Založenie agentúry dočasného zamestnávania – postup (2021)

3.3/5 - (3 votes)

Agentúra dočasného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva osobu v pracovnom pomere (pracovná zmluva) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania na výkon práce do iného štátu.

Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia.

Za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania vyberať úhradu v dohodnutej výške len od užívateľského zamestnávateľa.

V prípade, ak chcete prevádzkovať agentúru dočasného zamestnávania, je potrebné na to získať potrebné povolenie. Toto povolenie udeľuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe písomnej žiadosti.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v súvislosti s výkonom agentúry dočasného zamestnávania
 • príprava žiadosti a zabezpečenie všetkých potrebných podkladov
 • vypracovanie projektu vykonávania
 • založenie agentúry dočasného zamestnávania
 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o pridelení
 • komplexný právny servis pre agentúru dočasného zamestnávania

Zákonné podmienky na získanie licencie

Pre založenie agentúry dočasného zamestnávania je potrebné splniť nasledovné podmienky.

Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak

 • ona a ďalšie príslušné osoby sú bezúhonné
 • disponuje zodpovednou osobou, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • preukáže potrebnú finančnú spoľahlivosť a ďalšie požadované zákonné podmienky a
 •  má na túto činnosť vydané potrebné povolenie.

Bezúhonosť príslušných osôb

Právnická osoba alebo fyzická osoba musí byť bezúhonná, pričom táto skutočnosť sa preukazuje cez výpis z registra trestov.

U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania /štatutárny orgán spoločnosti/ ako aj osoba, ktorá je vo funkcii zodpovednej osoby.

Pozor: Bezúhonnosť príslušných osôb sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorá nie je starší ako tri mesiace.

Preukázanie finančnej spoľahlivosti 

Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe je aj disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30.000 EUR. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.

Viete, že: Pokiaľ právnická osoba žiada o vydanie povolenia pre výkon agentúry dočasného zamestnávania v roku, v ktorom bola zapísaná do obchodného registra, tak postačí ak táto spoločnosť bude mať základné imanie vo výške 30.000 EUR. Ak právnická osoba podáva predmetnú žiadosť v ďalších rokoch jej existencie, je potrebné už preukázať vlastné imanie v stanovenej výške prostredníctvom účtovnej závierky za prílušné účtovné obdobie.

Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania fyzickou osobu je preukázania bankovej záruky najmenej vo výške 15.000 EUR.

Určenie zodpovednej osoby

Žiadateľ o vydanie povolenia na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania musí taktiež preukázať, že má ustanovenú zodpovednú osobu, ktorá dohliada na výkon činnosi ADZ, a ktorá by mala komunikovať s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Táto osoba musí mať minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Žiadosť o vydanie povolenia na výkon činnosti ADZ

K žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je potrebné priložiť nasledovné:
 • projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
 • doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
 • potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok,
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
 • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom, že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti,
 • doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 • doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 • okruh spolupracujúcich subjektov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci splnenie podmienky bezúhonnosti.

Zaplatenie správneho poplatku

S podaním žiadosti je spojená aj úhrada správneho poplatku, ktorý predstavuje u:

 • žiadateľa – fyzickej osoby sumu vo výške 500 EUR a
 • žiadateľa – právnickej osoby sumu vo výške 1.000 EUR.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v súvislosti s výkonom agentúry dočasného zamestnávania
 • príprava žiadosti a zabezpečenie všetkých potrebných podkladov
 • vypracovanie projektu vykonávania
 • založenie agentúry dočasného zamestnávania
 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o pridelení
 • komplexný právny servis pre agentúru dočasného zamestnávania

Projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania

Projekt vykonávania činnosti ADZ predstavuje komplexný a dôležitý dokument pre získanie potrebného povolenia.

Obsahuje najmä identifikačné údaje o žiadateľovi a jeho doterajšie pôsobenie na trhu práce vrátane opisu potrebných skúseností v danej oblasti. Jeho obsahom by mal byť taktiež aj výpočet investícií a zdrojov, ktorými žiadateľ disponuje.

Žiadateľ v projekte by mal uviesť aj nasledovné oblasti:

 • aké produkty a služby bude ponúkať,
 • komu budú služby/produkty určené a kto bude mať o nej záujem,
 • postup, ako bude pracovať v danej oblasti
 • a iné.

Udelenie povolenia na výkon činnosti ADZ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR následne posúdi predloženú žiadosť spolu s príslušnými prílohami a v prípade, ak táto žiadosť je úplná a žiadateľ splní  všetky zákonné podmienky, udelí mu potrebné povolenie.

Pozor: Povolenie agentúry dočasného zamestnávania sa vydáva na dobu neurčitú.

Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná v rámci svojej činnosti dodržiavať nasledovné povinnosti:
 • zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa osobitného predpisu – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie,
 • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť,
 • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti,
 • vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly a
 • poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
 • disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.

Správa o výkonávaní činnosti ADZ

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) je povinná v zmysle zákona poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za každý predchádzajúci kalendárny rok svojej činnosti na formulári, ktorého vzor určí ústredie, a to v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Túto povinnosť musí ADZ splniť aj v prípade, ak v priebehu daného kalendárneho roka nepridelila ani jedného dočasného agentúrneho zamestnanca.

Pozor: Ak by správa nebola predložená, Ústredie v zmysle zákona povolenie na ADZ zruší.

Správa o činnosti sa zasiela Ústrediu práce jedným z nasledovných spôsobov:

 • elektronicky na adresu: adz@upsvr.gov.sk., pričom správa o činnosti ADZ  musí byť zaslaná na uvedený email – oskenovaná tak, aby jeho veľkosť neprevyšovala 4 MB.
 • písomne (poštou) na adresu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 812 67 Bratislava.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v súvislosti s výkonom agentúry dočasného zamestnávania
 • príprava žiadosti a zabezpečenie všetkých potrebných podkladov
 • vypracovanie projektu vykonávania
 • založenie agentúry dočasného zamestnávania
 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o pridelení
 • komplexný právny servis pre agentúru dočasného zamestnávania

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.