sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Založenie personálnej agentúry – postup 2024

4.2/5 - (8 votes)

Úvod

Založenie personálnej agentúry predstavuje významný krok predtým, ako budete chcieť pre svojich klientov zabezpečovať sprostredkovanie práce za úhradu na území Slovenskej republiky alebo dokonca v zahraničí?

Neviete však, čo všetko potrebujete, aby ste si mohli založiť personálnu agentúru a ako na to? V nasledujúcom texte vám poskytneme cenné rady, ktoré vám minimálne uľahčia vaše začiatky v tomto podnikaní.

Vďaka advokátskej kancelárii som mal založenú personálnu agentúru v priebehu 3 týždňov. Skvelé.<span class="su-quote-cite">Ladislav K.</span>
Právne poradenstvo, ktoré mi bolo poskytnuté, mi pomohlo v procese založenia agentúry.<span class="su-quote-cite">Lýdia Z.</span>

Čo to je personálna (pracovná) agentúra?

Pracovná agentúra je spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je sprostredkovanie práce (sprostredkovanie zamestnania za úhradu). Náplňou činnosti personálnej agentúry je vyhľadávanie ľudí pre svojich klientov z radov zamestnávateľov na jednotlivé pracovné pozície, ktoré klienti požadujú obsadiť.

Pracovná agentúra vo väčšine prípadov poskytuje okrem svojej hlavnej činnosti aj poradenské služby v oblasti personalistiky, administratívy týkajúcej sa vybavovania potrebných dokladov ale aj pracovného práva.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení personálnej agentúry
 • Založenie personálnej (pracovnej) agentúry za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. na výkon personálnej (pracovnej) agentúry za 270,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov,
 • Vypracovanie potrebnej zmluvnej a inej dokumentácie pri výkone sprostredkovania zamestnania za úhradu.
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Založenie personálnej agentúry – získanie povolenia

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môžete vykonávať v postavení samostatne zárobkovočinnej osoby alebo prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

Na založenie personálnej agentúry bude potrebné, aby ste získali príslušné povolenie vo forme viazanej živnosti s názvom “sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta”.

Keďže ide o viazanú živnosť a na jej vykonávanie zákon vyžadujem okrem splnenia všeobecných podmienok aj splnenie odborných podmienok, je nutné ustanoviť tzv. zodpovedného zástupcu.

Zodpovedný zástupca musí spĺňať nasledovné zákonné podmienky:

 • musí mať minimálne 18 rokov,
 • musí byť spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu
 • musí byť bezúhonný,
 • musí disponovať aspoň vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa – bakalár.
Upozornenie:

V prípade personálnej agentúry, ktorá bude vykonávať svoju činnosť ako s.r.o. zákon vyžaduje, aby bol zodpovedný zástupca spoločníkom tejto spoločnosti alebo musí mať pracovný pomer s danou spoločnosťou – stačí aj skrátený úväzok.

Predmetnú viazanú živnosť si vybavíte na príslušnom živnostenskom úrade, a to za poplatok vo výške 15,- EUR.

Viete, že:

V prípade personálnej agentúry, ktorá bude vykonávať svoju činnosť ako s.r.o. zákon vyžaduje, aby bol zodpovedný zástupca spoločníkom tejto spoločnosti alebo musí mať pracovný pomer s danou spoločnosťou – stačí aj skrátený úväzok.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení personálnej agentúry
 • Založenie personálnej (pracovnej) agentúry za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. na výkon personálnej (pracovnej) agentúry za 270,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov,
 • Vypracovanie potrebnej zmluvnej a inej dokumentácie pri výkone sprostredkovania zamestnania za úhradu.
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Poplatok za sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Zjednodušene povedané, odmenu za sprostredkovanie práce si môžete vypýtať len od subjektu, ktorý vyhľadané osoby zamestná.

Upozornenie:

V žiadnom prípade si nenárokujte odmenu za sprostredkovanie zamestnania od osoby záujemcu. V zmysle zákona na to nemáte nárok, t. j. je to nezákonné a hrozili by vám sankcie.

Povinnosti sprostredkovateľa

Ak ste úspešne zvládli založenie personálnej agentúry, gratulujeme. Toto je však iba začiatok. Na reálne prevádzkovanie personálnej agentúry musíte mať potrebnú zmluvnú dokumentácia.

Taktiež nezabudnite na to, že pri výkone tejto činnosti ste povinný v postavení sprostredkovateľa dodržiavať určité zákonné povinnosti.

Sprostredkovateľ je povinný:

 • uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu,
 • viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu,
 • viesť evidenciu fyzických osôb, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom zákon,
 • poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s údajmi z evidencie  v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti,
 • zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly.
Upozornenie:

V prípade, ak sprostredkovateľ sprostredkúva občanovi prácu do zahraničia, tento je povinný informovať tohto občana o všetkých jeho práva a povinnosti, ktoré sú viazané na výkon danej práce v zahraničí.

Evidencia fyzických osôb, ktorým sprostredkovateľ sprostredkoval zamestnanie za úhradu obsahuje tieto údaje:
 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • pohlavie,
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
 • názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,
 • názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
 • druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
 • názov a kód sprostredkovaného zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,
 • názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu v zahraničí,
 • dátum sprostredkovania zamestnania,
 • obdobie, počas ktorého by sa malo sprostredkované zamestnanie vykonávať,
 • dátum skutočného nástupu do sprostredkovaného zamestnania a dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania.

Upozornenie:

Od 1.1.2023 došlo k zmene predkladania ročných správ, a to elektronicky prostredníctvom nového informačného systému, ktorý je súčasťou portálu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na internetovej stránke www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Od spustenia novej časti (01.02.2023) na portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk , je možné priebežne nahrávať údaje v určenom rozsahu o občanoch, ktorým sprostredkovateľ zamestnania za úhradu poskytol svoje služby. Z priebežne nahratých údajov sa bude vytvárať v roku 2024 správa za činnosť SZÚ automaticky.

V praxi uvedené znamená, že ročnú správu za rok 2022 bol sprostredkovateľ zamestnania za úhradu povinný predkladať ešte na formulároch, vzor ktorých určilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, t. j. tak ako v minulosti. Od 01.01.2023 zároveň zaniká povinnosť sprostredkovateľ zamestnania za úhradu na predkladanie mesačných hlásení o sprostredkovaní zamestnania za úhradu Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu

Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu, je povinný s danou osobou, pre ktorú sprostredkoval zamestnanie za úhradu, uzatvoriť písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu.
 
Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä:
 • názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
 • dĺžku trvania zamestnania,
 • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
 • spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
 • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody.

Záver

Ak plánujete sprostredkovávať zamestnanie za úhradu, je potrebné si splniť určité zákonné povinnosti, bez ktorých sa nepohnete.

V prvom rade je potrebné na založenie personálnej agentury získať povolenie na výkon tejto činnosti v podobe príslušnej viazanej živnosti.

Následne je potrebné, aby ste si zabezpečili kompletnú zmluvnú a inú dokumentáciu súvisiacu s vykonávaním sprostredkovania práce za úhradu.

Tip:

V súvislosti s vypracovaním zmluvnej dokumentácie vám určite odporúčame osloviť advokáta, ktorý vám zabezpečí nielen založenie personálnej agentúry ale vám aj vypracuje potrebné zmluvy a ďalšie dokumenty. Túto fázu určite nepodceňujte, pretože sa Vám to môže neskôr vypomstiť.

V neposlednom rade nezabudnite na dôležité informačné povinnosti, ktoré budete musieť neustále počas svojho podnikania v tejto oblasti plniť voči ÚPSVaRu.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení personálnej agentúry
 • Založenie personálnej (pracovnej) agentúry za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. na výkon personálnej (pracovnej) agentúry za 270,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov,
 • Vypracovanie potrebnej zmluvnej a inej dokumentácie pri výkone sprostredkovania zamestnania za úhradu.
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.