Súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra SR

4.8/5 - (5 votes)

Súhlas správcu dane predstavuje jeden z dôležitých dokumentov pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným.

V nasledujúcom článku vám obzrejmime problematiku vydávania súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra SR, ktorej úprava je obsiahnutá v ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ako aj v ustanoveniach zákona č. 563/2009 o správe daní (ďalej len „daňový poriadok“).

Tri druhy súhlasu správcu dane

V zmysle platnej zákonnej úpravy rozlišujeme medzi nasledovnými súhlasmi správcu dane:

  1. súhlas správcu dane so zápisom novej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra voči osobe zakladateľa, a to podľa ustanovenia § 105b Obchodného zákonníka,
  2. súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra v súvislosti s prevodom obchodného podielu, a to podľa ustanovenia § 115 Obchodného zákonníka,
  3. súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra v súvislosti s rozdelením obchodného podielu prevodom podľa ustanovenia § 117 Obchodného zákonníka.

Súhlas správcu dane podľa ustanovenia § 105b Obchodného zákonníka

Tento súhlas správcu dane je potrebný v prípade zápisu novej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Žiadateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je spoločníkom spoločnosti.

Zákon vymedzuje aj výnimku, kedy tento súhlas správcu dane nie je potrebné vyžiadať. Ide o situáciu, ak zakladateľom spoločnosti je zahraničná osoba. V takomto prípade sa súhlas správcu dane nahradzuje čestným vyhlásením zakladateľa/spoločníka.

Súhlas správcu dane podľa ustanovenia § 115 Obchodného zákonníka

Tento súhlas správcu dane je potrebný v prípade prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, a to za predpokladu, že ide o väčšinový obchodný podiel.

Väčšinový obchodný podiel je definovaný ako obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorí každý z nich vlastní obchodný podiel vo výške 2.500 EUR. Jeden zo spoločníkov sa rozhodne svoj obchodný podiel vo výške 2.500 EUR previesť na druhého spoločníka. V takomto prípade ide o prevod väčšinového obchodného podielu a je potrebné si vyžiadať súhlas od príslušného správcu dane.

Žiadateľom je spoločník spoločnosti, ktorý prevádza svoj obchodný podiel ako aj nadobúdateľ – osoba, ktorá nadobúda tento podiel.

Podobne ako už bolo spomenuté vyššie, zákon upravuje aj situáciu, kedy tento súhlas správcu dane nie je potrebný. Ide o prípad, kedy prevodcom, resp. nadobúdateľom je zahraničná osoba. Táto osoba je povinná namiesto súhlasu správcu dane predložiť čestné vyhlásenie.

Súhlas správcu dane podľa ustanovenia § 117 Obchodného zákonníka

Tento súhlas správcu dane je potrebný v prípade rozdelenia obchodného podielu prevodom. Podmienky, za ktorých je tento súhlas vyžadovaný, sú rovnaké ako v prípade vyššie uvedeného súhlasu správcu dane podľa ustanovenia § 115 Obchodného zákonníka.

Spoločnosť má jediného spoločníka, ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 5.000 EUR. Tento spoločník sa rozhodne uvedený podiel rozdeliť a previesť jeho časť vo výške 2.500 EUR na nového spoločníka. V takomto prípade ide o prevod väčšinového obchodného podielu a je potrebné si vyžiadať súhlas príslušného správcu dane.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

  • vypracovanie a zebezpečenie potrebných dokumentov pre založenie a vznik s.r.o.,
  • podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra SR s využitím zaručeného elektronického podpisu,
  • registrácia s.r.o. na príslušnom daňovom úrade.

Náležitosti a forma žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane

Samotná právna úprava nevymedzuje žiadne konkrétne náležitosti žiadosti o vydanie  potrebného súhlasu príslušného správcu dane. Na základe uvedeného je potrebné vychádzať z ustanovenia § 13 daňového poriadku. V  žiadosti je nutné uviesť identifikačné údaje žiadateľa a vec, ktorej sa táto žiadosť týka. Žiadateľ je taktiež povinný v žiadosti uviesť, podľa ktorého § žiada vydať príslušný súhlas správcu dane (§ 105b, § 115, § 117).

Žiadosť je možné podať písomne v listinnej podobe, ústne (do zápisnice na príslušnom daňovom úrade) alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. V prípade, ak žiadosť bolo podaná elektronicky bez využitia zaručeného elektronického podpisu alebo faxom, je nutné túto žiadosť doplniť aj písomnej v listinnej podobe, a to do 5 pracovných dní. V opačnom prípade sa na túto žiadosť neprihliada ako na riadne podanú a doručenú.

Správca dane následne žiadosť posúdi. V prípade, ak žiadosť bude obsahovať závažnejšie nedostatky, správca dane vyzve žiadateľa na opravu alebo doplnenie tejto žiadosti. Ak žiadateľ neopraví, respektíve nedoplní predmetnú žiadosť v určenej lehote, na toto podanie sa bude prihliadať ako na nepodané a správca dane o tejto skutočnosti písomne informuje žiadateľa. Ak dôjde zo strany žiadateľa v určenej lehote k úplnému odstráneniu všetkých vytýkaných vád, správcovi dane začne plynúť zákonnom určená lehota na vybavenie žiadosti.

Kam doručiť žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane?

Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane je potrebné doručiť príslušnému správcovi dane, teda príslušnému daňovému úradu. V prípade fyzickej osoby za príslušný daňový úrad sa považuje daňový úrad v mieste trvalého bydliska tejto osoby. V prípade právnickej osoby za príslušný daňový úrad sa považuje daňový úrad v mieste sídla spoločnosti.

Kedy správca dane vydá súhlas so zápisom do obchodného registra?

V zmysle ustanovenia § 54 daňového poriadku príslušný správca dane vydá súhlas so zápisom do obchodného registra, a to vtedy, ak daňový subjekt – žiadateľ, nemá žiadny nedoplatok na daniach a cle, respektíve ak výška tohto nedoplatku v úhrne neprevyšuje sumu vo výške 170 EUR. Na tento účel sa za daňový nedoplatok považuje aj daňový nedoplatok postúpený podľa § 86, ktorý v čase vydania potvrdenia nezanikol.

Lehota na vydanie súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra

Príslušný správca dane je povinný vydať požadovaný súhlas so zápisom do obchodného registra najneskôr v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

Správny poplatok za vydanie správcu dane so zápisom do obchodného registra

Vydanie súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra nie je spoplatnený žiadnym správny poplatkom.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky k tomuto článku alebo potrebujete poradiť, tak budem rád, keď vložíte svoj komentár pod tento článok alebo mi napíšte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete tu.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

  • vypracovanie a zebezpečenie potrebných dokumentov pre založenie a vznik s.r.o.,
  • podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra SR s využitím zaručeného elektronického podpisu,
  • registrácia s.r.o. na príslušnom daňovom úrade.

Newsletter

[mc4wp_form id=”325″]