Nezaplatené faktúry – ako na to /2024/

3.5/5 - (2 votes)

Úvod – vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok považujeme za veľmi dôležitý ale zároveň aj náročný proces. Rovnako ako väčšina podnikateľov, tak aj vy ste sa určite dostali do nasledovnej situácie.

Vystavili ste a doručili svojim klientom/obchodným partnerom faktúru za vami dodaný tovar alebo poskytnuté služby. Následne ste sa tešili ako vám bude z ich strany táto faktúra riadne a včas uhradená.

Koniec lehoty splatnosti vystavenej faktúry sa však pomaly blížil a predmetná faktúra Vám stále nebola uhradená.

Až napokon ste zistili, že máte vo svojom účtovníctve ďalšiu neuhradenú faktúru dávno po lehote splatnosti. Presne vieme, ako sa cítite.  

V tomto článku vám ukážeme jednotlivé kroky, ktoré by ste mali podniknúť, keď chcete neuhradené pohľadávky mať zaplatené a vymáhanie pohľadávok úspešne ukončené.

Telefonická a písomná urgencia k úhrade

V prípade, ak vo svojom účtovníctve evidujete neuhradenú faktúru/pohľadávku po lehote splatnosti, odporúčame vám pre začiatok telefonicky kontaktovať vášho klienta/obchodného partnera (ďalej len “dlžník”) a slušne ho požiadať o jej úhradu, a to kľudne aj opakovane.

Ak tento krok ostane aj napriek viacerým urgenciám z vašej strany bez odozvy, v ďalšom kroku mali by ste mu zaslať písomnú upomienku – výzvu na úhradu dlhu.

V predmetnom dokumente ho slušne upozorníte na to, že vaša faktúra za tovar alebo služby, ktoré ste mu riadne a včas dodali, je po lehote splatnosti a zároveň ho požiadajte o jej uhradenie v dodatočnom termíne (spravidla 7 kalendárnych dní).

Odporúčanie:

Uvedené kroky je vhodné uskutočniť v záujme zachovania dobrých obchodných vzťahov, a teda je nutné si uvedomiť, že všetky vaše či už ústne alebo písomne žiadosti o úhradu faktúry musia byť v súlade so zákonom, bez akéhokoľvek nátlaku alebo hrozieb z vašej strany.

Ak na základe týchto urgencií dôjde zo strany vášho dlžníka k úhrade vašej faktúry, váš problém je úspešne vyriešený a môžete si pogratulovať.

Ak aj napriek tomu k úhrade faktúry nedôjde, je potrebné tento problém riešiť ďalej.

Predžalobná výzva

V prípade, ak aj napriek opakovaným ústnym alebo písomným urgenciám sa vám nepodarilo prinútiť vášho dlžníka k úhrade splatnej faktúry, odporúčame vám osloviť odborníka, ktorým môže byť či už spoločnosť zaoberajúca sa hromadným vymáhaním pohľadávok alebo priamo skúsený advokát.

Tento odborník vo vašom mene vypracuje kvalifikovanú výzvu na úhradu splatnej pohľadávky, ktorú následne zašle dlžníkovi.

V predmetnej výzve advokát vyzve dlžníka na úhradu splatnej pohľadávky v stanovenej lehote. Advokát by mal zároveň upozorniť dlžníka, že po márnom uplynutí lehoty na úhradu pohľadávky, bude váš nárok uplatňovať prostredníctvom žaloby na príslušnom súde.

Cieľom predžalobnej výzvy by mala byť motivácia dlžníka k dobrovoľnému plneniu jeho dlhu.

V prípade, ak si predžalobnú výzvu chcete napísať sami, do tejto výzvy uveďte, že ak dlžník uhradí vašu pohľadávku v dodatočnej lehote, budú mu odpustené prípadné úroky z omeškania či zmluvná pokuta.

V opačnom prípade dlžníka upozornite na to, že budete si v prípadnom súdnom konaní uplatňovať nielen žalovanú istinu ale aj jej príslušenstvo, ktoré je tvorené úrokmi z omeškania, prípadnou zmluvnou pokutou a v neposlednom rade aj trovami súdneho konania z titulu súdneho poplatku či trov právneho zastúpenia.

Ak aj napriek tomuto kroku nedôjde zo strany dlžníka k úhrade vašej pohľadávky, je potrebné, aby ste si váš nárok na jej zaplatenie uplatnili súdnou cestou vlastnými silami alebo prostredníctvom skúseného advokáta.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri pri vymáhaní pohľadávok
 • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Súdne vymáhanie pohľadávok vrátane zastupovania klienta pred súdom
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Pozor na premlčaciu dobu

Predtým, ako pristúpite k vymáhaniu pohľadávky na príslušnom súde, odporúčame vám overiť si/skontrolovať lehotu, v ktorej sa vaša pohľadávka nachádza po splatnosti.

Túto skutočnosť overte z toho dôvodu, že nasledujúci deň po dni splatnosti faktúry začína plynúť tzv. premlčacia doba, ktorá je pre vymáhanie pohľadávok veľmi podstatným faktorom.

Dĺžka premlčacej doby je závislá od toho, v ktorom režime sa pohľadávka nachádza. V prípade obchodno-právnych vzťahov je všeobecná premlčacia doba stanovená na 4 roky a v prípade občiansko-právnych vzťahov je táto doba stanovená na 3 roky. Zákon upravuje aj niektoré špecifické premlčacie doby, ktorú sú kratšie.

Upozornenie:

Po uplynutí premlčacej doby je síce možné vašu pohľadávku žalovať na príslušnom súde (súd na premlčanie neprihliada z úradnej moci), avšak sa vám môže stať, že dlžník v rámci súdneho konania vznesie tzv. námietku premlčania.

V dôsledku tejto skutočnosti vám tak ani súd neprizná nárok na zaplatenie vašej pohľadávky.

Včasné uplatnenie vašej pohľadávky na súde ovplyvňuje aj jej úspešnosť z hľadiska vymoženia, pretože plynutie času môže mať v niektorých prípadoch závažné následky, a to hlavne v štádiu dokazovania.

Vymáhanie pohľadávok súdnou cestou

V prípade, ak dospejete do situácie, kedy dlžník nie je ochotný plniť svoj dlh aj napriek vyššie uvedeným krokom, môžete podať na príslušný súd návrh na vydanie platobného rozkazu.

Upozornenie:

Podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu je však spojené so zaplatením súdneho poplatku, ktorý predstavuje 6% zo žalovanej istiny, minimálne však sumu vo výške 16,50 EUR.

Odporúčanie:

Predtým, ako sa rozhodnete podať spomínaný návrh, odporúčame vám preveriť si majetkové pomery vášho dlžníka. Tento krok je vhodný vykonať za účelom zistenia reálnej úspešnosti vymoženia vašej pohľadávky. Ak chcete vedieť ako na to, prečítajte si môj ďalší článok, ktorý vám prinesiem čoskoro.

Predmetný návrh musíte v zmysle zákona podať na všeobecný súd dlžníka, ktorým je v prípade fyzickej osoby okresný súd v mieste jej bydliska a v prípade právnickej osoby okresný súd v mieste jej sídla.

Odporúčanie:

Tento návrh môžete podať aj sami, avšak nakoľko priebeh súdneho konania môže byť náročnejší, je vhodné požiadať o jeho vypracovanie a podanie skúseného advokáta.

Tento vás môže na základe vášho splnomocnenia zastupovať aj v celom súdnom konaní, a to až do právoplatného skončenia veci samej.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri pri vymáhaní pohľadávok
 • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Súdne vymáhanie pohľadávok vrátane zastupovania klienta pred súdom
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Po tom, ako súd vyhodnotí, že podaný návrh na vydanie platobného rozkazu spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky a zároveň došlo k úhrade súdneho poplatku v plnej výške, vydá platobný rozkaz. Na základe tohto rozhodnutia súd zaviaže dlžníka k zaplateniu žalovanej istiny spolu s jej príslušenstvom vo váš prospech.

Po vydaní platobného rozkazu môžu nastať nasledovné situácie:

 • dlžník prevezme platobný rozkaz a zaplatí svoj dlh,
 • dlžník prevezme platobný rozkaz, ale nezaplatí svoj dlh a ani nepodá odpor voči nemu,
 • dlžník prevezme platobný rozkaz, ale nezaplatí svoj dlh a podá odpor voči nemu,
 • dlžník neprevezme platobný rozkaz.

Dlžník prevezme platobný rozkaz a zaplatí svoj dlh

Táto situácia je pre vás najlepším riešením. Dlžník si vydaný platobný rozkaz prevezme a na základe neho uhradí svoj dlh v celom rozsahu vo váš prospech. V tomto prípade došlo k úspešnému vymoženiu vašej pohľadávky.

Taktiež je potrebné dbať na to, či zo strany dlžníka došlo aj k úhrade príslušenstva, ktoré pozostáva z úrokov z omeškania, prípadnej zmluvnej pokuty a trov konania z titulu súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia. Ak nie, môžete pristúpiť v zvyšnej časti k podaniu návrhu na začatie exekúcie.

Dlžník prevezme platobný rozkaz ale nezaplatí svoj dlh a ani nepodá odpor voči nemu

Ak dlžník prevezme vydaný platobný rozkaz, avšak na základe neho nezaplatí svoj dlh v zákonom stanovenej lehote 15 dní (od doručenia platobného rozkazu)  a súčasne v rovnakej lehote nepodá ani odpor proti nemu, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť.

Platobný rozkaz sa stáva exekučným titulom, na základe ktorého môžete v lehote 10 rokov podať návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi. K návrhu je potrebné priložiť osvedčenú kópiu platobného rozkazu a zaplatiť súdny poplatok za vydanie poverenie pre súdneho exekútora vo výške 16,50 EUR. Následne už vo veci koná poverený súdny exekútor, ktorý vám v prípade úspešného vymoženia zašle pohľadávku spolu s jej príslušenstvom na váš bankový účet.

Upozornenie:

Ak podáte návrh na začatie exekúcie po 3 rokoch od právoplatnosti exekučného titulu, môžete od povinného vymáhať už len priznanú žalovanú istinu. Nárok na vymoženie príslušenstva pohľadávky vám zanikol.

Dlžník prevezme platobný rozkaz ale nezaplatí svoj dlh a podá odpor voči nemu

Ak dlžník prevezme platobný rozkaz, ale nezaplatí svoj dlh a podá odpor voči nemu v zákonom stanovenej lehote 15 dní (od doručenia platobného rozkazu), súd platobný rozkaz zruší a následne vytýči termín pojednávania.

Na tomto pojednávaní súd preskúma oprávnenosť vášho nároku a po zhodnotení veci vydá rozsudok vo veci samej, voči ktorému je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho písomného vyhotovenia strane sporu.

Upozornenie:

S podaním odvolania je zároveň spojená aj poplatková povinnosť – teda budete povinný zaplatiť súdny poplatok v rovnakej výške ako pri podaní žaloby.

V prípade, ak súd rozhodne vo váš prospech a zároveň nebude podané voči rozsudku odvolanie, takýto rozsudok nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť. Ak dlžník ani na základe tohto rozhodnutia dobrovoľne nesplní svoj dlh, ste oprávnený ako už bolo vyššie uvedené v bode Ad 2) podať návrh na vykonanie exekúcie.

Dlžník neprevezme platobný rozkaz

V prípade, ak dlžníkovi nebude možné doručiť do vlastných rúk vydaný platobný rozkaz, súd je povinný ho zo zákona zrušiť uznesením. Následne súd nariadi vo veci pojednávanie ako v bode Ad 3) Ak sa dlžník dostaví na pojednávanie, tak súd riadne prejedná vec a vydá rozsudok ako v bode Ad 3).

Ak sa dlžník nedostaví na pojednávanie, súd môže v prípade splnenia zákonných podmienok v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku prejednať vec aj v jeho neprítomnosti a vydať rozsudok pre zmeškanie, ktorým ho zaviaže k zaplatenie vašej pohľadávky spolu s príslušenstvom. Následne po tom, ako tento rozsudok nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť a zo strany dlžníka nedôjde k úhrade, môžete pristúpiť opäť k podaniu návrhu na vykonanie exekúcie podľa bodu Ad 1).

Záver

Vymáhanie pohľadávok predstavuje celkom náročný proces, ktorý samozrejme s potrebnými skúsenosťami môžete zvládnuť aj vy. V mnohých prípadoch si však tento proces vyžaduje skúsenosti advokáta.

Preto nechajte vymáhanie pohľadávok – nezaplatenú faktúru alebo neuhradenú pohľadávku na kvalifikovaného odborníka, ktorý vám vec posúdi a v prípade možnosti zabezpečí riadne vymoženie vašej pohľadávky.

Vy sa tak môžete venovať podstatnejším veciach, ako je napríklad vaša práca alebo rodina. Vymáhanie pohľadávok vlastnými silami by vás len oberalo o čas.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri pri vymáhaní pohľadávok
 • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Súdne vymáhanie pohľadávok vrátane zastupovania klienta pred súdom
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.