Novela Katastrálneho zákona – od 01.10.2018

5/5 - (2 votes)

Dňa 01.10.2018 nadobúda účinnosť ďalšia významná novela zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len “Katastrálny zákon”)

Poďme sa spoločne pozriet v tomto článku na to, aké významé zmeny prináša z pohľadu bežného človeka predmetná novela.

Návrh na začatie katastrálneho konania a jeho nové náležitosti

Po novom kvalifikovaný návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať tieto náležitosti:

 • identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu,
 • názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
 • uvedenie predmetu návrhu,
 • označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad,
 • označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c) zákona,
 • označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,
 • číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 46 až 8 zákona,
 • údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu,
 • označenie príloh,
 • žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe,
 • žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

Z vyššie uvedeného zoznamu údajov je jednoznačne zrejmé, že návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať oveľa viac náležitostí, ako tomu bolo do 30.09.2018.

Medzi náležitosti, ktoré musí návrh obsahovať sa doplnilo aj označenie toho, čoho sa navrhovateľ domáha, t.j. čo požaduje, aby príslušný kataster nehnuteľností vykonať. Uvedená náležitosť v právnej úprave do 30.09.2018 absentovala, čo spôsobovalo v praxi veľké problémy, pretože príslušný okresný úrad ani z obsahu návrhu nevedel posúdiť, čoho sa navrhovateľ domáha a nevedel tak spracovať podaný návrh na vklad.

Tip: Pokiaľ ide o cudzinca bude potrebné uviesť iný identifikátor – môže to byť napríklad číslo cestovného pasu. Iným identifikátorom teda nemusí byť len ekvivalent rodného čísla.

Pozor: Ak fyzická osoba ako navrhovateľ nemá žiadnu adresu trvalého pobytu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky, je povinná v návrhu na začatie katastrálneho konania uviesť adresu na doručovanie v tuzemsku. V opačnom prípade okresný úrad doručuje písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s prevodom nehnuteľností
 • vypracovanie scudzovacích zmlúv a zmlúv o zriadení tiarch v súvislosti s nehnuteľnosťami
 • zastupovanie v katastrálnom konaní

Elektronické katastrálne konanie

Katastrálne konanie možno aj naďalej vykonať v elektronickej podobe. V prípade podania návrhu na začatia konania o návrhu na vklad v elektronickej podobe sa správny poplatok znižuje o 50 %, pretože podaním návrhu na vklad elektronicky by sa mala znížiť prácnosť jeho vybavenia zo strany správneho orgánu.

Táto prácnosť sa reálne zníži tým, že sa údaje, ktoré sa uvádzajú do návrhu na začatie konania prevezmú do informačného systému katastra nehnuteľností v prípade rozhodnutia o povolení vkladu. Jedným z predpokladov na zníženie správneho poplatku je práve vyplnenie údajov zo strany navrhovateľa v elektronickom formulári.

Pozor: Pri elektronickom podaní však musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a autorizované podľa osobitného predpisu (Zákon o e-Governmente) V opačnom prípade sa neuplatní zníženie správneho poplatku o 50%.

Návrh na vklad a nové prílohy

Doterajšie prílohy k návrhu na vklad uvedené zostávajú zachované, avšak zákon upravuje povinnosť predložiť aj čestné vyhlásenie, ktorým sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú. Z § 59a ods. 5 Obchodného zákonníka jednoznačne vyplýva, že dané ustanovenie sa vzťahuje len na akciovú spoločnosť.

Okresný úrad bude po novom oprávnený požadovať predloženie aj ďalších listín, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad, resp. sú potrebné na preukázanie splnenia podmienok na rozhodnutie o povolení vkladu.

Na to, aby mohol byť vklad povolený, je potrebné splniť procesné a hmotnoprávne podmienky a práve ich naplnenie sa preukazuje prílohami k návrhu na vklad. Často tieto prílohy vyplývajú z osobitných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s nehnuteľnosťami v špecifických situáciách a nie je možné ani účelné ich v katastrálnom zákone všetky vymenovať. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy povinnosť okresného úradu zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre svoje rozhodnutie.

Táto úprava však neumožňuje to, že by okresný úrad mohol žiadať akúkoľvek listinu. Požiadavku predloženia určitej prílohy nad rámec príloh výslovne uvedených v katastrálnom zákone musí vedieť okresný úrad odôvodniť.

Oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe

Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe. Ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada.

Oznámenie má iba informatívny charakter, nenahrádza návrh na vklad a nemá žiadne právne účinky.

Účel tohto oznámenia spočíva v tom, že vyplnené údaje z oznámenia sa v prípade povolenia vkladu automaticky premietnu do informačného systému katastra nehnuteľností.

Viete, že: Dôsledkom podania oznámenia o návrhu na vklad je zníženie správneho poplatku za návrhu na vklad. Oznámenie o návrhu na vklad môže byť bez ohľadu na to, či návrh na vklad bude podaný v papierovej alebo elektronickej podobe.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s prevodom nehnuteľností
 • vypracovanie scudzovacích zmlúv a zmlúv o zriadení tiarch v súvislosti s nehnuteľnosťami
 • zastupovanie v katastrálnom konaní

Predloženie geometrického plánu

Po novom v prípade, ak navrhovateľ bude žiadať príslušný kataster o

 • rozdelenie alebo zlúčenie pozemku alebo
 • zriadenie vecného bremena k pozemku

nebude musieť predkladať príslušný geometrický plán s úradným overením katastra nehnuteľností.

Postačí už v návrhu na začatie konania uviesť len číslo úradného overenia geometrického plánu. To znamená, že geometrický plán v tomto prípade bude potrebné aj naďalej vypracovať a nechať ho overiť na katastri nehnuteľností, avšak nebude ho už potrebné znova predkladať ako prílohu návrhu na začatie katastrálneho konania.

Ostatné významné zmeny Katastrálneho zákona

Kratšia lehota na výmaz záložného práva

V tejto súvislosti sa potešia najmä tí, ktorí splatili banke poskytnutý hypotekárny úver za účelom kúpy nehnuteľnosti.

V prípade, ak bude príslušnému katastru nehnuteľností podaná žiadosť o výmaz záložného práva zriadeného nehnuteľnosti, tento bude povinný vymazať toto záložné právo v lehote do piatich pracovných dní odo dňa začatia konania. Týmto sa znižuje pôvodná 60-dňová lehota.

Oprava nedostatkov v zmluve

Podľa pôvodnej právnej úpravy ak sa zistilo, že zmluva po podaní návrhu obsahovala chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, tieto nedostatky bolo možné opraviť prostredníctvom dodatku k zmluve alebo prostredníctvom tzv. opravnej doložky na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia.

Nová právna úprava umožňuje opravu chýb v písaní alebo počítaní alebo iných zrejmých nesprávností len prostredníctvom dodatku k zmluve.

Táto právna úprava je motivovaná aj tou skutočnosťou, že v prípade zmluvy vyhotovenej v elektronickej podobe je možné vykonať v nej opravy len formou dodatku k nej.

Táto novinka vyplýva z požiadavky Ministerstva spravodlivosti SR, podľa ktorej korektnou formou opravovania nedostatkov je uzatvorenie dodatku k zmluve. Aplikačná prax ukázala, že inštitút „opravnej doložky“ sa často zneužíval, pričom nebolo vždy zrejmé, do akej miery a v akom rozsahu je možné odstrániť nedostatky v zmluve, resp. robiť zásahy do textu zmluvy.

Údaj o cene ďalších nehnuteľností

Nová právna úprava zavádza ako predmet evidencie katastra aj údaj o cene nehnuteľnosti. Podľa doterajšej právne úpravy sa v katastri evidovala iba cena poľnohospodárskych a lesných pozemkov.

Aplikačná prax, ale aj potreby Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu Slovenskej republiky alebo Ministerstva financií Slovenskej republiky si vyžiadali evidenciu cien všetkých nehnuteľností, ktoré sa evidujú v katastri.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s prevodom nehnuteľností
 • vypracovanie scudzovacích zmlúv a zmlúv o zriadení tiarch v súvislosti s nehnuteľnosťami
 • zastupovanie v katastrálnom konaní

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.