Založenie agentúry dočasného zamestnávania – postup (2024)

3.3/5 - (3 votes)

Úvod – Založenie agentúry dočasného zamestnávania

Založenie agentúry dočasného zamestnávania – Agentúra dočasného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva osobu v pracovnom pomere (pracovná zmluva) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania na výkon práce do iného štátu.

Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia.

Za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania vyberať úhradu v dohodnutej výške len od užívateľského zamestnávateľa.

V prípade, ak chcete prevádzkovať agentúru dočasného zamestnávania, je potrebné na to získať potrebné povolenie.

Toto povolenie udeľuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe písomnej žiadosti a splnení zákonom daných podmienok.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo v súvislosti s výkonom agentúry dočasného zamestnávania ADZ
 • Príprava žiadosti a zabezpečenie všetkých potrebných podkladov
 • Vypracovanie projektu vykonávania činnosti ADZ
 • Komplexný právny servis pre agentúru dočasného zamestnávania ADZ
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Zákonné podmienky na získanie licencie

Pre založenie agentúry dočasného zamestnávania je potrebné splniť nasledovné podmienky.

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak:

 • ona a ďalšie príslušné osoby sú bezúhonné
 • disponuje zodpovednou osobou, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • preukáže potrebnú finančnú spoľahlivosť a ďalšie požadované zákonné podmienky a
 •  má na túto činnosť vydané potrebné povolenie.

Bezúhonosť príslušných osôb

Právnická osoba alebo fyzická osoba musí byť bezúhonná, pričom táto skutočnosť sa preukazuje cez výpis z registra trestov.

U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania /štatutárny orgán spoločnosti/ ako aj osoba, ktorá je vo funkcii zodpovednej osoby.

Upozornenie:

Bezúhonnosť príslušných osôb sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace.

Preukázanie finančnej spoľahlivosti 

Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe je aj disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30.000 EUR.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.

Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania fyzickou osobu je preukázania bankovej záruky najmenej vo výške 15.000 EUR.

Určenie zodpovednej osoby

Žiadateľ o vydanie povolenia na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania musí taktiež preukázať, že má ustanovenú/určenú osobu – zodpovednú osobu.

Táto osoba koná v mene agentúry dočasného zamestnávania tak, že dohliada na výkon činnosti ADZ a komunikuje s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zodpovedná osoba musí spĺňať podmienku bezúhonnosti a mať minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého /II./ stupňa.

Viete, že:

Zodpovednou osobou môže byť aj samotný štatutár spoločnosti alebo iná osoba od neho odlišná, ktorá rovnako spĺňa požadované podmienky, a naviac musí mať uzatvorenú pracovnú zmluvu s agentúrou dočasného zamestnávania na výkon tejto pozície.

Žiadosť o vydanie povolenia na výkon činnosti ADZ

K žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je potrebné priložiť nasledovné:
 • ⇒ projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
 • ⇒ doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
 • ⇒ doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
 • ⇒ potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok,
 • ⇒ doklad o skončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa zodpovednej osoby, ktorá koná v mene ADZ  – úradne overená kópia
 • ⇒ potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
 • ⇒ potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom, že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti,
 • ⇒ doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • ⇒ doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 • ⇒ doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 • ⇒ okruh spolupracujúcich subjektov,
 • ⇒ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci splnenie podmienky bezúhonnosti pre príslušné osoby.

Zaplatenie správneho poplatku

S podaním žiadosti je spojená aj úhrada správneho poplatku, ktorý predstavuje u:

 • žiadateľa – fyzickej osoby sumu vo výške 500 EUR a
 • žiadateľa – právnickej osoby sumu vo výške 1.000 EUR.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo v súvislosti s výkonom agentúry dočasného zamestnávania ADZ
 • Príprava žiadosti a zabezpečenie všetkých potrebných podkladov
 • Vypracovanie projektu vykonávania činnosti ADZ
 • Komplexný právny servis pre agentúru dočasného zamestnávania ADZ
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania

Projekt vykonávania činnosti ADZ predstavuje komplexný a dôležitý dokument pre získanie potrebného povolenia.

Obsahuje najmä identifikačné údaje o žiadateľovi a jeho doterajšie pôsobenie na trhu práce vrátane opisu potrebných skúseností v danej oblasti. Jeho obsahom by mal byť taktiež aj výpočet investícií a zdrojov, ktorými žiadateľ disponuje.

Žiadateľ v projekte by mal uviesť aj nasledovné oblasti:

 • aké produkty a služby bude ponúkať,
 • komu budú služby/produkty určené a kto bude mať o nej záujem,
 • postup, ako bude pracovať v danej oblasti
 • a iné.

Udelenie povolenia na výkon činnosti ADZ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR následne posúdi predloženú žiadosť spolu s príslušnými prílohami a v prípade, ak táto žiadosť je úplná a žiadateľ splní  všetky zákonné podmienky, udelí mu potrebné povolenie.

Viete, že:

Povolenie agentúry dočasného zamestnávania sa vydáva na dobu neurčitú.

Upozornenie:

Povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania sa vydáva s platnosťou na území Slovenskej republiky.

Pokiaľ má agentúra záujem o prideľovanie zamestnancov do zahraničia, je potrebné splniť aj podmienky na výkon tejto činnosti podľa národnej legislatívy krajiny, do ktorej bude zamestnancov prideľovať, a teda požiadať o vydanie povolenia na výkon tejto činnosti aj v tejto krajine.

Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná v rámci svojej činnosti dodržiavať nasledovné povinnosti:
 • zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa osobitného predpisu – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie,
 • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť,
 • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti,
 • vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly a
 • viesť evidenciu dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s údajmi z evidencie v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti,
 • disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.
Evidencia dočasných agentúrnych zamestnancov obsahuje tieto údaje:
 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • pohlavie,
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,
 • obdobie trvania pracovného pomeru s agentúrou dočasného zamestnávania,
 • názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a druh ekonomickej činnosti užívateľského zamestnávateľa,
 • názov a kód vykonávaného zamestnania počas dočasného pridelenia podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,
 • obdobie trvania dočasného pridelenia agentúrneho zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi,
 • dátum predčasného ukončenia dočasného pridelenia.

Správa o výkonávaní činnosti ADZ

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) je povinná v zmysle zákona poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za každý predchádzajúci kalendárny rok svojej činnosti na formulári, ktorého vzor určí ústredie, a to v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Túto povinnosť musí ADZ splniť aj v prípade, ak v priebehu daného kalendárneho roka nepridelila ani jedného dočasného agentúrneho zamestnanca.

Upozornenie:

Ak by správa nebola predložená, Ústredie v zmysle zákona povolenie na ADZ zruší.

Správa o činnosti sa zasiela Ústrediu práce jedným z nasledovných spôsobov:

 • elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, pričom správa o činnosti ADZ  musí byť zaslaná na uvedený email – oskenovaná tak, aby jeho veľkosť neprevyšovala 4 MB
 • elektronicky na adresu: adz@upsvr.gov.sk., pričom správa o činnosti ADZ  musí byť zaslaná na uvedený email – oskenovaná tak, aby jeho veľkosť neprevyšovala 4 MB.
 • písomne (poštou) na adresu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 812 67 Bratislava.

Záver

Založenie agentúry dočasného zamestnávania predstavuje nielen administratívno-právny ale aj časovo náročný úkon, ktorý si vyžaduje mať potrebné znalosti na to, aby vypracovaná žiadosť spolu s jej prílohami boli v poriadku.

Odporúčame Vám teda ponechať založenie agentúry dočasného zamestnávania na skúseného advokáta, ktorý Vám celú vec zabezpečí na kľúč.

Vy sa tak budete môcť medzičasom venovať iným záležitostiam, ktoré v rámci svojho budúceho podnikania využijete.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo v súvislosti s výkonom agentúry dočasného zamestnávania ADZ
 • Príprava žiadosti a zabezpečenie všetkých potrebných podkladov
 • Vypracovanie projektu vykonávania činnosti ADZ
 • Komplexný právny servis pre agentúru dočasného zamestnávania ADZ
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.