosť o registráciu autoškoly je možné podať:

 • písomnou formou,
  • osobne na podateľňu príslušného okresného úradu,
  • poštou, doporučenou zásielkou na adresu okresného úradu.
 • osobným podaním s pomocou úradníka na kontaktnom mieste okresného úradu,
 • elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára.
Žiadosť o registráciu autoškoly v prípade právnickej osoby obsahuje nasledovné údaje:
 • obchodné meno, identifikačné číslo, adresu sídla, daňové registračné číslo a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
 • údaje o odbornej spôsobilosti žiadateľa,
 • identifikačné údaje o ostatných inštruktoroch autoškoly, a to meno a priezvisko, číslo inštruktorského preukazu,
 • údaje o technickej základni autoškoly v rozsahu 1. adresa a právny vzťah k priestoru, v ktorom sa prevádzkuje autoškola, 2. adresa a právny vzťah k autocvičisku, adresa a právny vzťah k náhradnej výcvikovej ploche s vylúčením cestnej premávky (ďalej len „náhradná výcviková plocha“), 3. typ, výrobné číslo trenažéra a právny vzťah k trenažéru, 4. kategória a evidenčné číslo výcvikového vozidla, 5. zoznam učebných pomôcok,
 • údaj o tom, pre aké skupiny vodičských oprávnení chce vykonávať vodičské kurzy a doškoľovacie kurzy vodičov.

Prílohou žiadosti o registráciu autoškoly v postavení právnickej osoby je:

 • diplom alebo vysvedčenie preukazujúce požadované vzdelanie (ďalej len „doklad o vzdelaní“) zodpovedného zástupcu,
 • doklad o doterajšej praxi zodpovedného zástupcu,
 • inštruktorský preukaz a vodičský preukaz žiadateľa, ako aj inštruktorské preukazy a vodičské preukazy ostatných inštruktorov autoškoly,
 • osvedčenia o evidencii a protokoly o technickej kontrole a o emisnej kontrole všetkých motorových vozidiel a prípojných vozidiel, na ktorých sa budú vykonávať kurzy podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „výcvikové vozidlo“),
 • doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme priestoru, v ktorom sa má prevádzkovať autoškola,
 • osvedčenie o technickej spôsobilosti trenažéra a doklad o vlastníctve, spoluvlastníctve alebo nájme trenažéra, náhradnej výcvikovej plochy alebo autocvičiska,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Príslušný správny orgán je povinný zabezpečiť si údaje o inštruktorských preukazoch a vodičských preukazoch a inštruktorov autoškoly z cestného informačného systému alebo z informačného systému verejnej správy, ak takéto údaje sú dostupné v týchto informačných systémoch. Ak takéto údaje nemožno získať spôsobom podľa prvej vety, žiadateľ ich predloží na výzvu príslušného okresného úradu v sídle kraja v určenej lehote.

Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a oznámi registráciu autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu

Osvedčenie o registrácii obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia aj rozsah registrácie a schválenie technickej základne autoškoly.

Záver

Cieľom nášho článku vám bolo bližšie obzrejmiť postup ako založiť s.r.o. a získať potrebné povolenie/registráciu na prevádzkovanie autoškoly, ktorý vás neminie, a to v prípade ak ste sa rozhodli tento proces absolvovať sami.

Tu si vás však dovolíme upozorniť, že takéto rozhodnutie nemusí byť pre vás vždy správne, nakoľko ide o celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, ktorý si vyžaduje určité skúsenosti.

V opačnom prípade sa vystavujete možným komplikáciám, ktoré môžu spočívať v neprimerane dlhom čase dodatočne vynaložených finančných prostriedkov.

Preto vám odporúčame sa obrátiť na nás a využiť naše služby týkajúce sa založenia s.r.o. a získania potrebného povolenia/registrácie na prevádzkovanie autoškoly na kľúč. Disponujeme potrebnými znalosťami a skúsenosťami ako aj potrebným zariadením na podávanie elektronických žiadostí a návrhov. Zároveň okrem času a nervov z prípadných problémov vám ušetríme aj vaše peniaze, pretože využitím našich služieb výrazne ušetríte na správnych a súdnych poplatkoch.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • založenie novej s.r.o. za účelom prevádzkovania autoškoly
 • zabezpečenie registrácie novej autoškoly
 • vypracovanie potrebných podkladov k registrácii novej autoškoly,
 • právne poradenstvo vo veci prevádzkovania autoškoly


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.