návrh na rozvod manželstva

Návrh na rozvod manželstva

4.5/5 - (2 votes)

Návrh na rozvod manželstva predstavuje jeden z nadôležitejších dokumentov v rámci konania o rozvod manželstva. Predstavte si nasledujúcu situáciu.

Po niekoľkých rokoch šťastného manželstva s vaším partnerom ste sa dostali do stavu, kedy si s ním prestávate rozumieť, vaše životné názory ako aj názory na výchovu detí sa vo veľkej miere začínajú odlišovať a nedokážete sa postarať spoločne o vašu domácnosť.

Po večeroch sa zamýšľate, či vaše manželstvo má ešte zmysel alebo či ho radšej ukončíte?

V prípade, ak ste sa rozhodli vaše manželstvo ukončiť a neviete ako sa rozviesť a pripraviť nielen návrh na rozvod manželstva (žiadosť o rozvod manželstva) ale aj ďalšie rozvodové papiere, tak tento článok je určený práve vám.

Všeobecne o manželstve a jeho zrušení

Manželstvo predstavuje zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených v zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.

K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch, pričom súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Návrh na rozvod manželstva – náležitosti

Nevyhnutné náležitosti návrhu na rozvod manželstva (žiadosti o rozvod manželstva) upravuje zákon č. 160/2015 Z.z Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov.

Návrh na rozvod manželstva (žiadosť o rozvod manželstva) musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • označenie vecne a mieste príslušného súdu,
 • označenie účastníkov konania o rozvod manželstva,
 • vec, ktorej sa návrh týka,
 • čo návrh sleduje (petit)
 • podpis a dátum navrhovateľa.

Komu sa návrh na rozvod manželstva podáva

Vypracovaný návrh na rozvod manželstva je potrebné podať vecne a mieste príslušnému súdu. Týmto súdom je súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich.

Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.


Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vypracovanie návrhu o rozvod manželstva (žiadosti o rozvod manželstva)
 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, t.j. v rozvodovom konaníOznačenie účastníkov konania o rozvod manželstva

Účastníkmi konania o rozvod manželstva sú obaja manželia.

Manžel, ktorý podáva návrh na rozvod manželstva je označovaný ako navrhovateľ a druhý manžel, voči ktorému smeruje návrh na rozvod, je označovaný ako odporca.

Pri oboch účastníkoch konania o rozvod manželstva je potrebné uviesť ich identifikačné údaje, a to v rozsahu meno a priezvisko účastníka, trvalý pobyt, dátum narodenia (prípadne rodné číslo) Odporúčam vám uviesť aj štátnu príslušnosť účastníka konania, e-mailový a telefonický kontakt.

Opísanie rozhodných skutočností pre rozvod manželstva

Navrh na rozvod manželstva musí obsahovať podrobné a pravdivé opísanie vzniku a priebehu manželstva. V tejto súvislosti uvediete, kedy a ako začali problémy a nezhody vo vašom manželstve a aká je príčina rozvratu manželstva, pre ktorú už manželstvo nemôže plniť svoj účel a nie je možné očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Petit návrhu na rozvod manželstva

V petite (t.j. toho, čoho sa návrhom domáhate) musíte uviesť, že sa dožadujete, aby súd vaše manželstvo rozviedol.

V prípade, ak sú účastníci konania o rozvod manželstva rodičmi maloletých detí, tak konanie o rozvod manželstva je zo zákona spojené aj s úpravou práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode.

V takomto prípade je potrebné, aby samotný petit obsahoval aj nasledovné skutočnosti:

 • komu budú zverené maloleté deti do osobnej starostlivosti na čas po rozvode,
 • aká bude úprava styku rodičov k maloletým deťom,
 • aká bude výška výživného a ku ktorému dňu bude toto výživné splatné,
 • kto bude zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok.

Návrh na rozvod manželstva – prílohy

K návrhu na rozvod manželstva/žiadosti o rozvod manželstva je potrebné pripojiť sobášny list manželov, rodné listy maloletých detí ako aj ďalšie dôkazy, ktoré preukazujú tvrdenia uvedené v návrhu/žiadosti.

Za účelom preukázania rozhodných skutočností je možné označiť aj svedkov a požiadať súd o ich predvolanie na pojednávanie za účelom vykonania ich výpovedí.

Počet vyhotovení návrhu na rozvod manželstva

Návrh sa podáva v dvoch vyhotoveniach, tak aby jedno vyhotovenie bolo určené pre príslušný súd a jedno vyhotovenie pre druhého manžela.

V prípade, ak predmetom konania o rozvod manželstva bude aj úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvod, je nutné návrh doručiť v troch vyhotoveniach.

V rovnakom počte predložte aj jednotlivé prílohy uvedené v návrhu na rozvod manželstva.

Ako podať návrh na rozvod manželstva

Návrh na rozvod manželstva/žiadosť o rozvod manželstva môžete podať osobne do podateľne príslušného súdu alebo prostredníctvom pošty.

Podať tento návrhu môžete aj v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty, avšak v prípade, ak ho podáte bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné, aby ste návrh spolu s príslušnými prílohami doručili súdu aj v listinnej podobe, a to v lehote 10 kalendárnych dní.

Súdny poplatok za návrh na rozvod manželstva

S konaním o rozvod manželstva je spojená aj poplatková povinnosť v podobe zaplatenia súdneho poplatku vo výške 66,00 EUR.

Tento súdny poplatok je možné zaplatiť v rôznych formách, napr. v podobe priloženého e-kolku zakúpeného na pošte alebo v kolkomate.


Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vypracovanie návrhu o rozvod manželstva (žiadosti o rozvod manželstva)
 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, t.j. v rozvodovom konaní


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.