6 spôsobov ako si overíte vášho obchodného partnera/klienta – 2024

Rate this post

Úvod

Poznáte tu situáciu.

Oslovil vás nový obchodný partner/klient, ktorý má záujem o vaše služby či tovar.

Prvotné nadšenie z vás však postupne opadlo, nakoľko ste si spomenuli na vašu poslednú negatívnu skúsenosť z minulosti.

Po tom, ako ste svoje služby alebo tovar dodali novému obchodnému partnerovi/klientovi riadne a včas, zistili ste, že tento nedisponuje dostatočnou kredibilitou, aby bol schopný splniť si svoje záväzky voči vám. Napokon vám ostala len či už prvá alebo len ďalšia nezaplatená faktúra.

Preto, aby ste sa do rovnakej alebo podobnej situácie opäť nedostali, v nasledujúcich riadkoch by sme vám chceli odporučiť šesť spôsobov, ako si môžete v priebehu pár minút overiť vášho nového obchodného partnera/klienta z pohľadu jeho kredibility či samotných majetkových pomerov.

Obchodný register SR

Prostredníctvom Obchodného registra SR si viete zistiť základné informácie o vašom obchodnom partnerovi/klientovi.

Tento register vám prezradí základné identifikačné údaje týkajúce sa jeho sídla, predmetov činnosti, spoločníkov, štatutárnych orgánov či výšky základného imania.

Osobitne by ste sa mali zamerať na spoločníkov, nakoľko tento údaj môže predstavovať prvotnú výstrahu, a to najmä ak ide o zahraničné osoby.

Rovnako nezabudnite si pozrieť aj údaje o konateľoch, ktoré niekedy môžu naznačovať, že zrejme ide o tzv. „biele kone“. Taktiež podozrivou skutočnosťou môže byť aj to, že v registri nie sú zapísané žiadne predmety činnosti alebo štatutárny orgán.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

  • Právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok
  • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok klienta
  • Súdne vymáhanie pohľadávok klienta
  • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

FinStat

Internetový portál FinStat predstavuje ďalší z nástrojov, ktorý vám pomôže zistiť bližšie informácie o vašom obchodnom partnerovi/klientovi.

Tento portál obsahuje najmä ekonomické informácie vyplývajúce z uložených účtovných závierok za predošlé účtovné obdobia. Z uvedených údajov viete vyčítať obrat spoločnosti, jej čistý zisk, aktíva, vlastný kapitál, výšku zaplatenej dane z príjmu za príslušný účtovný rok ako aj ďalšie užitočné ekonomické informácie.

Na portáli Vám odporúčam pozrieť sa aj do zoznamu uložených účtovných závierok. V prípade, ak nejaká účtovná závierka nebola uložená/chýba, tento fakt môže pre vás znamenať určitú výstrahu, nakoľko spoločnosť nemusí byť aktívna.

Rovnako neuloženie účtovnej závierky za dva za sebou nasledujúce roky je zákonným dôvodom na to, aby súd mohol z úradnej moci (ex offo) začať konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie.

Tip:

Ak potrebujete získavať uvedené informácie o vašich obchodných partneroch/klientoch pravidelne a vo väčšom množstve, portál okrem voľnej verzie ponúka aj svoje rozšírené platené verzie, ktoré vám poskytnú rôzne množstvo dodatočných funkcií.

Zoznam dlžníkov vedený Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

Na internetových portáloch Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní (VšZP, Dôvera, Union) nájdete zoznam dlžníkov – neplatičov, ktorí majú záväzky na sociálnych a zdravotných odvodov. Tieto zoznamy vám taktiež môžu pomôcť s vytvorením finančného obrazu o vašom obchodnom partnerovi/klientovi.

V prípade, ak ho v predmetných zoznamoch nájdete, je zrejmé, že nie všetko bude v poriadku.

Obchodný vestník SR

Obchodný vestník SR predstavuje užitočný nástroj, ktorý obsahuje okrem iného aj informácie týkajúce sa konkurzu a reštrukturalizácie.

Prostredníctvom tohto vestníka si dokážete zistiť, či voči vášmu obchodnému partnerovi/klientovi nebolo začaté konanie o povolení konkurzu alebo reštrukturalizácie, resp. či už na neho nebol konkurz vyhlásený alebo povolená reštrukturalizácia.

Rovnako vo vestníku nájdete aj oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie, ktoré som už vyššie spomínal.

Tip:

V prípade, ak potrebujete vyššie uvedené informácie získavať pravidelnejšie alebo vo väčšom množstve, dávam vám do pozornosti internetový portál Vestník online.

Na tomto portáli nájdete platenú službu, ktorá vám umožní si pridať vašich obchodných partnerov/klientov do internej databázy. Následne na základe tejto databázy vás bude systém automaticky informovať prostredníctvom zadaného e-mailu o prípadnom konkurze, reštrukturalizácii alebo konaní o zrušení spoločnosti bez likvidácie.

Katasterportál

Katasterportál predstavuje ďalší nástroj, ktorý vám umožní vytvoriť si prehľad o majetkových pomeroch vášho obchodného partnera/klienta v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľností.

Prostredníctvom tohto portálu si dokážete vyhľadať v rámci celého územia Slovenskej republiky všetky nehnuteľnosti, ktoré sú v jeho vlastníctve.

Zároveň na príslušných listoch vlastníctva môžete nájsť aj prípadné záložné práva, vecné bremená, exekučné záložné práva alebo zápisy o prebiehajúcich súdnych konaniach. Aj tieto údaje poskytnú ďalší obraz o ekonomickom stave vášho obchodného partnera/klienta.

Notársky centrálny register záložných práv

Notársky centrálny register záložných práv predstavuje oficiálny register záložných práv, ktorý je vedený Notárskou komorou Slovenskej republiky.

V tomto registri môžete nájsť všetky záložné práva, ktoré sú zriadené na majetok vášho obchodného partnera/klienta v prospech jeho záložných veriteľov. Čím viac takýchto práv nájdete, tým to môže pre vás znamenať väčšiu obavu.

Tip:

Uvedené spôsoby viete aplikovať aj na vaších dlžníkov, a to v prípade, ak ste v procese rozhodovania o prípadnom uplatňovaní svojich pohľadávok v rámci súdneho konania alebo exekučného konania.

Záver

Vyššie uvedené spôsoby, ktoré som v tomto článku zhrnul, vám vo veľkej mierne pomôžu so zisťovaním majetkových a finančných pomerov vašich či už potenciálnych alebo už existujúcich obchodných partnerov/klientov.

S ich pomocou si viete o týchto subjektoch vytvoriť za niekoľko minút celkom ucelený obraz o stave ich kredibility a majetku. Takto získané informácie následne môžete zúročiť pri vašom rozhodovaní v súvislosti so vzájomnou spoluprácou.

Odkazy

Obchodný register SR – nájdete tu

FinStat – nájdete tu

Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne – nájdete tu

Zoznam dlžníkov Dôvera – nájdete tu

Zoznam dlžníkov VšZP – nájdete tu

Obchodný vestník SR – nájdete tu

Obchodný vestník online – nájdete tu

Katasterportal – nájdete tu

Notársky centrálny register záložných práv – nájdete tu

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

  • Právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok
  • Mimosúdne vymáhanie pohľadávok klienta
  • Súdne vymáhanie pohľadávok klienta
  • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.