Licencia na predaj a nákup zbraní – postup /2021/

4/5 - (1 vote)

Uvažujete nad nákupom a predajom zbraní a streliva? Rozhodli ste sa, že chcete začať podnikať v oblasti predaja a nákupu zbraní a streliva? Neviete však kde a ako začať, aby ste získali potrebnú licenciu na výkon tejto činnosti?

V nasledujúcom článku Vám prezradíme ako na to, aby ste mohli nakupovať a predávať zbrane a strelivo.

Je potrebné zbrojná licencia?

Predajňu so zbraňami a strelivom si bez zbrojnej licencie jednoducho nemôžete otvoriť.

Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu (podnikateľa), resp. právnickú osobu, nadobudnúť do vlastníctva zbrane a strelivo a držať ich v rozsahu zákona.  Zbrojné licencie sa rozdeľujú podľa rozsahu používania a potreby na viaceré skupiny.

Zbrojná licencia sa rozdeľuje podľa účelu používania zbraní alebo streliva na tieto skupiny:
A – vývoj a výroba zbraní alebo streliva,
B – opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva,
C – nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva,
D – vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva,
E – uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti,
F – výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
G – prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • založenie s.r.o. za účelom nákupu a predaja zbraní
 • vybavenie zbrojnej licencie C – nákup a predaj zbraní
 • vypracovanie základných dokumentov pri prevádzkovaní predajne zbraní a stretliva (vnútorný predpis, záznamová kniha a evidencia)Zbrojná licencia C – nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

Na to, aby ste mohli mať predajňu zbraní a streliva, musíte v prvom rade mať potrebné osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť s názvom „Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva“.

Toto osvedčenie o živnostenskom oprávnení získate po splnení zákonných podmienok na príslušnom živnostenskom úrade. Až následne môžete požiadať o vydanie zbrojnej licencie C – nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva.

Aké sú podmienky na vydanie licencie na predaj a nákup zbraní?

Príslušný policajtný útvar vydá fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe (najčastejšie v podobe spoločnosti s ručením obmedzeným), ktorá splní nasledovné podmienky:

 • táto osoba je držiteľom osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 • písomne požiada o vydanie zbrojnej licencie C,
 • odôvodní potrebu vydania zbrojnej licencie C,
 • preukáže, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva podľa zákona,
 • preukáže bezúhonnosť a spoľahlivosť príslušných osôb,
 • ustanoví zodpovednú osobu
 • uhradí správny poplatok vo výške 331,50 EUR.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • založenie s.r.o. za účelom nákupu a predaja zbraní
 • vybavenie zbrojnej licencie C – nákup a predaj zbraní
 • vypracovanie základných dokumentov pri prevádzkovaní predajne zbraní a stretliva (vnútorný predpis, záznamová kniha a evidencia)


Odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojnej licencie C

Podaná žiadosť o vydanie licencie na nákup a predaj zbraní a stretliva musí obsahovať relevantné odôvodnenie. Toto odôvodnenie musí obsahovať podstatné skutočnosti, pre ktoré požadujete vydať zbrojnú licenciu C. Ide najmä o skutočnosť, že disponujete potrebným osvedčením o živnostenskom oprávnení, na základe ktorého chcete vykonávať nákup a predaj zbraní a streliva.

Vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva

Na to, aby ste mohli mať predajňu zbraní a streliva, musíte preukázať aj to, že disponujete potrebnými a vhodnými priestormi na ich uskladnenie. Túto skutočnosť je možné preukázať listom vlastníctva žiadateľa alebo na základe nájomnej zmluvy, alebo inej zmluvy, v zmysle ktorej je možné tieto priestory užívať.

Bližšie podmienky týkajúce sa vhodnosti priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva nájdete tu.

Pozor:Dbajte na to, aby priestory, v rámci ktorých uskladníte zbrane a strelivo boli naozaj vhodné a v súlade so zákonom, pretože príslušný policajný útvar počas konania je povinný vykonať reálnu kontrolu týchto priestorov na mieste samom.

Bezúhonnosť a spoľahlivosť príslušných osôb

Ďalšia zákonná podmienka na vydanie licencie na predaj a nákup zbraní a streliva spočíva v preukázaní bezúhonnosti a spoľahlivosti príslušných osôb.

Ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti musí preukázať on sám. V prípade, ak žiadateľom je právnická osoba, tieto podmienky preukazujú jej štatutárne orgány – (napr. konatelia spoločnosti) ako aj právnická osoba ako spoločnosť samotná.

Ustanovenie zodpovednej osoby

Žiadateľ o zbrojnú licenciu C na nákup a predaj zbraní a streliva musí mať ustanovenú aj zodpovednú osobu, ktorá disponuje platným zbrojným preukazom.

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje tejto osoby ako aj čísla zbrojného preukazu a policajného útvaru, ktorý tento preukaz vydal.

Zodpovednou osobou môže byť samotná fyzická osoba – podnikateľ alebo štatutárne orgány spoločnosti, ak ide o právnickú osobu. Ak tieto osoby nemajú potrebný zbrojný preukaz, za zodpovednú osobu je možné ustanoviť fyzickú osobu, ktorá je so žiadateľom v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu.

Pozor:Zodpovedná osoba musí byť ustanovená počas celej doby platnosti zbrojnej licencie C. V prípade, ak dôjde k zániku zodpovednej osoby, je potrebné ustanoviť novú zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej licencie do siedmich dní po skončení činnosti zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie a v tejto lehote oznámiť túto zmenu policajnému útvaru, ktorý zbrojnú licenciu vydal.

Správny poplatok

S podaním žiadosti je spojená povinnosť uhradiť správny poplatok vo výške 331,50 EUR.

Základné dokumenty pri prevádzkovaní predajni zbraní a streliva

Jednou zo základných povinností držiteľa zbrojnej licencie C – nákup a predaj zbraní je aj vypracovať:

 • vnútorný predpis, ktorým sa ustanovia pravidlá na používanie zbraní a streliva, spôsob evidencie, uloženia, výdaj a príjem zbraní a streliva, a spôsob bezpečnej manipulácie so zbraňami a strelivom vrátane postupu pri nabíjaní a vybíjaní zbrane,
 • záznamovú knihu, ktorá obsahuje evidenciu zbraní a streliva, ktoré drží, evidenciu vydaných a prijatých zbraní a streliva, strelného prachu a zápaliek vrátane prehľadu o vydanom a prijatom množstve zbraní a streliva, meno a priezvisko, miesto pobytu alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo odberateľa, dodávateľa, vypožičiavateľa, nájomcu, zložiteľa zbraní a streliva a túto evidenciu uchovávať po dobu desať rokov i po skončení činnosti,
 • evidenciu súvisiacu s podnikaním na úseku zbraní a streliva a túto evidenciu uchovávať po dobu 20 rokov a po ukončení činnosti odovzdať policajnému útvaru evidenciu nie staršiu ako 20 rokov; pri ich ukladaní a archivácii postupuje podľa osobitného predpisu

Pozor:Týmito dokumentami musí držiteľ licencie neustále disponovať počas platnosti zbrojnej licencie C. V opačnom prípade mu hrozí pokuta až do výšky 8.298,- EUR (nevypracovaný vnútorný predpis) alebo až do výšky 33.193,- EUR (nevedenie záznamovej knihy a evidencie).

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • založenie s.r.o. za účelom nákupu a predaja zbraní
 • vybavenie zbrojnej licencie C – nákup a predaj zbraní
 • vypracovanie základných dokumentov pri prevádzkovaní predajne zbraní a stretliva (vnútorný predpis, záznamová kniha a evidencia)


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.