Založenie autoservisu – postup – 2024

Rate this post

Úvod

Založenie autoservisu a jeho prevádzkovanie je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.

Ak sa chcete o tomto podnikaní  a o podmienkach na jeho prevádzkovanie dozvedieť viac, tento článok je venovaný práve vám. Nájdete v ňom prvé kroky, ktoré budete musieť absolvovať.

Čo je autoservis

Autoservis je podnikateľský subjekt, ktorý ponúka svojím zákazníkom komplexné služby týkajúce sa opravy a renovácie okrem iného aj motorových vozidiel.

Obsahom tejto činnosti /Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel/ je renovácia systémov, konštrukčných častí a samostatných technických celkov vozidiel, diagnostika a nastavovanie prevádzkových parametrov vozidiel vrátane nastavenia emisií.

V rámci tejto činnosti je možné vykonávať nasledovné úkony:

 • diagnostika, oprava, údržba, servis, záručné a pozáručné prehliadky – mopedov, motocyklov, osobných automobilov, autobusov, nákladných automobilov,
 • diagnostika, opravy, úpravy a výmeny mechanických, pneumatických, hydraulických skupín a podskupín vozidiel ako aj elektrického vybavenia motorových vozidiel.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení autoservisu
 • Založenie autoservisu za 420,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon autoservisu za 250,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Realizácia úkonov spojených zo zriadením prevádzkarne na základe požiadavky klienta
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Prevádzkovanie autoservisu

Na to, aby ste mohli prostredníctvom svojej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávať činnosti autoservisu, je potrebné, aby ste získali na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie živnosti s názvom „Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel”.

Predmetná živnosť patrí v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní medzi remeselné živnosti.

Pre získanie tejto viazanej živnosti je nevyhnutné, aby ste mali ustanoveného tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa potrebné zákonné podmienky na výkon tejto činnosti. Zodpovedným zástupcom môžete byť vy alebo iná tretia osoba.

Podmienky založenia autoservisu

Ako sme už vyššie uviedli prevádzkovanie autoservisu patrí medzi remeselné živnosti a zákon vyžaduje, aby ste v súvislosti s prevádzkovaním tejto živnosti ustanovili tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý musí spĺňať zákonom vymedzené všeobecné a osobitné podmienky.

Medzi všeobecné podmienky prevádzkovania autoservisu, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • plná spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt.

Medzi osobitné podmienky prevádzkovania autoservisu, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí odborná spôsobilosť, ktorú možno preukázať výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru v nasledovných odboroch:

 • auto-opravár, mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve, mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia alebo
 • mechanik opravár – cestné motorové vozidlá, mechanik opravár poľnohospodárskej techniky, mechanik opravár lesných strojov alebo
 • automechanik.
Upozornenie:

Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere so spoločnosťou s ručením obmedzeným, v rámci ktorej má “garantovať” prevádzkovanie autoservisu.

Uvedená podmienka však neplatí, ak zodpovedným zástupcom je zároveň spoločník spoločnosti.

Výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru je možné nahradiť za podmienok ustanovených v § 22 živnostenského zákona nasledovnými spôsobmi:

 • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
 • dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.
Viete, že:

Praxou v odbore alebo v príbuznom odbore sa rozumie skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, ktoré je v súlade so živnostenským zákonom a osobitnými predpismi.

Postup založenia autoservisu

Ak ste dospeli k záveru, že spĺňate všetky vyššie uvedené podmienky na založenie autoservisu, môžete pristúpiť k samotnému procesu.

Dovolíme si Vás však upozorniť, že založenie autoservisu predstavuje celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, ktorý možno rozdeliť do nasledovných krokov:

 • vypracovanie zakladateľských listín na založenie novej s.r.o. alebo listín v súvislosti so zmenami už v existujúcej s.r.o
 • splatenie základného imania pri založení novej s.r.o.
 • získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie realitnej kancelárie
 • podanie návrhu na zápis s.r.o./zmien pri s.r.o. do obchodného registra SR
 • registrácia novej s.r.o. k dani z príjmov a pridelenie DIČ
 • zriadenie prevádzkarne a s tým spojené úkony týkajúce sa získania povolenia od hygieny a ostatných inštitúcií.

Záver

Ak vás neodradili vyššie spomenuté požiadavky na prevádzkovanie autoservisu, neváhajte sa pustiť do jej založenia.

Keďže ide o celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, odporúčame vám sa obrátiť na advokátsku kanceláriu, ktorá vám pomôže v úvodnej fáze.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení autoservisu
 • Založenie autoservisu za 420,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon autoservisu za 250,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Realizácia úkonov spojených zo zriadením prevádzkarne na základe požiadavky klienta
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.