Bezpečná kozmetika alebo na čo si dávať pozor z právneho hľadiska?

Rate this post

Síce nie som žiadny odborník na kozmetické produkty a už vôbec sa im nerozumiem (to bude asi tým, že som chlap), avšak v poslednej dobe ma na internete zaujal svojím štýlom propagácie jeden zaujímavý blog,venujúci sa nielen ženskej kráse ale aj kozmetickým výrobkom a rôznym formám líčenia.

Teraz si možno aj vy vravíte, že čo majú na prvý pohľad tak dve úplne odlišné veci ako kozmetika a právo spoločne? Spočiatku ani mňa samého to nepadlo, avšak v jedno slnečné piatkové poobedie som sa nad tým zamyslel a jeho výsledokom je tento článok.

Skrášľovanie – prirodzená vlastnosť každého človeka

Položme si všetci ruku na srdce a uznajme, že každý človek sa rád skrášľuje. O tejto skutočnosti vedia veľa aj samotní svetoví výrobcovia kozmetiky, a práve preto vychádzajú tomuto trendu tým, že neustále vyrábajú a dodávajú na trh nové a nové kozmetické produkty.

Avšak ich nesprávne použitie alebo dokonca použitie chybného kozmetického tovaru môže zapríčiniť poškodenie nášho zdravia. Preto, aby kozmetické výrobky neohrozovali zdravie spotrebiteľov, musia byť splnené prísne požiadavky pri ich výrobe, dovoze ako aj uvádzaní do obehu na trh.

Definícia kozmetického výrobku

Z právneho hľadiska možno kozmetický výrobok definovať ako látku alebo zmes určené na použitie na vonkajšie časti ľudského tela, a to pokožku, vlasový systém, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány alebo zuby a sliznicu ústnej dutiny s cieľom výlučne alebo prevažne ich čistiť, parfumovať, meniť ich vzhľad, chrániť ich, udržiavať ich v dobrom stave alebo korigovať ľudské pachy.

Na všetkých týchto kozmetických výrobkoch musia byť čitateľným, viditeľným a nezmazateľným spôsobom uvedené údaje, ktoré poskytnú spotrebiteľom informácie o tom, aký je to kozmetický výrobok, ako ho je možné a vhodné používať a kedy nie je použitie pre ľudí bezpečné.

Označovanie kozmetických výrobkov

V zmysle príslušného nariadenia vlády SR je nutné, aby na obale, do ktorého je kozmetický výrobok zabalený alebo naplnený ako aj na prípadnom jeho vonkajšom spotrebiteľskom obale musia byť viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom uvedené najmä nasledovné informácie.

  1. Identifikačné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou je osoba zodpovedná za umiestnenie kozmetického výrobku na trh, a to výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, a ak neexistuje splnomocnený zástupca výrobcu, iná osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu, ktorá umiestnila kozmetický výrobok na trh členského štátu.

Takáto osoba musí byť na kozmetickom výrobku presne identifikovaná, a to v rozsahu jej obchodného mena a sídla alebo mena a priezviska a miesta podnikania.

  1. Nominálny obsah v čase balenia

Na obale kozmetického výrobku musí byť uvedený nominálny obsah (obsah výslovne určený ) v čase balenia daný hmotnosťou alebo objemom kozmetického výrobku. Táto podmienka neplatí v prípade, ak ide o balenia s nominálnou hmotnosťou menšou ako 5g alebo s nominálnym objemom menším ako 5 ml, nepredajné vzorky alebo balenia určené na jednorazové použitie alebo ak kozmetický výrobok obsahuje niekoľko samostatných balení.

Tento údaj musí byť v slovenskom jazyku.

  1. Dátum minimálnej spotreby

Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený slovami „Najlepšie spotrebovať do“, po ktorých nasleduje dátum alebo údaj, kde je dátum uvedený na obale. Dátum minimálnej trvanlivosti musí byť uvedený mesiacom a rokom alebo dňom, mesiacom a rokom v tomto poradí. Ak minimálna trvanlivosť kozmetického výrobku je viac ako 30 mesiacov, údaj o dátume minimálnej spotreby nie je potrebné uvádzať.

Tento údaj musí byť v slovenskom jazyku.

  1. Upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku

Na vnútornom obale a vonkajšom obale kozmetického výrobku musia byť uvedené upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku a návod na použitie, ak je pre bezpečné použitie kozmetického výrobku potrebný, ako aj osobitné upozornenia pri použití kozmetického výrobku na profesionálne použitie, najmä na starostlivosť o vlasy.

Ak z rozmerových dôvodov kozmetického výrobku nie je možné na neho umiestniť vyššie uvedené upozornenia a návod, tak tieto musia byť uvedené na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom.

Všetky uvedené veci musia byť v slovenskom jazyku.

  1. Identifikácia výrobnej dávky

Výrobná dávka musí byť uvedená číslom alebo iným spôsobom, ktorý ju umožní identifikovať. Pri malých kozmetických výrobkoch možno výrobnú dávku uviesť len na vonkajšom obale.

  1. Účel použitia

Ak nie je možné zistiť z prezentácie kozmetického výrobku, o aký výrobok ide, tak musí na ňom byť uvedený aj účel jeho použitia.

Tento údaj musí byť v slovenskom jazyku.

  1. Zoznam zložiek

Látky použité ako zložky pri výrobe kozmetického výrobku musia byť uvedené v zozname zložiek.

Ak zoznam zložiek nemožno z praktických dôvodov uviesť na obale, musí byť uvedený na letáčiku, páske, kartičke alebo štítku priložených ku kozmetickému výrobku alebo pripevnených na ňom.

Požiadavky na bezpečnosť kozmetických výrobkov

Aký by mal byť teda bezpečný kozmetický výrobok? Pôjde k výrobok, ktorý nespôsobí poškodenie zdravia ľudí, ak sa používa za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok, najmä v súlade s jeho prezentáciou, označením, návodom na použitie, likvidáciou, ako aj so všetkými údajmi a informáciami poskytovanými zodpovednou osobou.

Pozor: Uvedenie upozornení, ktoré je potrebné dodržiavať pri použití kozmetického výrobku, nezbavuje zodpovednú osobu zaistiť dodržiavanie povinností, ktoré jej vyplávajú z príslušného nariadenia ako aj ostatných právnych predpisov.

Záver

Ak aj vy pravidelne kupujete kozmetiku pre celú rodinu, tak máte ako spotrebiteľ právo dozvedieť sa o kozmetických výrobkoch dostatok informácii, a to skôr ako ich kúpite.

Za účelom ochrany nielen vášho zdravia ale aj zdravia vašich blízkych vám odporúčam dbať na to, aké kozmetické výrobky kupujete, odkiaľ pochádzajú a z čoho sú zložené, aby ste predišli prípadným problémom.

Ak ste sa bohužiaľ už do problémov dostali, tak vám odporúčam obrátiť sa napr. na odporúčaného advokáta vo vašom okolí, ktorý vám pomôže vyriešiť túto situáciu.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky k tomuto článku alebo potrebujete poradiť, tak budem rád, keď vložíte svoj komentár pod tento článok alebo mi napíšte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete tu.

Ak sa vám článok páčil, dajte mu páči sa mi a zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami.