Prevod obchodného podielu – postup (2024)

3.3/5 - (11 votes)

Úvod

Prevod obchodného podielu v s.r.o. patrí medzi najčastejšie zmeny v spoločnosti s.r.o., ktoré sa zapisujú do obchodného registra SR.  Vo väčšine prípadov dochádza pri tomto úkone aj k iným zmenám v s.r.o., ako je napr.:

 1. zmena obchodného mena spoločnosti,
 2. zmena sídla spoločnosti,
 3. zmena konateľa,
 4. rozšírenie predmetov činnosti.

Ak sa chcete o tejto problematike dozvedieť viac, prečítajte si náš článok.

Obchodný podiel – niekoľko slov na úvod

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva/zakladateľská listina neurčuje inak.

Upozornenie:

Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel.

Pokiaľ sa spoločník sa teda spoločník chce zúčastňovať v spoločnosti ďalším vkladom, musí sa zvýšiť jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške jeho ďalšieho vkladu.

Jeden obchodný podiel môže patriť aj viacerým osobám. Svoje práva z tohto obchodného podielu môžu tieto osoby vykonávať len prostredníctvom spoločného zástupcu, pričom na splácanie vkladu sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

Ak jeden obchodný podiel patrí viacerým osobám, do obchodného registra sa zapíše údaj o výške vkladu, ku ktorému sa tento obchodný podiel viaže, rozsah jeho splatenia, ako aj údaje o spoločnom zástupcovi a jednotlivých osobách, ktorým obchodný podiel patrí, a to v prípade:

 • právnických osôb obchodné meno alebo názov, IČO a sídlo a
 • fyzických osôb meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode obchodného podielu v spoločnosti s.r.o.
 • Vypracovanie dokumentácie pre prevod obchodného podielu v s.r.o. vrátane zápisu zmeny do ORSR – 280,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Vypracovanie dokumentácie pre iné zmeny v spoločnosti s.r.o. vrátane zápisu do ORSR – od 170,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Prevod obchodného podielu – všeobecne

Prevod obchodného podielu/zmena spoločníka v s.r.o./ je v zásade možný v prípade, ak to spoločenská zmluva/zakladateľská listina spoločnosti umožňuje. 

Obchodný podiel je teda možné previesť na nadobúdateľa – či už fyzická alebo právnická osoba, ktorou môže byť:

 • iný spoločník spoločnosti s.r.o. alebo
 • tretia osoba odlišná od spoločníkov spoločnosti.

Pri prevode obchodného podielu je možné dokonca za splnenia zákonných podmienok tento podiel rozdeliť a previesť len jeho časť alebo dokonca ho previesť na dva odlišné subjekty. V oboch prípadoch je potrebné, aby výška prevádzaného obchodného podielu bola minimálne vo výške 750,- EUR.

Obchodný podiel je možné previesť odplatne ale aj bezodplatne. Toto rozhodnutie výlučné závisí od prevodcu a nadobúdateľa ako zmluvných strán podľa zmluvy o prevode obchodného podielu.

Prevod obchodného podielu na iného spoločníka

So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník spoločnosti s.r.o. zmluvou o prevode obchodného podielu previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva/zakladateľská listina neurčuje inak.

Z uvedeného teda vyplýva, že na prevod obchodného podielu z jedného spoločníka na iného spoločníka sa vždy vyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti, pokiaľ sa teda spoločníci nedohodnú inak. Valné zhromaždenie je pritom tvorené všetkými spoločníkmi spoločnosti.

Upozornenie:

S účinnosťou od 01.09.2018 spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Upozornenie:

S účinnosťou od 01.10.2020 spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona. Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.

Upozornenie:

S účinnosťou od 17.07.2022 sa v prípade prevodu obchodného podielu zo spoločníka na iného spoločníka neskúmajú nedoplatky na daniach, a z tohto dôvodu nie je potrebné už prikladať k návrhu na zápis zmien údajov pri spoločnosti súhlas správcu dane, resp. čestné vyhlásenie o tom, že príslušná osoba nemá nedoplatky na daniach.

Prevod obchodného podielu na tretiu osobu

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva/zakladateľská listina pripúšťa. Spoločenská zmluva/zakladateľská listina môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, ktoré je tvorené všetkými spoločníkmi spoločnosti.

Upozornenie:

S účinnosťou od 01.09.2018 spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Upozornenie:

S účinnosťou od 01.10.2020 spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona. Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.

Upozornenie:

S účinnosťou od 17.07.2022 sa v prípade prevodu obchodného podielu zo spoločníka na iného spoločníka už neskúmajú nedoplatky na daniach, a z tohto dôvodu nie je potrebné už prikladať k návrhu na zápis zmien údajov pri spoločnosti súhlas správcu dane, resp. čestné vyhlásenie o tom, že príslušná osoba nemá nedoplatky na daniach.

Dokumenty potrebné na prevod obchodného podielu

Na prevod obchodného podielu/zmenu spoločníka v spoločnosti s.r.o. sú potrebné nasledovné dokumenty:

 • zápisnica valného zhromaždenia/rozhodnutie jediného spoločníka
 • prezenčná listina
 • zmluva o prevode obchodného podielu
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode obchodného podielu v spoločnosti s.r.o.
 • Vypracovanie dokumentácie pre prevod obchodného podielu v s.r.o. vrátane zápisu zmeny do ORSR – 280,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Vypracovanie dokumentácie pre iné zmeny v spoločnosti s.r.o. vrátane zápisu do ORSR – od 170,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Zápisnica valného zhromaždenia/rozhodnutie jediného spoločníka a Prezenčná listina

Ak sa na základe spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny vyžaduje na prevod obchodného podielu súhlas valného zhromaždenia, je potrebné, aby sa zišli všetci spoločníci spoločnosti a rozhodli o tejto skutočnosti.

V prípade, ak spoločníci schvália prevod obchodného podielu či už na iného spoločníka alebo na tretiu osobu, je nevyhnutné túto skutočnosť zaznamenať v zápisnici z valného zhromaždenia. Zápisnicu z valného zhromaždenia podpisuje zvolený predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Súčasne je potrebné vyhotoviť aj prezenčnú listinu, ktorú podpíšu všetci zúčastnení spoločníci spoločnosti.

Ak má spoločnosť len jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. V tejto situácii jediný spoločník vyhotoví písomné rozhodnutie jediného spoločníka.

Zmluva o prevode obchodného podielu

Po schválení prevodu obchodného podielu je potrebné pristúpiť k vyhotoveniu zmluvy o prevode obchodného podielu. Táto zmluva musí mať písomnú formu a podpisy zmluvných strán musia byť úradne overené.

Ak novým spoločníkom má byť tretia osoba mimo spoločnosti, zmluvu obsahuje aj vyhlásenie tejto osoby o pristúpení k spoločenskej zmluve/zakladateľskej listine. Samozrejme v zmluve o prevode obchodného podielu sa upravia aj ďalšie dôležité veci, ako je okrem iného aj spôsob úhrady ceny za prevádzaný obchodný podiel, ak sa tento prevádza odplatne.

Úplné znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny

Konateľ spoločnosti je povinný vypracovať úplné znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny, ktorá bude obsahovať aktuálne údaje v súlade s prijatým rozhodnutím spoločníkov spoločnosti.

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu

Upozornenie:

S účinnosťou od 17.07.2022 sa v prípade prevodu obchodného podielu zo spoločníka na iného spoločníka neskúmajú nedoplatky na daniach, a z tohto dôvodu nie je potrebné už prikladať k návrhu na zápis zmien údajov pri spoločnosti súhlas správcu dane, resp. čestné vyhlásenie o tom, že príslušná osoba nemá nedoplatky na daniach.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode obchodného podielu v spoločnosti s.r.o.
 • Vypracovanie dokumentácie pre prevod obchodného podielu v s.r.o. vrátane zápisu zmeny do ORSR – 280,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Vypracovanie dokumentácie pre iné zmeny v spoločnosti s.r.o. vrátane zápisu do ORSR – od 170,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Prevod obchodného podielu a jeho zápis do obchodného registra SR

Po vypracovaní všetkých potrebných dokumentov a obdržaní súhlasu správcu dane (za predpokladu, že je potrebný) je nutné ešte podať návrh na zápis zmien údajov pri spoločnosti do obchodného registra SR.

Upozornenie:

Návrh na zápis zmien údajov v spoločnosti – prevod obchodného podielu je možné podať výlučne len prostredníctvom elektronického formuláru.

Účinky prevodu obchodného podielu

S účinnosťou od 17.07.2022 podľa novelizovaného znenia § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka nastávajú účinky prevodu obchodného podielu voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

Takto nastavená účinnosť prevodu obchodného podielu platí bez ohľadu na to, či sa prevádza väčšinový, alebo menšinový obchodný podiel. To znamená, že zápis prevodu väčšinového aj menšinového obchodného podielu do obchodného registra SR bude mať len deklaratórny charakter.

Záver

Prevod obchodného podielu si každopádne môžete zabezpečiť aj svojpomocne.

Tu si vás však dovolíme upozorniť, že táto zmena predstavuje komplikovanejšiu zmenu v spoločnosti s.r.o., a to o to viac, ak dochádza k zmene ďalších vecí v spoločnosti (najčastejšie pri prevode obchodného podielu v jednoosobovej s.r.o.)

Z vyššie uvedeného dôvodu by ste nemali podceňovať proces prevodu obchodného podielu v s.r.o. a nechať to na kvalifikovanú osobu, napr. na našu advokátsku kanceláriu. Ušetríte si tak nielen čas a nervy ale aj ďalšie náklady, ktoré by ste museli vynaložiť na dodatočné odstraňovanie vád v prípadnom námietkovom konaní na registrovom súde.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode obchodného podielu v spoločnosti s.r.o.
 • Vypracovanie dokumentácie pre prevod obchodného podielu v s.r.o. vrátane zápisu zmeny do ORSR – 280,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Vypracovanie dokumentácie pre iné zmeny v spoločnosti s.r.o. vrátane zápisu do ORSR – od 170,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.