Založenie cestovnej kancelárie – postup 2024

Rate this post

Úvod

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.

Ak sa chcete o tomto podnikaní  a o podmienkach na jeho prevádzkovanie dozvedieť viac, tento článok je venovaný práve vám.

Čo je cestovná kancelária

Cestovná kancelária je obchodník, ktorý kombinuje služby cestovného ruchu na účely zostavenia zájazdu, predáva alebo ponúka na predaj zájazdy a uzatvára zmluvu o zájazde alebo sprostredkúva spojené služby cestovného ruchu.

Súčasťou činnosti cestovnej kancelárie je aj zabezpečenie potrebných zmlúv pri predaji zájazdov.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení realitnej kancelárie
 • Založenie cestovnej kancelárie za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon cestovnej kancelárie činnosti za 250,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zabezpečenie právnej agendy pri prevádzkovaní cestovnej kancelárie – cena dohodou
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Rozsah práv a povinností cestovnej kancelárie

Cestovná kancelária má výlučné právo

 • uzatvárať zmluvy o zájazde vo vlastnom mene, prostredníctvom iného obchodníka alebo spolu s iným obchodníkom,
 • zasielať údaje, ktoré sa týkajú cestujúceho, inému obchodníkovi,
 • sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu.
Cestovná kancelária je ďalej oprávnená
 • vytvárať kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúkať a predávať ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,
 • ponúkať a predávať služby cestovného ruchu,
 • sprostredkúvať predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,
 • sprostredkúvať predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
 • predávať predmety súvisiace s cestovným ruchom.

Cestovná kancelária je povinná

 • označiť predajné miesto a materiály propagujúce zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu a iné materiály, ktoré sa týkajú predaja zájazdov alebo spojených služieb cestovného ruchu určené pre cestujúceho vrátane ich elektronických podôb slovami „cestovná kancelária“, ak toto označenie neobsahuje obchodné meno
 • informovať cestujúceho pri propagácii alebo pri ponuke pred predajom zájazdu, spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu, pre ktorého obchodníka je predaj zájazdu, spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu sprostredkovaný,
 • plniť informačné povinnosti podľa § 11 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa podľa § 12 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže cestujúci v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie cestujúceho počas zájazdu,
 • zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku najmenej v rozsahu podľa § 9 ods. 2 zákona po celý čas prevádzkovania cestovnej kancelárie tak, aby boli pri jej úpadku uspokojené všetky nároky cestujúcich podľa § 9 ods. 1 zákona.

Cestovná kancelária je povinná pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu dodržať povinnosti cestovnej agentúry uvedené v § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oddelená ponuka a oddelený predaj služieb cestovného ruchu alebo samostatné účtovanie položiek toho istého zájazdu nezbavujú cestovnú kanceláriu povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona.

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie

Na to, aby ste mohli prostredníctvom svojej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávať činnosti cestovnej kancelárie, je potrebné, aby ste získali na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie živnosti s názvom „Prevádzkovanie cestovnej kancelárie”.

Predmetná živnosť patrí v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní medzi viazané živnosti.

Pre získanie tejto viazanej živnosti je nevyhnutné, aby ste mali ustanoveného tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa potrebné zákonné podmienky na výkon tejto činnosti. Zodpovedným zástupcom môžete byť vy alebo iná tretia osoba.

Podmienky založenia cestovnej kancelárie

Ako sme už vyššie uviedli prevádzkovanie cestovnej kancelárie patrí medzi viazané živnosti a zákon vyžaduje, aby ste v súvislosti s prevádzkovaním tejto živnosti ustanovili tzv. zodpovedného zástupcu, ktorý musí spĺňať zákonom vymedzené všeobecné a osobitné podmienky.

Medzi všeobecné podmienky prevádzkovania realitnej činnosti, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • plná spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt.

Medzi osobitné podmienky prevádzkovania cestovnej kancelárie, ktoré musí spĺňať zodpovedný zástupca patrí odborná spôsobilosť, ktorú možno preukázať nasledovne:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden  rok praxe v odbore alebo
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore.
Upozornenie:

Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere so spoločnosťou s ručením obmedzeným, v rámci ktorej má “garantovať” prevádzkovanie realitnej činnosti.

Uvedená podmienka však neplatí, ak zodpovedným zástupcom je zároveň spoločník spoločnosti.

Postup založenia cestovnej kancelárie

Ak ste dospeli k záveru, že spĺňate všetky vyššie uvedené podmienky na založenie cestovnej kancelárie, môžete pristúpiť k samotnému procesu.

Dovolíme si Vás však upozorniť, že založenie cestovnej kancelárie predstavuje celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, ktorý možno rozdeliť do nasledovných krokov:

 • vypracovanie zakladateľských listín na založenie novej s.r.o. alebo listín v súvislosti so zmenami už v existujúcej s.r.o
 • splatenie základného imania pri založení novej s.r.o.
 • získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie realitnej kancelárie
 • podanie návrhu na zápis s.r.o./zmien pri s.r.o. do obchodného registra SR
 • registrácia novej s.r.o. k dani z príjmov a pridelenie DIČ.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení realitnej kancelárie
 • Založenie cestovnej kancelárie za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon cestovnej kancelárie činnosti za 250,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zabezpečenie právnej agendy pri prevádzkovaní cestovnej kancelárie – cena dohodou
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Záver

Ak vás neodradili vyššie spomenuté požiadavky na prevádzkovanie cestovnej kancelárie, neváhajte sa pustiť do jej založenia.

Keďže ide o celkom náročný nielen právny ale aj administratívny proces, odporúčame vám sa obrátiť na advokátsku kanceláriu, ktorá vám pomôže v úvodnej fáze.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri založení realitnej kancelárie
 • Založenie cestovnej kancelárie za 430,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia pre existujúcu s.r.o. spoločnosť na výkon cestovnej kancelárie činnosti za 250,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Zabezpečenie právnej agendy pri prevádzkovaní cestovnej kancelárie – cena dohodou
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.