Zmena trvalého pobytu v katastri

Zmena trvalého pobytu v katastri nehnuteľností – postup 2024

4.3/5 - (18 votes)

Úvod

Pravdepodobne ako mnoho ďalších ľudí aj vy ste vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, a to napr. bytu, domu, pozemku alebo chaty.

Nastane však situácia, kedy z určitého dôvodu zmeníte miesto svojho trvalého pobytu. Vtedy je zmena trvalého pobytu v katastri nehnuteľností na mieste.

Následne však zistíte, že je nutné zmenu vášho trvalého pobytu oznámiť rôznym úradom a ďalším príslušným inštitúciám. Jedným z týchto úradov je aj príslušný okresný úrad vedúci kataster nehnuteľností, v ktorom je vaša nehnuteľnosť zapísaná.

Ak aj vy ste v tejto situácii a rozmýšľate ako máte túto zmenu ohlásiť, tak tento článok je určený práve vám.

Zmena trvalého pobytu v katastri nehnuteľností – oznámenie

Oznámenie o zmene trvalého pobytu v katastri nehnuteľností je možné vykonať prostredníctvom žiadosti o zmenu údajov (trvalého pobytu) v katastri nehnuteľností. Túto žiadosť je potrebné podať v písomnej forme.

Upozornenie:

Žiadosť o zmenu údajov (trvalého pobytu) v katastri nehnuteľností nie je možné podať telefonicky, nakoľko k tejto žiadosti je nutné priložiť listinu preukazujúcu zmeny trvalého pobytu, napr. overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu.

Zmena trvalého pobytu v katastri nehnuteľností – oprávnená osoba

Oprávnenou osobu na podanie žiadosti o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností je samotný vlastník nehnuteľnosti. Predmetná žiadosť musí byť podpísaná vlastníkom, pričom jeho podpis nie je potrebné úradne overovať.

Odporúčanie:

V prípade, ak z nejakého dôvodu nedokážete priamo vy podať predmetnú žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností, môžete v tejto veci poveriť vami vybranú osobu, a to na základe písomného splnomocnenia.

Váš podpis na tomto splnomocnení odporúčam overiť.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o zmenu iných údajov v katastri nehnuteľností
 • Vypracovanie a kontrola kúpnych zmlúv pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie alebo kontrola iných scudzovacích zmlúv pri prevode nehnuteľností (napr. darovacia zmluva)
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Kde je potrebné podať žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností

Žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností je nutné v zmysle zákona podať na katastrálny odbor príslušného okresného úradu.

Príslušným okresným úradom je v zmysle zákona okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza vaša nehnuteľnosť.

Príklad:

Ak sa vaša nehnuteľnosť nachádza na území Hl. mesta SR Bratislavy, tak žiadosť musíte podať na Okresný úrad Bratislava – katastrálny odbor. Ak by ste podali žiadosť na iný okresný úrad, tento by bol povinný vašu žiadosť postúpiť príslušnému okresnému úradu.

Zmena trvalého pobytu v katastri nehnuteľností – spôsob podania žiadosti

Žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností je možné podať dvomi spôsobmi.

V prvom prípade je možné podať predmetnú žiadosť priamo do podateľne príslušného okresného úradu alebo toto je možné realizovať aj doručením žiadosti príslušnému okresnému úradu prostredníctvom pošty či elektronicky cez portál www.slovensko.sk.

Žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností – obsahové náležitosti

Na to, aby zmena trvalého pobytu v kastastri nehnuteľností prebehla na okresnom úrade v poriadku, musí Vaša žiadosť obsahovať určité povinné náležitosti.

V samotnej žiadosti o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností musíte uviesť nasledovné:

 • identifikačné údaje žiadateľa/vlastníka nehnuteľnosti (ak ide o fyzickú osobu tak meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu tak obchodné meno, IČO, sídlo),
 • katastrálne územie, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, ktorej sa požadovaná zmena trvalého pobytu týka,
 • presné označenie nehnuteľnosti, ktorej sa požadovaná zmena trvalého pobytu týka a uvedenie listu vlastníctva, na ktorom je táto nehnuteľnosť zapísaná,
 • požadovanú zmenu trvalého pobytu, a to vo forme uvedenia pôvodného trvalého pobytu a nového trvalého pobytu,
 • listinu, ktorou sa preukazuje zmena trvalého pobytu (overená fotokópia platné občianskeho preukazu),
 • miesto, dátum a podpis žiadateľa.

Žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností – prílohy

K žiadosti o zmenu trvalého pobytu je potrebné priložiť listinu preukazujúcu zmenu trvalého pobytu, a to vo forme napr. kópie platného občianskeho preukazu.

Upozornenie:

Ak podávate žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri osobne priamo do podateľne príslušného okresného úradu, tak jej prílohou nemusí byť listina preukazujúcu zmenu trvalého pobytu.

Poverenej pracovníčke pri podaní žiadosti predložíte k nahliadnutiu váš preukaz totožnosti, z ktorého si opíše potrebné údaje o vašej totožnosti.

Následne o tejto skutočnosti spíše záznam a preukaz totožnosti vám vráti.

Túto kópiu vám odporúčame predložiť overenú notárom/matrikou.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností
 • Vypracovanie a podanie žiadosti o zmenu iných údajov v katastri nehnuteľností
 • Vypracovanie a kontrola kúpnych zmlúv pri prevode nehnuteľností
 • Vypracovanie alebo kontrola iných scudzovacích zmlúv pri prevode nehnuteľností (napr. darovacia zmluva)
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.