Zrušenie BSM počas manželstva – 2024

4/5 - (4 votes)

Úvod

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká pri uzatvorení manželstva a je spojené s jeho trvaním.

V niektorých prípadoch však zákon predpokladá, že toto trvanie BSM je možné zrušiť aj počas existencie manželstva.

O tejto problematike sa dočítate viac v nasledujúcom texte.

Čo to je BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo skrátene “BSM” predstavuje všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré môžu byť predmetnom vlastníctva a ktoré nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Vo všeobecnosti BSM vzniká teda uzatvorením manželstva.

Zákon však na druhej strane upravuje situácie, kedy aj napriek existencii manželstva, nadobudne jeden z manželov danú vec do svojho výlučného vlastníctva.

Ide o nasledovné prípady:

 • manžel získal vec dedičstvom alebo darom,
 • manžel má vo svojom výlučnom vlastníctve tie veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jemu samotnému,
 • manžel získal vec, ktorá mu bola vydaná v rámci predpisov o reštitúcii majetku, a to za predpokladu, že vydanú vec mal vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Zrušenie BSM za trvania manželstva

Spravidla v zmysle zákona k zrušeniu BSM dochádza len pri zániku manželstva, a to najmä v prípade jeho rozvodu alebo smrťou jedného z manželov.

Zákon však upravuje určité prípady, kedy je možné zrušiť BSM aj počas trvania manželstva. Ak ste aj vy v manželstve a uvažujete nad zrušením BSM počas neho, v nasledovnom texte vám uvedieme dôvody, pre ktoré je možné zrušiť BSM aj za trvania manželstva.

Dôvody zrušenia BSM počas manželstva

Zákon upravuje dva dôvody, kedy do úvahy prichádza zrušenie BSM v manželstve:

 • jeden z manželov získal oprávnenie na podnikanie,
 • ďalšia existencia manželstva by odporovala dobrým mravom.

Dôvod zrušenia BSM – získanie povolenia na podnikanie

Obchodný zákonník definuje podnikanie ako  “sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.”

Podnikateľom sa rozumie osoba podľa § 2 Obchodného zákonníka:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

V prípade, ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikanie, druhý z manželov, t.j ten, ktorý nie je podnikateľom, je oprávnený podať návrh na zrušenie BSM počas manželstva. V prípade, ak povolenie na podnikanie získali obaja manželia, uvedený návrh môže podať ktorýkoľvek z manželov.

Upozornenie:

V prípade, ak sa manžel stane spoločníkom/akcionárom obchodnej spoločnosti, táto skutočnosť nezakladá dôvod na zrušenie BSM počas manželstva.

Majetková účasť v obchodnej spoločnosti nie je podnikaním.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri zrušení BSM počas manželstva
 • Vypracovanie návrhu na zrušenie BSM za trvania manželstva
 • Právne zastúpenie klienta počas súdneho konania vo veci zrušenia BSM
 • Právne poradenstvo pri vyporiadaní BSM po jeho zániku,
 • Právne zastúpenie klienta v konaní o rozvod manželstva
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Dôvod zrušenia BSM – rozpor s dobrými mravmi

Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom,môže jeden z manželov podať návrh na jeho zrušenie počas manželstva.

Následne je na posúdení každej konkrétnej veci same, či konaním/nekonaním jedného z manželov dochádza k porušovanie dobrých mravov v takej miere, že ďalšie trvanie BSM nie je možné.

Upozornenie:

Odporovanie dobrým mravom by mohla napĺňať situácia, kedy manžel absolútne nehospodárne nakladaná so spoločným majetkom a toto správanie by následne mohlo ohroziť existenciu manželstva ako aj samotnej rodiny.

Kto rozhoduje o zániku BSM počas manželstva?

Jediným príslušným a kompetentným orgánom, ktorý môže rozhodnúť o zrušení BSM za trvania manželstva, je iba súd.

Manžel, ktorý sa domáha zrušenia BSM počas manželstva, je povinný podať návrh zrušenie BSM za trvania manželstva na príslušný súd, ktorým následne o tomto návrhu rozhodne.

Kedy zaniká BSM počas manželstva?

BSM zanikne za trvania manželstva za predpokladu, že boli na to splnené zákonné podmienky, dňom kedy rozsudok príslušného súdu nadobudne právoplatnosť.

Čo nasleduje po zániku BSM za trvania manželstva?

Po zrušení BSM počas manželstva je potrebné, aby manželia si spoločný majetok nadobudnutý do BSM vzájomne vyporiadali.

Toto vyporiadanie je možné na základe vzájomnej dohody manželov o vyporiadaní BSM alebo v prípade, ak sa manželia nevedia dohodnúť, príslušný súd rozhodne o vyporiadaní BSM na základe návrhu jedného z manželov.

Záver

Vo všeobecnosti k zániku BSM dochádza zánikom manželstva. Zákon však pripúšťa situácie, kedy BSM môže byť zrušené súdu aj počas ďalšieho trvania manželstva.

Ide o prípade, kedy jeden alebo obaja z manželov získa oprávnenie na podnikanie alebo ak ďalšie trvanie BSM by odporovalo dobrým mravom.

V týchto prípadoch je možné podať na príslušný súd návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva.

V tejto súvislosti však odporúčame, aby za predpokladu, že chcete alebo musíte podať predmetný návrh, ste sa radšej obrátili na skúseného advokáta. Advokát vám vypracuje potrebný návrh na zrušenie BSM a poskytne vám zároveň aj kvalifikované právne zastúpenie nielen v rámci samotného súdneho konania o zrušenie BSM ale aj v následnom procese vyporiadania BSM. Budete mať tak aspoň o starosť menej.

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Naše právne služby:

 • Právne poradenstvo pri zrušení BSM počas manželstva
 • Vypracovanie návrhu na zrušenie BSM za trvania manželstva
 • Právne zastúpenie klienta počas súdneho konania vo veci zrušenia BSM
 • Právne poradenstvo pri vyporiadaní BSM po jeho zániku,
 • Právne zastúpenie klienta v konaní o rozvod manželstva
 • Iné úkony na požiadanie klienta

+421 910 932 474

Krasovského 13, 851 01 Bratislava

Odoslaním správy súhlasíte s obdržaním našej odpovede.

Bol pre vás tento článok užitočný? Zdieľajte ho medzi svojich priateľov, ktorým by mohol tiež pomôcť. Ďakujeme.