Ako vybaviť licenciu na taxislužbu – postup 2024

2.4/5 - (5 votes)

Úvod

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

Vozidlá taxislužby sú vozidlá s obsaditeľnosťou najviac 9 osôb vrátane vodiča.

Dopravca taxislužby má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify. Zákon uvádza, že dopravca ponúka prepravu iba na určenom stanovišti alebo formou objednávky. Preprava sa musí uskutočniť po najkratšej trase s prihliadnutím na návrh cestujúceho.

Pokiaľ ste sa však rozhodli pre podnikanie v taxislužbe, musíte splniť špecifické podmienky potrebné na získanie potrebnej licencie/koncesie na výkon taxislužby.

V nasledujúcom texte vám poskytneme všetky nevyhnutné informácie pre podnikanie v tejto oblasti, ktoré určite oceníte pri vybavovaní potrebného povolenia na výkon taxislužby.

Formy prevádzkovania taxislužby

Živnostník – fyzická osoba

Prevádzkovať taxislužbu môžete aj ako fyzická osoba – živnostník. V tomto prípade však ručíte za dlhy, ktoré Vám vzniknú v rámci tohto podnikania celým vašim majetkom.

Obchodná spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným

Jednoduchší a efektívnejší spôsob podnikania, ktorý vám zabezpečuje aj väčšiu právnu istotu v taxislužbe je založenie obchodnej spoločnosti s.r.o.

Zakladateľské dokumenty však musia spĺňať všetky legislatívne podmienky potrebné na vydanie povolenia a licencie na taxislužbu.

Výhodou podnikania cez s.r.o. je aj to, že priamo vy neručíte celým svojim majetkom.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení a prevádzkovaní taxislužby
 • Založenie taxi s.r.o. spoločnosti za 830,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby pre existujúcu s.r.o. za 550,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Právne služby vo veci získania preukazu vodiča vozidla taxislužby
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Podmienky pre získanie povolenia pre taxislužbu

Ako už sme vyššie spomenuli, na získanie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužbu musíte splniť isté podmienky, ktoré si spoločne preberieme v nasledujúcej časti.

Nasledujúci text je prispôsobený situácii, kedy o predmetné povolenie žiadate pre svoju spoločnosť s.r.o.

Udeliť koncesiu možno žiadateľovi, ktorý:
 • má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte, 
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný,
 • má najmenej jedno vlastné vozidlo, alebo jedno prenajaté vozidlo alebo jedno vozidlo na lízing alebo jedno vypožičané vozidlo, ktoré spĺňa podmienky podľa zákona,
 • má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby /podmienka zrušená s účinnosťou od 01.04.2019/,
 • má zriadené stanovište pre vozidlá taxislužby a technickú základňu /podmienka zrušená s účinnosťou od 01.04.2019/,
 • preukáže finančnú spoľahlivosť /podmienka zrušená s účinnosťou od 01.04.2019/.

Existencia spoločnosti 

V prvom rade musíte vlastniť novozaloženú alebo už dlhšie existujúcu spoločnosť, ktorá musí byť riadne zaregistrovaná v Obchodnom registri SR.

Vek a bezúhonnosť príslušných osôb

Príslušné osoby musia byť v plnom rade spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, to znamená, že tieto osoby musia mať minimálne 18 rokov a nemôžu byť obmedzené vo veci realizácie právnych úkonov.

Ďalšou nevyhnutnou všeobecnou podmienkou je bezúhonnosť príslušných osôb, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov.

Ak prevádzkovateľom taxislužby je spoločnosť s.r.o., túto požiadavku musia spĺňať všetci jej konatelia.

Upozornenie:

Výpis z registra trestov konateľov spoločnosti nesmie byť starší viac ako 3 mesiace.

Podľa zákona o cestnej doprave nie je bezúhonným a teda nemôže vykonávať taxislužbu ten:

 • kto to bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
 • kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené, 
 • kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s poskytovaním služieb zákazníkom a odsúdenie nebolo zahladené, 
 • komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo bola uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá, 
 • komu bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze prevádzkovania taxislužby alebo prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o koncesiu, dokiaľ zákaz trvá, alebo 
 • komu bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie dispečingu, dokiaľ zákaz trvá.

Finančná spoľahlivosť

Upozornenie:

S účinnosťou od 01.04.2019 dochádza k zmene podmienok potrebných na vydanie koncesie pre taxislužbu, pričom už nie je potrebné preukazovať finančnú spoľahlivosť.

Vykonávanie taxislužby prostredníctvom s.r.o. je viazané aj na preukázanie určitej finančnej spoľahlivosti. Spôsob preukazovania finančnej spoľahlivosti závisí od dĺžky existencie spoločnosti.

Spoločnosť s.r.o. mladšia ako 15 mesiacov – pri takejto spoločnosti sa finančná spoľahlivosť preukazuje cez základné imanie spoločnosti, ktoré vyplýva z výpisu spoločnosti z obchodného registra SR.

Spoločnosť s.r.o. staršia ako 15 mesiacov – pri takejto spoločnosti je preukázanie finančnej spoľahlivosti náročnejšie, pričom je potrebné ju preukázať cez výšku vlastného imania spoločnosti na základe účtovnej závierky spoločnosti.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení a prevádzkovaní taxislužby
 • Založenie taxi s.r.o. spoločnosti za 830,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby pre existujúcu s.r.o. za 550,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Právne služby vo veci získania preukazu vodiča vozidla taxislužby
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Odborná spôsobilosť – vedúci dopravy

Upozornenie:

S účinnosťou od 01.04.2019 dochádza k zmene podmienok potrebných na vydanie koncesie pre taxislužbu, pričom už nie je potrebné preukazovať odbornú spôbilosť cez ustanoveného vedúceho dopravy.

Za účelom získania licencie pre taxislužbu okrem finančnej spoľahlivosti musíte preukázať aj odbornú spôsobilosť na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby.

Odborná spôsobilosť na vykonávanie taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby. Od skúšky je oslobodený ten, kto má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie, ktorého obsahové zameranie je zhodné s predmetmi skúšky.

Odbornú spôsobilosť u dopravcu následne preukazuje fyzická osoba, ktorá je v postavení tzv. vedúceho dopravy.

Za vedúceho dopravy môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je konateľom spoločnosti a disponuje tzv. osvedčením o odbornej spôsobilosti a menovacím dekrétom o jeho ustanovením do tejto funkcie.

Typ vozidiel a preukázanie oprávnenia ich užívať

Motorové vozidlá určené pre taxislužbu musia v prvom rade spĺňať všetky potrebné normy, ktoré sa vyžadujú pre výkon taxislužby.

Samotné osobné motorové vozidlo určené pre taxislužbu musí spĺňať všeobecné podmienky:

 • vozidlo musí byť na účel tejto dopravy typovo schválené,
 • vozidlo musí byť overované prostredníctvom STK a EK.

Vozidlo určené pre taxislužbu musí spĺňať aj ďalšie osobitné podmienky:

 • vozidlo je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,
 • vozidlo je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu,
 • vozidlo má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
 • vozidlo má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
 • vozidlo je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
 • vozidlo je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
 • vozidlo musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.
 • má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
 • je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb vrátane vodiča,
 • nie je evidované v inej koncesii.
Upozornenie:

Motorové vozidlá na účely získania licencie pre taxislužbu musia byť registrované v Slovenskej republike.

Zároveň je nutné, aby ste dostatočným spôsobom preukázali aj oprávnenie na využívanie týchto osobných motorových vozidiel. Takéto oprávnenie je možné preukázať nasledovne:

 • prostredníctvom vlastníckeho práva na základe kúpnych zmlúv,
 • prostredníctvom nájomného práva na základe nájomnej zmluvy,
 • predložením leasingových zmlúv.
Upozornenie:

S účinnosťou od 01.04.2019 dochádza k zmene podmienok potrebných na vydanie koncesie pre taxislužbu, pričom už nie je daný maximálny vek motorového vozidla určeného pre prevádzkovanie taxislužby.

Technická základňa a stanovište taxislužby

Upozornenie:

S účinnosťou od 01.04.2019 dochádza k zmene podmienok potrebných na vydanie koncesie pre taxislužbu, pričom už nie je potrebné zriaďovať technickú základňu a stanovište taxislužby.

Technická základňa predstavuje priestor, v ktorom je možné parkovať a vykonávať údržbu vozidiel pre taxislužbu. Aj technická základná sa musí nachádzať na územi Slovenskej republiky.

Jednou z podmienok pre získanie koncesie/licencie pre taxislužbu je disponovať vlastným, prenajatým alebo inak zabezpečeným stanovišťom taxislužby a miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení a prevádzkovaní taxislužby
 • Založenie taxi s.r.o. spoločnosti za 830,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby pre existujúcu s.r.o. za 550,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Právne služby vo veci získania preukazu vodiča vozidla taxislužby
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Prepravný poriadok

V súvislosti s udelením povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby musíte predložiť aj prepravný poriadok, ktorý bude spĺňať všetky formálne a materiálne zákonné podmienky pre tento typ dopravy.

Upozornenie:

Prapravný poriadok dopravnej spoločnosti je dokument, ktorý obsahuje všetky zákonom vyžadované prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy s objednávateľom prepravy.

Prepravný poriadok musí byť zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa taxislužby alebo prevádzkovateľa dispečingu, ak ho prevádzkovateľ taxislužby alebo prevádzkovateľ dispečingu zriadil, alebo musí byť k dispozícii vo vozidle alebo musí byť k dispozícii prostredníctvom digitálnej platformy, ak sa taxislužba prevádzkuje prostredníctvom digitálnej platformy.

Preukaz vodiča vozidla taxislužby

Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby.

Upozornenie:

Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby.

Preukaz vodiča taxislužby možno vydať fyzickej osobe, ktorá
 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
 • má najmenej 18 rokov,
 • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná.
 • je odborne spôsobilá /podmienka zrušená s účinnosťou od 01.04.2019/.

Odborná spôsobilosť pre získanie preukazu vodiča taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním preukazu vodiča taxislužby. Od skúšky je oslobodený ten, kto je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby vydaného v Slovenskej republike.

Upozornenie:

S účinnosťou od 01.04.2019 dochádza k zmene podmienok potrebných na vydanie preukazu vodiča taxislužby, pričom nie je už potrebné preukazovať odbornú spôsobilosť ani držbu vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny viesť vozidlo taxislužby. Preukaz vodiča je možné vydať tomu, kto bude a) držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby, b) spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, c) zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla a d) bezúhonný.

Správne poplatky

V súvislosti s podaním žiadosti o vydanie koncesie/licencie pre taxislužbu je spojená aj poplatková povinnosť.

Správny poplatok za vydanie povolenia pre taxislužbu – 30,- EUR

Doba platnosti povolenia pre taxislužbu

Povolenie na výkon taxislužby je platné 10 rokov, pokiaľ žiadateľom nebolo požiadané o vydanie licencie/koncesie na kratšiu dobu. Platnosť koncesie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím zo strany dopravného úradu, ak tak zákon prikazuje.

Dopravný správny orgán odníme koncesiu na taxislužbu, ak:

 • jej držiteľ prestal spĺňať podmienky podľa tohto zákona,
 • na podnik bol vyhlásený konkurz,
 • jej držiteľ o jej odňatie sám požiadal,
 • ak jej držiteľ aj po upozornení prevádzkuje taxislužbu v rozpore so zákonom, osobitnými predpismi alebo prepravným poriadkom.

Koncesia na prevádzkovanie taxislužby je trvalo neprenosná na inú tretiu osobu.

Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa koncesie na základe zmluvy o predaji podniku na inú tretiu osobu, dopravný správny orgán odníme koncesiu doterajšiemu držiteľovi. Nadobúdateľ podniku sa môže stať prevádzkovateľom taxislužby, ak mu dopravný správny orgán udelí koncesiu.

Viete, že:

Ak držiteľom koncesie je fyzická osoba, platnosť koncesie zaniká aj dňom smrti jej držiteľa, ak v prevádzkovaní taxislužby nepokračujú dedičia, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka alebo správca dedičstva.

Na dočasné najviac šesťmesačné prenechanie prevádzkovania taxislužby inému prevádzkovateľovi taxislužby sa vyžaduje rozhodnutie dopravného správneho orgánu o dočasnej zmene koncesie, a to na žiadosť držiteľa koncesie z dôvodu vážnej prekážky prevádzkovania taxislužby, alebo ak sa tým zabezpečí dodržanie podmienok prevádzkovania taxislužby podľa koncesie.

So zmenou koncesie musí súhlasiť dočasný prevádzkovateľ taxislužby.

Územný  rozsah taxislužby

Koncesia pre taxislužbu oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb na celom území Slovenskej republiky.

Dopravca môže prepraviť cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej republiky alebo v cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na územie vymedzené v koncesii alebo prepraviť cestujúceho aj z iného miesta v Slovenskej republike, ako je územie vymedzené v koncesii, ak cieľové miesto je v cudzine.

Koncesia na taxislužbu = povolenie na dispečing

Koncesia na taxislužbu oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb. Koncesia na taxislužbu zároveň oprávňuje dopravcu prevádzkovať dispečing.

Koncesie na taxislužbu vydané pred 1. aprílom 2019 sa považujú za koncesie vydané podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. apríla 2019 a oprávňujú ich držiteľov aj na prevádzkovanie dispečingu.

Záver

Ak ste sa rozhodli pre podnikanie v oblasti taxislužby a nemáte problém absolvovať pomerne náročné správne konanie, ktoré si vyžaduje obstaranie viacerých dokladov, môžete si potrebnú koncesiu pre taxislužbu zaobstarať sami.

V opačnom prípade nás môžete kontaktovať. Poradíme vám vo veci samej, vypracujeme pre vás všetky potrebné dokumenty, zabezpečíme všetky ďalšie potrebné potvrdenia a poskytneme vám právne zastupovanie v celom správnom konaní.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení a prevádzkovaní taxislužby
 • Založenie taxi s.r.o. spoločnosti za 830,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby pre existujúcu s.r.o. za 550,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Právne služby vo veci získania preukazu vodiča vozidla taxislužby
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.