Založenie s.r.o. bez povinného zloženia základného imania na osobitný účet v banke

Rate this post

V zmysle momentálne platného a účinného zákona v rámci založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným sa vyžaduje, aby pred jej zápisom do obchodného registra SR boli jednotlivé vklady spoločníkov predstavujúce základné imanie spoločnosti zložené na osobitný účet v banke.

Následne sa táto skutočnosť preukazuje vyhlásením správcu vkladov o tom, že základné imanie bolo v celom rozsahu splatené, pričom k tomuto vyhláseniu sa doloží výpis z bankového účtu, alebo ak správcom vkladov je banka, tak táto vydá potvrdenie o tom, že základné imanie bolo splatené v celej výške.

Značný problém však môže nastať vtedy, keď začínajúci podnikateľ nedisponuje potrebným množstvom finančných prostriedkov (minimálne základné imanie v prípade s.r.o. je vo výške 5.000,- EUR). Svoje situáciu tak musí riešiť v tom lepšom prípade nejakou krátkodobou pôžičkou od svojich známych alebo dokonca rodiny alebo v tom horšom prípade získaním pôžičky alebo úveru z banky.

V prípade, ak aj vy ste sa našli v hore uvedenej situácii, tak práve tento môj článok je určený práve pre vás.

Novela Obchodného zákonníka účinná od 01.01.2016

Dňa 01.01.2016 vstupuje do účinnosti novela Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej dochádza k zrušeniu vyššie uvedenej povinnosti spočívajúcej v zložení jednotlivých vkladov spoločníkov predstavujúcich základné imanie na osobitný účet v banke, a to pred samotným podaním návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra SR.

Od uvedeného dňa sa v rámci procesu založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným opätovne vracia len k formálnemu splácaniu základného imania, ktoré bolo zakotvené v rámci platnej a účinnej legislatívy do 30.11.2013.

Toto formálne splatenie základného imania spočíva v tom, že k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra SR sa priloží už len vyhlásenie správcu vkladov o tom, že jednotlivé vklady spoločníkov ako aj celé základné imanie spoločnosti boli v celom rozsahu splatené. Vzhľadom na uvedené teda už nie je potrebné dokladať žiadny výpis z bankového účtu alebo potvrdenie banky o splatení základného imania spoločnosti.

Zloženie základného imania a Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Na tomto mieste si vás však dovolím upozorniť na menšie „ale“.

Síce predmetná novela zruší povinnosť doloženia vyššie uvedených listín k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra SR, avšak za určitej situácie sa aj napriek tomu nevyhnete zloženiu základného imania na osobitný účet v banke, ak sa nechcete dopustiť porušenia zákona.

V zmysle Zákona o obmedzení platieb v hotovosti je nutné v prípade, ak všetky vklady jednotlivých spoločníkov spoločnosti spolu budú presahovať sumu vyššiu ako 5.000,- EUR (t.j. pôjde o vyššie základné imanie ako je minimálne základné imania stanovené zákonom – 5.000,- EUR), aby tieto finančné prostriedky boli poukázané na osobitný účet správcu vkladov v banke.

V prípade ak vyššie uvedenú povinnosť porušíte a jej porušenie bude zistené a náležite preukázané, môže vám byť uložená peňažná pokuta príslušným daňovým úradom.

Záver

Predmetná novela Obchodného zákonníka prinesie opäť možnosť ľudom, ktorí si chceli na svoje podnikanie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o, avšak tak nemohli učiniť z dôvodu nedostatku potrebných financií. Pre ostatných avšak táto novela neprinesie pravdepodobne žiadnu úľavu, nakoľko pri štarte akéhokoľvek podnikania sa predpokladá, že budete disponovať určitými finančnými prostriedkami, ktoré vám pokryjú spočiatku prvotné náklady.

V každom prípade uvedená zmena zákona prinesie aspoň nejaké to uľahčenie v rámci podnikateľského prostredia.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky k tomuto článku alebo potrebujete poradiť, tak budem rád, keď vložíte svoj komentár pod tento článok alebo mi napíšte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete tu.

Ak sa vám článok páčil, dajte mu páči sa mi a zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami.