Darovacia zmluva v praxi – 2024

3.2/5 - (11 votes)

Úvod

Darovacia zmluva predstavuje azda najznámejšiu a najpoužívanejšiu bezodplatnú zmluvu.

Na základe darovacej zmluvy darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

Predmetom darovania môže byť hnuteľná alebo nehnuteľná vec – pozemok, dom či byt alebo iná nehnuteľnosť.

Darovacia zmluva a jej základné znaky

Medzi základné znaky darovacej zmluvy patrí:

 • určenie predmetu darovania
 • dobrovoľnosť a
 • bezodplatnosť

V prvom rade je potrebné, aby ste špecifikovali predmet darovania. Predmet darovania môže byť všetko, čo je predmetom občianskoprávneho vzťahu a čo dovoľuje zákon. Najčastejšie ide o hnuteľné, nehnuteľné veci, peňažné prostriedky alebo práva či iné majetkové hodnoty.

Dobrovoľnosť darovania zase spočíva v tom, že darca daruje dar obdarovaného na základe jeho slobodného a dobrovoľného rozhodnutia. O darovanie nejde v prípadoch, kedy by darca poskytoval dar na základe či už zákonom alebo súdnym rozhodnutím uloženej povinnosti.

V neposlednom rade darca môže poskytnúť obdarovanému dar len bezodplatne, t.j. nie je oprávnený podmieňovať poskytovanie daru určitým protiplnením zo strany obdarovaného. V tomto prípade by nešlo o darovaciu zmluvu, ale spravidla o kúpnu zmluvu.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri darovaní
 • Vypracovanie darovacej zmluvy
 • Kontrola a úprava darovacej zmluvy
 • Právne zastupovanie klienta pri sporoch vo veci neplatnosti darovacej zmluvy
 • Právne zastupovanie klienta pri sporoch vo veci vrátenia daru
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Forma darovacej zmluvy

Forma darovacej zmluvy je závislá od toho, čo je predmetom darovania.

Pri darovaní hnuteľnej veci zákon požaduje len ústnu formu, avšak len za predpokladu, že k odovzdaniu a prevzatiu daru dôjde hneď pri darovaní. Ide o prípad, kedy darca pri prejave svojej vôle ihneď odovzdá obdarovanému predmet darovania. Ak obdarovaní má získať predmet darovania – dar až neskôr, zákon vyžaduje písomnú formu.

Naopak zákon pri darovaní nehnuteľných vecí /stavby a pozemky/ striktne vyžaduje písomnú formu, pričom obdarovaný vlastnícke právo k nehnuteľnej veci nadobudne až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Pozor na neplatnosť darovacej zmluvy

V prípade, ak darovacia zmluva nespĺňa zákonom stanovené podmienky, je možné sa domáhať určenia jej neplatnosti. Tejto neplatnosti sa môžete domáhať na základe určovacej žaloby podanej na súd.

Dôvod neplatnosti darovacej zmluvy však nemôže byť hocijaký. Vašu žalobu musíte riadne odôvodniť, inak by ju súd vyhodnotil ako nedôvodnú a zamietol by ju v celom rozsahu.

Dôvody pre napadnutie darovacej zmluvy sú napríklad, že darovacia zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že darca alebo obdarovaný nebol spôsobilý na právne úkony.

Rovnako neplatnosť darovacej zmluvy je možné odôvodniť aj tým, že nebola splnená zákonom vyžadovaná forma zmluvy.

Viete, že:

Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Občiansky zákonník upravuje teda len darovanie medzi živými (inter vivos).

Zánik darovacej zmluvy a vrátenie daru

Darovanie zaniká zo všeobecných alebo osobitných dôvodov.

Všeobecné dôvody zániku darovacej zmluvy sú upravené v ustanovení § 559 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ide napríklad o dohodu o zrušení záväzku, nemožnosť plnenia, uloženie do úradnej úschovy a podobne.

Zákon však upravuje dva osobitné dôvody zániku darovacej zmluvy.

V prvom prípade je obdarovaný oprávnený vrátiť dar darcovi, ak tento dar má vady, na ktoré darca neupozornil obdarovaného pri jeho ponuke. Obdarovaný zašle darcovi výzvu, na základe ktorej ho vyzve na prevzatie daru. Ak darca súhlasí s vrátením daru, zmluvné strany uzatvoria medzi sebou dohodu o vrátení daru.

Upozornenie:

V situácii, kedy predmetom dohody o vrátení daru je nehnuteľnosť, táto dohoda sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom.

V druhom prípade k zániku darovacej zmluvy dochádza na základe toho, že obdarovaný sa správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V tomto prípade darca zašle obdarovanému výzvu na vrátenie daru. Ak obdarovaný súhlasí s vrátením daru, zmluvné strany medzi sebou uzatvoria dohodu o vrátení daru.

V opačnom prípade má darca právo  domáhať sa na súde vrátenia veci na základe ustanovení § 451 až 459 Občianskeho zákonníka upravujúcich bezdôvodné obohatenie, ak sa jedná o hnuteľnú vec. Pri nehnuteľnej veci sa darca môže domáhať na súde žalobou o určenie vlastníckeho práva k veci.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri darovaní
 • Vypracovanie darovacej zmluvy
 • Kontrola a úprava darovacej zmluvy
 • Právne zastupovanie klienta pri sporoch vo veci neplatnosti darovacej zmluvy
 • Právne zastupovanie klienta pri sporoch vo veci vrátenia daru
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Darovacia zmluva k nehnuteľnosti

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť predstavuje azda najbežnejšiu darovaciu zmluvu v praxi. Na základe tejto zmluvy dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z darcu na obdarovaného.

Okrem všeobecných náležitostí darovacej zmluvy musí v prípade pozemkov a stavieb darovacia zmluva obsahovať ďalšie osobitné náležitosti určené Katastrálnym zákonom č. 162/1995 Z.z.

Osobitné náležitosti darovacej zmluvy v prípade pozemkov a stavieb sú:

 • označenie pozemku s uvedením najmä a) parcelného čísla pozemku evidovaného v súbore popisných informácií, b) označenie registra „C“ alebo registra „E“ k pozemku, c) druhu pozemku a jeho výmery, d) označenie katastrálneho územia, príp. aj listu vlastníctva na ktorom je pozemok evidovaný
 • označenie stavby s uvedením a) druhu stavby, b) súpisného čísla stavby a c) parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, príp. aj listu vlastníctva na ktorom je stavba evidovaná.

V prípade darovacej zmluve na byt musí okrem všeobecných náležitostí darovacej zmluvy táto zmluva obsahovať aj ďalšie osobitné náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Osobitné náležitosti darovacej zmluvy v prípade bytu sú:

 • základný popis bytu s vymedzením a) čísla bytu, orientačného čísla vchodu a poschodia, b) čísla listu vlastníctva, na ktorom je byt zapísaný c) označenie bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, najmä uvedením súpisného čísla domu a čísla parcely, na ktorom je dom postavený a katastrálneho územia, d) určenie veľkosti podlahovej plochy bytu bez plochy balkónu a loggie.
 • vymedzenie častí a príslušenstva bytu. Časťami bytu sú jeho jednotlivé miestnosti s uvedením najmä ich počtu a druhu. Príslušenstvom bytu treba rozumieť vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom trvale užívali ako napr. pivnica.
 • vymedzenie vnútorného vybavenia bytu. Vnútorným vybavením bytu treba rozumieť vybavenie určené na to, aby sa s bytom trvale užívalo. Vnútorným vybavením bytu je najmä jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie, poštová schránka, zvonček či domáci telefón.
 • určenie a popis spoločných častí bytového domu. Spoločnými časťami domu treba rozumieť časti bytového domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Spoločnými časťami domu sú najmä: a) základy domu, b) strecha, c) chodby, d) obvodové múry, e) priečelia, f) terasa, g) schodiská, h) vstupy, i) vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
 • určenie a popis spoločných zariadení bytového domu. Spoločnými zariadeniami domu treba rozumieť zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívania a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä: a) bleskozvod, b) vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové a telefónne prípojky, c) výťahy, d) kočikáreň, e) sušiarne, f) práčovne, g) žehliarne, h) sklad náradia, i) inštalačná komora, j) spoločná televízna anténa.
 • úprava práv k pozemkom, ktoré sú zastavané bytovým domom a k priľahlému pozemku. Pokiaľ sú pozemky zastavané bytovým domom v spoluvlastníctve vlastníkov bytov, tak v zmluve je potrebné tieto pozemky vymedziť s uvedením najmä a) parcelného čísla pozemku evidovaného v súbore popisných informácií, b) označenie registra „C“ alebo registra „E“ k pozemku, c) druhu pozemku a jeho výmery, d) označenie katastrálneho územia. Pokiaľ nie sú pozemky vo vlastníctve vlastníkov bytov, tak je potrebné sa vysporiadať v zmluve s vecným bremenom, ktoré je v prospech spoluvlastníkov bytov na pozemku zriadené.
 • vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.
 • zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada. Ak o to nadobúdateľ nepožiada, nie je potrebné sa s touto otázkou v zmluve zaoberať.
 • vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy bytového domu.
 • úpravu práv k zariadeniam civilnej ochrany, ak sú také objekty v dome, po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov. Pokiaľ sa v bytovom dome takéto zariadenia nenachádzajú, nie je potrebné sa v zmluve touto otázkou zaoberať.
Upozornenie:

Zákon vyžaduje, aby darovacia zmluva k nehnuteľnosti mala výslovne písomnú formu, inak je neplatná.

Písomná forma sa vyžaduje aj z toho dôvodu, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti nenabúda obdarovaný už uzatvorením darovacej zmluvy alebo odovzdaním nehnuteľnosti, ale až povolením vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v jeho prospech do katastra nehnuteľností.

Darovacia zmluva na auto

Darovacia zmluva na auto je ďalšou bežnou darovacou zmluvou, ktorá sa používa v praxi.

Predmetom darovania je motorové vozidlo spravidla už ojazdené. Vzhľadom na charakter tohto daru je vhodné, aby darovacia zmluva obsahovala všetky vady, ktoré motorové vozidlo má.

Upozornenie:

V prípade, ak k odovzdaniu auta v prospech obdarovaného dochádza pri uzatvorení darovacej zmluvy, zákon nevyžaduje jej písomnú formu.

Avšak aj napriek tomu, odporúčame v každom prípade uzatvárať darovaciu zmluvu na auto v písomnej forme, pretože túto listinu môže vyžadovať príslušný dopravný inšpektorát, na ktorom budete prepisovať auto.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri darovaní
 • Vypracovanie darovacej zmluvy
 • Kontrola a úprava darovacej zmluvy
 • Právne zastupovanie klienta pri sporoch vo veci neplatnosti darovacej zmluvy
 • Právne zastupovanie klienta pri sporoch vo veci vrátenia daru
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.