Ako vybaviť stavebné povolenie – postup 2023

Rate this post

Rozhodli ste sa stavať?

Najprv je potrebné, aby ste si preverili umiestnenie pozemku, na ktorom chcete stavať.

Ak sa váš stavebný pozemok nachádza či už v intraviláne alebo v extraviláne  obce, bude potrebné najprv zabezpečiť si vyňatie tohto pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a následne si vybaviť územné rozhodnutie o umiestnení stavby.

Ak chceš vedieť viac o tom, ako vybaviť územné rozhodnutie: Ako vybaviť územné rozhodnutie – postup
Ak chceš vedieť viac o priebehu územného konania: Územné konanie – priebeh

Stavebný úrad pri jednoduchých stavbách (medzi ktoré patrí aj rodinný dom do 300 m2 zastavanej plochy) spojí územné konanie a stavebné konanie do jedného konania a vydá stavebné povolenie.

Zákonné ustanovenie: Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

V tomto prípade môžete podávať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia súčasne.

Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Stavebné povolenie vs. ohlásenie stavby

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Ohlásenie stavby stavebnému úradu postačí:
 • pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
 • pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
 • pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
 • pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,
 • pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
Ak chceš vedieť viac o tom, ako ohlásiť stavbu: Ako ohlásiť stavbu – postup

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Stavebník významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo pred vydaním stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.

Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby.

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre:

 • samostatnú stavbu alebo jej zmenu,
 • súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
 • jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
 • podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia.

Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, prípadne na celý súbor stavieb.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje:
 • identifikačné údaje stavebníka,
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností1) a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu – rodinného domu sa spravidla prikladajú najmä nasledovné podklady:

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

Podklady k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby okrem iného najmä:

 • sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
 • súhrnnú technickú správu,
 • celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500.

Niektoré stavebné úrady sú však benevolentnejšie a nevyžadujú niektoré časti projektovej dokumentácie. Preto je dobre sa vopred informovať na stavebnom úrade, čo sa bude v projekte vyžadovať.

Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí

Okrem iných podkladov bude potrebné, aby ste si zabezpečili vyjadrenia od príslušných správcov inžinierskych sietí, a to bez ohľadu na to, či sa na ich siete budete v súvislosti so stavbou rodinného domu napájať alebo nie, teda touto výstavbou môže dôjsť do styku s týmito sieťami.

Pri sieťach, na ktoré sa budete napájať, je potrebné disponovať určením bodu a podmienok pripojenia prevádzkovateľov sietí.

Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu

Tieto vyjadrenia je potrebné zabezpečiť z dôvodu dopravného napojenia pozemku a stavby na pozemné komunikácie – vjazd na pozemok.

V prípade, ak daná pozemná komunikácia – cesta je v správe obce/mesta, vyjadrenie vám poskytnú tieto orgány. V mnohých prípadoch je však cesta v správe Slovenskej správy ciest alebo v správe ciest samosprávneho kraja. Ide najmä o cesty vyššieho významu (cesty prvej, druhej a tretej triedy). Okrem vyjadrenia správcu pozemnej komunikácie je potrebné zabezpečiť aj vyjadrenie príslušného dopravného inšepektorátu.

Pre povolenie vjzadu je potrebné spracovať projekt prostredníctvom oprávnej osoby – dopravný inžinier.

Vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky

Ak plánujete vykonať stavbu rodinného domu v blízkosti železničnej trate, je pravdepodobné že budete musieť k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby doložiť aj vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky).

Za týmto účelom budete potrebovať, aby vám projektant spracoval situáciu s ochranným pásmom železničnej trate s presným kilometrovníkom. Ak vám projektant takúto situáciu nedodal, požiadajte ho o doplnenie.

Ak sa plánovaná stavba rodinného nachádza v blízkosti aj iných ochranných pásiem (napr. pásmo hygienickej ochrany, pamiatkovej ochrany, ochranné pásmo lesa, ochrana banských ložísk) o tejto skutočnosti poskytne informácie príslušný stavebný úrad.

Vyjadrenie okresného úradu – pozemkového odboru

Ak plánujete stavebnú činnosť vykonávať na poľnohospodárskej pôde, je potrebné, aby ste požiadali o vyjadrenie aj príslušný okresný úrad – pozemkový odbor. Tento úrad úrad môžete o vyjadrenie žiadať až po tom, ako vám stavebný úrad zlúči územné konanie so stavebným konaním.

Ak sa pozemok pre výstavbu rodinného domu nachádza v intraviláne (zastavané územie) príslušný okresný úrad vydá stanovisko k investičnému zámeru, ak však sa pozemok sa nachádza v extraviláne (mimo zastavaného územia).

V tomto prípade je veľmi dôležité akú výmeru pozemku je v záujme vyňať z pôdneho fondu – ak sa vyníma celý pozemok v celej výmere podľa evidencii v katastri nehnuteľností, nie je potrebné spracovať geometrický plán, ak však len  časť tohto pozemku, je potrebné oprávnenou osobou – geodetom zabezpečiť geometrický plán, ktorým sa oddelí časť ako stavebný pozemok.

Vyhlásenie stavebného dozoru

Ak plánujete stavbu svojpomocne,je potrebné, aby ste od osoby stavebného dozoru vyžiadali príslušné vyhlásenie.

Ak vám stavbu bude realizovať stavebná firma, musíte k žiadosti o vydanie stavebného povolenia priložiť zmluvu o budúcej zmluve alebo zmluvu o dielo.

Správny poplatok

Správny poplatok za stavebné konanie pri rodinnom dome je 50,- EUR.

Ak je súčasťou projektu aj oplotenie, studňa, oporné múry, samostatná garáž a pod. o výške poplatku sa dopredu informujte na príslušnom stavebnom úrade. Za  každú predmetnú stavbu je potrebné uhradiť samostatný správny poplatok.

Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.