Zmena sídla s.r.o. – postup (2023)

4/5 - (1 vote)

Zmena sídla spoločnosti s.r.o. predstavuje jednu z veľmi častých zmien v obchodnom registri SR, ktoré sa vyskytnú počas existencie mnohých spoločností.

Zmena sídla spoločnosti si vyžaduje uskutočniť niekoľko krokov, ktoré vedú až k úspešnému zápisu tejto zmeny pri spoločnosti s.r.o. v obchodnom registri SR. Ak chcete vedieť viac o zmene sídla v s.r.o., neváhajte ďalej čítať tento článok.

Zmena sídla spoločnosti v s.r.o. v 3 krokoch

Zmena sídla spoločnosti s.r.o. si vyžaduje 3 kroky, ktoré musia byť splnené, aby táto zmena bola platná:

 • rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o zmene sídla spoločnosti s.r.o.
 • prejav vôle vlastníka nehnuteľnosti v súvislosti so zriadením sídla spoločnosti
 • zápis zmeny sídla spoločnosti s.r.o. do obchodného registra SR
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo so zmenou sídla spoločnosti
 • zmena sídla spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR len za 193,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • iné zmeny v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR od 133,- EUR vrátane súdneho poplatku


Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o zmene sídla s.r.o.

K zmene sídla spoločnosti s.r.o. dochádza na základe rozhodnutia spoločníkov spoločnosti. Toto rozhodnutie sa prijíma na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti alebo v prípade, ak spoločnosť má len jedného spoločníka, tak na základe rozhodnutia jediného spoločníka.

V uvedenom rozhodnutí, či už jediného spoločníka alebo valného zhromaždenia spoločnosti, musíte uviesť adresu nového sídla spoločnosti.

Prejav vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti

Pri zmene sídla spoločnosti v obchodnom registri je potrebné registrovému súdu preukázať aj oprávnenie spoločnosti k novému sídlu spoločnosti, ktoré si musíte zaobstarať od vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej má byť toto sídlo spoločnosti zriadené.

Zmena sídla sa preukazuje nasledovnými dokumentmi:

 • listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje (v praxi ide o list vlastníctva z príslušného katastra nehnuteľností),
 • listina, ktorou sa preukazuje užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje (v praxi ide o nájomnú zmluvu alebo podnájomnú zmluvu),
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra.
Pozor: S účinnosťou od 01.10.2020 je potrebné za účelom zapísania sídla obchodnej spoločnosti do obchodného registra predložiť súhlas vlastníkov nehnuteľnosti s ich úradne overenými podpismi.

Zápis zmeny sídla s.r.o. do obchodného registra SR

Po vypracovaní všetkých potrebných dokumentov vo veci zmeny sídla spoločnosti s.r.o., musíte ešte pristúpiť k podaniu návrhu na zápis zmien údajov pri spoločnosti v obchodnom registri SR.

Návrh sa podáva na registrový súd príslušný podľa sídla spoločnosti.

Príklad: Spoločnosť má podľa výpisu z obchodného registra SR registrované oficiálne sídlo v Prievidzi. Podľa zákona príslušným registrovým súdom je Okresný súd Trenčín. Na tento súd je potrebné podať aj návrh na zápis zmeny sídla s.r.o.

Spolu s návrhom musíte podať aj nasledovné dokumenty ako prílohy:

 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka
 • list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu alebo podnájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka so zriadením sídla
 • zakladateľská listina, resp. spoločenská zmluva spoločnosti v úplnom znení
 • plnomocenstvo, ak návrh podáva za spoločnosť tretia osoba
Pozor: Návrh na zápis zmien údajov v spoločnosti – zmena sídla spoločnosti je možné podať výlučne len prostredníctvom elektronického formuláru.

Účinky zmeny sídla spoločnosti s.r.o.

Zmena sídla s.r.o. má tzv. konštitutívne účinky, čo sa prejavuje tým, že zmena sídla spoločnosti je účinná až dňom zápisu tejto skutočnosti do obchodného registra SR.

Z uvedeného teda vyplýva, že nové sídlo spoločnosti môžete uvádzať na listinách obchodnej povahy až odo dňa, kedy táto skutočnosť bude zapísaná registrovým súdom v obchodnom registri.

Nezabudnite na daňový úrad

Po zmene sídla spoločnosti s.r.o. v obchodnom registri nezabudnite túto skutočnosť (v lehote do 30 dní od kedy nastala) oznámiť aj príslušnému daňovému úradu a požiadať ho aj o výmenu osvedčení o príslušných registráciách (DIČ a IČ DPH).

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo so zmenou sídla spoločnosti
 • zmena sídla spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR len za 193,- EUR vrátane súdneho poplatku
 • iné zmeny v spoločnosti s.r.o. a zápis do obchodného registra SR od 133,- EUR vrátane súdneho poplatku


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.