Zápis do registra partnerov verejného sektora – postup 2024

3.3/5 - (3 votes)

Úvod

Máte záujem obchodovať s verejným sektorom, štátom či obcami/VÚC, resp. chcete získať dotácie od štátu alebo EÚ?

V nasledujúcich riadkoch sa dočítate viac o Registri partnerov verejného sektora ako aj o prípadoch, kedy je potrebné, aby ste si zápis do Registra partnerov verejného sektora zabezpečili.

Čo je Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje identifikačné údaje partnerov verejného sektora a konečných užívateľov výhod. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je verejne prístupný register fyzických osôb a právnických osôb, ktorý obsahuje podrobné informácie o tzv. konečných užívateľoch výhod, teda o skutočných majiteľoch týchto entít. 

Partnerom verejného sektora teda môže byť teda obchodná spoločnosť/firma, živnostník ale aj napríklad občianske združenie.

Register partnerov verejného sektora v podstate nahradil Register konečných užívateľov výhod. Tento v zmysle platných právnych predpisov viedol do 31.01.2017 Úrad pre verejné obstarávanie SR.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri zápise subjektu do RPVS
 • Zabezpečenie zápisu subjektu do RPVS už od 175,- EUR,
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Kto je Partner verejného sektora

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit, a to v nasledovnom rozsahu:

 • finančné prostriedky neprevyšujúce jednorazovo sumu 100 000 EUR alebo
 • finančné prostriedky v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, alebo
 • ak má osoba jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 EUR
Upozornenie:

Hodnota DPH sa do zákonných limitov ohľadom povinnosti zápisu subjektu do RPVS nezapočítava.

Platí, že z pohľadu povinnosti zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora sa každá zmluva posudzuje samostatne.

Ak teda hodnota plnenia vyplývajúceho zo zmluvy A dosahuje 70.000 EUR a hodnota plnenia vyplývajúceho zo zmluvy B dosahuje 35.000 EUR, tieto hodnoty sa nesčítajú a povinnosť zápisu do RPVS nevzniká.

Ak sa však uzavrie dodatok k zmluve A, ktorým sa hodnota plnenia navyšuje o ďalších 40.000 EUR, povinnosť zápisu do RPVS v takomto prípade vznikne.

Zákon taktiež vymedzuje okruh subjektov, ktoré spadajú pod partnerov verejného sektora, a to bez ohľadu na rozsah finančných prostriedkov alebo majetku. Ide najmä o nasledovné osoby:

 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou,
 • zdravotné poisťovne,
 • subjekty, ktoré nadobúdajú pohľadávky voči verejnému sektoru.

Všetky tieto subjektu sú povinné sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora.

Viete, že:

Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora.

Platformu rozkrývania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora môžu využívať aj iné subjekty ako partneri verejného sektora, napríklad obchodní partneri pre svoje B2B obchodné vzťahy.

Kedy je potrebné vykonať zápis do Registra partnerov verejného sektora

Zápis partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora je spravidla nutné vykonať pred uzatvorením zmluvy, na základe ktorej má partner verejného sektora obdržať finančné prostriedky alebo nadobudnúť majetok od štátu v zákonom danom rozsahu.

V praxi je však možné sa stretnúť aj s prípadmi, kedy zápis do Registra partnerov verejného sektora je potrebné vykonať ešte pred predložením ponuky v rámci verejného obstarávania alebo pri dosiahnutí obratu finančných prostriedkov získaných od verejného sektora.

Naviac ak ide o zmluvu na dobu neurčitú, pri ktorej sa hodnota plnenia nedá vopred odhadnúť, zápis do RPVS musí byť dokončený pred prijatím plnenia v spomínaných limitoch, teda môže byť vykonaný aj po uzavretí zmluvy.

Ako prebieha zápis do Registra partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora sa nezapisuje do Registra partnerov verejného sektora sám. Na tento účel si musí zabezpečiť tzv. oprávnenú osobu.

Medzi oprávnené osoby, ktoré môžu zabezpečovať zápis do Registra partnerov verejného sektora patria nasledovné:

 • advokát a teda aj Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík
 • notár,
 • banka a pobočka zahraničnej banky,
 • audítor, daňový poradca,

ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri zápise subjektu do RPVS
 • Zabezpečenie zápisu subjektu do RPVS už od 175,- EUR,
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Oprávnená osoba so zapisovanou osobou povinne uzatvára zmluvu o spolupráci a vypracúva ďalšiu dokumentáciu, na základe ktorej zaistí plne elektronický zápis do RPVS.

To, aké podklady sú pre zápis do RPVS potrebné, oprávnená osoba upresňuje vždy individuálne v závislosti od zložitosti vlastníckej a riadiacej štruktúry, ktorá ovplyvňujúce tiež výslednú cenu zápisu. 

Viete, že:

Oficiálny zoznam oprávnených osôb, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s RPVS, neexistuje, pretože ide o komerčnú službu.

Záujemca o zápis do Registra partnerov verejného sektora sa môže napríklad pokúsiť vyhľadať advokáta alebo notára, ktorý takúto službu zabezpečuje.

Po oslovení oprávnenej osoby je postup registrácie partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora nasledovný:

Krok 1 – uzatvorenie zmluvy o spolupráci

Partner verejného sektora a oprávnená osoba uzatvoria zmluvu, na základe ktorej oprávnená osoba sa zaviaže plniť svoje povinnosti.

Krok 2 – vyžiadanie si podkladov

Oprávnená osoba si od Partnera verejného sektora vyžiada potrebné podklady za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod.

Krok 3 – identifikácia KUV

Po oboznámení sa s podkladmi oprávnená osoba identifikuje všetkých konečných užívateľov výhod vrátane verejných funkcionárov.

Krok 4 – vypracovanie dokumentov a podanie veci

Oprávnená osoba vypracuje verifikačný dokument, návrh na zápis do Registra partnerov verejného sektora a ostatné potrebné dokumenty, ktoré podá na príslušný registrový orgán.

Krok 5 – posúdenie návrhu súdom

Registrový orgán posúdi predložené listiny a v prípade, ak spĺňajú zákonom dané náležitosti vykoná zápis partnera verejného sektora do registra.

Krok 6 – Priebežné overovanie KUV

Oprávnená osoba priebežne komunikuje s partnerom verejného sektora za účelom výkonu priebežného overovania konečných užívateľov výhod.

Príslušným registrovým orgánom je Okresný súd Žilina.

Náklady spojené so zápisom do Registra partnerov verejného sektora

Samotné registračné konanie v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) je bezplatné.

V tejto súvislosti je však nevyhnutné počítať s nákladmi, ktoré predstavujú:

 • odmenu pre oprávnenú osobu za to, že vykoná zápis partnera verejného sektora do RPVS,
 • prípadne ďalšie následné úkony, najmä overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, či zmenu zapísaných údajov.

Samotná odmena oprávnených osôb v súčasnosti v právnych predpisoch nie je regulovaná a jej výška je ponechaná na samotné oprávnené osoby a ich dohodu s partnermi verejného sektora.

Konkrétna výška odmeny však bude závisieť najmä od zložitosti vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora.

Je zrejmé, že iný rozsah zisťovania musí vynaložiť oprávnená osoba v prípade, ak partner verejného sektora bude živnostník, a iný rozsah, ak pôjde o spoločnosť s viacerými spoločníkmi alebo dokonca so zložitou holdingovou štruktúrou.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri zápise subjektu do RPVS
 • Zabezpečenie zápisu subjektu do RPVS už od 175,- EUR,
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Aké údaje sa zapisujú do Registra partnerov verejného sektora

Do Registra partnerov verejného sektora sa zapisuje samotný partner verejného sektora a jeho koneční užívatelia výhod.

Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, dátum zápisu a dátum výmazu údajov, dátum právoplatnosti rozhodnutia o výmaze a dátum právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. 

Súčasťou registra sú aj všetky verifikačné dokumenty, ktoré je oprávnená osoba vypracovať pri identifikácii konečných užívateľov výhod.

Kto je konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku. Konečným užívateľom výhod je aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,  konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá:
 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá:

 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

Ak ide o združenie majetku (nadácia) konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá:

 • je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 • je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 • je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Pozor:

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá síce sama nespĺňa vyššie uvedené , avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu.

Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Priebežné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že úspešným zápisom partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora to nekončí.

Zákon myslí aj na priebežné overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod
 • v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
 • pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
 • vždy k 31. decembru príslušného kalendárneho roka,
 • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
 • v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.
Povinnosť podľa bodu 4 a 5 oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy.
 
Príklad:

U partnera verejného sektora došlo dňa 15.02.2018 k overeniu konečných užívateľov výhod.

Medzičasom partner verejného sektora uzavrel dňa 07.06.2018 v rámci verejného obstarávania zmluvu ako úspešný uchádzač. V takomto prípade sa ďalšie overenie identifikácie konečných užívateľov výhod nevyžaduje, pretože od posledného overenia pred uzatvorením zmluvy neuplynulo viac ako 6 mesiacov.

Vyššie uvedeným nie je dotknutá povinnosť podľa ustanovenia § 9 zákona ZoRPVS.

Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo k zmene osoby konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri.

Táto oprávnená osoba je povinná následne oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.

Sankcie za porušenie povinností voči RPVS

Zákon samozrejme myslí aj na pokuty za nesplnenie si povinností voči RPVS. Tieto pokuty je možné rozdeliť podľa toho, komu ich Okresný súd Žilina ako registrový orgán uloží. Poďme sa hlavne zamerať na partnera verejného sektora, štatutárny orgán partnera verejného sektora a konečného užívateľa výhod.

Partnerovi verejného sektora súd uloží pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal alebo keď hospodársky prospech nemožno zistiť v sume od 10.000 EUR do 1. 000.000 EUR, ak:

 • sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch,
 • nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote do 60 dní odkedy nastala zmena,
 • oprávnená osoba vykonávala úkony v súvislosti s RPVS a nebola v zmysle zákona na to oprávnená.

Osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo každému členovi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v čase porušenia povinnosti súd uloží pokutu vo výške od 10.000 EUR do 100.000 EUR, ak:

 • sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch,
 • nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote do 60 dní odkedy nastala zmena,
 • oprávnená osoba vykonávala úkony v súvislosti s RPVS a nebola v zmysle zákona na to oprávnená.

Súd uloží konečnému užívateľovi výhod pokutu do 10.000 EUR, ak si nesplní svoju oznamovaciu povinnosť voči partnerovi verejného sektora a oprávnenej osobe v súvislosti s tým, že sa stal konečným užívateľom výhod.

Pri ukladaní pokuty registrujúci orgán prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti.

Kde je možné získať potvrdenie o zápise v RPVS?

Potvrdenie o zápise subjektu v Registri partnerov verejného sektora je možné získať len elektronicky, a to prostredníctvom portálu na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Záver

V prípade, ak požadujete realizovať zápis do Registra partnerov verejného sektora alebo máte pochybnosti o tom, či tento zápis ste povinný realizovať, neváhajte nás prosím kontaktovať.

Po obdržaní Vašej požiadavky pristúpime k vyriešeniu tejto veci, čo najskôr.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri zápise subjektu do RPVS
 • Zabezpečenie zápisu subjektu do RPVS už od 175,- EUR,
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.