Právo doživotného užívania bytu/domu – 2024

3/5 - (3 votes)

Úvod

Právo doživotného užívania – Rozhodli ste sa predať alebo darovať svoj byt či dom deťom? Aj napriek tomu, že už nebudete vlastníkom danej nehnuteľnosti, chcete mať istotu, že vaše deti neuskutočnia žiadne úkony, ktorými by mohli ohroziť prevedenú nehnuteľnosť?

V tomto prípade si nezabudnite zriadiť právo doživotného užívania k danej nehnuteľnosti vo váš prospech.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo v súvislosti so zriadením vecných bremien
 • Vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena – práva doživotného užívania nehnuteľnosti
 • Vypracovanie kúpnej zmluvy pri prevode nehnuteľnosti vrátane návrhu na vklad
 • Vypracovanie darovacej zmluvy pri prevode nehnuteľnosti vrátane návrhu na vklad
 • Zastupovanie klienta v rámci správneho konania pred katastrom nehnuteľností
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Doživotné užívanie nehnuteľnosti – vecné bremeno

Pojem doživotného užívania nehnuteľnosti ako vecného bremena je podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej iba “OZ”) zaužívaným typom zmluvného vecného bremena.

Toto vecné bremeno môže vzniknúť základe:

 • samostatnej písomnej zmluvy o zriadení uvedeného vecného bremena, ale aj ako
 • vecné bremeno zriadené pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy.

Vecné bremeno spočívajúce v práve dožitia v danej nehnuteľnosti oprávňuje toho, v koho prospech bolo toto vecné bremeno zriadené – oprávnený z vecného bremena, aby bezplatne užíval nehnuteľnosť zaťaženú vecným bremenom a na druhej strane zaväzuje vlastníka nehnuteľnosti – povinný z vecného bremena, aby strpel užívanie tejto nehnuteľnosti oprávneným z vecného bremena.

Právo doživotného užívania nehnuteľnosti predstavuje vecné bremeno “in personam”, čo znamená, že toto osobné vecné bremeno patrí určitej najmä spravidla fyzickej osobe bez toho, aby táto bola vlastnícky viazaná k určitej nehnuteľnosti. Takto oprávnená osoba je individuálne určená a oprávnenie doživotne užívať nehnuteľnosť je viazané len na ňu.

Obsahom práva doživotného užívania nehnuteľnosti je užívanie nehnuteľnosti za účelom uspokojovania osobných potrieb oprávnenej osoby. Toto osobné vecné bremeno sa vždy vzťahuje na konkrétnu osobu a jeho trvanie sa viaže na dobu jej života alebo na inak určenú dobu.

Vznik a zánik práva doživotného užívania

Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – právu doživotného užívania je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

Z uvedeného teda vyplýva, že nestačí len písomne uzavrieť príslušnú zmluvu o zriadení tohto vecného bremena, ale je potrebné následne podať návrh na vklad vecného bremena k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, pretože toto vecné bremeno vzniká až riadnym zápisom do katastra nehnuteľností.

Následne právo doživotného užívania zaniká smrťou oprávnenej osoby z vecného bremena. Pred jej smrťou však môže toto vecné bremena zaniknúť aj dohodou strán o jeho zániku, resp. uplynutím dohodnutej doby, ak toto vecné bremeno nebolo dohodnuté ako doživotné.

K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou ako dvojstranným právnym úkonom je však opäť potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

Náklady spojené s užívaním nehnuteľnosti

V súvislosti s právom doživotného užívania nehnuteľnosti v prospech oprávnenej osoby vzniká aj otázka ako budú delené náklady spojené s užívaním danej nehnuteľnosti.

Pokiaľ sa strany nedohodli inak, je ten, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný znášať primerane náklady na jej zachovanie a opravy; ak však vec užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania.

Samozrejme zmluvné strany sa vedia dohodnúť, že oprávnený z vecného bremena nemusí znášať žiadne náklady na užívanie nehnuteľnosti.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo v súvislosti so zriadením vecných bremien
 • Vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena – práva doživotného užívania nehnuteľnosti
 • Vypracovanie kúpnej zmluvy pri prevode nehnuteľnosti vrátane návrhu na vklad
 • Vypracovanie darovacej zmluvy pri prevode nehnuteľnosti vrátane návrhu na vklad
 • Zastupovanie klienta v rámci správneho konania pred katastrom nehnuteľností
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Právo doživotného užívania nehnuteľnosti a hypotekárny úver

V prípade, ak by si však obdarované deti chceli zobrať na nehnuteľnosť zaťaženú právom doživotného užívania tejto nehnuteľnosti rodičmi hypotekárny úver, s najväčšou pravdepodobnosťou im hypotekárna banka nevyhovie.

Upozornenie:

Spravidla všetky banky neumožňujú, aby bolo možné zaťažiť nehnuteľnosť záložným právom banky za účelom zabezpečenia hypotekárneho úveru, na ktorej je zriadená ťarcha doživotného užívania nehnuteľností.

Preto neváhajte skontrolovať príslušnú úverovú zmluvu, ktorú máte uzatvorenú s hypotekárnou bankou.

Problém nastáva však v situácii, kedy by dlžník nesplácal svoj úver a banka by bola nútená realizovať kroky vedúci k predaju zaťaženej nehnuteľnosti za účelom uspokojenia svojich pohľadávok. V takomto prípade, by bol predaj takejto nehnuteľnosti buď sťažený alebo dokonca nemožný.

Vecné bremeno doživotného užívania nie je možné zriadiť ani počas splatnosti úveru – ak by deti kalkulovali s tým, že si najskôr požičajú hypotekárny úver a až potom formálne zabezpečia rodičov. Ak by bolo právo doživotného užívania zapísané neskôr po zápise záložného práva banky k nehnuteľnosti, banka by v každom prípade žiadala výmaz tejto ťarchy.

V opačnom prípade by mohla žiadať okamžité vyplatenie úveru, a to z dôvodu porušenia podmienok v zmluve o poskytnutí hypotekárneho úveru.

Záver – právo doživotného užívania bytu/domu

Právo doživotného užívania bytu alebo domu predstavuje pre vás rozhodne najlepšiu voľbu, ak sa rozhodnete predať alebo darovať či už svojím deťom alebo iným rodinným príslušníkom túto nehnuteľnosť.

Dokonca v prípade, ak v tejto nehnuteľnosti máte podľa dohody s druhou stranou aj naďalej bývať a využívať ju, toto vecné bremena predstavuje aj ochranu pre vás samotných.

Preto neváhajte obrátiť sa s vypracovaním zmluvy o zriadení vecného bremena a ostatnými potrebnými úkonmi voči katastru nehnuteľností na našu advokátsku kanceláriu.

Všetky dokumenty a úkony vybavíme za vás.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo v súvislosti so zriadením vecných bremien
 • Vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena – práva doživotného užívania nehnuteľnosti
 • Vypracovanie kúpnej zmluvy pri prevode nehnuteľnosti vrátane návrhu na vklad
 • Vypracovanie darovacej zmluvy pri prevode nehnuteľnosti vrátane návrhu na vklad
 • Zastupovanie klienta v rámci správneho konania pred katastrom nehnuteľností
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.