Skopírovanie celej knihy alebo jej časti….je to legálne?

4/5 - (1 vote)

Určite každý z vás sa aspoň raz dostal do nasledovnej situácie. V rámci svojej študentskej alebo pracovnej činnosti ste navštívili knižnicu za účelom získania potrebného materiálu na vypracovanie seminárnej (záverečnej) práce alebo nejakého vyjadrenia do práce. Po tom, ako ste si všetky potrebné knihy preštudovali, ste zistili, že niektoré knihy alebo ich časti budete potrebovať pri písaní, avšak sa buď nedajú požičať alebo ich budete potrebovať dlhšie, ako je ich možné požičať. A v tomto momente vás napadla myšlienka, že si tieto knihy či ich časti skopírujete na kopírke, aby ste ich mali neustále k dispozícii.

V podobnej situácii som bol aj ja, a to niekoľkokrát počas svojho vysokoškolského štúdia ale aj po ňom. Pri jednej z týchto situácii ma ako správneho právnika napadlo, či skopírovanie celej knihy alebo jej časti je v súlade so zákonom, t.j. či je to dovolené a legálne?

V prípade, ak vás tiež napadla rovnaká otázka už v minulosti alebo len jednoducho chcete vedieť zo zvedavosti na ňu odpoveď práve teraz, tento môj článok je určený práve vám.

Kopírovanie knihy vo všeobecnosti

V zmysle Autorského zákona každý autor je oprávnený udeľovať súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny svojho diela. Toto jeho právo patrí medzi základné majetkové práva, ktorými autor disponuje. Inak povedané, vyhotovovať rozmnoženiny autorského diela (knihy) je možné len na základe súhlasu autora, po uzatvorení licenčnej zmluvy s ním a za prípadnú odplatu.

Vzhľadom na uvedené, ak by ste mali predmetnú zmluvu s autorom uzatvorenú, skopírovanie celej knihy alebo jej časti by bolo v súlade so zákonom.

Tento postup je však v mnohých prípadoch nereálny a v praxi vo väčšine prípadoch aj obchádzaný.

Skopírovanie knihy alebo jej časti bez súhlasu autora?

Je teda skopírovanie knihy alebo jej časti bez súhlasu autora možné? Áno, a to v určitých prípadoch, ak sú splnené na to zákonné podmienky.

V prvom prípade si môžete skopírovať knihu bez súhlasu jej autora za podmienky, že

  • ju budete mať pre svoju osobnú potrebu a
  • na účel, ktorý nie je priamo alebo nepriamo obchodný.

Podľa zákona však nemôžete vyhotoviť kópiu celej knihy ani jej podstatnú časť.

V druhom prípade si môžete skopírovať knihu bez súhlasu jej autora za podmienky, že

  • jej kópiu použijete len v rámci vyučovacieho procesu v škole a
  • bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

Podobne ako v prvom prípade, aj tu si môžete vyhotoviť kópiu len krátkej časti knihy.

Záver

Čo povedať na záver? V prípade, ak si potrebujete vyhotoviť kópiu knihy bez súhlasu jej autora, tak je to možné, avšak len za splnenia zákonom ustanovených podmienok. Tu však pozor, nakoľko v súlade so zákonom môžete si vyhotoviť kópiu len časti knihy a nikdy nie celú.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky k tomuto článku alebo potrebujete poradiť, tak budem rád, keď vložíte svoj komentár pod tento článok alebo mi napíšte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete tu.

Ak sa vám článok páčil, dajte mu páči sa mi a zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami.