Ako vybaviť licenciu na taxislužbu – postup 2019

Ako vybaviť licenciu na taxislužbu – postup 2019
5 (100%) 1 vote

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb. Vozidlá taxislužby sú vozidlá s obsaditeľnosťou najviac 9 osôb vrátane vodiča.

Dopravca taxislužby má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify. Zákon uvádza, že dopravca ponúka prepravu iba na určenom stanovišti alebo formou objednávky. Preprava sa musí uskutočniť po najkratšej trase s prihliadnutím na návrh cestujúceho.

Pokiaľ ste sa však rozhodli pre podnikanie v taxislužbe, musíte splniť špecifické podmienky potrebné na získanie potrebnej licencie/koncesie na výkon taxislužby.

V nasledujúcom texte vám poskytneme všetky nevyhnutné informácie pre podnikanie v tejto oblasti, ktoré určite oceníte pri vybavovaní potrebného povolenia na výkon taxislužby.

Formy dopravnej spoločnosti

Živnostník – fyzická osoba

V prípade, ak plánujete taxislužbu vykonávať ako živnostník, musíte byť zapísaný aj v Obchodnom registri SR.

Predmet činnosti „vykonávanie taxislužby si musíte dať zapísať aj v Obchodnom registri. Nezabudnite však, že ako živnostník – fyzická osoba ručíte celým svojím majetkom a musíte spĺňať rovnako náročné kritéria ako s.r.o., vrátane finančnej spôsobilosti, ktorá sa pri s.r.o. preukazuje jednoduchším spôsobom.

Obchodná spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným

Jednoduchší a efektívnejší spôsob podnikania, ktorý vám zabezpečuje aj väčšiu právnu istotu v taxislužbe je založenie spoločnosti s.r.o. Zakladateľské dokumenty však musia spĺňať všetky legislatívne podmienky potrebné na vydanie povolenia a licencie na taxislužbu.

Výhodou podnikania cez s.r.o. je aj to, že priamo vy neručíte celým svojim majetkom a preukazovanie finančnej spôsobilosti pri novozaloženej spoločnosti zabezpečujete len prostredníctvom inštitútu základného imania na základe výpisu z obchodného registra SR.

Podmienky pre získanie povolenia pre taxislužbu

Ako už sme vyššie spomenuli, na získanie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužbu musíte splniť isté podmienky, ktoré si spoločne preberieme v nasledujúcej časti.

Nasledujúci text je prispôsobený situácii, kedy o predmetné povolenie žiadate pre svoju spoločnosť s.r.o.

Existencia spoločnosti 

V prvom rade musíte vlastniť novozaloženú alebo už dlhšie existujúcu spoločnosť, ktorá musí byť riadne zaregistrovaná v Obchodnom registri SR.

Vek a bezúhonnosť príslušných osôb

Všeobecnou požiadavkou na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby je vek najmenej 21 rokov. Ak prevádzkovateľom taxislužby je spoločnosť s.r.o., túto požiadavku musia spĺňať všetci jej konatelia ako aj ustanovený vedúci dopravy.

Ďalšou nevyhnutnou všeobecnou podmienkou je bezúhonnosť týchto osôb, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov.

Pozor: Výpis z registra trestov konateľov spoločnosti a vedúceho dopravy nesmie byť starší viac ako 3 mesiace.

Finančná spoľahlivosť

Vykonávanie taxislužby prostredníctvom s.r.o. je viazané aj na preukázanie určitej finančnej spoľahlivosti. Spôsob preukazovania finančnej spoľahlivosti závisí od dĺžky existencie spoločnosti.

Spoločnosť s.r.o. mladšia ako 15 mesiacov – pri takejto spoločnosti sa finančná spoľahlivosť preukazuje cez základné imanie spoločnosti, ktoré vyplýva z výpisu spoločnosti z obchodného registra SR.

Spoločnosť s.r.o. staršia ako 15 mesiacov – pri takejto spoločnosti je preukázanie finančnej spoľahlivosti náročnejšie. Je potrebné preukázať potrebnú výšku vlastného imania spoločnosti na základe overenej fotokópie súvahy z príslušného daňového úradu.

Tip: Kedže niektorí už existujúci podnikatelia majú problém s preukázaním finančnej spoľahlivosti prostredníctvom vlastného imania, v týchto prípadoch odporúčame založiť novú spoločnosť a  nastaviť výšku základného imania podľa požadovaného počtu vozidiel. To však platí len vtedy, ak spoločnosť v čase podania žiadosti o vydanie koncesie pre taxislužbu je mladšia ako 15 mesiacov.

Výška imania = počet vozidiel

Počet motorových vozidiel, ktorými môžete disponovať v rámci vykonávania taxislužby je závislí od imania spoločnosti. Na každé motorové vozidlo musíte preukázať 1.000,- EUR.

Pozor: Minimálna výška základného imania spoločnosti s.r.o. v zmysle zákona je 5.000,- EUR. Vzhľadom na túto skutočnosť, môžete prevádzkovať na začiatok až 5 motorových vozidiel taxislužby.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti taxislužby
 • vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby
 • zastupovanie v správnom konaní vo veci udelenia licencie/koncesie pre taxislužbu


Odborná spôsobilosť – vedúci dopravy

Za účelom získania licencie pre taxislužbu okrem finančnej spoľahlivosti musíte preukázať aj odbornú spôsobilosť na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby. Odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby. Od skúšky je oslobodený ten, kto má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi skúšky.

Odbornú spôsobilosť u dopravcu následne preukazuje fyzická osoba, ktorá je v postavení tzv. vedúceho dopravy.

Za vedúceho dopravy môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je:

 • spoločníkom spoločnosti /min. obchodný podiel vo výške 15%/,
 • konateľ spoločnosti alebo
 • zamestnancom.

Vedúci dopravy sa preukazuje tzv. osvedčením o odbornej spôsobilosti.

V prípade, ak toto osvedčenie nemá, môže vykonať skúšku z príslušných predmetov pred skúšobnou komisiou. Nezabudnite vedúcemu dopravy vypracovať aj menovací dekrét.

Typ vozidiel a preukázanie oprávnenia ich užívať

Motorové vozidlá určené pre taxislužbu musia v prvom rade spĺňať všetky potrebné normy, ktoré sa vyžadujú pre výkon taxislužby.

Samotné osobné motorové vozidlo určené pre taxislužbu musí spĺňať všeobecné podmienky:

 • vozidlo musí byť na účel tejto dopravy typovo schválené,
 • vozidlo musí byť overované prostredníctvom STK a EK.

Vozidlo určené pre taxislužbu musí spĺňať aj ďalšie osobitné podmienky:

 • vozidlo je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,
 • vozidlo je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu,
 • vozidlo má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
 • vozidlo má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
 • vozidlo je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
 • vozidlo je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
 • vozidlo musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.
 • má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
 • je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb vrátane vodiča,
 • má najviac osem rokov odo dňa uvedenia do prevádzky.
 • nie je evidované v inej koncesii.

Upozornenie: Motorové vozidlá na účely získania licencie pre taxislužbu musia byť registrované v Slovenskej republike.

Zároveň je nutné, aby ste dostatočným spôosobom preukázali aj oprávnenie na využívanie týchto osobných motorových vozidiel. Takéto oprávnenie je možné preukázať nasledovne:

 • prostredníctvom vlastníckeho práva na základe kúpnych zmlúv,
 • prostredníctvom nájomného práva na základe nájomnej zmluvy,
 • predložením leasingových zmlúv.
Upozornenie: Spolu s vyššie uvedenými dokumentmi nezabudnite predložiť aj úradne osvedčené kópie technických preukazov príslušných vozidiel.

Technická základňa a stanovište taxislužby

Technická základňa predstavuje priestor, v ktorom je možné parkovať a vykonávať údržbu vozidiel pre taxislužbu. Aj technická základná sa musí nachádzať na územi Slovenskej republiky.

Jednou z podmienok pre získanie koncesie/licencie pre taxislužbu je disponovať vlastným, prenajatým alebo inak zabezpečeným stanovišťom taxislužby a miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti taxislužby
 • vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby
 • zastupovanie v správnom konaní vo veci udelenia licencie/koncesie pre taxislužbu


Prepravný poriadok

V súvislosti s udelením povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby musíte predložiť aj prepravný poriadok, ktorý bude spĺňať všetky formálne a materiálne zákonné podmienky pre tento typ dopravy.

Prapravný poriadok dopravnej spoločnosti je dokument, ktorý obsahuje všetky zákonom vyžadované prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy s objednávateľom prepravy.

Preukaz vodiča vozidla taxislužby

Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby.

Vodič vozidla taxislužby musí

 • byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas alebo
 • prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba.
Preukaz vodiča taxislužby možno vydať fyzickej osobe, ktorá
 • je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
 • má najmenej 21 rokov,
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný.
 • je odborne spôsobilý.

Odborná spôsobilosť pre získanie preukazu vodiča taxislužby e sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním preukazu vodiča taxislužby. Od skúšky je oslobodený ten, kto je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby vydaného v Slovenskej republike.

Správne poplatky

V súvislosti s podaním žiadosti o vydanie koncesie/licencie pre taxislužbu je spojená aj poplatková povinnosť.

Správny poplatok za vydanie povolenia pre taxislužbu – 30,- EUR

Doba platnosti povolenia pre taxislužbu

Povolenie na výkon taxislužby je platné 10 rokov, pokiaľ nebolo požiadané o vydanie licencie/koncesie na kratšiu dobu.

Územný  rozsah taxislužby

Koncesia pre taxislužbu oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii.

Dopravca môže prepraviť cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej republiky alebo v cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na územie vymedzené v koncesii alebo prepraviť cestujúceho aj z iného miesta v Slovenskej republike, ako je územie vymedzené v koncesii, ak cieľové miesto je v cudzine.

Záver

Ak ste sa rozhodli pre podnikanie v oblasti taxislužby a nemáte problém absolvovať pomerne náročné správne konanie, ktoré si vyžaduje obstaranie viacerých dokladov, môžete si potrebnú koncesiu pre taxislužbu zaobstarať sami.

V opačnom prípade nás môžete kontaktovať. Poradíme vám vo veci samej, vypracujeme pre vás všetky potrebné dokumenty, zabezpečíme všetky ďalšie potrebné potvrdenia a poskytneme vám právne zastupovanie v celom správnom konaní.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti taxislužby
 • vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby
 • zastupovanie v správnom konaní vo veci udelenia licencie/koncesie pre taxislužbu


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.