sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Založenie personálnej agentúry

Založenie personálnej agentúry
4.4 (88%) 5 votes

Založenie personálnej agentúry predstavuje významný krok predtým, ako budete chcieť pre svojich klientov zabezpečovať sprostredkovanie práce za úhradu na územi Slovenskej republiky alebo dokonca v zahraničí?

Neviete však, čo všetko potrebujete, aby ste si mohli založiť personálnu agentúru a ako na to? V nasledujúcom texte vám poskytneme cenné rady, ktoré vám minimálne uľahčia vaše začiatky v tomto podnikaní.

Vďaka advokátskej kancelárii som mal založenú personálnu agentúru v priebehu 3 týždňov. Skvelé.Ladislav K.
Právne poradenstvo, ktoré mi bolo poskytnuté, mi pomohlo v procese založenia agentúry.Lýdia Z.

Čo to je personálna (pracovná) agentúra?

Pracovná agentúra je spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je sprostredkovanie práce (sprostredkovanie zamestnania za úhradu). Náplňou činnosti personálnej agentúry je vyhľadávanie ľudí pre svojich klientov z radov zamestnávateľov na jednotlivé pracovné pozície, ktoré klienti požadujú obsadiť.

Pracovná agentúra vo väčšine prípadov poskytuje okrem svojej hlavnej činnosti aj poradenské služby v oblasti personalistiky, administratívy týkajúcej sa vybavovania potrebných dokladov ale aj pracovného práva.

Založenie personálnej agentúry – získanie povolenia

Na založenie personálnej agentúry bude potrebné, aby ste získali príslušné povolenie vo forme viazanej živnosti s názvom “sprostredkovanie zamestnania za úhradu”.

Za účelom získania povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu budete musieť okrem všeobecných podmienok splniť aj osobitné kvalifikačné predpoklady, a to disponovať vysokoškolským vzdelaním najmenej prvého stupňa. V prípade, ak tento predpoklad nesplňate, môžete ustanoviť zodpovedného zástupcu s príslušným vzdelaním.

Predmetnú viazanú živnosť si vybavíte na príslušnom živnostenskom úrade, a to za poplatok vo výške 15,- EUR.

Zákon nešpecifikuje to, v akom odvetí má byť dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa za účelom sprostredkovania zamestnania za úhradu. Z uvedeného vyplýva, že môže ísť o ktorékoľvek takto dosiahnuté vzdelanie.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môžete vykonávať v postavení samostatne zárobkovočinnej osoby alebo prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu,
 • založenie personálnej (pracovnej) agentúry,
 • vypracovanie potrebnej zmluvnej a inej dokumentácie pri výkone sprostredkovania zamestnania za úhradu.

Poplatok za sprostredkovanie zamestnania za úhradu

Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Zjednodušene povedané, odmenu za sprostredkovanie práce si môžete vypýtať len od subjektu, ktorý vyhľadané osoby zamestná.

V žiadnom prípade si nenárokujte odmenu za sprostredkovanie zamestnania od osoby záujemcu. V zmysle zákona na to nemáte nárok, t.j. je to nezákonné a hrozili by vám sankcie.

Povinnosti sprostredkovateľa

Ak ste úspešne zvládlo založenie personálnej agentúry, gratulujeme. Toto je však iba začiatok.

Na reálne prevádzkovanie personálnej agentúry musíte mať potrebnú zmluvnú dokumentácia.

Taktiež nezabudnite na to, že pri výkone tejto činnosti ste povinný v postavení sprostredkovateľa dodržiavať určité zákonné povinnosti.

Sprostredkovateľ je povinný:

 • uzatvoriť s občanom písomnú zmluvu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu,
 • viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu,
 • poskytovať ÚPSVaRu údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a údaje podľa písmena a) prvého bodu bez súhlasu osoby, ktorej bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu na účely kontrolnej činnosti; údaje sa poskytujú so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na formulároch, ktorých obsah a spôsob predkladania určí ústredie,
 • poskytovať ÚPSVaRu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
 • zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly.
V prípade, ak sprostredkovateľ sprostredkúva občanovi prácu do zahraničia, tento je povinný informovať tohto občana o všetkých jeho práva a povinnosti, ktoré sú viazané na výkon danej práce v zahraničí.

Záver

Ak plánujete sprostredkovávať zamestnanie za úhradu, je potrebné si splniť určité zákonné povinnosti, bez ktorých sa nepohnete.

V prvom rade je potrebné na založenie personálnej agentury získať povolenie na výkon tejto činnosti v podobe príslušnej viazanej živnosti.

Následne je potrebné, aby ste si zabezpečili kompletnú zmluvnú a inú dokumentáciu súvisiacu s vykonávaním sprostredkovania práce za úhradu.

V súvislosti s vypracovaním zmluvnej dokumentácie vám určite odporúčame osloviť advokáta, ktorý vám zabezpečí nielen založenie personálnej agentúry ale vám aj vypracuje potrebné zmluvy a ďalšie dokumenty. Túto fázu určite nepodceňujte, pretože sa Vám to môže neskôr vypomostiť.

V neposlednom rade nezabudnite na dôležité informačné povinnosti, ktoré budete musieť neustále počas svojho podnikania v tejto oblasti plniť voči ÚPSVaRu.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu,
 • založenie personálnej (pracovnej) agentúry,
 • vypracovanie potrebnej zmluvnej a inej dokumentácie pri výkone sprostredkovania zamestnania za úhradu.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.