Ako vybaviť územné rozhodnutie – postup 2023

Rate this post

Rozhodli ste sa, že chcete stavať rodinný dom alebo inú stavbu?

V prvom rade je potrebné, aby ste si vybavili územné rozhodnutie – rozhodnutie o umiestnení stavby, pokiaľ to ukladá stavebný zákon.

Ak chceš vedieť viac o územných rozhodnutiach: Územné konanie a typy územných rozhodnutí
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Územnoplánovacia informácia

Stavbu rodinného domu alebo inej stavby možno umiestniť a dotknuté územie využiť len na základe územného rozhodnutia, ktoré sa vydáva po predchádzajúcom územnom konaní.

Účastníkom územného konania je navrhovateľ, inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.

Hlavnou podmienkou na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby je však to, aby navrhovaná stavba bola v súlade s územným plánom obce. Preto je veľmi dôležité, aby ste si overili či je možné na základe územného plánu obce na vami vybranom pozemku realizovať váš zámer.

Územný plán nájdete k nahliadnutiu na obecnom úrade, prípadne je ho možne pozrieť na niektorom z mapových portáloch napr. www.uzemneplany.sk (link zväčša nájdete na stránke obce).

Ak obec nedisponuje územným plánom, je potrebne, aby ste si na obecnom úrade podali žiadosť o podmienkach zástavby v takomto území.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia.

Územné rozhodnutie vydáva príslušný stavebný úrad na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia.

Stavby rodinných domov, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, sa spravidla /ak sú jasné pomery v danom území/ povoľujú v spojenom územnom a stavebnom konaní, vydaním stavebného povolenia. Tieto stavby sú definované ako jednoduché stavby.

Ak má stavba rodinného domu dve a viac plnohodnotných nadzemných podlaží, je potrebné získať územné rozhodnutie v samotnom územnom konaní.

Pre iné stavby ako bytové budovy je možné spojiť územné a stavebné konanie v prípade, ak pre územie, kde sú navrhované, je spracovaný a schválený územný plán zóny.

Územné rozhodnutie – návrh na vydanie

Za účelom vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby – rodinného domu je potrebné podať samotný návrh na vydanie tohto rozhodnutia, ktorý má obsahovať nasledovné náležitosti:

 • identifikačné údaje navrhovateľa,
 • predmet návrhu na vydanie územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia
 • zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,
 • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
 • ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.
Ak chceš vedieť viac o priebehu územného konania: Územné konanie – priebeh

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby – rodinného domu sa spravidla prikladajú najmä nasledovné podklady:

 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie
 • projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou
 • stanovisko obce/mesta k plánovanému stavebnému zámeru
 • stanovisko príslušného pozemkového úradu
 • vyjadrenie správcov inžinierskych sieti (plynárne, elektrárne, vodárne a kanalizácie, telekomunikačné siete)
 • vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu
 • vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky), ak ide o stavbu rodinného domu v blízkosti železničnej trate
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
Pozor: Zoznam vyššie uvedených podkladov nemusí byť úplný. Pri stavebnom zámere môžu nastať určité špecifiká, v dôsledku ktorých bude potrebné vyžiadať aj ďalšie podklady od príslušných subjektov. O okruhu týchto subjektov poskytne informáciu príslušný stavebný úrad.

Podklady k návrhu na vydanie územného rozhodnutia

Projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu

Projektovú dokumentáciu pre výstavbu rodinného domu sa vypracúva spravidla v dvoch vyhotoveniach a vypracuje ju oprávnená osoba /architekt alebo projektant/.

Projektová dokumentácia k územnému konaniu by mala obsahovať sprievodnú správu, situáciu osadenia stavby so zakreslením prípojok a napojením na verejné rozvodné siete /inžinierske siete/, dopravné napojenie stavby na pozemné komunikácie, riešnie parkovania a spevnených plôch, odstupy od stavby od susedných pozemkov alebo stavieb, pôdorysy stavby, rez a pohľady.

Stanovisko obce/mesta k plánovanému stavebnému zámeru

Predmetné stanovisko vám vydá obec alebo mesto na základe podanej žiadosti, ak to bude stavebný úrad vyžadovať. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia je možné použiť aj už vydanú územnoplánovaciu informáciu.

Stanovisko okresného úradu – pozemkový odbor

Ak plánujete stavebnú činnosť vykonávať na poľnohospodárskej pôde, je potrebné, aby ste požiadali o vyjadrenie aj príslušný okresný úrad – odbor pozemkový a lesný.

Ako prílohy k žiadosti pre účely územného konania predložte nasledovné podklady:

 • kópia listu vlastníctva /informatívny dokument/,
 • kópia snímky z katastrálnej mapy/informatívny dokument/,
 • vybraná časť projektovej dokumentácie /technická správa, situácia umiestnenia navrhovanej stavby/
 • správny poplatok.

Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí

Okrem iných podkladov bude potrebné, aby ste si zabezpečili vyjadrenia od príslušných správcov inžinierskych sietí, a to bez ohľadu na to, či sa na ich siete budete v súvislosti so stavbou rodinného domu napájať alebo nie, teda touto výstavbou môže dôjsť do styku s týmito sieťami.

Pri sieťach, na ktoré sa budete napájať, je potrebné disponovať určením bodu a podmienok pripojenia prevádzkovateľov sietí.

Vyjadrenia správcu cesty a dopravného inšpektorátu

Tieto vyjadrenia je potrebné zabezpečiť z dôvodu dopravného napojenia pozemku a stavby na pozemné komunikácie – vjazd na pozemok.

V prípade, ak daná pozemná komunikácia – cesta je v správe obce/mesta, vyjadrenie vám poskytnú tieto orgány. V mnohých prípadoch je však cesta v správe Slovenskej správy ciest alebo v správe ciest samosprávneho kraja. Ide najmä o cesty vyššieho významu (cesty prvej, druhej a tretej triedy). Okrem vyjadrenia správcu pozemnej komunikácie je potrebné zabezpečiť aj vyjadrenie príslušného dopravného inšepektorátu.

Pre povolenie vjzadu je potrebné spracovať projekt prostredníctvom oprávnej osoby – dopravný inžinier.

Vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky

Ak plánujete vykonať stavbu rodinného domu v blízkosti železničnej trate, je pravdepodobné že budete musieť k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby doložiť aj vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky).

Za týmto účelom budete potrebovať, aby vám projektant spracoval situáciu s ochranným pásmom železničnej trate s presným kilometrovníkom. Ak vám projektant takúto situáciu nedodal, požiadajte ho o doplnenie.

Ak sa plánovaná stavba rodinného nachádza v blízkosti aj iných ochranných pásiem (napr.pásmo hygienickej ochrany, pamiatkovej ochrany, ochranné pásmo lesa, ochrana banských ložísk) o tejto skutočnosti poskytne informácie príslušný stavebný úrad.

Správne poplatky

Pri podaní návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je navrhovateľ povinný zaplatiť správny poplatok v hodnote 40,- EUR (fyzická osoba) alebo 100,- EUR (právnická osoba) podľa položky 59 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.