Licencia na predaj a nákup zbraní – postup /2023/

4/5 - (1 vote)

Uvažujete nad nákupom a predajom zbraní a streliva? Rozhodli ste sa, že chcete začať podnikať v oblasti predaja a nákupu zbraní a streliva? Neviete však kde a ako začať, aby ste získali potrebnú licenciu na výkon tejto činnosti?

V nasledujúcom článku Vám prezradíme ako na to, aby ste mohli nakupovať a predávať zbrane a strelivo.

Je potrebná zbrojná licencia?

Predajňu so zbraňami a strelivom si bez zbrojnej licencie jednoducho nemôžete otvoriť.

Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu (podnikateľa), resp. právnickú osobu, nadobudnúť do vlastníctva zbrane a strelivo a držať ich v rozsahu zákona.  Zbrojné licencie sa rozdeľujú podľa rozsahu používania a potreby na viaceré skupiny.

Zbrojná licencia sa rozdeľuje podľa účelu používania zbraní alebo streliva na tieto skupiny:
A – vývoj a výroba zbraní alebo streliva,
B – opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva,
C – nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva,
D – vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva,
E – uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti,
F – výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
G – prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • založenie s.r.o. za účelom nákupu a predaja zbraní
 • vybavenie zbrojnej licencie C – nákup a predaj zbraní
 • vypracovanie základného dokumentu pri prevádzkovaní predajne zbraní a stretliva – vnútorný predpisZbrojná licencia C – nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

Na to, aby ste mohli mať predajňu zbraní a streliva, musíte v prvom rade mať potrebné osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť s názvom “Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva”.

Toto osvedčenie o živnostenskom oprávnení získate po splnení zákonných podmienok na príslušnom živnostenskom úrade. Až následne môžete požiadať o vydanie zbrojnej licencie C – nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva.

Aké sú podmienky na vydanie licencie na predaj a nákup zbraní?

Príslušný policajný útvar vydá fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (najčastejšie v podobe spoločnosti s ručením obmedzeným), ktorá splní nasledovné podmienky:

 • táto osoba je držiteľom osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • písomne požiada o vydanie zbrojnej licencie C,
 • odôvodní potrebu vydania zbrojnej licencie C,
 • preukáže, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva podľa zákona,
 • preukáže bezúhonnosť a spoľahlivosť príslušných osôb,
 • ustanoví zodpovednú osobu
 • uhradí správny poplatok vo výške 400,00 EUR.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • založenie s.r.o. za účelom nákupu a predaja zbraní
 • vybavenie zbrojnej licencie C – nákup a predaj zbraní
 • vypracovanie základného dokumentu pri prevádzkovaní predajne zbraní a stretliva – vnútorný predpis


Odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojnej licencie C

Podaná žiadosť o vydanie licencie na nákup a predaj zbraní a streliva musí obsahovať relevantné odôvodnenie. Toto odôvodnenie musí obsahovať podstatné skutočnosti, pre ktoré požadujete vydať zbrojnú licenciu C. Ide najmä o skutočnosť, že disponujete potrebným osvedčením o živnostenskom oprávnení, na základe ktorého chcete vykonávať nákup a predaj zbraní a streliva.

Vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva

Na to, aby ste mohli mať predajňu zbraní a streliva, musíte preukázať aj to, že disponujete potrebnými a vhodnými priestormi na ich uskladnenie. Túto skutočnosť je možné preukázať listom vlastníctva žiadateľa alebo na základe nájomnej zmluvy, alebo inej zmluvy, v zmysle ktorej je možné tieto priestory užívať.

Bližšie podmienky týkajúce sa vhodnosti priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva nájdete tu.

Pozor: Dbajte na to, aby priestory, v rámci ktorých uskladníte zbrane a strelivo boli naozaj vhodné a v súlade so zákonom, pretože príslušný policajný útvar počas konania je povinný vykonať reálnu kontrolu týchto priestorov na mieste samom.

Bezúhonnosť a spoľahlivosť príslušných osôb

Ďalšia zákonná podmienka na vydanie licencie na predaj a nákup zbraní a streliva spočíva v preukázaní bezúhonnosti a spoľahlivosti príslušných osôb.

Ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti musí preukázať on sám. V prípade, ak žiadateľom je právnická osoba, tieto podmienky preukazujú jej štatutárne orgány – (napr. konatelia spoločnosti) ako aj právnická osoba ako spoločnosť samotná.

Ustanovenie zodpovednej osoby

Žiadateľ o zbrojnú licenciu C na nákup a predaj zbraní a streliva musí mať ustanovenú aj zodpovednú osobu, ktorá disponuje platným zbrojným preukazom.

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje tejto osoby ako aj čísla zbrojného preukazu a policajného útvaru, ktorý tento preukaz vydal.

Zodpovednou osobou môže byť samotná fyzická osoba – podnikateľ alebo štatutárne orgány spoločnosti, ak ide o právnickú osobu. Ak tieto osoby nemajú potrebný zbrojný preukaz, za zodpovednú osobu je možné ustanoviť fyzickú osobu, ktorá je so žiadateľom v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu.

Pozor: Zodpovedná osoba musí byť ustanovená počas celej doby platnosti zbrojnej licencie C. V prípade, ak dôjde k zániku zodpovednej osoby, je potrebné ustanoviť novú zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie do siedmich pracovných dní po skončení činnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie a v tejto lehote oznámiť túto zmenu policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal.

Správny poplatok

S podaním žiadosti je spojená povinnosť uhradiť správny poplatok vo výške 400,00 EUR.

Základné dokumenty pri prevádzkovaní predajni zbraní a streliva

Jednou zo základných povinností držiteľa zbrojnej licencie C – nákup a predaj zbraní je aj vypracovať a viesť:

 • ⇒ vnútorný predpis, ktorým sa ustanovia pravidlá na používanie zbraní a streliva, spôsob evidencie, uloženia, výdaj a príjem zbraní a streliva, a spôsob bezpečnej manipulácie so zbraňami a strelivom vrátane postupu pri nabíjaní a vybíjaní zbrane,
 • ⇒ evidenciu zbraní a streliva prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ktorá obsahuje evidenciu zbraní a streliva ktoré drží, evidenciu vydaných a prijatých zbraní a streliva, strelného prachu a zápaliek vrátane prehľadu o vydanom a prijatom množstve zbraní a streliva, strelného prachu a zápaliek, meno a priezvisko, miesto pobytu alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo odberateľa, dodávateľa, vypožičiavateľa, nájomcu a zložiteľa zbraní a streliva; údaje sa do evidencie zapisujú bezodkladne,
 • ⇒ evidenciu súvisiacu s podnikaním na úseku zbraní a streliva a túto evidenciu uchovávať po dobu 20 rokov a po ukončení činnosti odovzdať policajnému útvaru evidenciu nie staršiu ako 20 rokov; pri ich ukladaní a archivácii postupuje podľa osobitného predpisu

Pozor: Týmito dokumentami musí držiteľ licencie neustále disponovať počas platnosti zbrojnej licencie C. V opačnom prípade mu hrozí pokuta až do výšky 8.298,- EUR (nevypracovaný vnútorný predpis) alebo až do výšky 33.000,- EUR (nevedenie evidencie).

Základné povinnosti držiteľa zbrojnej licencie

Držiteľ zbrojnej licencie je povinný:
 • stanoviť najmenej jednu zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie, ktorá je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere, a to pre každú prevádzku alebo miesto uloženia zbrane alebo streliva,
 • zabezpečiť, aby zbraň alebo strelivo držala alebo nosila fyzická osoba, ktorá je k držiteľovi zbrojnej licencie v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere a bola držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu,
 • ⇒ kontrolovať, či zbraň alebo strelivo nie sú používané na iné účely, ako je uvedené v zbrojnej licencii,
 • ⇒ vydať vnútorný predpis, ktorým sa ustanovia pravidlá na používanie zbraní a streliva, spôsob evidencie, uloženia, výdaj a príjem zbraní a streliva, a spôsob bezpečnej manipulácie so zbraňami a strelivom vrátane postupu pri nabíjaní a vybíjaní zbrane,
 • ⇒ zabezpečiť zbraň a strelivo proti zneužitiu, strate alebo odcudzeniu,
 • ⇒ neodkladne ohlásiť najbližšiemu policajnému útvaru zneužitie, stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, zbrojnej licencie alebo preukazu zbrane,
 • ⇒ dodržiavať podmienky prechovávania alebo skladovania streliva,
 • na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa zákona, predložiť na kontrolu zbrojnú licenciu, preukaz zbrane, zbraň alebo strelivo,
 • ⇒ ustanoviť novú zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie do siedmich pracovných dní po skončení činnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie a v tejto lehote oznámiť túto zmenu policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal,
 • požiadať policajný útvar o vydanie novej zbrojnej licencie, ak došlo ku zmene názvu právnickej osoby, sídla právnickej osoby, obchodného mena a miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo k zriadeniu, zmene alebo zrušeniu prevádzkarne, a o vydanie nového preukazu zbrane, ak došlo k zmene názvu právnickej osoby, sídla právnickej osoby, osobných údajov fyzickej osoby – podnikateľa alebo zmene miesta uloženia zbrane; žiadosť musí byť podaná do siedmich pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala, pričom žiadateľ priloží aj pôvodnú zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane,
 • viesť 1. evidenciu zbraní a streliva prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, ktorá obsahuje evidenciu zbraní a streliva ktoré drží, evidenciu vydaných a prijatých zbraní a streliva, strelného prachu a zápaliek vrátane prehľadu o vydanom a prijatom množstve zbraní a streliva, strelného prachu a zápaliek, meno a priezvisko, miesto pobytu alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo odberateľa, dodávateľa, vypožičiavateľa, nájomcu a zložiteľa zbraní a streliva; údaje sa do evidencie zapisujú bezodkladne a 2. evidenciu súvisiacu s podnikaním na úseku zbraní a streliva a túto evidenciu uchovávať po dobu 20 rokov a po ukončení činnosti odovzdať policajnému útvaru evidenciu nie staršiu ako 20 rokov; pri ich ukladaní a archivácii postupuje podľa osobitného predpisu.
 • zabezpečiť najmenej raz ročne vykonanie cvičnej streľby osobami používajúcimi zbraň pri výkone zamestnania alebo povolania; o uskutočnených cvičných streľbách viesť evidenciu,
 • oznámiť policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, zmenu člena štatutárneho orgánu právnickej osoby v rozsahu jeho osobných údajov do siedmich pracovných dní od tejto zmeny,
 • odovzdať zbrojnú licenciu policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, do siedmich pracovných dní odo dňa zániku jej platnosti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) alebo písm. g) zákona,
 • odovzdať zbrane, strelivo a preukaz zbrane do úschovy policajnému útvaru do siedmich pracovných dní odo dňa zániku platnosti zbrojnej licencie podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), f), g) alebo písm. i) zákona; ak odovzdanie zbrane a streliva do úschovy z dôvodu podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona neznesie odklad, ich držiteľ je povinný tieto odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, ktorý rozhodnutie o odňatí zbrojnej licencie doručil,
 • oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojnú licenciu, zmenu kalibru zbrane, zmenu výrobného čísla zbrane, výmenu hlavne, skrátenie hlavne, úpravu vývrtu hlavne, opravu alebo úpravu zbrane na zbraň inej kategórie alebo podkategórie do siedmich pracovných dní od jej vykonania; pred jej vykonaním je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho skúmania, ak oprava alebo úprava zbrane na zbraň inej kategórie alebo podkategórie nespočíva v zmene dĺžky pažby,
 • nahlásiť policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal, každý prevod alebo pokus o prevod streliva, ktorý v čase jeho uskutočnenia možno považovať vzhľadom na jeho povahu alebo rozsah za podozrivý.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • založenie s.r.o. za účelom nákupu a predaja zbraní
 • vybavenie zbrojnej licencie C – nákup a predaj zbraní
 • vypracovanie základného dokumentu pri prevádzkovaní predajne zbraní a stretliva – vnútorný predpis


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.