Vodič vozidla taxislužby – základné podmienky od 01.04.2019

5/5 - (1 vote)

Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“).

Ak sa chcete dozvedieť viac o podmienkych získania preukazu vodiča taxislužby ako aj o povinnosti vodiča vozidla taxislužby, tento článok je určený práve vám.

Základné podmienky na vydanie preukazu vodiča taxislužby

Preukaz vodiča taxislužby možno vydať fyzickej osobe, ktorá:

 • má najmenej 18 rokov,
 • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná.
 • má psychickú spôsobilosť na vedenie vozidla taxislužby
 • má zdravotnú spôsobilosť na vedenie vozidla taxislužby

Viete, že: Za účelom preukázania psychickej a zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo je potrebné absolvovať lekárske prehliadku u príslušných lekárov. Tieto potvrdenia v čase podania žiadosti o vydanie preukazu vodiča nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

Upozornenie: S účinnosťou od 01.04.2019 už nie je potrebné preukazovať minimálnu prax vedenia motorového vozidla určeného na prevádzkovanie taxislužby a ani odbornú spôsobilosť.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti taxislužby
 • založenie taxi s.r.o. spoločnosti 
 • vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby 
 • právne služby vo veci získania preukazu vodiča vozidla taxislužby


Žiadosť o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby

Žiadosť o vydanie preukazu vodiča taxislužby je potrebné predložiť písomne na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja, pričom k tejto žiadosti sa prikladajú nasledovné prílohy:

 • farebná fotografia o rozmere 35 x 45 mm
 • kópia vodičského preukazu
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (nie starší ako 3 mesiace)
 • doklad o psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (nie starší ako 3 mesiace)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • výpis z evidenčnej karty vodiča (nie starší ako 3 mesiace).

Upozornenie: S vydaní preukazu vodiča vozidla taxislužby je spojený aj správny poplatok vo výške 50,- EUR.

Vzťah prevádzkovateľa taxislužby a vodiča vozidla taxislužby

Prevádzkovateľ taxislužby je povinný zabezpečiť poskytovanie služieb prostredníctvom vodičov vozidiel taxislužby, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi taxislužby, ak nie je touto osobou prevádzkovateľ taxislužby.

Vzhľadom na vyššie uvedené doterajší živnostníci pôsobiaci ako vodiči len na základe živnostenského oprávnenia (na činnosť „Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla“) majú od 01.04.2019 len dve možnosti:
 • vybavia si vlastnú koncesiu na prevádzkovanie taxislužby, ktorá bude vydaná na ich osobu a tým sa stanú sami dopravcami alebo
 • požiadajú prevádzkovateľa taxislužby, pre ktorého pracovali, aby s nimi uzavrel pracovnoprávny vzťah.

Upozornenie: V prípade, ak vodiči vozidla taxislužby nebudú mať uzatvorený s prevádzkovateľom taxislužby pracovnoprávny vzťah, príslušný správny orgán uloží prevádzkovateľovi taxislužby pokutu v rozsahu od 100,- EUR do 15.000,- EUR.

Povinnosti vodiča vozidla taxislužby

Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku, najmä
 • prepraviť cestujúceho z vopred dohodnutého miesta a prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby, na obvyklom mieste na pravidelnej trase prepravy alebo kdekoľvek na ceste okrem zastávok pravidelnej dopravy, alebo kdekoľvek podľa informácií z digitálnej platformy,
 • používať pevné alebo odnímateľné strešné svietidlo s nápisom TAXI akejkoľvek farby okrem modrej, červenej alebo oranžovej,
 • naložiť a upevniť cestovnú batožinu a iné veci cestujúceho a po skončení prepravy ich vyložiť,
 • umožniť cestujúcemu pohľad na displej taxametra počas jazdy od nastúpenia až po vystúpenie, ak je cena za prepravu určená na základe prejdenej vzdialenosti alebo času,
 • uskutočniť prepravu po najkratšej trase prepravy, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich,
 • vydať cestujúcemu potvrdenie o zaplatenom cestovnom alebo poslať potvrdenie o zaplatenom cestovnom cestujúcemu elektronicky; kópia v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe je súčasťou registratúry prevádzkovateľa taxislužby,
 • mať vo vozidle taxislužby kompletné tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich alebo umožniť prístup k nim prostredníctvom digitálnej platformy.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti taxislužby
 • založenie taxi s.r.o. spoločnosti 
 • vybavenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa taxislužby 
 • právne služby vo veci získania preukazu vodiča vozidla taxislužby


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.