Územné konanie – priebeh konania

Rate this post

Územné konanie je správne konanie, ktorého výsledkom je vydanie rozhodnutia o opatrení, ktoré sa má uskutočniť na danom území. Ide o rozhodnutie o konkrétnom využití pozemku na nejaký účel.

Hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia je, aby navrhovaná zmena na území bola v súlade s územným plánom obce a územným plánom zóny.

Ďalšími podmienkami sú predloženie dokumentácie, ktorá zohľadňuje podmienky určené v týchto plánoch, a ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti. Dôležitou súčasťou procesu územného konania sú aj stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

Územným konaním je teda konanie týkajúce sa umiestnenia stavby, ktorým sa určujú (i) stavebné pozemky, (ii) stavba je umiestnená na tomto pozemku a (iii) sú vymedzené podmienky na umiestnenie stavby.

Výsledkom územného konania je vydanie zákonného územného rozhodnutia (územné rozhodnutie o umiestnení stavby).

Začatie územného konania

Územné konanie sa začína:

  • písomným návrhom na vydanie územného rozhodnutia účastníka – navrhovateľa,
  • z podnetu stavebného úradu alebo
  • z podnetu iného orgánu štátnej správy.

Predmetný návrh na vydanie územného rozhodnutia sa podáva na príslušný stavebný úrad a je ho potrebné doložiť dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k Stavebnému zákonu spracovanou oprávnenou osobou a dokladmi ustanovenými ďalšími osobitnými právnymi predpismi.

V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.

Ak chceš vedieť viac o tom, ako vybaviť územné rozhodnutie: Ako vybaviť územné rozhodnutie – postup
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

  • vybavenie územného rozhodnutia
  • vybavenie stavebného povolenia
  • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia

Kópiu návrhu na začatie územného konania o umiestnení stavby a územného konania o využití územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle.

Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli.

Zverejnenie musí stavebný úrad zabezpečiť odo dňa začatia územného konania o umiestnení stavby alebo územného konania o využití územia až do jeho právoplatného ukončenia. Zverejnenie musí obsahovať okrem kópie žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby alebo územného konania o využití územia bez jej príloh aj údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečného stanoviska na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo ohľadom územia vydané.

Oprava/doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia

Ak predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území, najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby tento návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví.

Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.

Priebeh územného konania

Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestným zisťovaním.

Pozor: Stavebný úrad pri oznámení o začatí územného konania súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.

Od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie.

Viete, že: Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené.

Vydanie územného rozhodnutia a jeho platnosť

Ak počas územného konania príslušný stavebný úrad vyhodnotí vec tak, že všetky zákonné podmienky boli splnené, vydá požadované územné rozhodnutie.

V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia, alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Ak chceš vedieť viac o územných rozhodnutiach: Územné konanie a typy územných rozhodnutí

Oznámenie územného rozhodnutia

Územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením písomného vyhotovenia.
Pozor: Doručené územné rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Po doručení tohto rozhodnutia začína plynúť 15dňová lehota, kedy je možné podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu. Po uplynutí tejto lehoty a za predpokladu, že žiadny účastník konania nepodal odvolanie voči nemu, územné rozhodnutie nadobúda právoplatnosť. V tomto momente je ešte potrebné požiadať stavebný úrad o vyznačenie doložky právoplatnosti na rozhodnutí.
Viete, že: Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie o využití územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Rozhodnutie musí byť zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
Odborné služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

  • vybavenie územného rozhodnutia
  • vybavenie stavebného povolenia
  • vybavenie kolaudačného rozhodnutia


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.