Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie

Rate this post

S účinnosťou od 01.01.2017 bola do Obchodného zákonníka zakomponovaná nová právna úprava týkajúca sa jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorá predstavuje novú formu obchodnej spoločnosti.

Hlavnou funkciou jednoduchej akciovej spoločnosti je vytvorenie podnikateľskej platformy pre rizikové investovanie.

Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo to je jednoduchá spoločnosť na akcie a aký jej proces založenia tejto jednoduchej spoločnosti na akcie?

Čo je jednoduchá spoločnosť na akcie

Obchodný zákonník jednoduchú spoločnosť na akcie definuje ako spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou, pričom jednoduchá akciová spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.

Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Pozor
Obchodné meno jednoduchej spoločnosti na akcie musí obsahovať označenie „jednoduchá spoločnosť na akcie“ alebo skratku „j. s. a.“.

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie

 Jednoduchú spoločnosť na akcie môže založiť buď jedna fyzická alebo právnická osoba alebo jej zakladateľmi môžu byť viaceré osoby.

Zákon stanovuje minimálne základné imanie jednoduchej spoločnosti na akcie vo výške 1,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na akcie jednotlivých akcionárov.

Pozor
Jednoduchá spoločnosť na akcie nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií. To znamená, že zakladatelia musia použiť pri založení jednoduchej akciovej spoločnosti len vlastné finančné prostriedky. Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky vklady.

Základné dokumenty pre založenie jednoduchej akciovej spoločnosti

Zakladateľská listina/spoločenská zmluva

Zakladateľskú listinu, resp. spoločenskú zmluvu jednoduchej spoločnosti na akcie je potrebné v zmysle zákona vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice.

Obsahovými náležitosťami zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy sú podľa ustanovenia § 220u Obchodného zákonníka:

 • obchodné meno, sídlo a predmet podnikania (činnosti),
 • navrhované základné imanie,
 • počet akcií, ich menovitú hodnotu; ak sa majú vydať akcie rôznych druhov, ich názov,
 • emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva,
 • počet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia,
 • určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na plnenie emisného kurzu akcií, ktoré zakladateľ upísal, ak sa zakladateľ zaväzuje vložiť do spoločnosti nepeňažný vkladu,
 • určenie správcu vkladov,
 • rozhodnutie o založení spoločnosti
 • rozhodnutie o schválení stanov spoločnosti,
 • rozhodnutie o členoch orgánov spoločnosti, ktorých je podľa stanov oprávnené voliť valné zhromaždenie.

Stanovy

Stanovy jednoduchej spoločnosti na akcie predstavujú povinnú súčasť zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy.

Náležitosťami stanov jednoduchej spoločnosti na akcie sú v zmysle ustanovenia § 220v v spojení s ustanovením § 173 ods. 1 Obchodného zákonníka sú:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • predmet podnikania (činnosti),
 • výška základného imania a spôsob splácania akcií; prípadne aj podmienenú výška základného imania, ak valné zhromaždenie rozhodlo o podmienenom zvýšení základného imania alebo schválenú výšku základného imania, ak valné zhromaždenie poverilo predstavenstvo zvýšiť základné imanie,
 • počet akcií, ich menovitú hodnotu a podobu, ako aj určenie, či akcie znejú na meno alebo na doručiteľa,
 • spôsob zvolávania valného zhromaždenia, jeho pôsobnosť a spôsob jeho rozhodovania,
 • počet členov predstavenstva, dozornej rady alebo iných orgánov, ako aj vymedzenie ich pôsobnosti a spôsob rozhodovania,
 • výška začiatočného rezervného fondu a výška, do ktorej je spoločnosť povinná ho dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
 • spôsob rozdelenia zisku,
 • dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie,
 • spôsob zvyšovania a znižovania základného imania a
 • postup pri dopĺňaní a zmene stanov
 • ďalšie údaje, ak to ustanovuje zákon.

Pozor
Ak spoločnosť vydáva akcie rôznych druhov, stanovy musia obsahovať aj označenie vydávaných druhov akcií, určenie obsahu práv spojených s jednotlivými druhmi akcií a spôsob ich výkonu.

Taktiež je potrebné dodržať, aby sa obmedzenia výkonu hlasovacieho práva v stanovách vzťahovali v rovnakom rozsahu na všetky akcie rovnakého druhu.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti zakladania obchodných spoločností,
 • založenie jednoduchej spoločnosti na akcie a ostatných typov obchodných spoločností,
 • prevody obchodných podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • podávanie elektronických návrhov do obchodného registra SR

Forma a typ akcií jednoduchej spoločnosti na akcie

S akciami spoločnosti sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Pozor
Akcie jednoduchej spoločnosti na akcie môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. Spoločnosť môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami.

Zákon kladie aj ďalšie podmienky na formu a typ akcií, ktoré je potrebné pri založení a existencii jednoduchej akciovej spoločnosti dodržať.

Orgány jednoduchej spoločnosti na akcie

Podobne ako ostatné obchodnej spoločnosti aj jednoduchá akciová spoločnosť má svoje základné orgány, medzi ktoré patria:

 • valné zhromaždenie,
 • predstavenstvo a
 • dozorná rada.

Najvyšším orgánom jednoduchej spoločnosti na akcie je valné zhromaždenie, ktoré je tvorené všetkými akcionármi.

Pozor
Stanovy môžu určiť, že akcionári môžu prijať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia, a to na základe návrhu rozhodnutia, ktoré všetkým akcionárom zašle predstavenstvo.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ak nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti. Ak stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva.

Stanovy môžu určiť, že sa zriaďuje dozorná rada spoločnosti, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti.

Register akcionárov

Zoznam akcionárov v jednoduchej spoločnosti na akcie nahrádza register akcionárov vedený prostredníctvom Národného centrálneho depozitára cenných papierov.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti zakladania obchodných spoločností,
 • založenie jednoduchej spoločnosti na akcie a ostatných typov obchodných spoločností,
 • prevody obchodných podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • podávanie elektronických návrhov do obchodného registra SR

Náš Newsletter

[mc4wp_form id=”325″]