Okamžité skončenie pracovného pomeru

Rate this post

Úvod

Zákonník práce za určitých podmienok umožňuje skončiť pracovný pomer okamžite. Okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje jeden zo spôsobov skončenia pracovného pomeru.

Skončiť pracovný pomer okamžite môže v zmysle zákona nielen zamestnávateľ ale aj zamestnanec. Vzhľadom na to, že okamžité skončenie pracovného pomeru má zásadný vplyv na existenciu pracovného pomeru, možnosť využitia tohto právneho inštitútu je značné obmedzená.

Okamžité skončenie pracovného pomeru mnohí v praxi nazývajú aj tzv. “hodinová výpoveď”.

Poďme sa bližšie pozrieť na problematiku skončenia pracovného pomeru okamžitým spôsobom.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Podľa Zákonníka práce môže zamestnanec okamžite skončiť svoj pracovný pomer, ak:

 • => podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
 • => zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti alebo
 • => je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

V prípade mladistvého zamestnanca zákon umožňuje skončiť jeho pracovný pomer okamžite, ak tento nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Príklad:

Zamestnanec predložil dňa 01.03. svojmu zamestnávateľovi lekársky posudok, podľa ktorého je zdravotne nespôsobilý vykonávať prácu na svojej pracovnej pozícii.

Vzhľadom na to, že zamestnávateľ tohto zamestnanca nepredložil na iné vhodné miesto, môže zamestnanec dňa 17.03. okamžite skončiť pracovný pomer.

Príklad 2:

Podľa pracovnej zmluvy dátum splatnosti mzdy za marec bol dohodnutý na 05.04.

V prípade, ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi dohodnutú mzdu do 20.04., zamestnanec je oprávnený okamžite ukončiť pracovný pomer 21.04.

Zamestnanec je oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer v lehote do jedného mesiaca, od kedy sa dozvedel zákonný dôvod na jeho skončenia.

Príklad 3:

Zamestnanec sa dozvedel, že 21.04. mu vznikol nárok na okamžité skončenie pracovného pomeru z dôvodu nevyplatenia splatnej mzdy ani v dodatočnej zákonnej lehote. V prípade, ak chce zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer, je oprávnený to urobiť najneskôr do 21.05.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo v pracovnom práve
 • Vypracovanie oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru
 • Vypracovanie iných dokumentov v pracovnom práve
 • Zastupovanie klienta v súdnom konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Podľa Zákonníka práce môže zamestnanec okamžite skončiť svoj pracovný pomer, ak zamestnanec:

 • => bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo
 • => porušil závažne pracovnú disciplínu.

Zamestnávateľ je oprávnený okamžite skončiť pracovný pomer v lehote dvoch mesiacov, od kedy sa dozvedel dôvod na okamžité skončenie, avšak najneskôr v lehote jedného roka, od kedy nastala skutočnosť zakladajúca možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Zákonník práce zároveň upravuje situácie, v ktorých zamestnávateľ nie je oprávnený okamžite skončiť so zamestnancom pracovný pomer.

Pracovný pomer nemožno okamžite skončiť:

 • => s tehotnou zamestnankyňou,
 • => so zamestnankyňou na materskej dovolenke
 • => so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke,
 • => s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa starajú o dieťa mladšie ako tri roky,
 • => so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie.

Forma okamžitého skončenia pracovného pomeru

Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru musí mať podľa zákona písomnú formu.

V oznámení o skončení pracovného pomeru je nutné uviesť dôvod skončenia tak, aby ho nebolo možné neskôr zameniť s iným dôvodom. Raz daný dôvod okamžitého skončenia pracovného pomeru nie je možné dodatočne meniť.

Predmetné oznámenie je potrebné zároveň doručiť druhej zmluvnej strane v zákonom stanovenej lehote.

Upozornenie:

Ak oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky, je neplatné.

Nároky z okamžitého skončenia pracovného pomeru

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo v pracovnom práve
 • Vypracovanie oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru
 • Vypracovanie iných dokumentov v pracovnom práve
 • Zastupovanie klienta v súdnom konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.