Platíte v hotovosti? Pozor na zákonné obmedzenia

Rate this post

Ste fyzická osoba alebo podnikateľ a vykonávate často platby v hotovosti, a to dokonca vo väčších objemoch?

Ak áno, tak by ste mali vedieť o určitých zákonných pravidlách a obmedzeniach, ktoré pre vás vyplývajú zo zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti a tieto bližšie rozoberieme v nasledujúcom texte.

Zákon č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti

Tento zákon nadobudol účinnosť dňa 01.01.2013, pričom jeho základnými cieľmi je prispieť nielen k obmedzeniu podvodných konaní v daňovej oblasti (napr. pri vystavovaní fiktívnych faktúr), ale zároveň pôsobiť aj ako opatrenie v boji proti praniu špinavých peňazí a v boji proti korupcii a trestnej činnosti.

V súvislosti s naplnením vyššie uvedených cieľov tento zákon upravuje určité pravidlá a obmedzenia pri vykonávaní platieb v hotovosti.

Definovanie platby v hotovosti

Za platbu v hotovosti sa podľa zákona považuje tok finančnej hotovosti medzi dvomi osobami, ktorý spočíva v odovzdaní bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro, respektíve bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene jednou osobu ako odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti druhou osobou ako príjemcom.

Za platbu v hotovosti sa teda považuje akékoľvek odovzdanie hotovosti zo strany jednej osoby k rukám druhej osoby. Týmito osobami môžu byť akékoľvek osoby, t.j. fyzické osoby, právnické osoby alebo aj štát, ktoré prijímajú alebo odovzdávajú hotovosť.

Obmedzenie výšky platieb v hotovosti

Zákon určuje výšku platieb v hotovosti, pričom sa zakazuje:

 • platba v hotovosti, ktorej hodnota presahuje sumu vo výške 5.000,- EUR pokiaľ nie je upravené inak,
 • platba v hotovosti, ktorej hodnota presahuje sumu vo výške 15.000,- EUR, a to medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.

Vzhľadom na vyššie uvedené je tak zrejmé, že platba v hotovosti do výšky 15.000,- EUR sa môže uskutočniť len v prípade, ak ide o dve fyzické osoby – nepodnikateľov. V opačnom prípade ak ide o dvoch podnikateľov alebo na jednej strane podnikateľa a na druhej strane nepodnikateľa zákon pripúšťa len platby v hotovosti do 5.000,- EUR.

Pozor
V prípade, ak dôjde k porušeniu vyššie uvedených obmedzení, tak toto porušenie nemá vplyv na platnosť právnych úkonov, ktorých sa úhrada týkala.

Výnimky z obmedzenia platieb v hotovosti

Zákon zároveň obsahuje aj konkrétny výpočet situácií, na ktoré sa obmedzenia platieb v hotovosti nevzťahuje.

Tieto sú bližšie upravené v § 4, v zmysle ktorého sa zákaz nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté:

 • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,
 • pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí,
 • pri preprave bankoviek a mincí,
 • pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,
 • pri správe daní,
 • v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,
 • v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,
 • v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,
 • v cudzine, za určitých zákonom stanovených situácií,
 • pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,
 • pri výkone sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,
 • pri plnení úloh Slovenskou informačnou službou,
 • v súvislosti so zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností,
 • odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis (napr. Zákonník práce, Zmenkový a šekový zákon, Zákon o dobrovoľných dražbách).

Odovzdanie a prevzatie hotovosti v zahraničí

V prípade, ak vás napadlo, že zákon obídete tak, že platby v hotovosti vykonáte na území iného štátu ako Slovenskej republiky, určite neobstojíte.

Podľa uvedeného zákona sa zákaz platby v hotovosti vzťahuje aj na zahraničie, t.j. odovzdanie a prijatie hotovosti v cudzine, ak sú splnené dve podmienky:

 • platba v hotovosti súvisí s plnením uskutočneným na území SR (napr. poskytnutie služby, dodanie tovaru, vrátenie poskytnutej pôžičky) a zároveň
 • odovzdávajúci, respektíve prijímajúci má v SR trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.

Odovzdanie hotovosti zástupcom

V prípade, ak vás napadlo, že zákon obídete aj tak, že platby v hotovosti poskytnete jej adresátovi prostredníctvom vášho zástupcu, tak ani toto nie je možné.

Podľa uvedeného zákona hotovosť, ktorú by ste odovzdali prostredníctvom niekoho iného, ktorý by vás zastupoval ako zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie tejto hotovosti, sa posudzuje za hotovosť, ktorú by ste odovzdali vy osobne.

Pozor na hodnotu platby v hotovosti

Zákon okrem výšky platby v hotovosti obmedzuje aj jej celkovú hodnotu a to tým, že špecifikuje, že hodnota platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet ich hodnôt, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Nakoľko toto obmedzenie má zložitejšiu podstatu, vysvetlím ho na konkrétnom prípade.

Príklad
Dvaja podnikatelia uzavreli kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bolo dodanie tovaru v celkovej hodnote 6.500,- EUR. Kupujúci uhradil časť kúpnej ceny za objednaný tovar vo výške 3.500,- EUR ako zálohu v hotovosti. Následne zvyšnú časť kúpnej ceny uhradil po dodaní tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Kupujúci porušil zákon, keďže konečná faktúra splácaná viacerými platbami prevyšuje sumu vo výške 5.000,- EUR. Aby nedošlo k porušeniu zákona, musí kupujúci uhradiť celú kúpnu cenu vo výške 6.500,- EUR bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

Porušenie zákona a subjekty oprávnené prejednávať porušenie

V zmysle zákona sa porušenia zákona dopustí každý, kto odovzdá alebo príjme platby v hotovosti nad výšku ustanovenú zákonom alebo v rozpore s pravidla vyplývajúcimi z textu zákona.

Porušenie zákona zisťuje v rámci svojej činnosti príslušný daňový úrad alebo príslušný colný úrad.

Tieto úrady sú následne oprávnené v prípade porušenia zákona uložiť:

 • fyzickej osobe – nepodnikateľa pokutu až do výšky 10.000,- EUR a
 • fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe pokutu až do výške 150.000,- EUR.

Pozor
Pri určení výšky pokuty príslušný úrad prihliada na závažnosť porušenia zákona, spôsob jeho spáchania, na jeho následky a na okolnosti, za ktorých bol spáchaný. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Záver

V prípade, ak vykonávate platby v hotovosti, a to najmä vo väčších objemoch, dávajte si pozor, či výškou alebo spôsobom úhrady neporušujete zákon.

Aj napriek tomu, že samotný zákon výslovne uvádza, že platnosť právnych úkonov, ktoré sú spojené s hradením platieb v hotovosti síce nie je dotknutá, jeho porušením sa vystavujete sa zo strany príslušných úradov k uloženiu finančnej pokuty, ktorá môže byť pre vás dokonca aj likvidačná.

Vzhľadom na uvedené Vám tak odporúčame dodržiavať jednotlivé pravidlá pri platbách v hotovosti, aby ste sa vyhli prípadným problémom.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky k tomuto článku alebo potrebujete poradiť, tak budem rád, keď vložíte svoj komentár pod tento článok alebo mi napíšte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete tu.

Ak sa vám článok páčil, dajte mu páči sa mi a zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami.