Ako na vypracovanie prepravného poriadku dopravcu

4.7/5 - (3 votes)

Ste prevádzkovateľom medzinárodnej a/alebo vnútroštátnej dopravy? Potrebujete prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy a rozmýšľate ako si ho vypracovať?

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave každý dopravca je povinný za účelom prevádzkovania cestnú dopravu si zabezpečiť vypracovanie prepravného poriadku, podľa ktorého sa musí pri svojej činnosti aj riadiť.

Ak ste aj vy vlastníkom dopravnej firmy alebo sa chystáte si založiť si dopravnú firmu na vnútroštátnu alebo medzinárodnú dopravu a neviete ako na vypracovanie prepravného poriadku dopravnej firmy, v nasledujúcom článku sa dozviete aké náležitosti musí a mal byť v zmysle zákona obsahovať každý prepravný poriadok.

Všeobecné náležitosti prepravného poriadku pre cestnú dopravu

Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy s klientom.

Prepravný poriadok v zmysle predmetného ustanovenia by mal obsahovať najmä:

 • druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
 • spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,
 • práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vypracovanie prepravného poriadku pre nákladnú cestnú dopravu,
 • vypracovanie prepravného poriadku pre osobnú cestnú dopravu (autobusová doprava, taxislužba ….),
 • komplexné služby v oblasti zabezpečenia povolania pre na vnútroštátnu / medzinárodnú dopravu

Osobitné náležitosti prepravného poriadku pre cestnú dopravu

Prepravný poriadok v osobnej doprave okrem vyššie uvedených podmienok musí obsahovať aj:

 • rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave alebo v taxislužbe,
 • spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na autobusových staniciach a v linkových autobusoch alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom systéme,
 • spôsob objednávania vozidiel taxislužby, podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a platenia cestovného,
 • spôsob objednávania prepravy autobusmi a autokarmi v príležitostnej doprave,
 • rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a postup uplatňovania ich nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy,
 • rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a študentov (ďalej len „vybraná skupina cestujúcich“),
 • podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny, poštových a autobusových zásielok a živých spoločenských zvierat,
 • podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného cestovného pri kontrole a možnosti náhrady za stratu cestovného lístka v pravidelnej doprave,
 • pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe,
 • postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu oprávnených kontrolovať cestovné lístky (ďalej len „revízor“) a spôsob sankcionovania cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného,
 • tarifu,
 • reklamačný poriadok.

Prepravný poriadok v nákladnej doprave okrem vyššie uvedených podmienok musí obsahovať aj:

 • rozsah dopravných služieb, ktoré dopravca poskytuje odosielateľom a príjemcom vecí, a
 • rozsah ich spolupráce s dopravcom, najmä pravidlá prepravy rôznych druhov vecí a živých zvierat a podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku.

Ostatné povinnosti dopravcu

Dopravca, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, je povinný mať prepravný poriadok osobitne pre každú z nich.

Ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom prevádzkuje pravidelnú dopravu ako súčasť integrovaného dopravného systému alebo ako súčasť mestského dopravného systému, môže mať jeden prepravný poriadok pre celý dopravný systém. To isté platí v nákladnej doprave pre systém kombinovanej dopravy.

Dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom. Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený deň začiatku platnosti, prepravný poriadok je platný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle.
Pozor: Dbajte na to, aby ste zverejnili prepravný poriadok spôsobom, aký vyžaduje zákon. V opačnom prípade vám príslušný dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 EUR do 5.000 EUR.
Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

Záver

Vypracovanie prepravného poriadku dopravnej firmy by ste určite nemali podceniť, pretože ide o jeden z veľmi dôležitých dokumentov pri prevádzkovaní podnikania v oblasti cestnej dopravy.

Ak si netrúfate na vypracovanie prepravného poriadku cestnej dopravy sami, odporúčame vám obrátiť sa na odborníka, ktorý vám dodá kompletný prepravný poriadok dopravnej firmy podľa vašich požiadaviek.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • vypracovanie prepravného poriadku pre nákladnú cestnú dopravu,
 • vypracovanie prepravného poriadku pre osobnú cestnú dopravu (autobusová doprava, taxislužba ….),
 • komplexné služby v oblasti zabezpečenia povolania pre na vnútroštátnu / medzinárodnú dopravu