Založenie lekárskej ambulancie – postup 2024

4.2/5 - (6 votes)

Úvod – založenie lekárskej ambulancie

Založenie lekárskej ambulancie – Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe nie je podľa zákona živnosťou.

Prevádzkovať lekársku ambulanciu je možné ako výkon slobodného povolania – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, alebo tiež v praxi čoraz častejšie, prostredníctvom lekárskej s.r.o.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako krok po kroku založiť lekársku s.r.o. na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – lekárskej ambulancie a ako získať povolenie na prevádzkovanie ambulancie v príslušnom lekárskom odbore.

Ak chceš vedieť viac o založení s.r.o.: Ako na založenie s.r.o. – aktuálny postup

Po ukončení registrácie s.r.o. je možné pristúpiť k vybaveniu ďalších povolení potrebných na prevádzkovanie ambulancie.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Vypracovanie dokumentácie a založenie novej s.r.o.
 • Získanie licencie L1C pre odborného zástupcu – lekára
 • Získanie povolenia na prevádzkovanie lekárskej ambulancie
 • Právne poradenstvo súvisiace s prevádzkovaním ambulancie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Získanie licencie pre odborného zástupcu

V rámci procesu založenia lekárskej ambulancie prostredníctvom s.r.o ďalší krok predstavuje vybavenie licencie pre odborného zástupcu, ktorým je lekár v príslušnom odbore.

Ide o tzv. Licenciu L1C, ktorá predstavuje licenciu pre lekára, ktorý si zakladá s.r.o., n.o. alebo nejakú inú právnickú formu.

Tento lekár bude teda poskytovať zdravotnú starostlivosť prostredníctvom ambulancie, ktorú bude prevádzkovať právnická osoba.

Uvedený lekár ako odborný zástupca zodpovedá za všetky lekárske úkony vykonané v danej s.r.o., ktorej je odborným zástupcom.

Viete, že:

Licenciu L1C pre odborného zástupcu vydáva Slovenská lekárska komora a Slovenská komora zubných lekárov.

Žiadosť o vydanie licencie je potrebné podať na RLK (regionálnom sekretariáte) podľa miesta výkonu povolania alebo v prípade, ak ešte povolanie nevykonáva, na RLK príslušnej podľa miesta budúceho výkonu povolania.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii tu.

Podmienky pre získanie licencie L1C – odborný zástupca

Odborný zástupca musí splniť nasledovné podmienky pre získanie licencie L1C:

 • preukázanie odbornej spôsobilosti prostredníctvom príslušného diplomu,
 • preukázanie odbornej praxe prostredníctvom potvrdení od predošlých zamestnávateľov,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti prostredníctvom príslušného lekárskeho posudku,
 • preukázanie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
 • uhradenie správneho poplatku vo výške 66,- EUR

Pracovník sekretariátu SLK žiadosť predloží na schválenie najbližšiemu zasadnutiu Prezídia SLK tak, aby bola žiadosť schválená najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia úplnej žiadosti na regionálnom sekretariáte.

Viete, že:

Licencia L1C pre odborného zástupcu – lekára sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu.

Získanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie

V poslednom kroku je možné pristúpiť k získaniu samotného povolenia na prevádzkovanie ambulancie.

Právnická osoba, ktorá uvažuje o založení lekárskej ambulancie musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • bol určený odborný  zástupca – lekár, ktorý disponuje licenciou L1C,
 • má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať – prevádzkovať ambulancia,
 • priestory určené pre ambulaciu spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,
 • je bezúhonná,
 • je dôveryhodná.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Vypracovanie dokumentácie a založenie novej s.r.o.
 • Získanie licencie L1C pre odborného zástupcu – lekára
 • Získanie povolenia na prevádzkovanie lekárskej ambulancie
 • Právne poradenstvo súvisiace s prevádzkovaním ambulancie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Určenie odborného zástupcu – lekára

Právnická osoba je povinná určiť odborného zástupcu – lekára, ktorý disponuje licenciu L1C.  

Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení/ambulancii.

Pozor:

Odborný zástupca – lekár musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom.

Adekvátne priestory na prevádzkovanie ambulancie

Jednou z podstatných podmienok na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie je to, že priestory, v ktorých má byť zriadená ambulancia, musia spĺňať požiadavky z hľadiska ochrany zdravia a musia byť schválené na uvedenie do prevádzky príslušným správnym orgánom.

Priestory určené na prevádzkovanie ambulancie musia spĺňať požiadavky uvedené najmä v nasledovných právnych predpisoch:

 • zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,
 • vyhláška č. 553/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
 • vyhláška č. 428/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

Žiadateľ je povinný požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia o uvedení priestorov určených pre prevádzkovanie ambulancie do prevádzky.

Pozor:

K žiadosti o vydanie rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádzky je potrebné predložiť okrem iných podkladov aj prevádzkový poriadok ambulancie, ktorý musí obsahovať všetký zákonom dané náležitosti.

Bezúhonnosť žiadateľa

Bezúhonná na účely vydania povolenia na prevádzkovanie ambulancie je právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin.

Viete, že:

Bezúhonnosť právnickej osoby sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Dôveryhodnosť žiadateľa

Dôveryhodná na účely vydania povolenia je právnická osoba, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nemala zrušené povolenie zo zákonom daných dôvodov.

Prílohy k žiadosti o vydanie povolenia

Spolu so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie sa predkladajú nasledovné prílohy:

 • ⇒ právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
 • ⇒ pracovná zmluva alebo obdobná zmluva odborného zástupcu,
 • ⇒ údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom,
 • ⇒ právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky,
 • ⇒ čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie zo zákonných dôvodov ustanovených a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé,
 • výpis z registra trestov právnickej osoby /nie starší ako 3 mesiace/,
 • potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 500,- EUR.

Pozor:

Žiadosť o vydanie povolenia pre prevádzkovanie ambulancie posudzuje samosprávny kraj, v ktorom chce žiadateľ prevádzkovať ambulanciu.

Zápis povolenia na prevádzkovanie ambulancie do obchodného registra SR

Po tom ako príslušný samosprávny kraj vydá požadované povolenie na prevádzkovanie ambulancie pre spoločnosť s ručením obmedzeným a založenie lekárskej ambulancie je úspešné, je potrebné nakoniec vykonať zápis nového predmetu činnosti do obchodného registra SR.

Za týmto účelom je potrebné vypracovať potrebné dokumenty pre zápis činnosti s.r.o. do obchodného registra a spolu s povolením a návrhom na zápis zmeny údajov pri spoločnosti tieto podať na príslušný registrový súd.

Pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

V neposlednom rade je potrebné požiadať aj o prideleniu kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Tento kód pridelí žiadateľovi Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe ním podanej žiadosti.

Záver

Cieľom nášho článku vám bolo bližšie popísať postup ako založiť s.r.o. a ako na založenie lekárskej ambulancie – získať potrebné povolenia na prevádzkovanie lekárskej ambulancie, ktorý vás neminie, a to v prípade ak ste sa rozhodli tento proces absolvovať sami.

Tu si vás však dovolíme upozorniť, že takéto rozhodnutie nemusí byť pre vás vždy správne, nakoľko ide o celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, ktorý si vyžaduje určité skúsenosti.

V opačnom prípade sa vystavujete možným komplikáciám, ktoré môžu spočívať v neprimerane dlhom čase dodatočne vynaložených finančných prostriedkov.

Preto vám odporúčame sa obrátiť na nás a využiť naše služby týkajúce sa založenia s.r.o. a získania povolenia na prevádzkovanie lekárskej ambulancie na kľúč.

Disponujeme potrebnými znalosťami a skúsenosťami ako aj potrebným zariadením na podávanie elektronických žiadostí a návrhov. Zároveň okrem času a nervov z prípadných problémov vám ušetríme aj vaše peniaze, pretože využitím našich služieb výrazne ušetríte na správnych a súdnych poplatkoch.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Vypracovanie dokumentácie a založenie novej s.r.o.
 • Získanie licencie L1C pre odborného zástupcu – lekára
 • Získanie povolenia na prevádzkovanie lekárskej ambulancie
 • Právne poradenstvo súvisiace s prevádzkovaním ambulancie
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.