vedúci cestnej dopravy

Vedúci cestnej dopravy – ako na to – 2024

Rate this post

Vedúci cestnej dopravy garantuje v prospech prevádzkovateľa cestnej dopravy potrebnú odbornú spôsobilosť ako jednu zo zákonných podmienok potrebných na získanie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej/osobnej cestnej dopravy nad 3,5 t.

Za vedúceho cestnej dopravy môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je:

 • spoločníkom spoločnosti /min. obchodný podiel vo výške 15%/,
 • konateľom spoločnosti alebo
 • zamestnancom.

Vedúci cestnej dopravy musí taktiež disponovať aj osvedčením o odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v osobitnom predpise pred skúšobnou komisiou alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti nákladnej cestnej dopravy
 • založenie dopravnej spoločnosti len za 840,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • vybavenie povolenia na výkon vnútroštátnej/medzinárodne nákladnej cestnej dopravy len za 540,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • zastupovanie v správnom konaní vo veci udelenia nákladnej licencie


Skúška – priebeh a potrebné informácie

Skúška na vedúceho cestnej dopravy sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomnú skúšku tvorí:
 • test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon prevádzkovateľa cestnej dopravy a
 • riešenie konkrétnej praktickej situácie, ktorú treba v cestnej doprave vedieť vyriešiť (ďalej len „prípadová štúdia“).
Viete, že: Každá časť písomného testu trvá najmenej dve hodiny. Ústna skúška trvá najviac jednu hodinu.

Písomný test obsahuje spolu 80 otázok s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí, z ktorých len jedna je správna. Otázky sa vyberajú z každého predmetu jednotlivo pre nákladnú a osobnú cestnú dopravu. Písomný test obsahuje minimálne päť otázok maximálne 15 otázok z každého predmetu. Za písomný test možno získať najviac 40 % z celkového počtu bodov. Za vyriešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 35 % z celkového počtu bodov.

Na ústnej skúške sa môže uchádzač zúčastniť, ak dosiahol z písomnej skúšky viac ako 50 % a menej ako 60 % z celkového počtu bodov. Ústna skúška sa vykonáva formou ústnej odpovede na vylosovanú jednu otázku zo zoznamu otázok. Zoznam otázok obsahuje minimálne 30 otázok, z každého predmetu minimálne tri otázky. Za ústnu skúšku možno získať najviac 25 % z celkového počtu bodov.

Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné získať najmenej 60 % z celkového počtu bodov. Uchádzač, ktorý získal už z písomnej skúšky najmenej 60 % z celkového počtu bodov, je hodnotený stupňom „prospel“ bez absolvovania ústnej skúšky.

Skúšky sa môže zúčastniť ten, kto podá najneskôr 7 dní pred termínom skúšky dopravnému správnemu orgánu písomnú prihlášku na vykonanie skúšky. Do ústnej časti postupuje ten, kto dosiahne požadovaný výsledok v písomnej časti.

Ten, kto na skúške neuspel, môže podať prihlášku na opakovanú skúšku. Opakovanú skúšku možno vykonať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa konania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou.

Pozor: Ten, kto úspešne absolvoval skúšku dopravný správny orgán vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Vedúci cestej dopravy – základné obmedzenia

Prevádzkovateľ cestnej dopravy musí vymenovať aspoň jedného vedúceho dopravy, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, a to:

 • je bezúhonný,
 • skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti podniku,
 • je skutočne spojený s podnikom, napríklad ako zamestnanec, riaditeľ, vlastník alebo akcionár, alebo tým, že ho spravuje, alebo ak je podnik fyzická osoba, je touto osobou, a
 • má bydlisko v členskom štáte.

Viete, že:  Vedúci dopravy môže riadiť dopravné činnosti najviac v štyroch rozličných podnikoch s vozidlovým parkom, v ktorom je spolu najviac 50 vozidiel; toto obmedzenie počtu vozidiel sa nevzťahuje na vedúceho dopravy, ktorý je skutočne spojený s podnikom a riadi iba jeden podnik.

Pozor: Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje osobnú dopravu aj nákladnú dopravu, musí mať najmenej jedného vedúceho dopravy samostatne pre každú z nich; to neplatí, ak vedúci dopravy má osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre oba druhy cestnej dopravy.
Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti nákladnej cestnej dopravy
 • založenie dopravnej spoločnosti len za 840,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • vybavenie povolenia na výkon vnútroštátnej/medzinárodne nákladnej cestnej dopravy len za 540,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • zastupovanie v správnom konaní vo veci udelenia nákladnej licencie


Skúška – okruh vedomostí

Každý uchádzač na vedúceho cestnej dopravy musí na skúšku byť pripravený z 8 okruhov potrebných vedomostí. Ide o nasledovné okruhy.

A.   Občianske právo

Uchádzač musí, pokiaľ ide o nákladnú a osobnú cestnú dopravu, najmä:

1.

poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave, ako aj práva a povinnosti, ktoré z nich vyplývajú;

2.

byť schopný uzavrieť platnú prepravnú zmluvu, najmä pokiaľ ide o prepravné podmienky;

pokiaľ ide o cestnú nákladnú dopravu:

3.

vedieť posúdiť reklamáciu od svojho príkazcu, pokiaľ ide o náhradu za stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy alebo za jeho oneskorenú dodávku, a chápať, ako táto reklamácia ovplyvňuje jeho zmluvnú zodpovednosť;

4.

poznať pravidlá a povinnosti vyplývajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (CMR);

pokiaľ ide o osobnú cestnú dopravu:

5.

vedieť posúdiť reklamáciu od svojho príkazcu, pokiaľ ide o náhradu za zranenie cestujúcich alebo poškodenie ich batožiny spôsobené nehodou počas prepravy alebo pokiaľ ide o náhradu za oneskorenie, a chápať, ako táto reklamácia ovplyvňuje jeho zmluvnú zodpovednosť.

B.   Obchodné právo

Uchádzač musí, pokiaľ ide o nákladnú a osobnú cestnú dopravu, najmä:

1.

poznať podmienky a náležitosti stanovené na chod obchodov, všeobecné povinnosti vzťahujúce sa na prevádzkovateľov dopravy (registrácia, evidencia atď.) a dôsledky bankrotu;

2.

mať primerané vedomosti o rôznych typoch obchodných spoločností a pravidlách upravujúcich ich zakladanie a chod.

C.   Sociálne právo

Uchádzač musí, pokiaľ ide o nákladnú a osobnú cestnú dopravu, poznať najmä:

1.

úlohu a funkciu rôznych sociálnych inštitúcií pôsobiacich v odvetví cestnej dopravy (odbory, podnikové rady, dielenskí dôverníci, inšpektori práce atď.);

2.

záväzky zamestnávateľov v oblasti sociálneho zabezpečenia;

3.

pravidlá vzťahujúce sa na pracovné zmluvy pre rôzne kategórie pracovníkov zamestnávaných podnikmi cestnej dopravy (forma zmlúv, povinnosti zmluvných strán, pracovné podmienky a pracovný čas, platená dovolenka, odmeňovanie, porušenie zmluvy atď.);

4.

pravidlá uplatniteľné v čase jazdy, čase odpočinku a pracovného času, najmä ustanovenia nariadenia (EHS) č. 3821/85, nariadenia (ES) č. 561/2006, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES (2) a smernice 2006/22/ES a praktické opatrenia na uplatňovanie týchto ustanovení a

5.

pravidlá uplatniteľné v oblasti základnej kvalifikácie a ďalšieho pravidelného výcviku vodičov, najmä pravidlá vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES (3).

D.   Daňové právo

Uchádzač musí, pokiaľ ide o nákladnú a osobnú cestnú dopravu, poznať najmä pravidlá:

1.

daň z pridanej hodnoty (DPH) na prepravné služby;

2.

daň z motorových vozidiel;

3.

dane za určité nákladné cestné vozidlá, mýto a poplatky za používanie infraštruktúry;

4.

daň z príjmu.

E.   Obchodné a finančné riadenie podniku

Uchádzač musí, pokiaľ ide o nákladnú a osobnú cestnú dopravu, najmä:

1.

poznať právne predpisy a prax týkajúcu sa používania šekov, zmeniek, dlžobných úpisov, kreditných kariet a iných prostriedkov alebo spôsobov platby;

2.

poznať rôzne formy úverov (bankový úver, dokumentárny akreditív, záručné vklady, hypotéky, lízing, prenájom, predaj dlžobných úpisov atď.) a poplatky a záväzky, ktoré z nich vyplývajú;

3.

vedieť, čo je to súvaha, ako sa zostavuje a ako sa interpretuje;

4.

byť schopný čítať a interpretovať výkaz ziskov a strát;

5.

byť schopný posúdiť ziskovosť a finančnú situáciu podniku najmä na základe finančných ukazovateľov;

6.

byť schopný pripraviť rozpočet;

7.

poznať kalkulačné položky podniku (stále náklady, premenlivé náklady, prevádzkový kapitál, odpisy atď.) a byť schopný vypočítať náklady na vozidlo, na kilometer, na cestu alebo na tonu;

8.

byť schopný zostaviť organizačnú štruktúru, pokiaľ ide o pracovníkov podniku ako celok, a zorganizovať plány práce atď.;

9.

poznať zásady marketingu, reklamy a styku s verejnosťou vrátane propagácie predaja dopravných služieb a prípravy spisov zákazníkov atď.;

10.

poznať rôzne druhy poistení týkajúcich sa cestnej dopravy (poistenie zodpovednosti, úrazové/životné poistenie, neživotné poistenie a poistenie batožiny) a záruky a záväzky, ktoré z nich vyplývajú;

11.

poznať aplikácie elektronického prenosu údajov v cestnej doprave;

pokiaľ ide o nákladnú cestnú dopravu:

12.

byť schopný uplatňovať pravidlá upravujúce fakturovanie služieb nákladnej cestnej dopravy a poznať význam a dôsledky Incoterms;

13.

poznať rôzne kategórie dopravných zariadení, ich úlohu, funkcie a prípadne ich stav;

pokiaľ ide o osobnú cestnú dopravu:

14.

byť schopný uplatňovať pravidlá upravujúce cestovné a tvorbu cien vo verejnej a súkromnej osobnej doprave;

15.

byť schopný uplatňovať pravidlá upravujúce fakturovanie služieb osobnej cestnej dopravy.

F.   Prístup na trh

Uchádzač musí, pokiaľ ide o nákladnú a osobnú cestnú dopravu, poznať najmä:

1.

predpisy upravujúce podnikanie v cestnej doprave vykonávanej za poplatok alebo úhradu, prenájom a subdodávku priemyselných vozidiel, a najmä pravidlá upravujúce oficiálnu organizáciu podnikania, udeľovanie povolenia na jeho výkon, povolenia na uskutočňovanie cestnej dopravy v rámci Spoločenstva a mimo Spoločenstva, kontroly a sankcie;

2.

pravidlá zakladania podniku cestnej dopravy;

3.

rôzne doklady potrebné na prevádzkovanie služieb cestnej dopravy a zavedenie kontrolných postupov s cieľom zabezpečiť, aby sa schválené doklady týkajúce sa každej prepravnej operácie, najmä doklady týkajúce sa vozidla, vodiča, tovaru a batožiny, nachádzali tak vo vozidle, ako aj v priestoroch podniku;

pokiaľ ide o nákladnú cestnú dopravu:

4.

pravidlá organizácie trhu služieb cestnej nákladnej dopravy, ako aj manipulácie s nákladom a logistiky;

5.

formálne požiadavky na hraniciach, úlohu a dosah T dokumentov a TIR karnetov, ako aj povinnosti a zodpovednosť vyplývajúce z ich používania;

pokiaľ ide o osobnú cestnú dopravu:

6.

pravidlá organizácie trhu osobnej cestnej dopravy;

7.

pravidlá zavádzania služieb osobnej cestnej dopravy a vypracovania plánov dopravy.

G.   Technické normy a technické aspekty prevádzky

Uchádzač musí, pokiaľ ide o nákladnú a osobnú cestnú dopravu, najmä:

1.

poznať pravidlá týkajúce sa hmotnosti a rozmerov vozidiel v členských štátoch a postupy, ktorými sa treba riadiť v prípade nadmerných nákladov, ktoré predstavujú výnimku z týchto pravidiel;

2.

byť schopný vybrať v závislosti od potrieb podniku vozidlá a ich diely (podvozok, motor, prevodový systém, brzdový systém atď.);

3.

poznať formálne požiadavky týkajúce sa typového schválenia, evidencie a technickej kontroly týchto vozidiel;

4.

vedieť, aké opatrenia sa musia prijať na zníženie hluku a na boj proti znečisteniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel;

5.

byť schopný zostaviť plány pravidelnej údržby vozidiel a ich vybavenia;

pokiaľ ide o nákladnú cestnú dopravu:

6.

poznať rôzne typy zariadení na manipuláciu s nákladom a jeho nakladanie (zadné sklopné dosky, kontajnery, palety atď.) a byť schopný zavádzať postupy a vydávať pokyny týkajúce sa nakládky a vykládky tovaru (rozloženie zaťaženia, stohovanie, ukladanie, zabezpečenie a zaklinovanie atď.);

7.

poznať rôzne techniky kombinovanej dopravy (piggy-back, ro-ro);

8.

byť schopný zaviesť postupy na dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí a odpadov, najmä pravidiel vyplývajúcich zo smernice 2008/68/ES (4) a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (5);

9.

byť schopný zaviesť postupy dodržiavania pravidiel týkajúcich sa prepravy potravín podliehajúcich skaze, najmä pravidiel vyplývajúcich z Dohody o medzinárodnej preprave potravín podliehajúcich skaze a o osobitnom vybavení, ktoré sa má používať na takúto prepravu (ATP);

10.

byť schopný zaviesť postupy dodržiavania pravidiel týkajúcich sa prepravy živých zvierat.

H.   Bezpečnosť na cestách

Uchádzač musí, pokiaľ ide o nákladnú a osobnú cestnú dopravu, najmä:

1.

vedieť, aké kvalifikácie sa vyžadujú od vodičov (vodičský preukaz, lekárske potvrdenia, potvrdenia o dobrom zdravotnom stave atď.);

2.

byť schopný prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vodiči dodržiavali dopravné predpisy, zákazy a obmedzenia premávky platné v rôznych členských štátoch (obmedzenia rýchlosti, prednosti, obmedzenia zastavenia a státia, používanie svetiel, dopravné značenie atď.);

3.

byť schopný zostaviť pokyny pre vodičov na kontrolu plnenia bezpečnostných požiadaviek, pokiaľ ide o stav vozidiel, ich vybavenie a náklad a pokiaľ ide o preventívne opatrenia, ktoré je potrebné prijať;

4.

byť schopný stanoviť postupy, ktorými sa treba riadiť v prípade nehody, a zaviesť vhodné postupy na prevenciu opakovaného výskytu nehôd alebo závažných dopravných priestupkov;

5.

byť schopný zaviesť postupy na správne zabezpečenie tovaru a poznať príslušné techniky;

pokiaľ ide o osobnú cestnú dopravu:

6.

mať základné vedomosti o usporiadaní cestnej siete členských štátov.

Právne služby
V prípade, ak máte záujem o naše služby:

 • právne poradenstvo v oblasti nákladnej cestnej dopravy
 • založenie dopravnej spoločnosti len za 840,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • vybavenie povolenia na výkon vnútroštátnej/medzinárodne nákladnej cestnej dopravy len za 540,- EUR vrátane súdnych a správnych poplatkov
 • zastupovanie v správnom konaní vo veci udelenia nákladnej licencie


Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.