Register diskvalifikácii alebo možný koniec bielym koňom v s.r.o.?

Rate this post

Dnešným článkom budem opäť trochu netradične reagovať na zaujímavú novinku v legislatíve. Dňa 23. apríla 2015 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu, ktorá sa dotkla viacerých právnych predpisov v oblasti obchodného práva (najmä Obchodného zákonník a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii).

Za najdôležitejšiu novinku tejto novely možno považovať tzv. Register diskvalifikácii.

Čo je Register diskvalifikácii

Register diskvalifikácií predstavuje neverejný register, ktorý bude súčasťou centrálneho informačného systému súdnictva a v ktorom sa budú evidovať údaje o osobách vylúčených z výkonu funkcií podľa Obchodného zákonníka.

Tento register bude vedený v rámci celého územia Slovenskej republiky len jediným súdom, a to Okresným súdom Žilina. Ostatné súdy budú povinné uvedenému súdu bezodkladne zasielať právoplatné rozhodnutia a tzv. diskvalifikačný list, ktorý bude obsahovať identifikačné údaje diskvalifikovaných osôb.

Kto sú diskvalifikované osoby

Do Registra diskvalifikácii sa budú zapisovať osoby na základe právoplatného rozsudku súdu, na základe ktorého súd:

  1. uložil tejto osobe trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky zahraničného podniku alebo prokuristu, a to po dobu výkonu tohto trestu,
  2. rozhodol o uložení povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

V prvom prípade pôjde o klasické trestné konanie, na konci ktorého bude súdom vydaný právoplatný a vykonateľný trestný rozsudok, ktorým súd uloží trest zákazu činnosti dotknutej osobe.

V druhom prípade pôjde o osobitné konanie v zmysle ustanovenia § 74a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v rámci ktorého bude ustanovený správca konkurznej podstaty uplatňovať voči štatutárnym orgánom spoločnosti nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Aká bude dĺžka doby diskvalifikácie

Ak bude diskvalifikovaná osoba vylúčená z funkcie spoločnosti na základe právoplatného trestného rozsudku, tak konkrétna dĺžka diskvalifikácie tejto osoby bude závisieť od dĺžky trestu zákazu činnosti, ktorý jej bude uložený súdom.

Ak bude diskvalifikovaná osoba vylúčená na základe právoplatného rozsudku súdu podľa ustanovenia § 74 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, tak dĺžka diskvalifikácie tejto osoby bude vždy po dobu troch rokov.

Aké budú právne následky diskvalifikácie

V prípade, ak dôjde k diskvalifikácii dotknutej osoby na základe právoplatného rozsudku súdu, tejto osobe dňom právoplatnosti súdneho rozhodnutia zaniká jej funkcia vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, v ktorých figuruje.

Pozor: Ak aj napriek tomu, že určitá osoba bola na základe rozhodnutia súdu diskvalifikovaná a naďalej koná ako vylúčený zástupca spoločnosti osobne alebo prostredníctvom tretej osoby, platí, že táto osoba vyhlasuje veriteľovi, že ho uspokojí, ak jeho nároky nebudú uspokojené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, v mene alebo na účet táto diskvalifikovaná osoba koná.

Register diskvalifikácii a zápis osôb do funkcií spoločností a družstiev

Pri príprave novej právnej úpravy nebolo zámerom zákonodarcu zvýšiť administratívne zaťaženie podnikateľov pri nových zápisoch zmien v obchodných spoločnostiach a družstvách.

Z tohto dôvodu podľa prijatej právnej úpravy nebude potrebné k návrhu na zápis zmeny pri spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) predkladať príslušnému registrovému súdu samotné potvrdenie o tom, či dotknutá osoba je v Registri diskvalifikácii zapísaná alebo nie je.

Túto povinnosť si sám registrový súd splní ex offo, a to tým, že pred vykonaním zápisu do obchodného registra preverí či osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby alebo prokurista nie je z výkonu tejto funkcie vylúčená.

V prípade, že navrhovaná osoba bola vylúčená z výkonu uvedených funkcií, súd návrh na zápis nevykoná.

Výpis z Registra diskvalifikácii

Ako som už vyššie spomínal, Register diskvalifikácii podľa zákonodarcu nebude predstavovať administratívne zaťaženie pre podnikateľov.

Z tohto dôvodu síce nebude potrebné predkladať žiadne potvrdenie na súd pri návrhu na zápis zmeny v obchodnom registri, avšak každá fyzická osoba si bude môcť vyžiadať sama na svoju žiadosť vydanie výpisu z Registra diskvalifikácia. Pôjde napríklad o situácie, kedy to budú od nej požadovať jej prípadní obchodní partneri za účelom preukázania jej oprávnenosti vykonávať funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti.

Záver

Síce predmetná novela bola prijatá dňa 23. apríla 2015, svoju účinnosť nadobudne až 01. januára 2016. Až týmto dňom bude uvedený do činnosti Register diskvalifikácii a budú z neho platiť povinnosti s tým súvisiace.

Záverom už len jediný môj postreh. Úspešnosť či účinnosť a funkčnosť samotného Registra diskvalifikácii ako aj ukáže až samotná prax a budúcnosť.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky k tomuto článku alebo potrebujete poradiť, tak budem rád, keď vložíte svoj komentár pod tento článok alebo mi napíšte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete tu.

Ak sa vám článok páčil, dajte mu páči sa mi a zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami.