Neplatí vám výživné na dieťa? Žalujte ho na súde

5/5 - (1 vote)

Možno ako mnoho ďalších žien aj vy ste sa dostali do nasledovnej situácie. Spoznali ste muža, s ktorým ste boli v partnerskom/manželskom vzťahu či už niekoľko mesiacov alebo rokov. V priebehu tohto obdobia sa vám narodilo vaše spoločné dieťa, ktoré ste tak túžobne očakávali. Po narodení dieťaťa váš vzťah bol ešte krajší ako predtým. Partner vám s ním pomáhal, podieľal sa finančne na jeho osobných potrebách, staral sa o neho, keď ste sa chceli ísť konečne aspoň na chvíľu zabaviť do mesta so svojimi priateľkami.

Po istom čase sa však všetko zmenilo. Odrazu váš partner vám prestal pomáhať v domácnosti, prestal sa spolupodieľať na opatere a výchove vášho dieťaťa a rovnako prestal finančne prispievať na úhradu jeho osobných potrieb. Začal chodiť von, vracal sa neskoro večer, prestali ste spolu komunikovať, až ste sa napokon vzájomne odcudzili a on od vás odišiel.

Nakoniec ste ostali sama s dieťaťom, a to úplne na všetko. Okrem toho, že ste chodili do práce, zabezpečovali ste sama chod domácnosti, starali ste sa sama o vaše dieťa, vychovávali ste ho sama a v neposlednom rade ste sama hradili všetky finančné náklady na osobné potreby vášho dieťaťa.

Napokon celá táto situácia bola už pre vás tak neúnosná, že ste kontaktovali vášho bývalého partnera – otca vášho dieťaťa a žiadali ste od neho výživné. Tento vaše opakované žiadosti stále ignoroval, pričom sa stále len vyhováral, že nemá žiadne peniaze, a preto nie je schopný vám doplatiť predošlé výživné a ani budúce výživné na dieťa.

V prípade, ak ste sa nakoniec sami dostali do tejto situácie alebo je vo vašom okolí vaša kamarátka, známa či suseda, ktorá má podobné problémy, práve tento článok je určený vám ako aj týmto osobám vo vašom okolí.

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Vyživovacia povinnosť predstavuje vo všeobecnosti jednu zo základných obsahových zložiek základných rodinnoprávnych vzťahov. Zároveň je praktickým vyjadrením ekonomickej funkcie rodiny, ktorej účelom je zabezpečiť pre svojich členov uspokojovanie materiálnych potrieb, a to vzájomnou pomocou podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom predstavuje jeden z dvoch základných pilierov systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto povinnosti je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabších členov rodiny – detí.

Každý rodič má povinnosť vyživovať svoje dieťa. Táto vyživovacia povinnosť má však niekoľko foriem. Prvá forma spočíva v osobnej starostlivosti o dieťa alebo tiež v starostlivosti o domácnosť. Druhou formou plnenia vyživovacej povinnosti je poskytovanie vecných plnení, a to napr. bývanie alebo strava. Tretia forma spočíva v platení výživného ako peňažného príspevku na uhradzovanie potrieb dieťaťa. Rodič, ktorý sa stará o svoje dieťa osobne, plní vyživovaciu povinnosť prevažne poskytovaním vecných plnení a osobnou starostlivosťou. Rodič, ktorý sa o dieťa osobne nestará, prispieva na jeho výživu výživným, ktoré určí súd.

Subjekty vyživovacej povinnosti rodičov k deťom

Povinnými subjektmi tejto povinnosti sú rodičia dieťaťa – otec a matka. Oprávneným subjektom tejto povinnosti je samotné dieťa ako potomok v 1. stupni.

Dĺžka vyživovacej povinnosti rodičov k deťom

Mnoho rodičov sa mylne domnieva, že nadobudnutím plnoletosti dieťaťa ich vyživovacia povinnosť zaniká, čo nie je pravda.

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči dieťaťu trvá až do momentu, kým dieťa nie je schopné živiť sa samé, a to bez ohľadu na jeho vek. Kedy nastane takýto faktický stav, závisí to od viacerých faktorov, a to:

 • vek dieťaťa,
 • zdravotný stav dieťaťa,
 • štúdium,
 • schopnosť zamestnať sa,
 • schopnosť vykonávať prácu,
 • odôvodnené záujmy a potreby,
 • majetkové pomery a pod.

Pozor: Rodič sa tejto svojej povinnosti nemôže zbaviť, prípadne ju obmedziť zmluvou alebo dohodou s druhým rodičom. Vznik a existencia vyživovacej povinnosti rodičov k deťom sa nedá vylúčiť ani obmedziť. Akékoľvek takéto dohody by boli v rozpore so zákonom a absolútne neplatné.

Vyživovacia povinnosť k dieťaťu nie je obmedzená dosiahnutím určitého veku t .j. ani dosiahnutím plnoletosti, či presiahnutím veku 25. roku života ako to určuje Zákon o prídavku na dieťa.

Na tomto mieste je taktiež potrebné poznamenať, že rovnako ani samotná skutočnosť, že dieťa nadobudlo spôsobilosť pracovať, nemá vplyv na zánik vyživovacej povinnosti jeho rodičov. Taktiež do úvahy neprichádza ani tvrdenie, že dieťa je schopné vykonávať nejakú – hocijakú – zárobkovú činnosť.

V prípade, ak sa dieťa rozhodne pokračovať v ďalšom vzdelávaní, hoci už skončilo prípravu na konkrétne povolenie, vyživovacia povinnosť rodičom nezaniká. To znamená, že vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu trvá aj vtedy, ak sa rozhodne po ukončení strednej odbornej školy pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Z hľadiska prípravy dieťaťa na povolanie je teda možné konštatovať, že vyživovacia povinnosť rodičov zaniká dosiahnutím prvého najvyššieho stupňa vzdelania v bežnom vzdelávacom procese, t. j. prvá ukončená vysoká škola alebo univerzita. Z uvedeného tak vyplýva, že ak sa dieťa rozhodne po skončení jednej vysokej školy alebo univerzity študovať na ďalšej, v tomto prípade vyživovacia povinnosť rodičov zaniká.

Pozor: Rodičia sa však môžu dobrovoľne zaviazať, že budú prispievať na jeho výživu aj v tomto prípade, avšak nepôjde o povinnosť vyplývajúcu zo zákona, v dôsledku čoho dieťa nebude oprávnené sa tohto nároku domáhať samo na súde.

Súhrne je teda možné konštatovať, že dieťa je schopné samé sa živiť vtedy, ak je schopné samostatne uspokojovať svoje potreby. Tu je však potrebné poznamenať, že táto situácia nemusí nikdy nastať, nakoľko môže ísť o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom zaniká taktiež v prípade smrti dieťaťa, resp. v prípade smrti rodičov.

Faktory ovplyvňujúce výšku výživného

Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti je smerodajná životná úroveň každého z rodičov, nakoľko vo všeobecnosti platí, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni každého svojho rodiča. Z uvedeného tak vyplýva, že životnú úroveň dieťaťa pozitívne ovplyvňuje majetkovo lepšie zabezpečený rodič.

Hlavnými faktormi výšky výživného je miera schopnosti, možností a majetkových pomerov rodiča. V prípade, ak je majetková úroveň rodičov nízka a nemajú ju ako zvyšovať – je nevyhnutné obmedziť nároky dieťaťa a prispôsobiť ich takejto úrovni.

Čo sa týka schopností rodiča, tak za tieto je potrebné považovať jeho reálny zárobok, ktorý dosahuje v čase vyhlásenia súdneho rozhodnutia. Tento zárobok je ďalej nutné modifikovať možnosťami rodiča, ktoré rozširujú reálne dosahovaný zárobok o subjektívne vlastnosti rodiča (fyzická zdatnosť, vzdelanie, zdravotný stav, prax, skúsenosti v obore a iné). Vzhľadom na uvedené nie sú teda rozhodujúce jeho skutočné zárobkové pomery, ale jeho reálne zárobkové možnosti.

V prípade, ak rodič zmenil svoje zamestnanie za menej výhodné, tak súd preveruje z akého dôvodu tak došlo. Ak súd zistí, že k takejto zmene zamestnania nedošlo napr. v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu, bude vychádzať z príjmov rodiča pred zmenou zamestnania. V prípade, ak rodič stratil zamestnanie úplne, súd taktiež skúma dôvod.

Tip: Majetkové pomery rodiča možno okrem dokladov o jeho príjme preukázať aj výpismi z listu vlastníctva v prípade nehnuteľností, technickým preukazom v prípade vlastníctva motorového vozidla alebo inými dôkazmi, ktoré preukazujú jeho majetkové pomery.

Určenie výšky výživného

Hlavným predpokladom určenia vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu je vyhodnotenie nákladov na dieťa. Toto vyhodnotenie musí byť reálne v čase vyhlásenia súdneho rozhodnutia.

Výška mesačných nákladov na dieťa má predstavovať vyčíslenie všetkých pravidelných a nepravidelných platieb dieťaťa tak, aby bola jednoznačne určiteľná. Medzi náklady na dieťa možno zaradiť všetky náklady, ktoré sú potrebné na uspokojenie jeho potrieb.

Medzi tie základné patrí:

 • bývanie,
 • strava,
 • ošatenie,
 • hygienické potreby a drogéria,
 • zdravotná starostlivosť,
 • školské potreby a náklady,
 • preprava dieťaťa,
 • poplatky za krúžky a pod.

Za predpokladu, že to životná úroveň rodiča dovoľuje, je možné taktiež zohľadniť náklady na voľnočasové aktivity, dovolenky, výlety, detské tábory, kurzy a pod.

Opakujúce pravidelné mesačné platby ako aj tie, ktoré sa opakujú prevažnú väčšinu mesiacov v roku možno uviesť v konkrétnej výške aktuálne za mesiac. Nepravidelné platby sa rozpočítavajú na jednotlivé mesiace tak, že sa celková úhrada každého nákladu vydelí 12 mesiacmi a k pravidelným mesačným nákladom sa pripočíta len suma, zodpovedajúca výške mesačného príspevku.

Na tomto mieste je však nutné skonštatovať, že ani určenie výšky výživného na spotrebné náklady nie je bez hraníc. V zmysle aktuálnej právnej úpravy nie je možné priznať spotrebné mesačné výživné vo výške vyššej, ako sú preukázané náklady na dieťa, a to ani v prípade, ak to majetkové pomery rodiča dovoľujú.

V tomto prípade, ak to teda majetkové pomery rodiča dovoľujú, je možné priznať okrem spotrebného mesačného výživného aj osobitné splátky výživného. Tieto budú následne poukazované v prospech špeciálne bankového účtu dieťaťa, zriadeného v jeho prospech rodičom, ktorý ho má v osobnej starostlivosti. Cieľom tohto výživného je vytváranie úspor dieťaťa a môže byť použitý len výlučne na uspokojovanie potrieb dieťaťa. Akékoľvek nakladanie s týmto účtom je podmienené súhlasom súdu.

Minimálne výživné

Právna úprava myslí aj na stanovenie minimálnej výšky výživného, ktoré je povinný platiť každý rodič v prospech svojho dieťaťa, a to bez ohľadu na jeho možnosti, schopnosti a majetkové pomery.

V zmysle zákona minimálna výška výživného na nezaopatrené maloleté dieťa a na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona predstavuje v roku 2015 sumu vo výške 27,13 EUR mesačne.

Čo ak teda rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť?

V prípade, ak si rodič neplní svoju zákonnú vyživovaciu povinnosť, prichádzajú do úvahy tri spôsoby, ako ho k splneniu tejto povinnosti môžete prinútiť v rámci zákonných medzí.

 1.Návrh vo veci určenia výživného

Návrh na určenie výživného na dieťa sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má rodič, proti ktorému návrh smeruje, svoje bydlisko.

Tip: Písomný návrh je vhodné podať osobne v podateľni príslušného okresného súdu alebo zaslať prostredníctvom pošty, a to formou doporučenej zásielky.

Predmetný návrh na určenie výživného by mal obsahovať najmä nasledovné náležitosti:

 • Osobné údaje navrhovateľa, jeho zákonného zástupcu a odporcu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia, bydliska a štátnej príslušnosti.
 • Zo samotného textu návrhu musí byť zrejmé, že ide o návrh na určenie výživného. Mali by ste uviesť prečo požadujete určenie výživného, aké máte náklady na dieťa a akú výšku výživného žiadate.
 • Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom, resp. jeho zákonným zástupcom a opatrený dátum a miestom podpisu.

K návrhu na určenie výživného odporúčam, aby ste priložili tieto prílohy, a to najmä:

 • rodný list dieťaťa,
 • listinné dôkazy a iné dôkazy, ktoré preukazujú odôvodnenosť potreby výživného,
 • listinné dôkazy a iné dôkazy, ktoré preukazujú náklady na domácnosť,
 • listinné dôkazy a iné dôkazy, ktoré preukazujú výdavky na zabezpečenie osobných potrieb dieťaťa.

Pozor: Konanie o určenie výživného k dieťaťu je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

 2.Návrh na výkon exekúcie

V prípade, ak aj disponujete právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím, ktoré určuje výšku výživného na vaše dieťa, avšak povinný rodič si svoje povinnosti v zmysle tohto rozhodnutia neplní, máte možnosť podať návrh na výkon exekúcie.

Tip: Predmetný návrh môžete podať ktorémukoľvek vami vybranému súdnemu exekútorovi.

Predmetný návrh na vykonanie exekúcie by mal obsahovať najmä:

 • Osobné údaje oprávneného a v prípade ak je dieťa maloleté, tak návrh podáva oprávnený rodič, t. j. rodič, ku ktorému rukám podľa exekučného titulu je povinný rodič zaviazaný platiť.
 • Osobné údaje povinného rodiča, ktorým je rodič, ktorý si riadne a včas neplní svoju vyživovaciu povinnosť.
 • Z textu návrhu musí byť zrejmé, že ide o domáhanie sa výkonu exekúcie dlžného výživného na dieťa. V texte je potrebné uviesť taktiež presnú výšku dlhu na výživnom ako aj obdobie, za ktoré vznikol.
 • Návrh na výkon exekúcie musí byť podpísaný oprávneným rodičom alebo plnoletým dieťaťom a opatrený dátumom a miestom podpisu. Návrh na výkon exekúcie odporúčam podať minimálne v troch rovnopisoch, a to osobne v podateľni súdneho exekútora alebo doporučene prostredníctvom pošty.

Pozor: Nakoľko exekučný titul určuje vyživovaciu povinnosť ako opakujúce sa mesačné peňažné dávky, tak v súlade so zákonom je možné v návrhu na výkon exekúcie sa domáhať aj toho, aby súdny exekútor okrem dlžného výživného vymáhal aj dávky výživného, ktoré sa stanú splatnými aj v budúcnosti.

V predmetnom návrhu síce nemusíte konkretizovať spôsoby, ktorými má súdny exekútor vymáhať dlžné výživné, avšak v zmysle § 197a Exekučného poriadku Vám odporúčam, aby ste súdnemu exekútorovi navrhli, aby vydal exekučný príkaz na zadržanie vodičského oprávnenia povinného rodiča. V tomto prípade ide o novinku, ktorá môže pomôcť v rýchlo vyriešení vášho problému.

K návrhu na výkon exekúcie je potrebné, aby ste priložili najmä tieto prílohy:

 • rodný list dieťaťa,
 • exekučný titul, ktorým je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu.

Pozor: Konanie o výkon exekúcie výživného je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

 3.Trestné oznámenie

V zmysle §207 ods. 1 Trestného zákona: „Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie môžete v krajnom prípade podať aj trestné oznámenie voči povinnému rodičovi.

Trestné oznámenie by malo obsahovať najmä:

 • Osobné údaje poškodeného, teda osobné údaje oprávneného rodiča v prípade, ak ide o maloleté dieťa alebo osobné údaje dieťaťa, ak toto dieťa dosiahlo plnoletosť.
 • Osobné údaje povinného rodiča.
 • V texte je potrebné uviesť trestný čin, pre ktorý podávate trestné oznámenie, ktorým je podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbanie povinnej výživy.
 • Taktiež je potrebné, aby ste uviedli exekučný titul ako aj výšku dlžného výživného a obdobie, za ktoré sa dlhuje.
 • Trestné oznámenie musí byť podpísané poškodeným rodičom alebo poškodeným plnoletým dieťaťom a opatrený dátumom a miestom podpisu.
 • Trestné oznámenie následne odporúčam podať aspoň v dvoch vyhotoveniach.

Pozor: V prípade podania trestného oznámenie vás týmto chcem upozorniť, že neplnenie vyživovacej povinnosti je trestné len pokiaľ povinný rodič si neplná túto povinnosť najmenej tri mesiace v období dvoch rokov. Tieto mesiace, počas ktorých si povinný rodič neplní svoju povinnosť nemusia na seba časovo bezprostredne nadväzovať.

 K trestnému oznámeniu je potrebné priložiť najmä tieto prílohy:

 • rodný list dieťaťa,
 • exekučný titul, ktorým je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu.

 Hlavným cieľom a účelom trestného konania je rozhodnutie o vine alebo nevine povinného rodiča, ktorý je podozrivý zo spáchanie trestného činu. Z uvedeného dôvodu úlohou policajta v rámci trestného konania nie je vymáhanie dlžného výživného. Toto je môžete dosiahnuť len podaním návrhu na výkon exekúcie, ktorý som vám opísal vyššie.

 Na druhej strane je však si vhodné uvedomiť, že podanie trestného oznámenie za splnenia zákonných podmienok je vhodným prostriedkom ako “dobrovoľne” prinúť povinného rodiča k splnenie jeho vyživovacej povinnosti.

Pozor: Trestnosť činu zaniká, ak si povinný rodič splnil svoju povinnosť zaplatiť dlh na výživnom najneskôr do momentu, kedy sa súd odobral na záverečnú poradu.

 Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky k tomuto článku alebo potrebujete poradiť, tak budem rád, keď vložíte svoj komentár pod tento článok alebo mi napíšte prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete tu

Ak sa vám článok páčil, dajte mu páči sa mi a zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami.