Prevod obchodného podielu – postup (2022)

Prevod obchodného podielu v s.r.o. patrí medzi najčastejšie zmeny v spoločnosti s.r.o., ktoré sa zapisujú do obchodného registra SR.  Vo väčšine prípadov dochádza pri tomto úkone aj k iným zmenám v s.r.o., ako je napr.

Ak sa chcete o tejto problematike dozvedieť viac, prečítajte si náš článok.

Obchodný podiel - niekoľko slov na úvod

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva/zakladateľská listina neurčuje inak.

Pozor: Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník sa teda spoločník chce zúčasňovať v spoločnosti ďalším vkladom, musí sa zvýšiť jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške jeho ďalšieho vkladu.

Jeden obchodný podiel môže patriť aj viacerým osobám. Svoje práva z tohto obchodného podielu môžu tieto osoby vykonávať len prostredníctvom spoločného zástupcu, pričom na splácanie vkladu sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

Ak jeden obchodný podiel patrí viacerým osobám, do obchodného registra sa zapíše údaj o výške vkladu, ku ktorému sa tento obchodný podiel viaže, rozsah jeho splatenia, ako aj údaje o spoločnom zástupcovi a jednotlivých osobách, ktorým obchodný podiel patrí, a to v prípade

 • právnických osôb obchodné meno alebo názov, IČO a sídlo a
 • fyzických osôb meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo s prevodom obchodné podielu
 • prevod obchodného podielu v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR len za 233,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • iné zmeny v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR už od 133,- EUR vrátane súdneho poplatku


Prevod obchodného podielu - všeobecne

Prevod obchodného podielu/zmena spoločníka v s.r.o./ je v zásade možný v prípade, ak to spoločenská zmluva/zakladateľská listina spoločnosti umožňuje. 

Obchodný podiel je teda možné previesť na nadobúdateľa - či už fyzická alebo právnícká osoba, ktorou môže byť

 • iný spoločník spoločnosti s.r.o. alebo
 • tretia osoba odlišná od spoločníkov spoločnosti.

Pri prevode obchodného podielu je možné dokonca za splnenia zákonných podmienok tento podiel rozdeliť a previesť len jeho časť alebo dokonca ho previesť na dva odlišné subjekty. V oboch prípadoch je potrebné, aby výška prevádzaného obchodného podielu bola minimálne vo výške 750,- EUR.

Obchodný podiel je možné previesť odplatne ale aj bezodplatne. Toto rozhodnutie výlučné závisí od prevodcu a nadobúdateľa ako zmluvných strán podľa zmluvy o prevode obchodného podielu.

Prevod obchodného podielu na iného spoločníka

So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník spoločnosti s.r.o. zmluvou o prevode obchodného podielu previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva/zakladateľská listina neurčuje inak.

Z uvedeného teda vyplýva, že na prevod obchodného podielu z jedného spoločníka na iného spoločníka sa vždy vyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti, pokiaľ sa teda spoločníci nedohodnú inak. Valné zhromaždenie je pritom tvorené všetkými spoločníkmi spoločnosti.

Pozor: S účinnosťou od 01.09.2018 spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Pozor: S účinnosťou od 01.10.2020 spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona. Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.

Prevod obchodného podielu na tretiu osobu

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva/zakladateľská listina pripúšťa. Spoločenská zmluva/zakladateľská listina môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, ktoré je tvorené všetkými spoločníkmi spoločnosti.

Pozor: S účinnosťou od 01.09.2018 spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Pozor: S účinnosťou od 01.10.2020 spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona. Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.

Dokumenty potrebné na prevod obchodného podielu

Na prevod obchodného podielu/zmenu spoločníka v spoločnosti s.r.o. sú potrebné nasledovné dokumenty:

 • zápisnica valného zhromaždenia/rozhodnutie jediného spoločníka
 • prezečná listina
 • zmluva o prevode obchodného podielu
 • súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu - ak nadobúdateľ alebo prevodca mali dlh a došlo k jeho uhradeniu
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo s prevodom obchodné podielu
 • prevod obchodného podielu v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR len za 233,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • iné zmeny v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR už od 133,- EUR vrátane súdneho poplatku


Zápisnica valného zhromaždenia/rozhodnutie jediného spoločníka a Prezenčná listina

Ak sa na základe spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny vyžaduje na prevod obchodného podielu súhlas valného zhromaždenia, je potrebné, aby sa zišli všetci spoločníci spoločnosti a rozhodli o tejto skutočnosti.

V prípade, ak spoločníci schvália prevod obchodného podielu či už na iného spoločníka alebo na tretiu osobu, je nevyhnutné túto skutočnosť zaznamenať v zápisnici z valného zhromaždenia. Zápisnicu z valného zhromaždenia podpisuje zvolený predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Súčasne je potrebné vyhotoviť aj prezenčnú listinu, ktorú podpíšu všetci zúčatnení spoločníci spoločnosti.

Ak má spoločnosť len jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. V tejto situácii jediný spoločník vyhotoví písomné rozhodnutie jediného spoločníka.

Zmluva o prevode obchodného podielu

Po schválení prevodu obchodného podielu je potrebné pristúpiť k vyhotoveniu zmluvy o prevode obchodného podielu. Táto zmluva musí mať písomnú formu a podpisy zmluvných strán musia byť úradne overené.

Ak novým spoločníkom má byť tretia osoba mimo spoločnosti, zmluvu obsahuje aj vyhlásenie tejto osoby o pristúpení k spoločenskej zmluve/zakladateľskej listine. Samozrejme v zmluve o prevode obchodného podielu sa upravia aj ďalšie dôležité veci, ako je okrem iného aj spôsob úhrady ceny za prevádzaný obchodný podiel.

Úplné znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny

Konateľ spoločnosti je povinný vypracovať úplné znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny, ktorá bude obsahovať aktuálne údaje v súlade s prijatým rozhodnutím spoločníkov spoločnosti.

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu je potrebný v prípade, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu.

Väčšinový obchodný podiel: je podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Predmetný súhlas správcu dane sa vyžaduje predložiť tak voči osobe prevodcu ako aj voči osobe nadobúdateľa, a to bez rozdielu či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Správca dane – príslušný daňový úrad - vydá takýto súhlas, ak žiadateľ nemá daňový a colný nedoplatok, resp. tento nedoplatok je maximálne do výšky 170,- EUR. V opačnom prípade daňový úrad vydá oznámenie, že nie sú splnené podmienky na vydanie súhlasu správcu dane.

Pozor: Rovnaké podmienky platia aj pri rozdelení väčšinového obchodného podielu a následnom prevode časti.

Predložiť súhlas správcu dane nie je povinné v prípade, ak:

 • ide o prevod menšinového obchodného podielu
 • ide o prevod obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti
 • spoločnosť nadobudne vlastný väčšinový obchodný podiel
 • spoločnosť prevádza vlastný väčšinový podiel
 • ak prevodca alebo nadobúdateľ je zahraničný subjekt
Pozor: Vo vyššie uvedených situáciach sa namiesto súhlas správcu dane predkladá čestné vyhlásenie o tom, že nie je daná povinnosť predloženia tohto súhlasu.
Pozor: S účinnosťou od 01.09.2018 je potrebné predložiť súhlas správcu dane pri prevode väčšinového obchodného podielu len v tom prípade, ak prevodca alebo nadobúdateľ sú vedení v zozname dlžníkov finančnej správy. Predmetný súhlas správcu dane sa tak bude predkladať z dôvodu prelomenia zápisu v zozname spoločníkov. Ak prevodca alebo nadobúdateľ nebudú vedení v zozname dlžníkov, nebude potrebné predkladať súhlas správcu dane.

Pozor: S účinnosťou od 01.10.2020 spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona. Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo s prevodom obchodné podielu
 • prevod obchodného podielu v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR len za 233,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • iné zmeny v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR už od 133,- EUR vrátane súdneho poplatku


Prevod obchodného podielu a jeho zápis do obchodného registra SR

Po vypracovaní všetkých potrebných dokumentov a obdržaní súhlasu správcu dane (za predpokladu, že je potrebný) je nutné ešte podať návrh na zápis zmien údajov pri spoločnosti do obchodného registra SR.

Pozor: Návrh na zápis zmien údajov v spoločnosti – prevod obchodného podielu je možné podať výlučne len prostredníctvom elektronického formuláru.

Účinky prevodu obchodného podielu

Účinky prevodu menšinového obchodného podielu a väčšinového obchodného podielu sú rozdielne.

Zmena spoločníka v súvislosti s prevodom väčšinového obchodného podielu má konštitutívne účinky. To znamená, že nastávajú až zápisom do obchodného registra SR. Rovnako aj účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu nastávajú až zápisom do obchodného registra SR.

Naopak účinky prevodu menšinového obchodného podielu sú deklaratórne. Tieto nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje. Zápisom prevodu menšinového obchodné podielu do obchodného registra SR sa len potvrdzuje daná skutočnosť.

Záver

Prevod obchodného podielu si každopadné môžete zabezpečiť aj svojpomocne.

Tu si vás však dovolíme upozorniť, že táto zmena predstavuje komplikovanejšiu zmenu v spoločnosti s.r.o., a to o to viac, ak dochádza k zmene dalších vecí v spoločnosti (najčastejšie pri prevode obchodného podielu v jednoosobovej s.r.o.)

Z vyššie uvedeného dôvodu by ste nemali podcenovať proces prevodu obchodného podielu v s.r.o. a nechať to na kvalifikovanú osobu, napr. na našu advokátsku kanceláriu. Ušetríte si tak nielen čas a nervy ale aj ďalšie náklady, ktoré by ste museli vynaložiť na dodatočné odstraňovanie vád v prípadnom námietkovom konaní na registrovom súde.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo s prevodom obchodné podielu
 • prevod obchodného podielu v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR len za 233,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • iné zmeny v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR už od 133,- EUR vrátane súdneho poplatku


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.