Založenie agentúry dočasného zamestnávania – postup (2020)

Agentúra dočasného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva osobu v pracovnom pomere (pracovná zmluva) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania na výkon práce do iného štátu.

Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia.

Za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania vyberať úhradu v dohodnutej výške len od užívateľského zamestnávateľa.

V prípade, ak chcete prevádzkovať agentúru dočasného zamestnávania, je potrebné získať potrebné povolenie. Toto povolenie udeľuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe písomnej žiadosti.

Zákonné podmienky na získanie licencie

Pre založenie agentúry dočasného zamestnávania je potrebné splniť nasledovné podmienky.

Vzdelanie a bezúhonosť

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania,

 • ak je bezúhonná,
 • má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a
 • ak má na túto činnosť povolenie.

U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania, a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa musí spĺňať osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania.

Pozor: Bezúhonnosť príslušných osôb sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorá nie je starší ako tri mesiace.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v súvislosti s výkonom agentúry dočasného zamestnávania
 • príprava žiadosti a zabezpečenie všetkých potrebných podkladov
 • vypracovanie projektu vykonávania
 • založenie agentúry dočasného zamestnávania
 • vypracovanie pracovných zmúv a dohôd o pridelení
 • komplexný právny servis pre agentúru dočasného zamestnávania

Preukázanie finančnej spoľahlivosti 

Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe je aj disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30.000 EUR. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.

Viete, že: Pokiaľ právnická osoba žiada o vydanie povolenia pre výkon agentúry dočasného zamestnávania v roku, v ktorom bola zapísaná do obchodného registra, tak postačí ak táto spoločnosť bude mať základné imanie vo výške 30.000 EUR. Ak právnická osoba podáva predmetnú žiadosť v ďalších rokoch, je potrebné preukázať vlastné imanie v stanovenej výške prostredníctvom účtovnej závierky.

Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania fyzickou osobu je preukázania bankovej záruky najmenej vo výške 15.000 EUR.

K žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je potrebné priložiť nasledovné:
 • projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
 • doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
 • potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok,
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
 • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom, že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti,
 • doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 • doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 • okruh spolupracujúcich subjektov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci splnenie podmienky bezúhonnosti.

Určenie oprávnenej osoby

Žiadateľ o vydanie povolenia na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania je povinný taktiež uviesť aj oprávnenú osobu, ktorá bude komunikovať s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zaplatenie správneho poplatku

S podaním žiadosti je spojená aj úhradu správneho poplatku, ktorá predstavuje u:

 • žiadateľa – fyzickej osoby sumu vo výške 500 EUR a
 • žiadateľa – právnickej osoby sumu vo výške 1.000 EUR.

Projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania

Projekt vykonávania činnosti ADZ predstavuje komplexný a dôležitý dokument pre získanie potrebného povolenia.

Obsahuje najmä identifikačné údaje o žiadateľovi a jeho doterajšie pôsobenie na trhu práce vrátane opisu potrebných skúseností v danej oblasti. Jeho obsahom by mal byť taktiež aj výpočet investícií a zdrojov, ktorými žiadateľ disponuje.

Žiadateľ v projekte by mal uviesť aj nasledovné oblasti:

 • aké produkty a služby bude ponúkať,
 • komu budú služby/produkty určené a kto bude mať o nej záujem,
 • postup, ako bude pracovať v danej oblasti
 • a iné.

Udelenie povolenia 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR následne posúdi predloženú žiadosť spolu s príslušnými prílohami a v prípade, ak táto žiadosť je úplná a žiadateľ splní  všetky zákonné podmienky, udelí mu potrebné povolenie. Vydaním povolenia založenie agentúry dočasného zamestnávania je ukončené.

Pozor: Povolenie agentúry dočasného zamestnávania sa vydáva na dobu neurčitú.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v súvislosti s výkonom agentúry dočasného zamestnávania
 • príprava žiadosti a zabezpečenie všetkých potrebných podkladov
 • vypracovanie projektu vykonávania
 • založenie agentúry dočasného zamestnávania
 • vypracovanie pracovných zmúv a dohôd o pridelení
 • komplexný právny servis pre agentúru dočasného zamestnávania

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.