Lekárske licencie – ako vybaviť – postup 2024

5/5 - (1 vote)

Úvod

Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií.

Lekár je zdravotnícky pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti fyzickej osobe.

V prípade, ak chce lekár vykonávať svoju činnosť, musí mať platnú licenciu na jej prevádzkovanie. V tomto článku si povieme viac o jednotlivých lekárskych licenciách.

Lekárske licencie – typy

V zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. poznáme 4 druhy lekárskych licencíí, a to:

 • ⇒ L1A – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
 • ⇒ L1B – licencia na výkon lekárskeho povolania
 • ⇒ L1C – licencia na výkon funkcie odborného zástupcu
 • ⇒ L1D – licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti

Všetky vyššie uvedené licencie sa od seba odlišujú vzhľadom na oblasť, v rámci ktorej lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo vo veci získania lekárskych licencií
 • Založenie novej lekárskej s.r.o.
 • Získanie licencie L1C pre odborného zástupcu – lekára
 • Získanie povolenia na prevádzkovanie lekárskej ambulancie
 • Právne poradenstvo pri prevádzkovaní ambulancie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

L1A – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

Tento typ licencie je určený  pre lekára, ktorý nemá a neplánuje mať svoje vlastné súkromné zdravotnícke zariadenie, ale bude poskytovať ako fyzická osoba – podnikateľ zdravotnú starostlivosť u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí už povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej starostlivosti majú.

Zjednodušene povedené lekár na základe tejto licencie v postavení fyzickej osoby fakturuje svoje služby poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a následne si teda z príjmov zo svojej lekárskej činnosti odvádza dane a platí si príslušné odvody.

Tiež je potrebné nezabudnúť na to, že v tomto prípade lekárovi vznikajú aj všetky povinnosti, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky fyzickej osobe – podnikateľovi ukladá.

Medzi najzákladnejšie prvotné povinnosti držiteľa tejto licencie (mimo povinností stanovených v zákone č. 578/2004 Z.z. – napr. povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) patria nasledovné povinnosti:

 • požiadať Štatistický úrad SR prostredníctvom SLK o pridelenie IČO
 • registrovať sa pre daň z príjmu u príslušného správcu dane (daňový úrad) – do konca
  kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom nadobudla licencia právoplatnosť
 • oznámiť vznik platiteľa poistného zdravotnej poisťovni držiteľa licencie najneskôr do
  ôsmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie.

L1B – licencia na výkon lekárskeho povolania

Táto licencia je určená pre lekárov zamestnancov, od ktorých to vyžaduje zamestnávateľ.

Rovnako táto licencia sa je potrebné aj pre lekárov, ktorí chcú poskytovať zdravotnú starostlivosť ako fyzické osoby – podnikatelia, avšak chcú mať svoje vlastné zdravotnícke zariadenie a budú si ďalej vybavovať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

L1C – licencia na výkon funkcie odborného zástupcu

Táto licencia je určená pre lekára, ktorý si zakladá s.r.o., n.o. alebo nejakú inú právnickú formu, prostredníctvom ktorej bude poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Takáto právnická osoba, aby získala povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, potrebuje práve odborného zástupcu – lekára s licenciou typu L1C. Odborný zástupca zodpovedá za všetky lekárske úkony vykonané v danej s.r.o., ktorej je odborným zástupcom.

Výkon funkcie odborného zástupcu je v tom istom čase viazaný iba na jednu právnickú osobu. Pokiaľ sa zistí, že odborný zástupca – lekár je súčasne odborným zástupcom v dvoch a viacerých firmách, hrozí odbornému zástupcovi pokuta do 33.193,- EUR.

Ak chceš vedieť viac o založení lekárskej s.r.o.: Založenie lekárskej ambulancie – postup

L1D – licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti

Táto licencia sa vydáva lekárom s atestáciou z posudkového lekárstva, ktorí vykonávajú túto činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.

Lekárska posudková činnosť je:

 • hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie fyzickej osoby,
 • určovanie miery funkčnej poruchy,
 • posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblasti kompenzácií,
 • posudzovanie jednotlivých druhov odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby vykonávať opatrovanie,
 • posudzovanie fyzickej schopnosti a psychickej schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas s opatrovaním.

Lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sú oprávnení vykonávať bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti lekári, ktorí:

 • vykonávajú lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch,
 • vykonávajú lekársku posudkovú činnosť podľa osobitných predpisov,
 • vykonávajú lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia a majú špecializáciu v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo sú zaradení do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo vo veci získania lekárskych licencií
 • Založenie novej lekárskej s.r.o.
 • Získanie licencie L1C pre odborného zástupcu – lekára
 • Získanie povolenia na prevádzkovanie lekárskej ambulancie
 • Právne poradenstvo pri prevádzkovaní ambulancie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Podmienky získania lekárskych licencií

Lekár, ktorý chce požiadať o príslušnú lekársku licencii, musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
 • je zdravotne spôsobilý (§ 32 zákona č. 578/2004 Z.z.)
 • je odborne spôsobilý (§ 33 zákona č. 578/2004 Z.z.)
 • je bezúhonný (§ 38 zákona č. 578/2004 Z.z.)
 • je zapísaný v registri (§ 64 zákona č. 578/2004 Z.z.).

Podmienkou na vydanie licencie je aj dôveryhodnosť lekára. Dôveryhodný na účely vydania licencie je lekár, ktorý dva roky pred podaním žiadosti o vydanie licencie nemal zrušenú licenciu zo zákonných dôvodov.

Zdravotná spôsobilosť

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „posudok“) vo vzťahu k výkonu povolania lekára (§ 27 zákona č. 578/2004 Z.z.). Posudok sa
vydáva na základe žiadosti žiadateľa o vydanie posudku.

Lekári sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.

Odborná spôsobilosť

Odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania lekár sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností.

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore. Odborná spôsobilosť na
výkon odborných pracovných činností sa preukazuje aj získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore a diplomom o
špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore.

Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa na účely výkonu povolania lekár nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za:

 • obzvlášť závažný trestný čin,
 • trestný čin proti ľudskej dôstojnosti, trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou, trestný čin obchodovania s ľuďmi, alebo
 • trestný čin prijímania úplatku, za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej korupcie,
 • úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.
Upozornenie:

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

Register lekárov

Jednou z podmienok na získanie lekárskej licencie je aj to, aby lekár bol zapísaný v Registri lekárov, ktorý vedie Slovenská lekárska komora.

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1), oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

K zápisu do Registra lekárov SLK je potrebné predložiť nasledovné:

 • riadne a úplne vyplnená prihláška,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • doklady o odbornej spôsobilosti – VŠ diplom a atestačné diplomy
 • výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace
 • ⇒ doklad o zaplatení registračného poplatku.

Poplatok za registráciu v Registri lekárov je vo výške 13,- EUR a následne sa platí poplatok vo výške 15,- EUR/ročne.

Žiadosť o vydanie lekárskej licencie

Žiadosť o vydanie licencie podáva lekár fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ o licenciu“) regionálnej komore, ktorej je členom a na ktorej území vykonáva povolanie, ak nie je určené inak. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, príslušná regionálna komora pomôže žiadateľovi nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil.
Komora vydá licenciu na základe rozhodnutia Prezídia ak žiadateľ o licenciu preukázal splnenie všetkých podmienok na vydanie licencie , inak žiadosť rozhodnutím zamietne.
Viete, že:

Licencia sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu.

Za vydanie licencie sa uhrádza poplatok nasledovne:
 • na výkon samostatnej zdravotníckej praxe 66,- EUR,
 • na výkon zdravotníckeho povolania 33,- EUR,
 • na výkon činnosti odborného zástupcu 66,- EUR,
 • na výkon lekárskej posudkovej činnosti 33,- EUR.
Viete, že:

Poplatok za vydanie licencie sa uhrádza na určený účet komory. Variabilným symbolom je registračné číslo žiadateľa o licenciu v registri lekárov.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo vo veci získania lekárskych licencií
 • Založenie novej lekárskej s.r.o.
 • Získanie licencie L1C pre odborného zástupcu – lekára
 • Získanie povolenia na prevádzkovanie lekárskej ambulancie
 • Právne poradenstvo pri prevádzkovaní ambulancie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.