Vodič vozidla taxislužby – základné podmienky 2024

5/5 - (1 vote)

Úvod

Preukaz vodiča vozidla taxislužby – Vodič vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“).

Ak sa chcete dozvedieť viac o podmienkych získania preukazu vodiča taxislužby ako aj o povinnostiach vodiča vozidla taxislužby, tento článok je určený práve vám.

Základné podmienky na vydanie preukazu vodiča taxislužby

Preukaz vodiča taxislužby možno vydať fyzickej osobe, ktorá:

 • je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby
 • má najmenej 18 rokov,
 • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná,
 • má psychickú spôsobilosť na vedenie vozidla taxislužby,
 • má zdravotnú spôsobilosť na vedenie vozidla taxislužby.
Upozornenie:

S účinnosťou od 01.04.2019 už nie je potrebné preukazovať minimálnu prax vedenia motorového vozidla určeného na prevádzkovanie taxislužby a ani odbornú spôsobilosť.

Viete, že:

Za účelom preukázania psychickej a zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo je potrebné absolvovať lekárske a psychologickú prehliadku u príslušných lekárov.

Tieto potvrdenia v čase podania žiadosti o vydanie preukazu vodiča nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri vybavení preukazu vodiča vozidla taxislužby
 • Vybavenie preukazu vodiča vozidla taxislužby za 85,- EUR vrátane správneho poplatku
 • Založenie taxi s.r.o. spoločnosti za 830,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby pre existujúcu s.r.o. za 550,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Žiadosť o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby

O preukaz vodiča vozidla taxislužby je možné požiadať písomne na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, pričom k žiadosti sa prikladajú nasledovné prílohy:

 • farebná fotografia o rozmere 35 x 45 mm
 • kópia vodičského preukazu
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (nie starší ako 3 mesiace)
 • doklad o psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (nie starší ako 3 mesiace)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • výpis z evidenčnej karty vodiča (nie starší ako 3 mesiace).
Upozornenie:

S vydaní preukazu vodiča vozidla taxislužby je spojený aj správny poplatok vo výške 50,- EUR.

Podľa zákona o cestnej doprave nie je bezúhonným a teda nemôže vykonávať taxislužbu ten:

 • kto to bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené,
 • kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené, 
 • kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s poskytovaním služieb zákazníkom a odsúdenie nebolo zahladené, 
 • komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo bola uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá, 
 • komu bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze prevádzkovania taxislužby alebo prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o koncesiu, dokiaľ zákaz trvá, alebo 
 • komu bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie dispečingu, dokiaľ zákaz trvá.

Vzťah prevádzkovateľa taxislužby a vodiča vozidla taxislužby

Prevádzkovateľ taxislužby je povinný zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby.
Vzhľadom na vyššie uvedené doterajší živnostníci pôsobiaci ako vodiči len na základe živnostenského oprávnenia (na činnosť „Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla“) majú od 01.04.2019 len dve možnosti:
 • vybavia si vlastnú koncesiu na prevádzkovanie taxislužby, ktorá bude vydaná na ich osobu a tým sa stanú sami dopravcami alebo
 • požiadajú prevádzkovateľa taxislužby, pre ktorého pracovali, aby s nimi uzavrel pracovnoprávny vzťah.
Upozornenie:

V prípade, ak vodiči vozidla taxislužby nebudú mať uzatvorený s prevádzkovateľom taxislužby pracovnoprávny vzťah, príslušný správny orgán uloží prevádzkovateľovi taxislužby pokutu v rozsahu od 100,- EUR do 15.000,- EUR.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri vybavení preukazu vodiča vozidla taxislužby
 • Vybavenie preukazu vodiča vozidla taxislužby za 85,- EUR vrátane správneho poplatku
 • Založenie taxi s.r.o. spoločnosti za 830,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby pre existujúcu s.r.o. za 550,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby

Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä:

 • prepraviť cestujúceho z vopred dohodnutého miesta a prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy alebo kdekoľvek na ceste okrem zastávok pravidelnej dopravy, alebo kdekoľvek podľa informácií z digitálnej platformy, 
 • používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej, 
 • naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť, 
 • umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času, 
 • uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich, 
 • vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom cestujúcemu elektronicky; kópia v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby, 
 • mať vo vozidle taxislužby kompletné sadzby cestovného a podmienky, za ktorých sa uplatňujú, a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom digitálnej platformy, 
 • umiestniť preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.

Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak:

 • to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody, 
 • správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo ozbrojený, alebo čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby, 
 • vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy, 
 • cestujúci napriek upozorneniu vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo 
 • cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

Odňatie a zadržanie preukazu vodiča vozidla taxislužby

Dopravný správny orgán odníme preukaz vodiča, ak jeho:

 • držiteľovi bolo odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie podľa osobitného predpisu,
 • držiteľ nespĺňa podmienku spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • držiteľ stratil zdravotnú spôsobilosť,
 • držiteľ stratil psychickú spôsobilosť,
 • držiteľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti.

Odňatý preukaz vodiča dopravný správny orgán obnoví a vráti jeho držiteľovi bezodkladne po tom, čo sa dozvie o pominutí dôvodov na jeho odňatie.

Orgán odborného dozoru zadrží preukaz vodiča, ak zistí dôvody na jeho odňatie. O zadržaní preukazu vodiča vydá jeho držiteľovi potvrdenie.

Zadržaný preukaz vodiča orgán odborného dozoru zašle bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní príslušnému dopravnému správnemu orgánu. Dopravný správny orgán vráti zadržaný preukaz vodiča bezodkladne po tom, čo sa dozvie o pominutí dôvodov na jeho zadržanie.

Upozornenie:

Vodič taxislužby, ktorému bol zadržaný alebo odňatý preukaz vodiča, nesmie vykonávať taxislužbu.

Záver

Ak ste sa rozhodli pre podnikanie v oblasti taxislužby a nemáte problém absolvovať pomerne náročné správne konanie, ktoré si vyžaduje obstaranie viacerých dokladov, môžete si potrebnú koncesiu pre taxislužbu alebo preukaz vodiča vozidla taxislužby zaobstarať sami.

V opačnom prípade nás môžete kontaktovať. Poradíme vám vo veci samej, vypracujeme pre vás všetky potrebné dokumenty, zabezpečíme všetky ďalšie potrebné potvrdenia a poskytneme vám právne zastupovanie v celom správnom konaní.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri vybavení preukazu vodiča vozidla taxislužby
 • Vybavenie preukazu vodiča vozidla taxislužby za 85,- EUR vrátane správneho poplatku
 • Založenie taxi s.r.o. spoločnosti za 830,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby pre existujúcu s.r.o. za 550,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.