Zmena trvalého pobytu v katastri

Zmena trvalého pobytu v katastri nehnuteľností

4.3/5 - (18 votes)

Pravdepodobne ako mnoho ďalších ľudí aj vy ste vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, a to napr. bytu, domu, pozemku alebo chaty. Nastane však situácia, kedy z určitého dôvodu zmeníte miesto svojho trvalého pobytu. Vtedy je zmena trvalého pobytu v katastri nehnuteľností na mieste.

Následne však zistíte, že je nutné zmenu vášho trvalého pobytu oznámiť rôznym úradom a ďalším príslušným inštitúciám. Jedným z týchto úradov je aj príslušný okresný úrad vedúci kataster nehnuteľností, v ktorom je vaša nehnuteľnosť zapísaná.

Ak aj vy ste v tejto situácii a rozmýšľate ako máte túto zmenu ohlásiť, tak tento článok je určený práve vám.

Zmena trvalého pobytu v katastri nehnuteľností – oznámenie

Oznámenie o zmene trvalého pobytu v katastri nehnuteľností je možné vykonať prostredníctvom žiadosti o zmenu údajov (trvalého pobytu) v katastri nehnuteľností. Túto žiadosť je potrebné podať v písomnej forme.

Žiadosť o zmenu údajov (trvalého pobytu) v katastri nehnuteľností nie je možné podať telefonicky, nakoľko k tejto žiadosti je nutné priložiť listinu preukazujúcu zmeny trvalého pobytu, napr. overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu.

Tip: Elektronický kataster nehnuteľností nájdete tu.

Zmena trvalého pobytu v katastri nehnuteľností – oprávnená osoba

Oprávnenou osobu na podanie žiadosti o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností je samotný vlastník nehnuteľnosti. Predmetná žiadosť musí byť podpísaná vlastníkom, pričom jeho podpis nie je potrebné úradne overovať.

V prípade, ak z nejakého dôvodu nedokážete priamo vy podať predmetnú žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností, môžete v tejto veci poveriť vami vybranú osobu, a to na základe písomného splnomocnenia. Váš podpis na tomto splnomocnení odporúčam overiť.


V prípade, ak máte záujem o naše služby:


Kde je potrebné podať žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností

Žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností je nutné v zmysle zákona podať na katastrálny odbor príslušného okresného úradu. Príslušným okresným úradom je v zmysle zákona okresný úrad, v  ktorého územnom obvode sa nachádza vaša nehnuteľnosť.

Príklad: Ak sa vaša nehnuteľnosť nachádza na území Hl. mesta SR Bratislavy, tak žiadosť musíte podať na Okresný úrad Bratislava – katastrálny odbor. Ak by ste podali žiadosť na iný okresný úrad, tento by bol povinný vašu žiadosť postúpiť príslušnému okresnému úradu.

Zmena trvalého pobytu v katastri nehnuteľností – spôsob podania žiadosti

Žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností je možné podať dvomi spôsobmi. V prvom prípade je možné podať predmetnú žiadosť priamo do podateľne príslušného okresného úradu. V druhom prípade je možné túto žiadosť doručiť príslušnému okresnému úradu prostredníctvom pošty.

Žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností – obsahové náležitosti

Na to, aby zmena trvalého pobytu v kastastri nehnuteľností prebehla na okresnom úrade v poriadku, musí Vaša žiadosť obsahovať určité povinné náležitosti.

V samotnej žiadosti o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností musíte uviesť nasledovné:

  • identifikačné údaje žiadateľa/vlastníka nehnuteľnosti (ak ide o fyzickú osobu tak meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu tak obchodné meno, IČO, sídlo),
  • katastrálne územie, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, ktorej sa požadovaná zmena trvalého pobytu týka,
  • presné označenie nehnuteľnosti, ktorej sa požadovaná zmena trvalého pobytu týka a uvedenie listu vlastníctva, na ktorom je táto nehnuteľnosť zapísaná,
  • požadovanú zmenu trvalého pobytu, a to vo forme uvedenia pôvodného trvalého pobytu a nového trvalého pobytu,
  • listinu, ktorou sa preukazuje zmena trvalého pobytu (overená fotokópia platné občianskeho preukazu),
  • miesto, dátum a podpis žiadateľa.

Žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri nehnuteľností – prílohy

K žiadosti o zmenu trvalého pobytu je potrebné priložiť listinu preukazujúcu zmenu trvalého pobytu, a to vo forme napr. kópie platného občianskeho preukazu. Túto kópiu vám odporúčame predložiť overenú notárom/matrikou.

Tip: Ak podávate žiadosť o zmenu trvalého pobytu v katastri osobne priamo do podateľne príslušného okresného úradu, tak jej prílohou nemusí byť listina preukazujúcu zmenu trvalého pobytu. Poverenej pracovníčke pri podaní žiadosti predložíte k nahliadnutiu váš preukaz totožnosti, z ktorého si opíše potrebné údaje o vašej totožnosti. Následne o tejto skutočnosti spíše záznam a preukaz totožnosti vám vráti.

V prípade, ak máte záujem o naše služby:

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.