Zápis konečného užívateľa výhod do ORSR

4.5/5 - (2 votes)

Od 01.11.2018 pribudne na základe novelizácie príslušných zákonov právnickým osobám, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu nová povinnosť.

Od uvedeného dátumu všetky tieto právnické osoby budú povinné na základe zákona podať návrh na zápis konečných užívateľov výhod do Obchodného registra SR.

Pozor: Všetky právnické osoby (s výnimkou tých, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu), ktoré boli  zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018, sú povinné do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra SR.

V prípade, ak sa chcete dozvedieť o tejto povinnosti viac, prečítajte si tento článok.

Identifikácia konečných užívateľov výhod ako zákonná povinnosť

V zmysle novely zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a nadácie ako účelové združenie majetku bez právnej subjektivity sú povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod.

Vypracovanie verifikačného dokumentu

Identifikácia konečných užívateľov výhod sa uskutoční na základe vytvorenia príslušného dokumentu – verifikačný dokument, ktorý je možné viesť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

Tento dokument je zároveň potrebné priebežne aktualizovať o:

 • identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod,
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1
 • údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v Registri partnerov verejného sektora.41b)
Pozor: Príslušná právnická osoba uchováva zákonom vyžadované údaje po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia.

Pri fyzickej osobe ako konečnom užívateľovi výhod podnikateľa alebo nadácie je potrebné zistiť nasledovné údaje:

 • meno a  priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo s identifikáciou konečného užívateľa výhod
 • zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra SR vrátane vypracovania verifikačného dokumentu už od 100,- EUR vrátane súdnych poplatkov
 • iné zmeny v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR – už od 83,- EUR vrátane súdneho poplatku – viac tuKto je konečný užívateľ výhod – vymedzenie

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,  konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá:
 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá

 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

Ak ide o združenie majetku (nadácia) konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá:

 • je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 • je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 • je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
Pozor: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá síce sama nespĺňa vyššie uvedené , avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Záver

Zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra SR sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnú takmer všetky spoločnosti zapísané v obchodnom registri SR. Preto dbajte na to, aby ste zápis konečného užívateľa výhod vašej spoločnosti do obchodného registra SR stihli včas aj vy, ak spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra do 31.10.2018.

Lehota, do ktorej je povinné si splniť túto povinnosť v tomto prípade uplynie 31.12.2019.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo s identifikáciou konečného užívateľa výhod
 • zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra SR vrátane vypracovania verifikačného dokumentu už od 100,- EUR vrátane súdnych poplatkov
 • iné zmeny v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR – už od 83,- EUR vrátane súdneho poplatku – viac tu


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.