Žalujú vás? Využite odpor proti platobnému rozkazu

Rate this post

Odpor proti platobnému rozkazu predstavuje prostriedok procesnej obrany, v prípade ak proti vám súd vydal na návrh žalobcu platobný rozkaz. Aby odpor proti platobnému rozkazu mal tie účinky, ktoré s ním spája zákon, musí spĺňať určité formálne a obsahové náležitosti.

Poďme sa spoločne pozrieť bližšie na odpor proti platobnému rozkazu ako aj samotný platobný rozkaz.

Čo je platobný rozkaz?

Platobný rozkaz je jeden z druhov súdnych rozhodnutí, ktorý vydáva súd v skrátenom konaní. Ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov, možno o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia pojednávania platobným rozkazom.

Súd v zmysle platobného rozkazu uloží žalovanému povinnosť, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil uplatnenú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor proti platobnému rozkazu.

V prípade, ak ste si prevzali platobný rozkaz, je potrebné si uvedomiť, že aj keď táto písomnosť nie je označená ako rozsudok súdu alebo uznesenie súdu, jedná sa o jednu z foriem rozhodovania súdu a pokiaľ do 15 dní od doručenia platobného rozkazu žiadnym spôsobom nezareagujete – nepodáte odpor alebo nezaplatíte uvedenú sumu, stáva sa platobný rozkaz právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu, na základe ktorého môže byť voči vám začaté exekučné konanie.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vypracovanie odporu proti platobnému rozkazu
 • vypracovanie žalôb
 • zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní

Platobný rozkaz a jeho doručovanie

Platobný rozkaz  súd doručuje žalovanému spolu so žalobou a pripojenými listinými dôkazmi. Súd doručuje túto zásielky vždy do vlastných rúk žalovaného. Je teda vylúčené, aby žalovaný nevedel o doručení platobného rozkazu.

V prípade, ak žalovaný neprevezme platobný rozkaz v odbernej lehote, súd tento zruší uznesením. To však neznamená, že žalovaný sa vyhne súdnemu konaniu a v konečnom dôsledku zaplateniu dlžnej sumy.

Súd následne po zrušení platobného rozkazu nariadi pojednávanie a zašle stranám sporu predvolanie na toto pojednávanie.

Pozor: Ak bezdôvodne odmietnete platobný rozkaz prijať a doručovateľ vás poučil o následkoch, týmto sa považuje súdne rozhodnutie – platobný rozkaz, považovať za doručené.

Ako sa brániť proti platobnému rozkazu?

Ak nesúhlasíte s vydaným platobným odporom, máte sa možnosť brániť. Procesným prostriedkom je odpor proti platobnému rozkazu. Aby odpor proti platobnému rozkazu vyvolal tie účinky, ktoré s ním zákon spája, musí spĺňať určité formálne a obsahové podmienky.

Odpor proti platobnému rozkazu sa podáva písomne na súd, ktorý samotný platobný rozkaz vydal. Z jeho obsahu musia byť zrejmé nasledovné skutočnosti:

 • kto podáva odpor
 • ktorému súdu sa podáva odpor
 • číslo súdneho konania
 • presné označenie platobného rozkazu
 •  vecné odôvodnenie (dôvody, pre ktoré nesúhlasite s platobným rozkazom)
 • dátum vypracovania odporu a váš podpis.

Odpor proti platobnému rozkazu je potrebné dostatočne odôvodniť vo veci samej. Zákon stanovuje, že odôvodnenie musí byť vecné. 

Z toho vyplýva, že nebude stačiť, ak uvediete, že podávate odpor, avšak neuvediete všetky dôvody, pre ktoré nesúhlasíte s vydaným platobným rozkazom. Určite sa nespoliehajte na to, že svoje dôvody a dôkazy budete môcť predložiť v rámci nariadeného pojednávania.

Pozor: Dbajte na to, že všetky vaše tvrdenia v odpore proti platobnému rozkazu musíte preukázať aj právne relevatnými dôkazmi. Z tohto dôvodu za účelom preukázania svojich argumentov musíte predložiť všetky listinné dôkazy, z ktorých tieto skutočnosti vyplývajú alebo označiť ďalšie dôkazy – napr. výsluch svedka a iné.

Odpor proti platobnému rozkazu je potrebné odôvodniť takými skutočnosťami, ktoré obstoja proti tvrdeniam žalobcu a ním predloženým dôkazom, teda také, ktoré sú spôsobilé spochybniť existenciu nároku žalobcu na zaplatenie žalovanej sumy s príslušenstvom.

Pozor: Ak odpor proti platobnému rozkazu vecne neodôvodníte, súd v zmysle zákon tento odpor odmietne a platobný rozkaz sa stane právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím. Na základe neho bude žalobca oprávnený podať návrh na exekúciu.

Lehota na podanie odporu proti platobnému rozkazu

Odpor proti platobnému rozkazu musíte podať do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia platobného rozkazu. Táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy vám bol platobný rozkaz doručený.

V prípade, ak posledný deň lehoty by mal pripadnúť na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, je posledným dňom lehoty na podanie odporu najbližší pracovný deň.

Keďže lehota na podanie odporu je procesnou lehotou, stačí ak posledný deň lehoty podáte odpor proti platobnému rozkazu na poštu. Z uvedeného vyplýva, že odpor proti platobnému rozkazu nemusí byť doručený v zákonnej lehote priamo na súde.

Tip: Ak odpor proti platobnému rozkazu odosielate na súd prostredníctvom pošty, zašlite ho ako doporučenú zásielku s doručenkou. Takto budete mať dôkaz o tom, že ste odpor podali na poštovú prepravu včas.
Pozor: Ak nedodržíte zákonnú lehotu na podanie odporu proti platobnému rozkazu, súd tento odpor odmietne a platobný rozkaz sa stane právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím. Na základe neho bude žalobca oprávnený podať návrh na exekúciu.

Súdny poplatok za odpor proti platobnému rozkazu

S podaním odporu je spojená aj poplatková povinnosť žalovaného. Súdny poplatok predstavuje sumu vo výške 6% zo žalovanej istiny, najmenej však 16,50 EUR.

Preto si radšej zvážte, či má naozaj význam podávať z odpor proti platobnému rozkazu. Pokiaľ žalovanú pohľadávku reálne dlžíte žalobcovi, podaním odporu však vec nevyriešite len oddialite koniec súdneho konania. V takomto prípade však rátajte s navyšovaním príslušenstva dlhu, a to o úroky z omeškania, trovy konania a prípadné trovy právneho zastúpenia protistrany.

Záver

Odpor proti platobnému rozkazu predstavuje účinný procesný prostriedok obrany v skrátenom súdnom konaní. Týmto podaním dosiahnete zrušenie doručeného platobného rozkazu. Nezabudnite však na to, že odôvodnenie odporu musí byť vecné a vaše tvrdenia musia byť preukázané právne relevantnými dôkazmi. V zásade odpor proti platobnému rozkazu si viete napísať aj sami, avšak odporúčame vám radšej osloviť advokáta, ktorý vám ho pripraví v kvalifikovanej podobe a taktiež vám v prípade záujmu pomôže v ďalšom priebehu súdneho konania.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vypracovanie odporu proti platobnému rozkazu
 • vypracovanie žalôb
 • zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.