prieťahy v súdnom konaní

Máte prieťahy v súdnom konaní? Skúste toto.

4.6/5 - (5 votes)

Prieťahy v súdnom konaní predstavujú veľký problém pre každého, kto sa chce domôcť svojich nárokov na súde v relatívnom krátkom čase.

V prípade, ak ste sa aj vy dostali do situácie, kedy vám v súdnom konaní vznikajú zo strany súdu prieťahy, mali by ste sa zamyslieť nad použitím sťažnosti na nečinnosť konajúceho súdu.

Ak súdne konanie, ktoré vediete, trpí prieťahmi, môžete uplatniť nasledovné právne prostriedky na odstránenie prieťahov:

 • sťažnosť na nečinnosť súdu (na prieťahy v súdnom konaní),
 • ústavná sťažnosť na prieťahy v konaní súdu.

Poďme sa však spoločne pozrieť na túto problematiku, prečo vám pomôže napr. stažnosť na sudcu okresného sudu.

Čo sú to prieťahy v súdnom konaní?

Podľa Ústavy Slovenskej republiky každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov.

Podľa Civilného sporového poriadku súd postupuje v konaní tak, aby vec bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb. Súd postupuje tak, aby sa mohlo rozhodnúť rýchlo a hospodárne, spravidla na jedinom pojednávaní s prihliadnutím na povahu konania.

Z uvedených ustanovení vyplýva, že je povinnosťou každého súdu teda konkrétne zákonného sudcu, aby v rámci súdneho konania zabezpečil taký procesný postup, ktorým čo najrýchlejšie dospeje k vydaniu súdneho rozhodnutia vo veci samej. Vydaním súdneho rozhodnutia sudca dosiahne odstránenie stavu právnej neistoty vo veci samej, a to v prospech danej strany.

V prípade, ak súd nepostuje podľa uvedených ustanovení dochádza v súdnom konaní k prieťahom, ktoré spôsobujú predlžovanie súdneho konania a oddiaľovanie vydania súdneho rozhodnutia vo veci samej. Táto situácia predstavuje pre každého žalobcu, ktorý sa domáha súdnou cestou svojich nárokov, problém, ktorý je potrebné riešiť a podať sťažnosť na nečinnosť súdu (sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní.)

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • zastupovanie v súdnom konaní,
 • vypracovanie ústavnej sťažnosti na prieťahy v súdnom konaní a zastupovanie v konaní o tejto stažnosti

Sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní

Sťažnosť na nečinnosť súdu je upravená v zákone č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov.

Sťažnosť na postup súdu v súvislosti s porušovaním práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov môže podať každá strana sporu alebo účastník konania, ktoré majú za to, že ich právo na verejne prerokovanie veci samej bez zbytočných prieťahov bolo porušené.

Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu; to neplatí, ak sa obsahom svojej sťažnosti dopustí trestného činu alebo priestupku.

Kto môže podať sťažnosť na prieťahy v konaní súdu?

Sťažnosť môže podať každý fyzická a právnická osoba, ktorá je stranou sporu alebo účastníkom súdneho konania a ktorá je toho názoru, že zo strany súdu/sudcu dochádza k nečinnosti v súdnom konaní.

Podanie žiadosti vo vzťahu k subjektu nie je teda ničím obmedzené. Jedinou podmienkou je to, že sťažnosť musí podať konkrétna osoba. Anonýmne sťažnosti sa v zmysle zákona nevybavujú a budú súdom odmietnuté bez bližšieho skúmania a vybavenia.

Podanie sťažnosti na prieťahy súdu v súdnom konaní je bezplatné.

Komu sa podáva sťažnosť a kto ju vybavuje?

Sťažnosť v súvislosti s nečinnosťou v súdnom konaní je potrebné adresovať predsedovi príslušného súdu, na ktorom súdne konanie prebieha. V prípade, ak sťažnosť smeruje voči samotnému predsedovi súdu, tak túto vybavuje predseda súdu vyššieho stupňa.

V zásade platí, že sťažnosť vybavuje:

 • predseda okresného súdu, ak sťažnosť smeruje proti sudcom (vrátane podpredsedu okresného súdu), súdnym úradníkom alebo zamestnancom tohto okresného súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva,
 • predseda krajského súdu, ak sťažnosť smeruje proti sudcom (vrátane podpredsedu krajského súdu), súdnym úradníkom alebo zamestnancom tohto krajského súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva ale aj proti predsedovi okresného súdu (v obvode príslušného krajského súdu),
 • predseda Špeciálneho súdu, ak sťažnosť smeruje proti sudcom (vrátane podpredsedu Špeciálneho súdu), súdnym úradníkom alebo zamestnancom Špeciálneho súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva,
 • predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ak sťažnosť smeruje proti: sudcom (vrátane podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), súdnym úradníkom alebo zamestnancom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva, ale aj predsedovi krajského súd a predsedovi Špeciálneho súdu.

Formálne a obsahové náležitosti sťažnosti

Sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní je možné podať písomne alebo ústne do zápisnice na príslušnom súde, ktorý vedie dané konanie.

Sťažovateľ je povinný v sťažnosti uviesť nasledovné náležitosti:

 • identifikačné údaje sťažovateľa,
 • adresát sťažnosti (predseda súdu)
 • označenie súdneho konania, v ktorom dochádza k prieťahom,
 • opis skutočností, pre ktoré sťažovateľ je toho názoru, že súdne konanie trpí prieťahmi,
 • označenie toho, čoho sa sťažovateľ domáha – spravidla je to vydanie pokynu na vykonanie úkonu, ktorým sa odstránia prieťahy,
 • dátum, miesto a vlastnoručný podpis sťažovateľa.
Sťažnosť je potrebné formulovať čo najpresnejšie. Takto dosiahnete vyššiu šancu, že predseda súdu je vybaví k vašej spokojnosti.

Podstata a účel sťažnosti

Podstata a účel sťažnosti na sudcu spočíva v tom, že na základe nej predseda súdu zistí, čí v predmetnej veci boli spôsobené prieťahy v súdnom konaní.

V tejto súvislosti je predseda súdu povinný prešetriť všetky rozhodné skutočnosti vo veci samej. Ak je to na riadne vybavenie sťažnosti potrebné, vypočuje sa sťažovateľ a vyjadria sa k nej osoby, proti ktorým sťažnosť smeruje, alebo ďalšie osoby, ktoré môžu pomôcť pri prešetrení sťažnosti.

Predseda súdu po zhodnotení celej veci môže postupovať dvomi spôsobmi:

 • ak zistí, že sťažnosť je dôvodná, príjme a zabezpečí vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov a zároveň môže vyvodiť za vzniknuté nedostatky voči zodpovedným osobám dôsledky,
 • sťažnosť vyhodnotí ako nedôvodnú.
O spôsobe vybavenia sťažnosti a prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov – prieťahov v konaní musí byť sťažovateľ upovedomený písomne. To neplatí, ak sťažovateľ na písomnom upovedomení netrvá alebo ak sťažovateľ zomrel, stal sa nezvestným alebo je pre trvalý pobyt v cudzine nedosiahnuteľný.

Lehota na vybavenie sťažnosti

Sťažnosť musí predseda súdu vybaviť do 30 dní odo dňa jej doručenia na jej vybavenie.
V prípade, ak nemožno dodržať zákonom stanovenú lehotu z dôvodu nemožnosti zabezpečenia podkladov na riadne vybavenie sťažnosti alebo v prípadoch náročných na prešetrenie, možno ju predĺžiť. Podaná sťažnosť však musí byť vybavená najneskôr do 3 mesiacov odo dňa jej doručenia na jej vybavenie.
O každom predĺžení lehoty na vybavenie sťažnosti a o dôvodoch predĺženia je predseda súdu povinný písomne upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu, v rámci základnej 30 dňovej lehoty.

Prešetrenie vybavenia sťažnosti

Ak je sťažovateľ toho názoru, že sťažnosť, ktorú podal predsedovi súdu, nebola ním riadne vybavená, môže požiadať do 30 dní od doručenia odpovede, s ktorou nie je spokojný,
 • predsedu krajského súdu o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom okresného súdu,
 • Ministerstvo spravodlivosti SR o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom krajského súdu a predsedom Špecializovaného trestného súdu.

Na prešetrenie vybavenia sťažnosti sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov o vybavovaní sťažností.

Prešetrenie vybavenia sťažnosti je spojené s povinnosťou zaplatiť poplatok vo výške 6,50 EUR. V prípade, ak prešetrenie sťažnosti budé kladné, tento poplatok sa vracia sťažovateľovi naspäť.

Ústavná sťažnosť na prieťahy v konaní

Ústavná sťažnosť na prieťahy v konaní je upravená v zákone č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Ústavnou sťažnosťou sa sťažovateľ môže domáhať toho, aby Ústavný súd vydal pokyn, na základe ktorého bude príslušný súd povinný konať vo veci samej. Sťažovateľ je oprávnený sa domáhať aj primeraného finančného zadosťučinenia v dôsledku vzniknutých prieťahov v konaní.

V prípade, ak predseda súdu nevyhovel podanej sťažnosti kladným spôsobom, táto skutočnosť nebráni podaniu ústavnej sťažnosti. Nezriedka sa stáva, že aj napriek tomu, že predseda súdu nevidí žiadne prieťahy v konaní, Ústavný súd SR rozhodne opačne a potvrdí, že došlo k prieťahom v konaní.

Ústavná sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní – kto ju môže podať?

Každý fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že iným zásahom – nečinnosťou sa porušili jej základné práva alebo slobody, ak o ochrane týchto základných práv a slobôd nerozhoduje iný súd, môže podať ústavnú sťažnosť na prieťahy v konaní. Pôjde teda o nečinnosť súdu v samotnom súdnom konaní v spojení s negatívnym vybavením sťažnosti zo strany predsedu súdu.

Sťažovateľ v konaní pred Ústavným súdom SR o ústavnej sťažnosti na prieťahy v súdnom konaní musí byť povinné zastúpený advokátom. To značí, že sťažovateľ je povinný osloviť advokáta ešte pred podaním ústavnej stažnosti na Ústavný súd SR.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • zastupovanie v súdnom konaní,
 • vypracovanie ústavnej sťažnosti na prieťahy v súdnom konaní a zastupovanie v konaní o tejto stažnosti

Prípustnosť ústavnej sťažnosti a lehota na jej podanie

Ústavná sťažnosť na prieťahy v konaní je prípustná len za predpokladu, že sťažovateľ vyčerpal všetky právne prostriedky. To znamená, že predtým ako sa sťažovateľ obráti so svojou sťažnosťou na Ústavný súd SR, musí podať najprv sťažnosť na nečinnosť súdu/prieťahy v súdnom konaní predsedovi súdu podľa zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov. Ak tak nespraví, Ústavný súd SR odmietne prijať takúto sťažnosť.

Sťažovateľ za určitej podmienky môže podať ústavnú sťažnosť na Ústavný súd SR aj bez toho, aby využil predošlú ústavnú sťažnosť adresovanú predsedovi súdu. Musí preukázať, že tak neučinil z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Ústavnú sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní možno podať v lehote 2 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť. V tomto prípade lehota plynie od doručenia oznámenia o negatívnom vybavení sťažnosti predsedom súdu.

Formálne a obsahové náležitosti ústavnej sťažnosti

Ústavnú sťažnosť je potrebné podať na Ústavný súd SR písomne, pričom musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • identifikačné údaje sťažovateľa,
 • identifikačné údaje subjektu, voči ktorému sťažnosť smeruje,
 • označenie právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ktorým sa porušili základné práva alebo slobody,
 • ktoré základné práva alebo slobody sa podľa tvrdenia sťažovateľa porušili,
 • odôvodnenie sťažnosti, t.j. opis rozhodných skutočností, pre ktoré sťažovateľ má za to, že v súdnom konaní došlo k prieťahom,
 • označenie navrhovaných dôkazov,
 • čoho sa domáha sťažovateľ,
 • dátum, miesto a podpis.

K ústavnej stažnosti ako návrhu na začatie konania je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

 • plnomocenstvo, ktoré udelil sťažovateľ advokátovi na svoje zastupovanie pred Ústavným súdom,
 • kópia oznámenie predsedu súdu o negatívnom vybavení sťažnosti,
Ak sa sťažovateľ domáha primeraného finančného zadosťučinenia, musí uviesť v ústavnej sťažnosti jeho výšku a dôvody, pre ktoré sa ho domáha.

Finančné zadosťučinenie

Sťažovateľ pred Ústavným súdom SR má právo vždy požadovať priznanie finančného odškodnenia za prieťahy v súdnom konaní. Výška odškodnenia závisí od spôsobenej ujmy, ktorá môže byť majetková ale aj nemajetková, môže spočívať v spôsobenej škode a je vyjadriteľná v peniazoch.

Nie je povinnosťou Ústavného súdu SR priznať finančné odškodnenie sťažovateľovi za prieťahy v súdnom konaní.

Výška finančného odškodnenia závisí napríklad aj od toho, či postupom súdu nedošlo k zmareniu možnosti účastníka domôcť sa svojho práva. Napríklad, ak po niekoľkoročnom súdnom konaní zomreli svedkovia, zničil sa predmet konania, nebolo možné už vykonať dokazovanie a iné).

Pokiaľ ide o výšku primeraného finančného zadosťučinenia, táto môže byť rôzna. Podľa závažnosti zásahu do práv sťažovateľa to môže byť aj niekoľko tisíc eur.  Konečnú výšku finančného zadosťučinenia však určí Ústavný súd SR až na základe predloženej argumentácie a podľa vlastnej úvahy.

Rozhodnutie o ústavnej stažnosti

Ak ústavná stažnosť na prieťahy v konaní je dôvodná, Ústavný súd sťažovateľovi vyhovie a vydá nález. V náleze vysloví, ktoré základné právo alebo sloboda a ktoré ustanovenie Ústavy SR, ústavného zákona alebo medzinárodnej zmluvy sa porušili.

V prípade prieťahov v súdnom konaní ide o porušenie základného práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov vyplývajúce z čl. 48 ods. 2 Ústavy SR.

V náleze Ústavný súd SR zároveň prikáže, aby súd, ktorý spôsobil prieťahy v súdnom konaní, riadne pokračoval v súdnom konaní tak, aby bolo čo najrýchlejšie vydané súdne rozhodnutie vo veci samej.

Ak Ústavný súd SR rozhodne o priznaní primeraného finančného zadosťučinenia, súd je povinný ho vyplatiť sťažovateľovi do 2 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu SR.

Záver

Prieťahy znamenajú veľký problém pre stranu sporu alebo účastníka konania v každom súdnom konaní, v ktorom k ním dochádza.

Aj napriek tomu, oprávnený subjekt má v zmysle zákona dve možnosti ako sa domáhať svojho ústavného práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov:

 • sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní v zmysle zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov alebo
 • ústavná sťažnosť na prieťahy v konaní v zmysle  zákone č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

Preto, ak súdne konanie, ktoré vediete vykazuje znaky prieťahov, neváhajte využiť prípustné právne prostriedky.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • zastupovanie v súdnom konaní,
 • vypracovanie ústavnej sťažnosti na prieťahy v súdnom konaní a zastupovanie v konaní o tejto stažnosti

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.